Baby in the Box är Helsingfors universitetsmuseums och Folkpensionsanstaltens pop up-utställning om moderskapsförpackningen och välfärdssamhällets utveckling. På utställningen visas moderskapsförpackningens innehåll under olika år. Utställningen belyser också med föremål och bilder hur barnens välmående har främjats genom tiderna. Moderskapsförpackningen är ett viktigt fenomen som har format det finländska samhället och har haft en betydande effekt på folkhälsan och barndödligheten både direkt och indirekt. Utställningen visas i Tankehörnan som öppnas hösten 2017.

Carbon Cycling in Boreal Peatlands and Climate Change II - Hyytiälä revisited är en internationell workshop och ett symposium för forstvetare och miljöforskare. Det första symposiet ordnades år 1992 vid Hyytiälä forststation som hör till Forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Workshoppen som nu ordnas till Finlands jubileumsårs ära ska sammanfatta den nyaste forskningen om växelverkan mellan nordiska våtmarksekosystem och klimatförändringen. Evenemanget ordnas i september 2017 då är exakt 25 år sedan det första symposiet.

Excellence in Finland-nätverket och kongressen som ordnas i slutet av 2017 för samman finländska toppförmågor och skapar en ny verksamhetsmodell för kunskapsutveckling i Finland. Med hjälp av ett gemensamt nätverk för vetenskap, konst och idrott skapas en ny slags verksamhetskultur och en modell för gränsöverskridande kunskapsdelning.

Den nya verksamhetsmodellen och samarbetet byggs upp från och med hösten 2016 i gemensamma acceleratorer, dvs. workshoppar där man blir insatt i de olika aktörernas filosofi, kunskapsmål och verksamhet, och diskuterar frågor kring gemensam utveckling av kunskaper och kompetenser. Utgående från de material och teman som lyfts fram i acceleratorerna ordnas i slutet av 2017 kongressen Excellence in Finland, som är den första i sitt slag och riktar sig till en bredare publik. Målet är att skapa en bestående verksamhetsmodell som spinner vidare på nätverksarbetet och tanken är att ordna en Excellence in Finland-kongress varje år.

Det europeiska vetenskapsevenemanget Forskarnatten gör vetenskap och forskarnas arbete bekant för den stora allmänheten. Nästa Forskarnatten ordnas 29.9.2017. Helsingfors universitetet bjuder program i Tankehörnan, Helsingfors Observatorium och Lahti University Campus.

Evenemangen och publikationerna med temat Satavuotiaan Suomi-neidon terveys (Hundraåriga Finlands mö och hennes hälsa) ger en inblick i utvecklingen av medicinvetenskapen och folkhälsan. Öppna föreläsningar, evenemang, artiklar och videor ska synliggöra de framsteg som den vetenskapliga forskningen och den forskningsbaserade undervisningen har gjort under självständighetstiden, och lyfta fram stora möjligheter som ligger framöver. Evenemangen ordnas på Campus Mejlans och i Tankehörnan under 2017.

Evenemanget Indigenous peoples rights with respect to their cultural heritage har som mål att lyfta fram ursprungsbefolkningens andel i vårt finländska kulturarv, diskutera framtiden för ursprungsfolkens kulturarv och sammanföra experter från olika områden för att samtala om ursprungsfolkens kulturarv ur många olika synvinklar. Evenemanget för samman forskare, representanter för ursprungsfolk och museer, och många representanter för medborgarorganisationer och ministerier. Teman är bland annat kvinnornas roll som förmedlare av kulturarv och språk över generationsgränserna, repatriering av kulturarvet och immateriellt kulturarv. Evenemangets huvudarrangör är Urfolksstudier vid Helsingfors universitet och det ordnas 16.-17.11.

E-biblioteket Kirjojen Suomi är Nationalbibliotekets och bibliotekets samarbetspartners jubileumsevenemang år 2017, som anknyter till Yles omfattande litteraturproduktion i såväl TV, radio och på nätet. Yles litteraturredaktion har valt med en bok för varje år av självständighet. De litterära verken återspeglar Finlands historia. Målet är att väcka diskussion och engagera läsare i såväl historia som litteratur. Nationalbiblioteket har producerat e-böckerna från sin egen samling. E-biblioteket Kirjojen Suomi kan användas under hela 2017. 

