Centrumcampus återhämtningsplan från undantagstillståndet som coronaviruset orsakat

Sidan uppdaterades senast 2.6

Stegvis start av verksamheten på centrumcampus

Vid centrumcampus jobbar huvudsakligen alla nu på distans. Detta förfarande gäller ända tills det nya läsåret börjar.

Arbetet påbörjas stegvis så att universitetet kan garantera forskningens kontinuitet, framskridande av projekt och examensprov samt minska på forskningsprojektens ekonomiska risker. Arbetet planeras så att möten minimeras enligt givna instruktioner. Målet är att antalet personer som vistas i universitetets utrymmen inte överskrider givna begränsningar för sammankomster eller orsakar onödiga farosituationer. Det får inte uppstå anhopningar eller trängsel i fastigheterna så att det t.ex. blir omöjligt att upprätthålla säkra avstånd.

Vid centrumcampus följs statsrådets anvisningar och den återhämtningsplan för verksamheten som godkänts av universitetets krisgrupp.

Universitetet har gett instruktioner om att tidskritisk nödvändig forskning kan påbörjas stegvis, givet att regler om minimering av fysisk kontakt mellan personer och anvisningar om hygien följs samt att ingen kommer till campus sjuk. Nationella ikraftvarande säkerhetsanvisningar beaktas i all verksamhet. Anvisningar kan komma att ändras eller upphävas med snabb tidtabell, ifall den allmänna situationen så kräver. Lägescentralerna vid centrumcampus fakulteter och enheter ger vid behov mera specifika instruktioner.

Sammankomster med högst 10 personer tillåts.

Allmänt vid campus

 • Jobb på distans fortsätter huvudsakligen.
 • Nationalbiblioteket påbörjar utlåningstjänster med begränsad självservice 14.5 (se närmare instruktioner vid Nationalbiblioteket).
 • Utlåningsservicen vid Helsingfors universitets bibliotek fortsätter enligt undantagstillståndet som hittills (se närmare instruktioner vid Helsingfors universitets bibliotek).
 • Övningsskolornas verksamhet påbörjas 14.5 enligt statsrådets anvisningar.
 • Det är fortfarande möjligt att göra korta besök i universitetets fastigheter, ifall det är nödvändigt.
 • Varje besökare sköter för sin egen del om att säkra distanser hålls, handhygien uppfylls samt att ytor rengörs efter användning av sociala utrymmen (kafferum, kök).
 • Utrymmenas och fastigheternas användning följs upp via de elektroniska nycklarna.

Undervisning 

 • Undervisning på distans fortsätter.

Forskning

 • Forskning utförs på distans ända till slutet av maj.

Sammankomster med högst 50 personer tillåts.

Allmänt

 •  Jobb på distans fortsätter huvudsakligen åtminstone fram till 16.8.2020.
 • Det är fortfarande möjligt att göra korta besök till universitetets utrymmen och fastigheter.
 • Varje besökare sköter för sin egen del om att säkra distanser hålls, handhygien uppfylls samt att ytor rengörs efter användning av sociala utrymmen (kafferum, kök).
 • Fakulteternas och enheternas ledning kan följa med användningen av utrymmen via stickprov, så att begränsningarna om sammankomster inte överskrids. Universitetet följer med användningen av utrymmen också via de elektroniska nycklarna.
 • Möten hålls fortfarande huvudsakligen på distans. Småskaliga möten kan hållas i universitetets utrymmen, ifall anvisningar om säkra distanser och andra givna instruktioner följs. Personmängder uppges i utrymmenas bokningssystem.
 • I arbetet (annat än undervisning och forskning, se nedan) har sådana uppgifter som inte alls kan göras på distans företräde (detta kommer man överens om med sin chef och meddelas i utrymmenas bokningssystem). Arbete utförs i universitetets lokaler endast i undantagsfall och man kommer alltid överens om det på förhand med chefen (chefen informerar sektordirektören) och sedan görs en bokning i lokalbokningssystemet.

Undervisning

 • Undervisning på distans fortsätter huvudsakligen, men det är möjligt att genomföra för examinationen kritiska tenter och fältkurser, givet att säkra distanser, begränsningar om sammankomster och andra anvisningar följs. Lägescentralerna fattar beslut om detta.
 • Meddelande till fakultetens/enhetens lägescentral om kritiska tenter och fältkurser.

