Coronavirusläget vid Helsingfors universitet

På den här sidan uppdateras information om situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet.

Följande informationstillfälle kommer att behandla undervisning och studier, och det ordnas måndag 2.11 kl. 9–11. Mer information om informationstillfället publiceras på Flamma i slutet av oktober.

Sidan uppdaterades senast 16.10 (Re­kom­men­da­tion om mun­skydd, För studerande och un­der­vis­nings­per­so­na­len, Eve­ne­mang, Di­stans­ar­be­te och ar­be­te i uni­ver­si­te­tets lo­ka­ler, ar­bets­ti­den) och 12.10 (För nya an­ställ­daFö­re­tags­häl­so­vård, sjuk­dom och ka­ran­tän, Re­sor och gäs­ter/​​​re­san­de från ut­lan­det).

Universitetets ledningsgrupp för coronaviruskrisen har den 15 oktober ändrat universitetets rekommendationer gällande undervisningsarrangemang, arbete i universitetets lokaler och ordnande av evenemang och tillställningar.

Undervisning hösten 2020

Fakulteterna och utbildningsprogrammen rekommenderas ordna undervisningen på distans fram till slutet av året med undantag för nödvändig kontaktundervisning (laboratorie- och färdighetskurser samt tentamina enligt lägescentralens övervägande).

Säkerhetsavstånd och munskydd rekommenderas i alla undervisningssituationer.

Arbete i universitetets lokaler hösten 2020

Distansarbete rekommenderas alltid när det är möjligt.

Användning av munskydd rekommenderas på alla arbetsplatser, särskilt i situationer där många människor möts (exempelvis möten, pausrum, gemensamma lokaler) och när det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd (minst 2 meter), arbeta i skift, eller iaktta hygien- och säkerhetsarrangemang. Användning av munskydd i rekommenderas i alla ovan nämnda situationer, med undantag för personer som av särskilda skäl, t.ex. hälsoskäl, inte kan använda munskydd. Om det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd ska munskydd användas.

I samband med arbete i universitetets lokaler rekommenderar vi ett säkerhetsavstånd på 2 meter.

Vi rekommenderar att inte ordna möten på plats i universitetets lokaler. Om det är nödvändigt att ordna fysiska möten ska alla använda munskydd. Mötets arrangör ansvarar för att det finns munskydd till hands.

Evenemang och tillställningar hösten 2020

Disputationer

Vi rekommenderar att följande arrangemang följs till slutet av året:

 • publiken ska bära munskydd under hela disputationstillfället
 • universitetet erbjuder munskydd till deltagare som kommer till disputationen utan eget munskydd
 • disputanden, opponenten och kustos rekommenderas bära munskydd under hela disputationstillfället, åtminstone när de kommer till och lämnar lokalen
 • ingen traktering ordnas i samband med disputationer.

Andra evenemang

Vi rekommenderar att inga andra publikevenemang förutom disputationer ordnas vid universitetet fram till årets slut.

Uundervisning vårterminen 2021

Undervisningen, handledningen och tentamina ordnas fortsättningsvis i regel på distans våren 2021 i enlighet med rektorns beslut.

Kontaktundervisning och fysiska tentamina

Kontaktundervisning och fysiska tentamina kan ordnas huvudsakligen för grupper på högst 50 personer. Säkerhetsföreskrifterna måste följas: vi håller säkerhetsavstånd, använder munskydd, iakttar god handhygien, och kommer inte till campus när vi är sjuka. Behovet av kontaktundervisning bedöms av fakulteternas lägescentraler, som också gör de prioriteringar som behövs och ger anvisningar till utbildningsprogrammen.

Kontaktundervisning kan ordnas om undervisningen inte kan ordnas på distans utan att lärandets kvalitet och lärandemålen blir väsentligt lidande. Mängden kontaktundervisning får inte vara betydligt större än under höstterminen 2020.