Föreläsningsserien Koti Savossa (Hemma i Savolax) firar Finlands 100 år och bostadsmässan 2017 som ordnas i S:t Michels. Universitetscentret i S:t Michel ordnar föreläsningar kring byggande förr, idag och i framtiden. 

Naturens dagar är fyra dagar med gemensamma aktiviteter i naturen som firas i vinterstämning 4.2.2017, på våren när naturen vaknar 20.5.2017, en sommarnatt 17.6.2017 och på hösten på Finlands naturs dag 26.8.2017. Helsingfors universitets Naturhistoriska centralmuseet Luomus firar Finlands 100 år och Naturens dagar.

Konferensen Luonnontieteen tutkimus Suomessa 100 vuotta sitten, nyt ja 100 vuoden kuluttua (Naturvetenskaplig forskning i Finland för 100 år sedan, idag och om 100 år) är Naturvetenskapliga forskarskolans årliga träff som ordnas med temat Finland 100 år 2017. Konferensen erbjuder en översikt över hur den naturvetenskapliga forskningen har utvecklats på hundra år och reflektion över vartåt den är på väg. Evenemanget riktar sig till forskare på området och ordnas i slutet av hösten 2017.

ProFini 2017 föder vetenskaplig-samhällelig diskussion om hur Finland blev Finland och vilken betydelse lutherdomen hade i utvecklingen. År 2017 har det förutom 100 år från Finlands självständighet också förflutit 500 år sedan reformationens början i tyska Wittenberg. Syftet med forskarnätverket ProFini 2017 är att uppmärksamma jubileumsåren genom att kombinera deras teman i forskningen och väcka akademisk och samhällelig diskussion om dem.

Forskarnätverket ordnar under 2016 och 2017 evenemang och föreläsningar både för forskarsamhället och allmänheten, och publicerar ny forskning på ämnesområdet.

StarT är LUMA-center Finlands och nätverkets samarbetspartners verksamhetsmodell till jubileumsårets ära, som ska locka studiegemenskaper till projektstudier som kombinerar vetenskap, konst och teknologi. Projekten genomförs av stjärnteam bestående av barn och ungdomar. De kan vara små eller stora forskningsprojekt, utveckling av en leksak som rör sig, programmering av robotar, spel, vetenskapsteaterföreställningar, animationer eller till exempel en musikal. Stjärnteamen och studiegemenskapernas bästa praxis prisbelönas med pengar eller upplevelser på StarT-festivaler som ordnas runt om i landet. Bland dem som premieras på festivalerna får de bästa delta i den nationella StarT-galan. 

Statskalenderns jubileumsseminarium ordnas sommaren 2017 för att fira Finlands statskalenders 207:e årgång. Finska statens och Helsingfors universitets gemensamma historia anknyter delvis till statskalendern. Jubileumsseminariet är en del av universitetets Finland100-evenemang. Seminariet riktar sig till alla intresserade och behandlar statskalendern statens och statsorganisationens förflutna, nutid och framtid.

Öppna universitetets Studia Generalia-föreläsningsserie våren 2017 ger en inblick i forskningen om det hundraåriga Finland och den finländska kulturen – också genom att slå hål på myter.

Föreläsningsserien Studia Humaniora: Ryssland 1917 tematiserar året då Finland blev självständigt från vårt grannlands perspektiv. I februari 1917 hade tsarväldet och det Ryska imperiet kommit till sin ände och folket höjde sin röst med sloganerna frihet, fred och land till bönderna. Man ville bli av med förtrycket av folket, censuren och världskriget. Minoritetsfolken kämpade för sina rättigheter och drömde om ett jämställt folkförbund. En del, bland dem Finland, frigjorde sig från imperiet och blev självständiga.

Föreläsningarna behandlar Ryssland, Sovjet-Ryssland och Sovjetunionens skeden under århundradets början utifrån perspektiven kultur, litteratur, kön och politik. Föreläsningsserien är öppen för alla och ordnas i Helsingfors under våren och hösten 2017.

Suomen kieli liikkeessä (Finska språket i rörelse) är en öppen nätkurs (MOOC). Forskarna i finska vid Helsingfors universitet föreläser om finska språket och aktuell forskning. Nätföreläsningarna innehåller snabba inblickar i valda teman. Fokus ligger på den aktuella forskningen i finska språket, utan att glömma historien och med blicken på framtiden. Föreläsningarna riktar sig speciellt till studenter i finska vid utländska läroanstalter och fungerar som tilläggsmaterial för studier i finska språket och kulturen. Nätkursen publiceras i början av 2017.

