Information om praktiska arrangemang vid Medicinska fakulteten under undantagstillståndet

13.3.2020
Sidan uppdaterades senast 19.11. | Helsingfors universitet utlyste undantagstillstånd på kvällen 12.3 p.g.a. coronaviruset. Det här meddelandet uppdateras med information om praktiska arrangemang vid Medicinska fakulteten under undantagstillståndet.

Information på universitetsnivå om situationen med coronaviruset uppdateras här: Coronavirussituationen vid Helsingfors universitet.

Denna nyhet uppdateras endast med exaktare anvisningar för studenter, personal och besökare vid Medicinska fakulteten. Sidan uppdaterades senast 19.11. 

Coronaviruslaget vid helsingfors universitet, de senaste besluten

HUS Diagnostikcentrum öppnar ett provtagningsställe för coronavirustest i Biomedicum 30.10. 

Meddelande 2.9. Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille järjestetään koronavirusseulontaa

Meddelande 1.9. Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla koronavirustartuntoja

Coronaguide och Coronablinkern

Coronaguide (koronabotti.hus.fi/sv/)

Coronablinkern (koronavilkku.fi/sv/)

Munskydd

I universitetets lokaler

Munskydd rekommenderas starkt för anställda, studenter, besökare, och kunder som rör sig i universitetets offentliga lokaler (inkl. restauranger, museer, bibliotek och motionscenter). Det rekommenderas starkt att man tar på sig munskydd direkt när man kommer in i byggnaden. 

Läs mer: Universitetets rekommendation om användningen av munskydd.

Medicinska fakulteten har skaffat engångsmunskydd för fakultetens lärare, forskare och studenter. Engångsmunskydden finns tillhanda fr.o.m. 24.8. Dessutom kommer fakulteten att skaffa munskydd i tyg, som finns tillhanda i ett senare skede. Vi informerar om dessa senare. De munskydd som Medicinska fakulteten delar ut används i enlighet med HU:s rekommendation om munskydd.

Varifrån fås munskydden?

Munskydd som behövs i undervisningen:

-Studieavsnittens ansvariga lärare bedömer huruvida munskydd behövs i undervisningen.

-Den ansvariga läraren delar ut munskydd enligt behov.

Munskydd som behövs i arbetet:

-Avdelningarna/forskningsprogrammen får munskydd som kan användas i enlighet med universitetets rekommendation. Avdelningarna/forskningsprogrammen ger närmare information om utdelningen av munskydd. Den som avhämtar munskydd ska ange antal och för vilket ändamål de används. Användningen följs upp för bedömning av behovet av ytterligare anskaffningar.

Klinisk praktik på sjukhus

På praktik ska studenterna följa praktikplatsens (t.ex. sjukhus e.d.) egna säkerhetsinstruktioner och använda praktikplatsens skyddsutrustning. Detta innebär att sjukhuset ansvarar för alla de munskydd som behövs i samband med klinisk undervisning.

Studentantagningen under coronavirussituationen

Information om ändringarna i antagningen av studerande publiceras på sidan Studentantagningen under coronavirussituationen.  

Eve­ne­mang

Senaste medellande: Evenemang och planering av evenemang för hösten 2020

Re­sor och gäs­ter/​​​re­san­de från ut­lan­det

Senaste medellande: Re­sor och gäs­ter/​​​re­san­de från ut­lan­det

HUS söker mera arbetskraft för sådan verksamhet som ökat på grund av coronasituationen

HUS söker tilläggsresurser till diagnostikens laboratoriefunktioner samt arbete på bäddavdelningar, intensivvård och jourpolikliniker. Kompetent personal behövs särskilt för provtagning och inom intensiv- och operationsvård, infektionsvård och syrgasbehandling. Målgruppen är laboratorie- och vårdpersonal med yrkesbehörighet eller studierätt.

Om du har lämplig yrkesbakgrund och behörighet och är intresserad av att tillfälligt jobba för HUS, skicka ett e-postmeddelande med en kort presentation av dig själv, din arbetserfarenhet och yrkesbehörighet till adressen rekrytointi@hus.fi . Skriv följande i ämnesfältet: Lisäresurssi Tilläggsresurs. Utgående från meddelandena kartlägger HUS de personer som lämpar sig för arbetsuppgifterna och kontaktar dem. Även de som inte ingår i målgruppen kontaktas och informeras om att de inte går vidare i rekryteringen.