Deltagande i undervisningen

Obligatoriskt deltagande i undervisningen gäller inte kontaktundervisning, med undantag för studier vars prestationssätt kräver närvaro (exempelvis laboratoriekurser, möten med patienter, färdighetskurser). Utbildningsprogrammen beslutar om eventuella ersättande prestationssätt för sådana kurser. 

Studenter som hör till en riskgrupp ska i den mån det är möjligt erbjudas självstudiealternativ. För konstaterande av riskgruppstillhörighet är studentens egen anmälan tillräcklig.  

Deltagande i distansundervisningen kan krävas av studenterna i enlighet med undervisningsplanen.

Förhindra spridningen av coronaviruset vid universitetet

Uppdaterad 16.10: Universitetets nya rekommendation om användningen av munskydd som trädde i kraft 15.10.

Universitetet har uppdaterat sin rekommendation om munskydd. Den nya, strängare rekommendationen trädde i kraft 15.10.

Allmänt

 • Munskydd rekommenderas starkt för anställda, studenter, besökare, och kunder som rör sig i universitetets offentliga lokaler (inkl. restauranger, museer, bibliotek och motionscenter).
 • För att undvika exponering ska man alltid hålla det säkerhetsavstånd som är möjligt i situationen.

Undervisning, studier och handledning

 • Munskydd rekommenderas vid närundervisning, självstudier och handledning. Laboratorieundervisning förutsätter munskydd.
 • På praktik följs praktikplatsens (t.ex. sjukhus e.d.) egna säkerhetsinstruktioner.
 • För närundervisningen tillhandahåller universitetet munskydd för studenterna och lärarna.
 • Munskydden som universitetet tillhandahåller är avsedda i första hand för användning i studiesammanhang.

Forskning och annat arbete

 • Uppdaterad 16.10: Användning av munskydd rekommenderas på alla arbetsplatser, särskilt i situationer där många människor möts (exempelvis möten, pausrum, gemensamma lokaler) och när det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd (minst 2 meter), arbeta i skift, eller iaktta hygien- och säkerhetsarrangemang. Användning av munskydd i rekommenderas i alla ovan nämnda situationer, med undantag för personer som av särskilda skäl, t.ex. hälsoskäl, inte kan använda munskydd. Om det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd ska munskydd användas.
 • Kompletterat 16.10: Om det är nödvändigt att ordna fysiska möten ska alla använda munskydd. Mötets arrangör ansvarar för att det finns munskydd till hands.
 • Munskydd rekommenderas alltid i sådant forskningsarbete som kräver personkontakter.
 • Universitetet tillhandahåller de munskydd och andra ansiktsskydd som personalen behöver för sitt arbete.

Universitetets önskemål är att anställda, studenter, besökare och samarbetspartner tar den utvidgade rekommendationen om munskydd på allvar och följer den, förutsatt att de inte av särskilda hälsoskäl är förhindrade att använda munskydd. Lägescentralerna hjälper anställda, studenter och samarbetspartner tolka rekommendationen och främja att den följs. Mindre bemedlade personer kan avhämta munskydd hos huvudstadsregionens kommuners utdelningsställen för munskydd.

Universitet har inte möjlighet att tillhandahålla särskilda munskydd för resor mellan hemmet och arbets- eller studieplatsen. Det rekommenderas att universitetets tygmunskydd används i första hand i arbets- och studiesammanhang.

Universitetet kommer att skaffa engångsmasker och masker av tyg. Av ekologiska skäl rekommenderas i första hand tvättbara tygmasker.

Universitetets rekommendation om munskydd uppdateras efter behov i enlighet med de nationella rekommendationerna.

Så här använder du munskydd

 • Ta på dig masken med rena händer.  
 • Rör inte vid masken medan du använder den.  
 • Avlägsna masken genom att ta tag i banden med rengjorda händer. Efter användningen ska tygmasken läggas i en pappers- eller plastpåse och tvättas enligt anvisningarna. Engångsmasker ska slängas direkt i soporna och inte återanvändas. Till sist ska du tvätta händerna.  

