Ansökningsinfo

Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i kulturforskning, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Information om utbildningsprogrammet
Ansökan
Ansökan om överflyttning vid universitet våren 2019
Ansökningstid
2.5.2019, 08:0016.5.2019, 15:00
Nybörjarplatser (av vilka för förstagångssökande)
6 (0)

Antagningsgrunder

Du kan ansöka i denna antagning för överflyttning om du när ansökningstiden går ut har rätt att avlägga lägre eller både lägre och högre högskoleexamen

 • vid någon annan finländsk högskola än Helsingfors universitet
 • vid Helsingfors universitet, men du vill byta utbildningsprogram

Om du för närvarande är eller tidigare har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet ska du beakta följande regler.

Be­hö­rig­het att an­sö­ka

Du kan söka om du uppfyller följande villkor:

 1. du har en gällande rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola (*)
 2. Du har genomfört eller kommer senast 16.5.2019 att genomföra de studier som kandidatprogrammet kräver. Mer information om vilka studier som krävs finns nedan.

(*) Din lägre högskoleexamen får inte vara avlagd vid tiden för ansökan och inte heller när rätten att avlägga examen vid Helsingfors universitet/ett annat utbildningsprogram vid Helsingfors universitet träder i kraft. Om den lägre högskoleexamen som ligger till grund för överflyttningen blir klar före den nya rätten att avlägga examen träder i kraft, ska du ansöka om rätt att avlägga examen direkt i ett magisterprogram.

Val av studieinriktning

Du ska ange på ansökningsblanketten vilken inriktning du söker till. Du kan välja bland följande studieinriktningar:

 • Af­ri­ka- och Mel­la­nösternstu­di­er
 • Asi­en­forsk­ning
 • Ar­ke­o­lo­gi
 • Et­no­lo­gi
 • Folk­lo­ristik
 • Konst­histo­ria
 • Re­gi­on- och kul­tur­forsk­ning
 • Re­li­gi­ons­ve­ten­skap

Minimikrav för antagning

Du kan antas endast om

 • du visar att du är behörig att ansöka inom den utsatta tiden.
 • du lämnar in ansökan via Studieinfo.fi under ansökningstiden (2.5.2019–16.5.2019) och lämnar in de eventuella bilagorna inom den utsatta tiden.Läs mera om vad som händer efter att ansökningstiden tar slut.
 • du har avlagt minst nedan beskrivna studier som din ansökan grundar sig på.

Du ska ha genomfört minst 60 studiepoäng studier som ligger till grund för ansökan och de ska inkludera

 • minst 25 studiepoäng grundstudier som lämpar sig för utbildningsprogrammet i fråga, och
 • minst 15 studiepoäng grundstudier i ett annat vetenskapsområde/ämne.

Studierna som ligger till grund för ansökan (60 sp) måste vara genomförda innan ansökningstiden går ut (16.5.2019) och grundstudierna måste vara registrerade i helheter (namn, omfattning, datum och vitsord). Enbart anteckningar om att de olika studieavsnitten som hör till helheten har genomförts räcker inte.

Studierna som ligger till grund för din ansökan får inte ingå i en annan examen och de får inte vara äldre än 3 år när ansökningstiden går ut. Studierna ska inkluderas i kandidatexamen för humanistiska vetenskaper.

Du måste dessutom ha så mycket kvar av den studietid som lagen föreskriver att du kan avlägga kandidatexamen (180 sp) eller kandidat- och magisterexamen (180 sp och 120 sp) utan extra tid.

 • Den tid som lagen föreskriver för avläggande av kandidatexamen är 3 + 1 år och 5 + 2 år för kandidat- och magisterexamen. Studierna bör alltså framskrida med 60 sp/läsår.
 • Om du har inlett dina studier före läsåret 2005–2006 gäller ovannämnda tidsbegränsning inte dig.

Antagning

De sökande rangordnas enligt studieframgången i de grundstudier som lämpar sig för utbildningsprogrammet i fråga.

Till kandidatprogrammet i kulturforskning antas högst 6 överflyttande studerande.

Studiernas lämplighet bedöms inte på förhand.

Om du söker till fler än en utbildning inom Humanistiska fakulteten i denna antagning för överflyttande, måste du rangordna dem i prioritetsordning i din ansökan. Om du har möjlighet att bli antagen till fler än en utbildning, erbjuds du den studieplats som du har prioriterat högst i din ansökan.

Resultatet av antagningen

Resultatet av antagningen meddelas senast 28.6.2019.

Studierätt

Om du blir antagen beviljas du rätt att avlägga examen på samma nivå eller samma nivåer som den examen eller de examina som din ansökan grundar sig på:

 • Om du har rätt att avlägga lägre och högre högskoleexamen får du rätt att avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper i kandidatprogrammet i kulturforskning. Efter avlagd kandidatexamen har du rätt att fortsätta dina studier och avlägga magisterexamen.
 • Om du endast har rätt att avlägga lägre högskoleexamen får du rätt att avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper i kandidatprogrammet i kulturforskning.

När du tar emot den nya rätten att avlägga examen upphör din rätt att avlägga examen i den högskola eller den andra fakulteten/det andra utbildningsprogrammet vid Helsingfors universitet som din ansökan grundar sig på. Om du har beviljats rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet före 1.8.2017 och ansöker om överflyttning, blir du samtidigt tvungen att övergå till det nya examenssystemet. Om du vill fortsätta i det gamla examenssystemet, kan du inte ansöka i denna antagning för överflyttning.

Den tid som du har använt för genomförande av den examen som är grund för överflyttningen, dras av från den studietid som gäller för studierätten som beviljas. De som har inlett sina studier före läsåret 2005–2006 beviljas vid överflyttningen den maximala studietid som det föreskrivs om i lagen.

Statistik

Här kan du se antagningsstatistiken.

Obligatoriska bilagor

Till ansökan bifogas följande dokument:

 • ett officiellt studieutdrag

Se anvisningar om hur bilagor lämnas in.

Ska lämnas in senast 31.5.2019, 15:00
Adress
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Telefon: 02941 24140