Ansökan
Ansökan om överflyttning, våren 2018 (Helsingfors universitet)
Ansökningstid
2.5.2018, 08:0016.5.2018, 15:00
Nybörjarplatser (av vilka för förstagångssökande)
10 (0)

Med överflyttande studerande avses studenter som har antagits till studier som leder till lägre högskoleexamen vid en annan högskola eller ett annat universitet i Finland och vars studierätt överförs från en högskola till en annan. Överflyttande studenter är också studenter vars studierätt överflyttas från en examen till en annan inom Helsingfors universitet.

Du kan ansöka om överflyttning om du när ansökningstiden går ut:

 • har rätt att avlägga lägre eller både lägre och högre högskoleexamen vid någon annan finländsk högskola än Helsingfors universitet, eller
 • har rätt att avlägga lägre eller både lägre och högre högskoleexamen vid någon fakultet vid Helsingfors universitet.

Om du för närvarande är eller tidigare har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet ska du beakta följande regler.

Inom ramen för antalet studenter som antas till kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper kan beviljas studierätt till högst 10 överflyttande studenter av vilka högst 2 till inriktningen i socialt arbete.

Minimikrav för antagning

Du kan antas endast om följande behörighetskrav uppfylls:

 • du har en gällande rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola*
 • du lämnar in ansökan med eventuella bilagor inom den utsatta tiden
 • du har genomfört minst 25 studiepoäng i ett eller flera av de vetenskapsområden som ingår i kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper. Sökanden till inriktningen socialt arbete ska ha genomfört minst grundstudier (25 studiepoäng) i socialt arbete.
 • du har genomfört 25 studiepoäng avlagda vid universitet i något annat vetenskapsområde. Studierna ska kunna användas som valfria studier i politices kandidatexamen i kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.
 • du har avlagt de obligatoriska språkstudierna i främmande språket samt i det andra inhemska språket.

* Den lägre högskoleexamen får inte vara slutförd under ansökningstiden, och inte heller i det skede då den nya studierätten träder i kraft. Ifall den lägre högskoleexamen som överflyttningen baserar sig på blir klar före den nya studierätten träder i kraft ska ansökan om rätt att avlägga examen göras direkt till ett magisterprogram

Studierna inom ett eller flera vetenskapsområden som ingår i programmet ska ha minst det vägda medeltalet 3,0 (=god) enligt betygsskalan 0-5. Studierna ska till innehåll och nivå motsvara programmets examensfordringar.

Studierna som är ett villkor för antagningen måste vara genomförda senast sista ansökningsdagen 16.5.2018.

Du måste dessutom ha så mycket kvar av den studietid som lagen föreskriver att du kan avlägga kandidatexamen (180 sp) inom den beräknade studietiden (60 sp/år) utan extra tid. Den tid som lagen föreskriver för avläggande av kandidatexamen är 3 + 1 år.

Du måste också uppfylla högskolans behörighetskrav på kunskaper i svenska.

Språkprovet i svenska

Språkprovet är avsett för dem som inte på annat sätt har språklig behörighet för studier vid högskolan.

Språkprovet i svenska ordnas i högskolans utrymmen måndag 23.4.2018, och godkänt resultat i provet berättigar att ansöka om inträde till högskolan. Närmare information om provet i svenska och anmälningsblankett. Resultatet i provet i svenska vid Svenska social- och kommunalhögskolan är i kraft tre år. Godkänt prov i svenska vid Åbo Akademi och Svenska Handelshögskolan från samma år eller från de två föregående åren berättigar också till att ansöka om inträde till högskolan.

Antagning

Faktorer som påverkar antagningen:

 • studieframgången i de studier som är ett villkor för antagning
 • hur studiernas innehåll motsvarar det aktuella kandidatprogrammets gällande fordringar
 • genomförandet av de studier som är ett villkor för antagning i förhållande till den studietid som har använts för att genomföra dem
 • den återstående tiden av studierätten som beviljats för avläggandet av examen.

