Humanistiska fakultetens praktiska anvisningar om undantagssituationen

Helsingfors universitet har utlyst undantagstillstånd p.g.a coronaviruset.

Uppdaterad 27.10.2020

Humanistiska fakultetens pre­ci­se­ra­de in­struk­tio­ner om undantagssituationen.

 • Pre­ci­se­ran­de in­struk­tio­ner om undantagssituationen för studenter vid humanistiska fakulteten.
  • Anvisningarna har preciserats angående sommarens och vårens fakultetstentamina
 • Även om universitetet ger anvisningar om att kontakta närmaste chefen om du vill arbeta i universitetets lokaler, har fakultetens lägescentral beslutat att fakulteten fortsätter tillämpa förra vårens praxis med användningstillstånd . Enligt den ska tillstånd att arbeta i fakultetens lokaler fortfarande sökas hos lägescentralen. Genom detta förfarande har fakulteten centraliserad information om vem som arbetar i fakultetens lokaler. På detta sätt kan vi spåra eventuella smittkedjor. Arbetstillstånd söks via e-blankett.

 • Vid Helsingfors universitet ingås alltid ett separat avtal om att arbeta utomlands. Anmäl utomlandsarbetet i SAP HR -systemet.
 • Observera att på grund av corona-situationen undersökningar som kräver människokontakter (intervjuer, uppföljning, observation och motsvarande) i regel inte bör göras. Risken för att sprida smitta är för stor, och fortsättning strider mot universitetets principer för ansvarsfull verksamhet. Undersökningar av detta slag ska avbrytas om de fortfarande pågår, och nya studier inte ska inledas förrän mötesbegränsningarna har upphört.

Humanistiska fakultetens anvisningar för hur undervisningen ordnas våren 2021 

Uppdaterad 27.10.2020

På grund av coronavirussituationen har ledningen vid Helsingfors universitet beslutat att distansundervisning rekommenderas också under våren 2021. Humanistiska fakulteten har beslutat att specificera universitetets allmänna anvisning om vårens undervisning på följande vis:

Vårens undervisning ordnas i huvudsak på distans. Mängden kontaktundervisning får inte vara betydligt större än under höstterminen 2020. Man ansöker om lov för nödvändig kontaktundervisning på samma sätt som för höstterminens undervisning.

Utrymmena räcker inte nödvändigtvis till för alla ansökningar och därför har lägescentralen vid humanistiska fakulteten beslutat att utrymmen bokas för närundervisning enligt följande prioriteringsordning:

 1. ISP: 1–3 träffar / möjligt att ordna träffar i grupp eller individuella träffar
 2. Utrustning (redskap, program, utrymmen osv.) – bokas för de undervisningsgånger som behövs (1–100 % närundervisning)
 3. Internationella magisterprogram: högst 3 kurser som närundervisning under vårterminen
 4. Första årets studenter i de finsk- och svenskspråkiga programmen (eller med det jämförbar undervisning): högst 2 kurser under vårterminen
 5. Tenter
 6. Semiarier/ proseminarier / forskarseminarier/ praktikum: 1–3 träffar
 7. Ämnesstudier: högst 1 kurs helt och hållet eller två kurser 50 % som närundervisning per ämnesstudiehelhet
 8. Annan motivering: 1–3 träffar

Anvisningar om ansökan och närundervisningen:

 • Den ansvariga läraren för varje studieavsnitt bedömer om studieavsnittet helt eller delvis är nödvändigt att ordna som närundervisning.
 • Utbildningsprogrammens ledningsgrupper diskuterar närundervisningen. Ledningsgruppen kan vid behov specificera prioriteringsordningen inom programmet. Om ledningsgruppen gör sådana här specificeringar meddelar ledningsgruppen utbildningsprogrammets lärare om detta innan ansökan om närundervisning öppnar. Vi ber också ledningsgruppen meddela fakulteten om eventuella specificeringar på adressen: metsatalo-timetable@helsinki.fi.
 • Den ansvariga läraren meddelar om behovet av närundervisning och motiverar det via e-blankett senast 11.11.2020. Blanketten öppnar 2.11.2020.
 • Om alla ansökningar inte kan godkännas, till exempel på grund av brist på utrymmen, beslutar utbildningsprogrammets ledare hur ansökningarna prioriteras.
 • Streamning av föreläsningar: om du vill att närundervisningen går att följa också på nätet, meddela om det på ansökningsblanketten så detta kan beaktas då bokningen görs. Om du behöver en sal för att streama så bara läraren är på plats, meddela även om detta via blanketten.
 • Utrymmena bokas samtidigt för all undervisning. Skicka alltså inte meddelanden om ändringar till utbildningsplaneraren för ditt utbildningsprogram och gör inte heller egna bokningar i Optime Portalen. Om det senare finns behov att göra ändringar i bokningarna eller meddela om tilläggsinformation, ta kontakt med utbildningsplanerarna via: metsatalo-timetable@helsinki.fi.
 • Rekommendationen om distansundervisning gäller all undervisning vid fakulteten, oberoende av var den ordnas. Närundervisning får alltså inte heller ordnas utan lov i andra än universitetets utrymmen.
 • Undervisningstiderna kan vid behov ändras i samband med bokningen om tillgängliga utrymmen inte finns. Bokningarna görs ändå enligt samma längd på undervisningstillfället och gruppstorlek som i den ursprungliga bokningen. T.ex. Kan inte flera undervisningstillfällen kombineras som en lång föreläsning.
 • Myndigheternas och universitetets anvisningar måste följas i all närundervisning. Säkerhetsavstånden ska beaktas och de som närvarar ska använda mask. Anvisningarna kan ändras om pandemisituationen förändras. Uppdaterad information om coronaläget finns på denna sidan och universitetes webbplats: Coronavirusläget vid Helsingfors universitet.
 • Listan på kursdeltagarna ska hållas uppdaterad med tanke på eventuell smittspårning.
 • Obligatoriskt deltagande i undervisningen gäller inte kontaktundervisning. Man kan alltså inte kräva att studenterna deltar i närundervisningen. Om undervisningen ordnas som närundervisning behöver läraren ändå inte ordna parallell distansundervisning. Om självstudier är en möjlighet studerar studenter som inte kan delta i närundervisningen på egen hand enligt lärarens anvisningar. Studenten ska meddela läraren om att hen hör till en riskgrupp och inte kan delta i närundervisningen.

