Information om praktiska arrangemang vid Medicinska fakulteten under undantagstillståndet

13.3.2020
Sidan uppdaterades senast 19.5. | Helsingfors universitet utlyste undantagstillstånd på kvällen 12.3 p.g.a. coronaviruset. Det här meddelandet uppdateras med information om praktiska arrangemang vid Medicinska fakulteten under undantagstillståndet.

Information på universitetsnivå om situationen med coronaviruset uppdateras här: Coronavirussituationen vid Helsingfors universitet.

Senaste meddelande: Universitetet börjar gradvis återhämta sig från det undantagstillstånd som coronaviruset orsakat

Denna nyhet uppdateras endast med exaktare anvisningar för studenter, personal och besökare vid Medicinska fakulteten. Sidan uppdaterades senast 19.5. (Disputationer)

Studentantagningen under coronavirussituationen

Information om ändringarna i antagningen av studerande publiceras på sidan Studentantagningen under coronavirussituationen.  

Lokaler

Haartman-institutets (Haartmansgatan 3) ytterdörrar stängs tillsvidare från och med fredagen den 27 mars kl. 16. Om det är nödvändigt för medarbetare att vistas i byggnaden kan de ta sig in med sina nycklar. Läs mer om universitetets lokaler här

HUS söker mera arbetskraft för sådan verksamhet som ökat på grund av coronasituationen

HUS söker tilläggsresurser till diagnostikens laboratoriefunktioner samt arbete på bäddavdelningar, intensivvård och jourpolikliniker. Kompetent personal behövs särskilt för provtagning och inom intensiv- och operationsvård, infektionsvård och syrgasbehandling. Målgruppen är laboratorie- och vårdpersonal med yrkesbehörighet eller studierätt.

Om du har lämplig yrkesbakgrund och behörighet och är intresserad av att tillfälligt jobba för HUS, skicka ett e-postmeddelande med en kort presentation av dig själv, din arbetserfarenhet och yrkesbehörighet till adressen rekrytointi@hus.fi . Skriv följande i ämnesfältet: Lisäresurssi Tilläggsresurs. Utgående från meddelandena kartlägger HUS de personer som lämpar sig för arbetsuppgifterna och kontaktar dem. Även de som inte ingår i målgruppen kontaktas och informeras om att de inte går vidare i rekryteringen.

Om en anställd vid Helsingfors universitet rekryteras till arbetsuppgifter vid HUS ska personen först komma överens om saken med sin chef och sedan ansöka om oavlönad befrielse från arbete i SAP HR för den tid som ett arbetsavtal upprättas med HUS. Vid behov får du ytterligare information genom att kontakta de lokala HR-tjänsterna för din enhet (Medicinska fakulteten: hr-ltdk@helsinki.fi)

Forskning

Senaste meddelande: Universitetet börjar gradvis återhämta sig från det undantagstillstånd som coronaviruset orsakatVägledande säkerhetsrekommendationer har utarbetats för laboratorierna.

Den 16 mars 2020 fastställde regeringen att universiteten stängs. Åtgärden gäller dock inte forskningslokaler eller forskningsaktiviteter. Experimentellt arbete kan alltså utföras i begränsad utsträckning och med beaktande av säkerhetsföreskrifterna.

Rekommendationer som följs vid Medicinska fakulteten (Preciserade 25.3.2020)

  • Forskningsgrupperna begränsar sådant experimentellt arbete som kan utföras senare. 
  • Allt arbete som kan utföras på distans görs hemma. Även laboratoriepersonalen arbetar på distans alltid när de inte utför sådant arbete som kräver närvaro på arbetsplatsen.
  • Medarbetarna kommer överens om distansarbete med sin chef. Anställda kan tillfälligt arbeta med andra uppgifter än normalt. Läs mera information https://www.helsinki.fi/sv/aktuellt/situationen-med-coronaviruset-vid-helsingfors-universitet  (kapitel ”För personalen)
  • Fakulteten utreder tillsammans med HUS hur universitetsanställda som har en yrkesutbildning inom hälsovården kan anmäla sig som frivilliga exempelvis vid HUS provtagningsställen efter att ha fått nödvändig utbildning för arbetet. I det fallet ska medarbetaren ansöka om ledighet utan lön från sin anställning vid Helsingfors universitet för den tiden som arbetsavtalet med den hälsovårdsenhet som hen är anställd vid gäller.
  • Man får inte komma till arbetsplatsen ens med lindriga förkylningssymptom, och om man får symptom under arbetsdagen ska man gå hem omedelbart.
  • Extra noggrann hygien iakttas på arbetsplatsen p.g.a. de exceptionella omständigheterna.

Coronavirusets inverkan på forskningsfinansieringen

  • När det gäller forskningsfinansiering som beviljats av fakulteten är det möjligt att förhandla individuellt om en förlängning av finansieringen.
  • I externfinansierade projekt betalas lönerna ur den externa finansieringen oberoende av om personen kan anvisas distansarbete eller inte.
  • Universitetet har sammanställt information om hur coronaviruset påverkar forskningsfinansiärernas verksamhet i Flamma

Undervisning

Helsingfors universitet har beslutat att häva reglerna gällande obligatorisk närvaro i undervisningen. Vi följer de instruktioner som universitetets beredskapsgrupp har gett om undervisningsarrangemang. Undervisningen vid Helsingfors universitet ska i mån av möjlighet ordnas på distans 18.3–13.5. Studieavsnittens lärare kan överväga om de kliniska studieavsnitten kan ersättas med distansundervisning. Observera också att det vid Medicinska fakulteten inte är möjligt att fullständigt häva regeln om obligatorisk närvaro i undervisningen. Detta gäller särskilt i fråga om studieavsnitt med gruppundervisning som kräver direkt kontakt med patienter och övning av manuella färdigheter. Undervisningen ordnas för grupper på högst 10 personer.