Om en anställd vid Helsingfors universitet rekryteras till arbetsuppgifter vid HUS ska personen först komma överens om saken med sin chef och sedan ansöka om oavlönad befrielse från arbete i SAP HR för den tid som ett arbetsavtal upprättas med HUS. Vid behov får du ytterligare information genom att kontakta de lokala HR-tjänsterna för din enhet (Medicinska fakulteten: hr-ltdk@helsinki.fi)

Forskning

Senaste medellande: Forskningsverksamheten

Di­stans­ar­be­te och ar­be­te i uni­ver­si­te­tets lo­ka­ler

Vägledande säkerhetsrekommendationer har utarbetats för laboratorierna

Coronavirusets inverkan på forskningsfinansieringen

 • När det gäller forskningsfinansiering som beviljats av fakulteten är det möjligt att förhandla individuellt om en förlängning av finansieringen.
 • I externfinansierade projekt betalas lönerna ur den externa finansieringen oberoende av om personen kan anvisas distansarbete eller inte.
 • Universitetet har sammanställt information om hur coronaviruset påverkar forskningsfinansiärernas verksamhet i Flamma

Undervisning

Un­der­vis­ning höst­ter­mi­nen 2020, universitetsnivå 

För nya studerande: Du hittar viktig information för nya studerande relaterad till situationen med coronaviruset i Instruktioner för studerande. Sidan uppdateras när ny information är tillgänglig.

Anordnande av undervisning, Medicinska fakulteten, höstterminen 2020 (anvisningarna kan uppdateras vid behov)

På grund av coronavirussituationen har Helsingfors universitets ledning beslutat att rekommendera att distansundervisningen fortsätter höstterminen 2020. Medicinska fakulteten har beslutat att precisera höstens undervisningsarrangemang på följande sätt: 

 • Föreläsningar och seminarier hålls på distans.
 • Som närundervisning ordnas patientundervisning, laboratoriearbete, simulationsbaserad undervisning, undervisning i interaktion i den mån det är nödvändigt och annan undervisning i små grupper som kräver närvaro och kan motiveras. Besluten angående närundervisningen görs utbildningsprogramsvis. Under ledning av utbildningsprogrammets ledare görs tillsammans med studieavsnittens ansvariga lärare och utbildningsplanerare/koordinatorer beslut om hur besluten angående närundervisningen görs (meningen tillsatt 25.6). Utgångspunkten under all närundervisning är att säkerhetsavstånden beaktas i undervisningen i den mån det är möjligt. Det högsta tillåtna antal personer som har fastställts för universitetets undervisningslokaler med anledning av säkerhetsavstånden får inte överskridas.
 • Eftersom coronapandemin är inne i en upptrappningsfas ska säkerhetsföreskrifterna följas särskilt noggrant inom kontakt- och smågruppsundervisningen. De tillstånd för närundervisning som beviljats av lägescentralen är i kraft tills vidare. Fakulteten betonar att användning av munskydd rekommenderas i all närundervisning. (uppdatering 28.9)
 • Enskilda studieavsnitt kan bestå av distans- och närundervisning.
 • Distansundervisningen kan ha obligatorisk närvaro och läraren kan göra upp en närvarolista.
 • När det gäller patientundervisningen, dess gruppstorlekar och/eller de kliniska studieavsnitten följs HUS anvisningar eller den aktuella praktikplatsens anvisningar. Undervisning som ordnas i HUS patientlokaler tillåts från början av höstterminen 2020. Studenterna ska använda kirurgiska mun- och nässkydd i patientlokalerna. I undervisningen ska man beakta följande och utbildningsorganisationerna ska gå igenom informationen med studenterna: HUS uppdaterade anvisningar om att anlända till sjukhuset och om de karantäner som gäller i sammanhanget, samt HUS anvisningar om skyddsutrustning, hygien och säkerhetsavstånd i sjukhuslokalerna. HUS vädjar till studenterna att de också på fritiden ska följa rekommendationerna i fråga om sammankomster och munskydd. 
 • Studieavsnittens tentamina, ifall utrymmen det möjliggör, och omtentamina kan ordnas som fysiska salstentamina på fakultetens allmänna (om)tentamensdagar. Tentamina som mäter färdigheter (t.ex. OSCE) kan ordnas som fysiska tentamina. Tentamina som ordnas som fysiska tillfällen bor ordnas så att säkerhetsanvisningarna beaktas (säkerhetsavstånd, salkapacitet). Tentamina kan även ordnas på distans eller med hjälp av tentamensakvariet. Lärare som har frågor angående tentamina kan kontakta tentamensservicen på adressen meilahti-exams@helsinki.fi. Ifall studieavsnittets lärare vill ordna tentaminan eller omtentaminan som fysiska tillfällen bör läraren informera om detta till tentamensservicen i ett så tidigt skede som möjligt, senast 1 månad innan tentaminans tidpunkt. Detta för att säkerställa att det finns tillräckligt med utrymmen samt övervakare tillhanda. (instruktionerna angående ordnande av tentamina har uppdaterats 25.6 av fakulteten pga. landets och universitets uppdaterade riktlinjer)
 • Grundutbildningen för de nya studenterna på höstterminen ordnas också i andra former av närundervisning än smågruppsundervisning, för att studenterna ska komma in i studie-, fakultets- och universitetsgemenskapen. Lokalerna bokas så att hygienanvisningarna kan följas och säkerhetsavstånden hållas, och vid behov kan undervisningen delas upp på intilliggande rum. Fakultetens lägescentral godkänner utbildningsprogrammens planer.
 • Eventuella andra avvikelser verkställs på beslut av fakultetens lägescentral.
 • Det är nödvändigtvis inte möjligt att genomföra undervisning med obligatorisk närvaro med ersättande uppgifter eller självstudier. I fråga om personer som hör till en riskgrupp följs normal frånvaropraxis. Man kommer överens om ersättande studieprestationer med den som ansvarar för studieavsnittet.

