Juridiska fakultetens praktiska anvisningar om undantagssituationen

Helsingfors universitet har utlyst undantagstillstånd på grund av coronaviruset.

Aktuell information om situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet.

Frågor och svar om hur situationen påverkar undervisningen.

Frågor och svar om hur situationen påverkar studierna.

 

Centrumcampus och juridiska fakultetens preciserade instruktioner om undantagssituationen

(uppdaterad 18.5)

 • Centrumcampus återhämtningsplan från undantagstillståndet som coronaviruset orsakat: stegvis start av verksamheten
 • OBS: Om ni vill övergå till att arbeta regelbundet i Porthania meddela då per e-post till dekanen law-dean@helsinki.fi i stället för att fylla i e-blanketten som nämns i länken ovan.

 • Personer som hör till riskgrupperna ska arbeta på distans så länge undantagstillståndet råder.
 • Endast kritiska arbetsuppgifter sköts i universitetets utrymmen för tillfället. Universitetets personal arbetar huvudsakligen på distans fram till 31.7.
 • Övergångstiden i anslutning till reformen av de lägre och högre högskoleexamina har förlängts så att den sista dagen för inlämning av anhållan om examensbetyg för en examen som har avlagts enligt de gamla examensfordringarna är 18.12.2020 (ursprungligen 31.7.2020). Detta medför följande förändringar höstterminen 2020:

  • Inom RN-programmet ordnas en tentamensomgång för varje tentamen som avläggs enligt de gamla examensfordringarna och inom JM-programmet för tentamen OTM-304: Rättskulturer och rättsjämförelse.

  • Seminariet för RN-slutarbetet kan avläggas enligt de gamla examensfordringarna (10 sp).

  • JM-avhandlingen kan genomföras enligt de gamla examensfordringarna (40 sp och gamla bedömningsskalan) så att avhandlingen godkänns senast på fakultetsrådets möte 15.12.2020.

 • Tidtabellen för granskning av pro gradu-avhandlingar höstterminen 2020 har publicerats. Denna tidtabell gäller också för dem som avlägger examen enligt gamla examensmodellen.  (uppdaterad 23.3)
 • Examinarium-tentamina genomförs på alternativa sätt (t.ex. i form av en Moodle-tentamen, essä) (uppdaterad 20.3)

 

För studerande

Åtgärder angående undervisningsarrangemangen vid juridiska fakulteten.

Studentantagningen

Ändringarna som gjorts i antagningsgrunderna för utbildningsprogrammet för rättsnotarie (svenskspråkig utbildning, Helsingfors/Vasa).

För undervisnings- och forskningspersonalen

 • Närundervisning ordnas inte under vårterminen 2020.

Anvisningarna uppdateras kontinuerligt när situationen ändras.