 

Humanistiska fakultetens anvisingar för hur undervisningen ordnas i höst 2020

 

På grund av koronavirussituationen har ledningen vid Helsingfors universitet beslutat att distansundervisning rekommenderas också hösten 2020 (enligt universitetets plan A). Humanistiska fakulteten har beslutat att specificera universitetets allmänna anvisning om höstens undervisning på följande vis:

 • Höstens undervisning vid humanistiska fakulteten ordnas i huvudsak på distans. Detta är nödvändigt eftersom det krävs säkerhetsavstånd på 1–2 meter, vilket kraftigt begränsar utrymmesanvändningen vid Centrumcampus och utrymmesanvändarna är många.
 • Påminnelse: läraren uppdaterar uppgifterna om hur kursen genomförs på kurssidan. Om du inte känner till användningen av kurssidan, se anvisningen.

Närundervisning

 • Höstens undervisning ordnas i huvudsak på distans. Vissa kurser ordnas ändå helt eller delvis som närundervisning.
 • Introduktion och orientering till studierna ordnas på distans i slutet av augusti.
 • Den övriga undervisningen ordnas som närundervisning endast då det är fråga om sådana studieavsnitt / delar av studieavsnitt där närundervisning är absolut nödvändigt. Detta kan vara till exempel undervisning som kräver speciella utrymmen, utrustning eller program. Lägecentralen har beslutat om närundervisning under sommaren 2020.
 • Om undervisningen ordnas som närundervisning kan undervisningstiderna behöva ändras på grund av tillgången på utrymmen. Om sådan undervisning som kräver speciell utrustning behöver ordnas i ett utrymme där säkerhetsavstånden inte helt och hållet kan uppfyllas används vid behov även skyddsutrustning (ansiktsmasker, skyddshandskar).
 • Om undervisningen ordnas som närundervisning är läraren inte skyldig att parallellt ordna distansundervisning. I sådana fall studerar studenten självständigt enligt lärarens anvisningar om detta går att ordna. Studenten ska meddela läraren om att hen hör till en riskgrupp och inte kan delta i närundervisning.
 • Varken undervisning på distans eller som närundervisning behöver bandas in för att studenterna ska kunna se den senare. Undervisningen kan inte ha närvaroplikt tills universitetet ändrar sitt beslut. I praktiken betyder detta att frånvaro i sig inte är en grund för att underkänna en prestation. Undervisningen kan ändå ha en sådan form att närvaro krävs för att prestationen ska kunna utföras, t.ex. vid gruppdiskussioner.

Undervisning på distans

 
 • När man överväger alternativa prestationssätt för sommartentamen kan man få hjälp av pedalektorer samt av anvisningar från HYPE och undervisningsarbete. I många fall ersätts en sommartent av en skriftlig inlärningsuppgift eller en genomtänkt Moodle-tent, se närmare anvisningar för att göra en bra distanstent. Även språkversionerna (svenska och engelska) finns. Det lönar sig för läraren att meddela om ersättande prestationer på kurssidan. Det är också bra att lägga till närmare anvisningar för de studerande, t.ex. studerandes anvisningar för Moodle-tentamen. Studenten kontrollerar i första hand på kurssidan hur man avlägger studieavsnittet. Om det inte finns någon information där, ska studenten kontakta läraren inom en vecka från att anmälan till tenten har slutat, senast 7.6.
 • Tekniska verktyg såsom mikrofoner och hörlurar: Vi rekommenderar att var och en skaffar nödvändiga tillbehör till rimliga priser självständigt, eftersom det för närvarande är långsamt och svårt att leverera tillbehör till Forsthuset.  För inspelningar med högre kvalitet kan var och en individuellt reservera Unitube-lokal. Se anvisningar på sidan Instruktioner för undervisning.