Var och en ansvarar för att säkerhetsavstånden beaktas i allmänna lokaler.

Utbildningsprogrammen kan göra upp närmare riktlinjer för hur undervisningen ordnas inom ramen för dessa anvisningar.

Anvisningarna kompletteras senare bland annat gällande patientsäkerheten.

Medicinska fakultetens studiepsykologer Kari Peltola och Tiina Tuominen har under undantagstillståndet distansmottagning för studenterna via en säker och skyddad förbindelse. Information om studiepsykologernas tjänster finns i Instruktioner för studerande och en direktlänk för anmälan till individuell vägledning finns här

Anvisningar till lärarna: Koordinera de nya undervisningsarrangemangen tillsammans med den ansvariga för studieavsnittet. När det gäller kurser (och tentamina) som du själv ansvarar för, planera hur du kan erbjuda möjligheter till alternativa undervisningsformer, studier och prestationssätt samt självständiga studier. Informera studenterna om alla ändringar t.ex. via Moodle. Meddela också utbildningsprogrammets ledare och utbildningsplaneraren eller studiekoordinatorn om ändringarna.

Hjälp och stöd för undervisningstekniska lösningar: https://blogs.helsinki.fi/medi-peda/ (medipeda). På universitetsnivå finns gemensamma anvisningar för lärare  sammanställda i Instruktioner för undervisning: https://teaching.helsinki.fi/sv/artikel/coronavirusets-paverkan-pa-undervisning-fragor-och-svar.

Gemensamma anvisningar för studenterna finns i Instruktioner för studerande: https://guide.student.helsinki.fi/sv/nyheter/coronaviruset-och-studierna-fragor-och-svar.

Planering av undervisningen (Medicinska fakulteten) våren 2021

Rektorn har beslutat om de stora linjerna för planeringen av undervisningen vårterminen 2021 (13.10.2020, HY/2278/00.00.06.00/2020). Medicinska fakulteten har beslutat att precisera vårens undervisningsarrangemang på följande sätt: 

