Teologiska fa­kul­te­tens prak­tis­ka an­vis­ning­ar om un­dan­tags­si­tu­a­tio­nen

Helsingfors universitet har utlyst undantagstillstånd p.g.a. coronaviruset.

Sidan uppdaterad 14.1.2021

Observera att fr.o.m. 16.3.2020 finns all information om situationen med coronaviruset på Helsingfors universitets ovannämnda externa webbplatser. Flamma och e-postlistor används inte längre för att informera om situationen.

På den här sidan finns bara pre­ci­se­ra­de in­struk­tio­ner om undantagssituationen för Teologiska fakulteten.

Preciserande instruktioner i Teologiska fakulteten

14.1.2021 Närundervisning och -tentamina

Undervisingen ordnas helt och hållet på distans åtminstone fram till slutet av januari, bortsett från fakultets- och omtentamen den 27.1. som hålls som saltentamen med specialarrangemang. Tentamenstjänsterna skickar mer information till dem som anmält sig till tentamen.

De salsbokningar för närundervisning som har gjorts för resten av våren har inte ännu ställts in men vi följer med situationen.

 

An­vis­ning­ar för hur un­der­vis­ning­en ord­nas vå­ren 2021 

Byt språket till finska eller engelska.

Användning av arbetsrummen

På grund av coronavirussituationen är rekommendationen om distansarbete i kraft till 31.12.2020. Vi önskar att så många anställda som möjligt vid Teologiska fakulteten fortsättningsvis arbetar på distans. Om du inte kan arbeta på distans, vänligen meddela att du kommer att arbeta i fakultetens lokaler. Anmälan ska göras till lägescentralen på adressen grp-teol-tdk-covid19-tk@helsinki.fi. I meddelandet ska du kort motivera varför du måste arbeta i fakultetens lokaler, t.ex. på grund av forskning eller dålig arbetsergonomi i hemmet. Beroende på livssituationen kan det också vara bra för arbetsförmågan och koncentrationen att arbeta på arbetsplatsen.

Du får inte börja arbeta i fakultetens lokaler utan att först meddela lägescentralen och komma överens om saken. Anmälan gäller arbete i fakultetens lokaler på hösten 2020. Genom detta förfarande håller sig fakulteten informerad om vem som arbetar i fakultetens lokaler. På så sätt kan vi spåra eventuella smittkedjor. Lägescentralen behandlar anmälningarna en gång i veckan. Alla som gjort en anmälan får en länk till lokalbokningsprogrammet.

Ett kortvarigt besök i arbetsrummen kräver inte tillstånd.

Möten i fakultetens lokaler

Fram till 31.12.2020 hålls möten i huvudsak på distans. Om det emellertid är nödvändigt att samlas fysiskt i fakultetens mötesrum eller arbetsrum, ska fakultetens lägescentral informeras per e-post på adressen grp-teol-tdk-covid19-tk@helsinki.fi. I anmälan ska du meddela tidpunkten för mötet och vem som deltar. Ärenden som gäller mötestillstånd behandlas så snabbt som möjligt. Vid möten ska säkerhetsavstånd och andra säkerhetsföreskrifter iakttas.

Preciserande instruktioner för undervisning

På grund av koronavirussituationen har ledningen vid Helsingfors universitet beslutat att distansundervisning rekommenderas också hösten 2020. Teologiska fakulteten har beslutat att specificera universitetets allmänna anvisning om höstens undervisning på följande vis:

  • Höstens undervisning ordnas i huvudsak på distans. Det finns några kurser som ordnas som närundervisning, antingen hela kursen eller delvis. 

Närundervisning

  • ISP-handledning ordnas som närundervisning för förstaårsstudenter.
  • Tentamina och fältkurser som är kritiska för utexaminering kan ordnas fr.o.m. 1.6.2020 under iakttagande av säkerhetsavstånd, begränsningarna för sammankomster samt övriga anvisningar. Lägescentralen fattade beslut i de här frågorna på sommaren 2020. 
  • Om undervisningen ordnas som närundervisning är läraren inte skyldig att parallellt ordna distansundervisning. I sådana fall studerar studenten självständigt enligt lärarens anvisningar om detta går att ordna. Studenten ska meddela läraren om att hen hör till en riskgrupp och inte kan delta i närundervisning.

  • Varken undervisning på distans eller som närundervisning behöver bandas in för att studenterna ska kunna se den senare. Undervisningen kan inte ha närvaroplikt tills universitetet ändrar sitt beslut. I praktiken betyder detta att frånvaro i sig inte är en grund för att underkänna en prestation. Undervisningen kan ändå ha en sådan form att närvaro krävs för att prestationen ska kunna utföras, t.ex. vid gruppdiskussioner.

För studerande

Pre­ci­se­ran­de in­struk­tio­ner om undantagssituationen för studenter vid teologiska fakulteten (på finska).

Kontaktinformation till teologiska fakultetets lägescentral

Lägescentralens chef, dekanus Antti Räsänen (anträffbar utanför tjänstetid)
Chef för studieärenden Anu Holvikivi (anträffbar utanför tjänstetid)
Universitetslektor Mikko Ketola
Personalchef Hanna Lotti
Professor Petri Luomanen
Förvaltningschef Varpu Myllyniemi
De teologiska studenternas ämnesförening, ordförande Anni-Sofia Nikki
Kommunikatör Niina Niskanen
Samordnare Sonja Pakarinen
Universitetslektor Heikki Pesonen
Professor Sami Pihlström
Professor Tuula Sakaranaho
Professor Elina Vuola

Om problem uppstår kan lärare även kontakta utbildningsprogrammens ledare.