KardioKompassi: individuellt förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar med hjälp av genominformation

23.10.2019
Riskkalkylatorn KardioKompassi® utnyttjar den nyaste informationen som producerats inom genomforskningen. Tack vare detta bedömer KardioKompassi risken för hjärt- och kärlsjukdomar mer exakt än tidigare metoder, och motiverar också sina användare att ändra sina levnadsvanor.

Hjärt- och kärlsjukdom orsakar fortfarande en stor del av dödsfallen bland finländare i arbetsför ålder, trots att vi numera väl känner till sjukdomens riskfaktorer. Därför är det mycket viktigt, både med tanke på individens hälsa och samhällets utgifter, att identifiera de personer som har en hög risk att insjukna och introducera förebyggande åtgärder i tid.

De nuvarande riskbedömningsverktygen baserar sig på individens ålder och kön, och dessutom på kolesterolvärden, rökning och blodtryck. Dessa riskfaktorer, identifierar endast hälften av de personer som har en hög risk att insjukna i kranskärlssjukdom. Trots att ärftliga faktorer har in stor inverkan på sjukdomsrisken beaktar inte traditionella riskkalkylatorer genombaserad information.

Både individen och samhället behöver effektivare metoder för att identifiera risken att insjukna

Kranskärlssjukdom är ett gott exempel på en sjukdom där individen själv kan påverka risken att insjukna med sina levnadsvanor. Det är inte särskilt effektivt att endast ge allmän hälsorådgivning (”motionera och ät hälsosamt”) utan individen behöver stöd, t.ex. av nya och mer individuella tillvägagångssätt.    

För att svara på detta behov har en grupp forskare från Helsingfors universitet utvecklat en ny riskkalkylator, KardioKompassi, som både beaktar traditionella riskfaktorerna och den nyaste informationen som producerats inom genomforskning.

KardioKompassi är en webbapplikation som på ett omfattande sätt analyserar genominformation (information om människans arvsmassa) och kombinerar den med traditionell hälsoinformation som är relevant för hjärthälsa. Kalkylatorn visar användarens personliga risk att insjukna i kranskärlssjukdom inom de kommande tio åren. Med hjälp av det interaktiva användargränssnittet kan hen också lätt testa hur livsstilsförändringar, till exempel att sluta röka, påverkar riskprognosen.

KardioKompassi har utvecklats av en grupp experter på genommedicin och biostatistik från Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM). De har arbetat med applikationen i flera år under ledning av Samuli Ripatti och Elisabeth Widén. Utöver dem består det nuvarande teamet av projektledaren Johanna Aro samt den erfarna bioteknologiexperten Kari Pitkänen som ansvarar för utveckling av affärsverksamheten.

Riskkalkylatorns statistiska algoritm baserar sig på den nyaste informationen som producerats inom genomforskning och utnyttjar också forskningsmaterialet FINRISKI. Algoritmen har utvecklats av Samuli Ripattis forskningsgrupp.

-– Vårt mål har redan från början varit att utveckla ett verktyg som är lätt för individen att använda, där hen både kan få så exakt information om sin sjukdomsrisk som möjligt och se hur livsstilsförändringar påverkar risken, konstaterar Elisabeth Widén.

Individuell information om sjukdomsrisk motiverar

KardioKompassi-verktygets användbarhet och betydelsen av att få tillgång till information om sin personliga sjukdomsrisk testas för närvarande inom det omfattande forskningsprojektet GeneRISK. Över 7 300 personer från huvudstadsregionen och Kymmenedalen har deltagit i undersökningen. Alla deltagare har kallats till ett första uppföljningsbesök 1,5 år efter att undersökningen börjat.

På basis av ett stickprov från det första uppföljningsbesöket upplevde nio av tio deltagare att riskinformationen motiverade dem att ta bättre hand om sin hälsa. Också när det gäller livsstilsförändringar är resultaten lovande: 13 % av deltagarna hade permanent lyckats gå ner i vikt och 14 % av rökarna hade slutat röka. Personer som hade en hög ärftlig risk att insjukna hade oftare vidtagit åtgärder för att sänka sin risk än de övriga.

Forskningen tyder alltså på att KardioKompassi har upplevts vara lätt att använda och att den förmedlar information om den personliga sjukdomsrisken på ett förståeligt sätt. För närvarande utreder teamet förutsättningarna för att kommersialisera konceptet med hjälp av Business Finlands finansiering Ny affärsverksamhet från forskningsidéer (TUTLI-finansiering). Sommaren 2017 fick Helsingfors universitet och forskningsprojektet kommersialiseringsfinansiering efter en utbildning ordnad av universitetets innovationsservice Helsingin Innovaatiopalvelut (HIS).

Vill du veta mer?

Kontakta KardioKompassi-teamet: johanna.aro@helsinki.fi