 • Föreläsningar och seminarier hålls i regel på distans.
 • Som närundervisning ordnas patientundervisning, laboratoriearbete, simulationsbaserad undervisning, undervisning i interaktion i den mån det är nödvändigt och annan undervisning i små grupper som kräver närvaro och kan motiveras.
 • Ledarna för utbildningsprogrammen beslutar i samarbete med de ansvariga för studieavsnitten och utbildningsplanerarna/studiekoordinatorerna hur man i utbildningsprogrammen kommer överens om smågruppsundervisning som ordnas som kontaktundervisning. Utgångspunkten är att säkerhetsavstånden beaktas i undervisningen i mån av möjlighet. Det högsta tillåtna antal personer som har fastställts för universitetets undervisningslokaler med anledning av säkerhetsavstånden får inte överskridas.
 • Säkerhetsföreskrifterna ska följas särskilt noggrant inom kontakt- och smågruppsundervisningen. Enskilda studieavsnitt kan bestå av distans- och närundervisning.
 • Distansundervisningen kan ha obligatorisk närvaro och läraren kan göra upp en närvarolista.
 • När det gäller patientundervisningen, dess gruppstorlekar och/eller de kliniska studieavsnitten följs HUS anvisningar eller den aktuella praktikplatsens anvisningar. Studenterna ska använda kirurgiska mun- och nässkydd i patientlokalerna. I undervisningen ska man beakta följande och utbildningsorganisationerna ska gå igenom informationen med studenterna före varje studie- eller praktikavsnitt: HUS uppdaterade anvisningar om att anlända till sjukhuset och om de karantäner som gäller i sammanhanget, samt HUS anvisningar om skyddsutrustning, hygien och säkerhetsavstånd i sjukhuslokalerna.
 • Kurstentamina och omtentamina kan ordnas som fysiska salstentamina på fakultetens allmänna (om)tentamensdagar, ifall det finns lämpliga lokaler. Även tentamina som mäter praktiska färdigheter (t.ex. OSCE) kan ordnas som fysiska tentamina. Fysiska tentamenstillfällen förutsätter att man beaktar säkerhetsanvisningarna (säkerhetsavstånd, lokalernas personkapacitet). Tentamina kan också ordnas på distans eller i tentakvariet. Lärare som har frågor angående tentamina kan kontakta tentamensservicen på adressen meilahti-exams@helsinki.fi. Om du vill ordna en kurstentamen eller omtentamen som fysisk tentamen, ska du kontakta tentamensservicen så tidigt som möjligt, dock senast en månad före tentamenstillfället. På så sätt kan universitetet ordna med lämpliga lokaler och ett tillräckligt stort antal övervakare för tentamen.
 • För att stöda gemenskapen i studentgrupperna kan kontaktundervisning ordnas för olika årskurser i den mån det är möjligt, ifall studieavsnitten för den i fråga varande årskursen inte i övrigt innehåller obligatorisk kontaktundervisning (t.ex. patientundervisning, laboratorieundervisning). Undervisningslokalerna bokas med beaktande av hygienanvisningarna och säkerhetsavstånden. Vid behov kan undervisningen delas upp på intilliggande rum eller ordnas enligt hybridmodellen så att en del av studenterna deltar på distans. Fakultetens lägescentral godkänner utbildningsprogrammens planer som en helhet enligt utbildningsprogram i fråga om sådan undervisning som inte är nödvändig kontaktundervisning (t.ex. patientundervisning).
 • Fakultetens lägescentral beslutar alltid om kontaktundervisning och tentamina för över 20 personer.
 • Eventuella andra avvikelser verkställs på beslut av fakultetens lägescentral.
 • Det är nödvändigtvis inte möjligt att genomföra undervisning med obligatorisk närvaro med ersättande uppgifter eller självstudier. I fråga om personer som hör till en riskgrupp följs normal frånvaropraxis. Man kommer överens om ersättande studieprestationer med den som ansvarar för studieavsnittet.
 • Fakulteten betonar att användning av munskydd rekommenderas i all närundervisning.
 • De tillstånd för närundervisning som beviljats av lägescentralen är i kraft tills vidare. 
 • Den planerade mängden kontaktundervisning per utbildningsprogram får inte vara betydligt större än under höstterminen 2020.

Var och en ansvarar för att säkerhetsavstånden beaktas i allmänna lokaler.

Utbildningsprogrammen kan göra upp närmare riktlinjer för hur undervisningen ordnas inom ramen för dessa anvisningar.

Disputationer 

Följ situationen här (Instruktioner för studerande). 

Frågor?

Om du har frågor om vilka åtgärder som vidtas vid universitetet angående coronaviruset, kontakta adressen coronavirus@helsinki.fi.

***

Information på universitetsnivå om situationen med coronaviruset uppdateras här: Coronavirussituationen vid Helsingfors universitet.

Denna nyhet uppdateras endast med exaktare anvisningar för studenter, personal och besökare vid Medicinska fakulteten. 

Fakultetens lägescentral