Universitetet bedömer inte de tidigare studiernas lämplighet på förhand.

Den gamla studierätten, vid en annan högskola eller en fakultet/utbildningsprogram vid Helsingfors universitet, avslutas när du tar emot den nya studierätten. Den återstående studietiden räknas ut enligt den målsatta studietiden för den examen som den nya studierätten gäller, med avdrag av den tid som du har studerat för den examen som ligger till grund för överflyttningen. Det måste finnas tillräckligt med studietid kvar för att utan tilläggstid kunna avlägga de studier som saknas för politices kandidatexamen. Om du däremot har inlett dina studier före läsåret 2005–2006 beviljas du vid överflyttningen den maximala studietid som det föreskrivs om i lagen.

De sökande rangordnas på följande sätt: i första hand de som har slutfört största antalet studiepoäng i det vetenskapsområde som ingår i det sökmål man söker till. I andra hand avgör kursernas betyg.

I urvalet kan man placera de sökande på reservplats.

Efter avlagd kandidatexamen har du rätt att fortsätta studierna för politices magisterexamen i det svenskspråkiga programmet ”Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper” utan att skilt behöva ansöka om studierätt.

Resultatet av antagningen meddelas de sökande i Min Studieinfo senast 28.6.2018.

Läs mera om vad som händer efter att ansökningstiden tar slut.

Statistik

Här kan du se antagningsstatistiken.

Obligatoriska bilagor

Till ansökan bifogas följande dokument

 • ett officiellt studieutdrag

Information om hur man skickar in bilagorna.

Ska lämnas in senast 30.5.2018, 15:00
Adress
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Gäller studieinriktningen i socialt arbete:

Begränsningar som gäller antagning som studerande och förutsättning för studierna

För att främja minderårigas säkerhet och patient- och kundsäkerheten infördes begränsningar i antagningen som studerande från och med 2012. Begränsningarna gäller följande områden: medicin, odontologi, logopedi, psykologi, farmaci samt socialt arbete och lärarutbildningen. På dessa områden gäller att den som antas som studerande i fråga om hälsotillstånd och funktionsförmåga måste kunna genomföra praktiska uppgifter och praktik som ingår i studierna.

En omständighet i anslutning till hälsotillståndet eller funktionsförmågan är inte ett hinder för antagning som studerande om det kan undanröjas med rimliga åtgärder, t.ex. specialarrangemang. Avsikten är inte att i onödan begränsa handikappades eller fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatta personers möjligheter till utbildning. Begränsningarna tillämpas endast i fall där det är uppenbart att den sökande p.g.a. sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan delta i utbildningen. Också en tidigare indragning av studierätten kan vara ett hinder för antagning som studerande. Därför ska den som ansöker om att bli antagen informera universitetet om ett sådant beslut redan i samband med ansökan. Om en studerande i ansökningsskedet har undanhållit ett beslut om indragning av studierätt som skulle ha kunnat hindra hans eller hennes antagning, kan universitetet annullera studierätten.

Narkotikatest under studietiden och utdrag ur straffregistret

En studerande kan i vissa mycket begränsade fall åläggas att visa upp ett intyg över narkotikatest. Detta kommer i fråga närmast i situationer där testning är nödvändigt för att utreda den studerandes funktionsförmåga, och i situationer som uppfyller vissa andra villkor som anges i lagen.

Studerande som antas 2012 eller senare kan för bedömning av studieförmågan också åläggas att visa upp ett utdrag ur straffregistret. Endast studerande som under praktik som ingår i studierna eller i samband med andra uppgifter förutsätts arbeta med minderåriga kan åläggas att visa upp ett utdrag ur straffregistret. Begäran om utdrag framställs innan praktiken eller uppgifterna börjar. För främjande av minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en studerande som kommer att göra praktik inte har anteckningar i straffregistret om vissa grova brott (sexualbrott, grovt brott mot liv eller hälsa, grovt rån och narkotikabrott).

Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Telefon: 02941 24140