Disputationer

Forskning/arbete vid universitetet

1. Forskning eller annat arbete som utförs i universitetets utrymmen

Fr.o.m 1.6 påbörjas i universitetets utrymmen sådan nödvändig forskningsverksamhet eller annat arbete, som det inte har varit möjligt att utföra på distans eller som det inte har varit möjligt att flytta till en senare tidpunkt. Därutöver rekommenderas att företräde till arbete i universitetets utrymmen ges till dem vars förutsättningar för arbete på distans är dåliga. (Med dåliga förutsättningar för distansarbete avses här t.ex. det att arbete på distans inte kan göras utan störningar eller att arbetstagaren är tvungen att dela samma distansarbetsstation med någon annan eller att arbetstagaren av någon annan orsak upplever distansarbete som särskilt belastande.)

Målsättningen är att utrymmenas användningsgrad på centrumcampus inte överskrider givna instruktioner (t.ex. statsrådets anvisningar om sammankomster mellan 50 personer) samt att säkerhets- och hälsorelaterade anvisningar tas i beaktande. I det här skedet inbjuds inte personer utanför universitetet till universitetets lokaler (t.ex. i anknytning till forskning).

Förfaringssättet är följande:
Forskarna meddelar om påbörjande av forskning/arbete till lägescentralen. Då en person fått tillstånd att påbörja arbetet reserverar hen från systemet för bokning av utrymmen en arbetsstation till sin arbetsplats eller annanstans. Stegvist förfarande:

 1. Anmälan: Forskarna ombeds meddela om påbörjande av forskningsverksamhet via en e-blankett. Forskning kan inte påbörjas förrän anmälan har godkänts.
 2. Godkännande: Enhetens lägescentral godkänner eller förkastar anmälan eller ber om ytterligare uppgifter.
  1. Information om forskningsverksamhet som påbörjas samt dess tidtabell sparas i Flamma i COVID-19-krisens arbetsgrupp under lägescentralens uppgifter.
  2. Lägescentralen meddelar minst två dagar innan verksamheten påbörjas till TILA-sektionen samt till IT-sektionens HelpDesk-tjänst om saken. Detta så att utrymmenas adekvata skick och fungerande datakommunikation kan säkerställas.
 3. Utrymmenas användningsgrad följs upp med hjälp av bokningssystem för utrymmena:
  1. Forskaren gör en bokning för ett utrymme via en blankett på webben. Varje byggnad har sin egen blankett för bokning av utrymme.
  2. Med blanketten görs en bokning för de dagar under vilka arbete pågår i universitetets utrymmen.
  3. Målsättningen med bokningssystemet är att koordinera användningen av utrymmen så att möten i utrymmena kan minimeras. Fastigheterna vid centrumcampus är indelade i zoner bestående av våningar och flyglar, inom vilka det under tiden 1.6-31.7.2020 kan vistas samtidigt högst 50 personer (med iakttagande av säkerhets- och hälsoföreskrifter). Till denna grupp av 50 personer räknas den undervisande- och forskande personalen, övrig personal samt alla tillfälliga besökare i fastigheten och t.ex. teknisk personal i fastigheten.
  4. Delade arbetsrum: Arbetstagarna kommer sinsemellan överens om arbetsturer i de gemensamma arbetsrummen och gör en bokning i systemet utgående från detta.

 Lägescentralerna vid centrumcampus fakulteter och enheter ger vid behov mera specifika instruktioner.

2. Forskning som genomförs utanför universitetet 

För tillfället rekommenderar universitetet i huvudsak att forskning som pågår utanför universitetet inte påbörjas. Detta gäller speciellt forskning vid vilken man inte kan följa givna säkerhetsanvisningar om fysisk distans. Kontakta din enhets lägescentral vid behov.
 
Universitetet ger senare separata instruktioner om påbörjande av sådan humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, vars forskningsobjekt är personer eller organisationer utanför universitetet (t.ex. insamling av material på fältet, intervjuer och observationer som genomförs utanför universitetet) och som genomförs utanför universitetet. 
 
Det bör observeras att statsrådet och kommunerna har gett instruktioner som begränsar påbörjandet av forskningen gällande vissa forskningsobjekt (t.ex. skolor och småbarnspedagogik). I sådana fall är det t.ex. inte möjligt att göra observationer i daghem.