Suomi 100 @CERN innehåller evenemang under några dagar i Cern i Geneve. Evenemangen presenterar mångsidigt finländsk forskning, utbildning, näringsliv, idéer och innovationer för lokala aktörer på vetenskapsområdet. Syftet är också att presentera Cerns möjligheter för finländska aktörer. Forskningsinstitutet för fysik HIP ordnar på hösten 2017 ett evenemang för aktörer inom forskning, innovation, utbildning och näringslivet.

En god historia eller tråkig sanning? Suomi100Forum i Lahtis kontemplerar framtiden.

Suomi100Forum utmanar påverkare i näringslivet, vetenskapen och samhället och publiken att reflektera över frågor som är viktiga för Finlands framtid.

Publiken kan följa och delta i diskussionerna. Suomi100Forum ordnas i Sibeliushuset i Lahtis 2–3.3.2017.

Också Helsingfors universitet deltar i Suomi100Forum, kansler Thomas Wilhelmsson leder en av diskussionerna på fredagen. Kanslern ställer frågan om förtroende för vetenskapen och faktabaserad expertis kommer att vara en konkurrensfördel för Finland i framtiden. Rubriken är ”Faktojen jälkeinen aika – onko hyvä tarina parempi kuin tylsä totuus?”

Välkommen till Tvärminne Zoologiska Station 16.9.2017. Bekanta dej med stationen, inklusive laboratorierna, akvarier, båtar och provtagningsutrustning, och träffa olika forskare som tillsammans bedriver forskning på stationen. Vi förevisar helt ny forskningsapparatur och även Virtual Reality video från undervattensmiljöer.

Målsättningen är att synliggöra betydelsen av våra värdefulla kustmiljöer samt belysa behovet av högklassig grundforskning för att förvalta dessa miljöer.

Finland fyller 100 år, men Tvärminne zoologiska station är de facto äldre och fyller 115 år, vilket också firas i samband med evenemanget.

Kvinnoorganisationernas Centralförbund och delegationen för jämställdhetsärenden i samarbete med Helsingfors universitets jämställdhetskommitté ordnar 100 jämställdhetsgärningar -fest 10.11.2017 kl 13–16 i Helsingfors Universitets solennitetssal (ingång Alexandersgatan 5).

100 haastetta (100 utmaningar) är sex universitetscenters (Lahtis, S:t Michel, Seinäjoki, Björneborg, Karleby och Kajana) gemensamma kampanj under Finlands jubileumsår. Universitetscentren undervisar och bedriver forskning som gynnar det egna området. Under kampanjen presenterar centren lösningar och visioner för framtiden och berättar om sina kompetensområden i sociala medier. #100haastetta

Konferensen 100 years of Finnish Ecology (100 år av finländsk ekologi) ger insyn i den ekologiska forskningens finländska historia, presenterar den nyaste forskningen och ger möjlighet för aktörer på området att nätverka. Evenemanget ordnas av OIKOS Finland och sammanför forskare i ekologi och evolutionsbiologi på en konferens som ordnas vartannat år i Finland. Jubileumsårets konferens föregås av ett symposium som ordnas till minne av akademiker Ilkka Hanski (1953 – 2016).

Kampanjen 100-vuotiaat naapurit: Suomi ja Venäjä (100-åriga grannar: Finland och Ryssland) ordnas av Helsingfors universitet och Alexanderinstitutet för att fira hundraårsjubileet. Föreläsningsserien är ett forum för diskussion om Finland och Ryssland och har som mål att erbjuda djupare och mer historiebetonade perspektiv jämfört med det dagliga nyhetsflödet.

Att Finland blev oavhängigt från Ryssland var en del av de stora imperiernas sönderfall.<0} Autonomins tid med sina olika skeden ersattes av en grannrelation mellan två nya självständiga stater, och samtidigt skapades grunden för ländernas framtida relationer: Den kyliga perioden mellan världskrigen, andra världskriget, den nya världsordningen efter världskrigen, kalla kriget och Sovjetunionens sönderfall och förändringarna i det internationella samhället. Det spända politiska läget i Europa och kriser som inbegriper Ryssland återspeglas oundvikligen i relationerna mellan Finland och Ryssland. De senaste årens händelser har lett till olika bedömningar bland såväl beslutsfattare och experter som medborgarna.

Föreläsningsserien är öppen och ordnas i Helsingfors under våren och hösten 2017.