Studieavsnittens lärare kan överväga om det är skäl att ordna undervisningen på något annat sätt än normalt för att minimera smittorisken för studenter och patienter. Studenterna måste vara friska för att få delta i eventuell kontaktundervisning. Studenterna informeras alltid separat om det sker förändringar i undervisningen. 

I fråga om undervisningsarrangemangen prioriteras obligatoriska kurser. 

Medicinska fakultetens studiepsykologer Kari Peltola och Tiina Tuominen har under undantagstillståndet distansmottagning för studenterna via en säker och skyddad förbindelse. Information om studiepsykologernas tjänster finns i Instruktioner för studerande och en direktlänk för anmälan till individuell vägledning finns här

Situationen 25.3 enligt utbildningsprogram

Utbildningsprogrammen i psykologi, logopedi och translationell medicin övergår till distansundervisning och alternativa undervisningsmetoder under hela våren.

Vid utbildningsprogrammet i odontologi fortsätter träningslaboratoriets undervisning i den mån det är möjligt och med fokus på de viktigaste kompetensmålen. All klinisk undervisning vid HUS undervisningsklinik har avbrutits till början på Augusti. Utbildningsprogrammet utreder möjligheten att erbjuda ersättande prestationer som skulle kompensera för bristande prestationer i fråga om de kliniska kraven, så att studenterna skulle kunna arbeta som sommarkandidater eller gå vidare till den fördjupade praktiken. Undervisningen ordnas för grupper på högst 10 personer. Övrig undervisning ordnas i mån av möjlighet på distans.

Inom utbildningsprogrammet i medicin ordnas det kliniska skedets studier som förutsätter direkt kontakt med patienter till centrala delar i enlighet med undervisningsprogrammet och HUS beslut (på finska) från 17.3. Den praktiska undervisningen i anestesi ersätts med simulationsundervisning i träningslaboratorium.  Klinisk tjänstgöring ordnas på sjukhusen som ett komprimerat två veckors studieavsnitt. Det finns praktikplatser för alla studenter. Undervisning ordnas för grupper på högst 10 personer. Övrig undervisning ordnas i mån av möjlighet på distans.

Anvisningar för tentamina: Tentamina inklusive omtentamina ordnas med hjälp av fjärranslutning (tex. Moodle) eller i Exam-lokalen eller genom alternativa prestationssätt till 31.8.2020. Exam-lokalerna hålls öppna tillsvidare. Lärare som har frågor angående tentamina kan kontakta tentamensservicen på adressen meilahti-exams@helsinki.fi.

Anvisningar till lärarna: Koordinera de nya undervisningsarrangemangen tillsammans med den ansvariga för studieavsnittet. När det gäller kurser (och tentamina) som du själv ansvarar för, planera hur du kan erbjuda möjligheter till alternativa undervisningsformer, studier och prestationssätt samt självständiga studier. Informera studenterna om alla ändringar t.ex. via Moodle. Meddela också utbildningsprogrammets ledare och utbildningsplaneraren eller studiekoordinatorn om ändringarna.

Alla föreläsningar och seminarier streamas antingen i realtid eller som videoupptagningar. Vi rekommenderar att lärarna använder plattformen Zoom: www.helsinki.fi/zoom. Hjälp och stöd för undervisningstekniska lösningar: https://blogs.helsinki.fi/medi-peda/ (medipeda). På universitetsnivå finns gemensamma anvisningar för lärare  sammanställda i Instruktioner för undervisning: https://teaching.helsinki.fi/sv/artikel/coronavirusets-paverkan-pa-undervisning-fragor-och-svar.

Gemensamma anvisningar för studenterna finns i Instruktioner för studerande: https://guide.student.helsinki.fi/sv/nyheter/coronaviruset-och-studierna-fragor-och-svar.

Enligt universitetets riktlinjer (17.3) kan fakulteten vid behov förlänga vårens undervisningsperiod och flytta undervisning till sommaren 2020.

Disputationer 

Följ situationen här (Instruktioner för studerande). 

Resor

Nya riktlinjer: Fakulteten övergår till att följa Helsingfors universitets riktlinjer i fråga om distansarbete efter utlandsresor

Fakulteten övergår till att följa Helsingfors universitets riktlinjer under undantagstillståndet i fråga om distansarbete efter en utlandsresa. Anställda och studenter vid universitetet som återvänder från en resa utomlands ska arbeta eller studera på distans i 14 dagar efter att de återvänt. Under denna period är det förbjudet att komma till universitetet för arbete eller studier. Med detta beslut hävs dekanus beslut från 11.3.2020 som gällde distansarbete i sju (7) kalenderdagar för anställda och studenter som återvänder från en resa utomlands.

Frågor?

Om du har frågor om vilka åtgärder som vidtas vid universitetet angående coronaviruset, kontakta adressen coronavirus@helsinki.fi.

***

Information på universitetsnivå om situationen med coronaviruset uppdateras här: Coronavirussituationen vid Helsingfors universitet.

Denna nyhet uppdateras endast med exaktare anvisningar för studenter, personal och besökare vid Medicinska fakulteten.