Närmare anvisningar: Video: Så här använder du ansiktsmask (Institutet för hälsa och välfärds video på finska). 

Anskaffning av munskydd vid universitetet

Universitetets enheter kan efter eget behov beställa engångsandningsskydd och engångsmunskydd. Universitetet beställer centraliserat tygmunskydd försedda med universitetets logo. Läs mer på Flamma om beställning av engångsskydd och om distributionen av tygmunskydd.

Uppdaterad 16.10: Un­der­vis­ning hös­ten 2020 och vår­ter­mi­nen 2021.

Un­der­vis­ning höst­ter­mi­nen 2020

Fakulteterna och utbildningsprogrammen rekommenderas ordna undervisningen på distans fram till slutet av året med undantag för nödvändig kontaktundervisning (laboratorie- och färdighetskurser samt tentamina enligt lägescentralens övervägande).

Säkerhetsavstånd och munskydd rekommenderas i alla undervisningssituationer.

De internationella utbildningsprogrammen bestämmer själva eller i enlighet med fakultetens riktlinjer vilka studiealternativ de erbjuder studenterna hösten 2020 (distansundervisning, uppskjuten studiestart e.d.).

Bokning av undervisningslokaler hösten 2020

 • Helsingfors universitets undervisningslokaler kan bokas huvudsakligen för grupper på högst 50 personer.
 • Antalet platser som kan bokas är högst 50 % av antalet platser i salen normalt.
 • Högsta tillåtna antal platser i salarna kan fortfarande begränsas utgående från säkerhetsrekommendationerna.
 • Uppgifterna om undervisningslokalernas kapacitet med  säkerhetsavstånd har uppdaterats i schema- och lokalbokningsprogrammet Optime (kräver inloggning med användarnamn) och på undervisningslokalernas presentationssidor (på finska och engelska).
 • Lokalernas kapacitet och övriga uppgifter finns också i en Excel-fil på Flamma (kräver inloggning med användarnamn).
 • De ovannämnda högsta tillåtna platsantalen beaktas i planeringen av undervisningsschemana och användningen av lokalerna hösten 2020.
 • De som ska använda salarna för universitetets undervisning har förtur i bokningen.
 • De som ordnar evenemanget ansvarar för att de gällande säkerhetsrekommendationerna följs och för att ge deltagarna praktiska anvisningar. Man måste se till att rekommendationerna iakttas såväl i salarna som i vestibuler, hallar och liknande.

Mer information om lokalerna (inkl. fastigheternas öppettider) finns i avsnittet Universitetets lokaler. Mer information om användning av undervisningslokalerna finns i Instruktioner för undervisning.

Vårens undervisning 2021

Undervisningen, handledningen och tentamina ordnas fortsättningsvis i regel på distans våren 2021.

Kon­takt­un­der­vis­ning och fy­sis­ka ten­ta­mi­na

Kontaktundervisning och fysiska tentamina kan ordnas huvudsakligen för grupper på högst 50 personer. Säkerhetsföreskrifterna måste följas: vi håller säkerhetsavstånd, använder munskydd, iakttar god handhygien, och kommer inte till campus när vi är sjuka. Behovet av kontaktundervisning bedöms av fakulteternas lägescentraler, som också gör de prioriteringar som behövs och ger anvisningar till utbildningsprogrammen.

Kontaktundervisning kan ordnas om undervisningen inte kan ordnas på distans utan att lärandets kvalitet och lärandemålen blir väsentligt lidande. Mängden kontaktundervisning får inte vara betydligt större än under höstterminen 2020.

Del­ta­gan­de i un­der­vis­ning­en

Obligatoriskt deltagande i undervisningen gäller inte kontaktundervisning, med undantag för studier vars prestationssätt kräver närvaro (exempelvis laboratoriekurser, möten med patienter, färdighetskurser). Utbildningsprogrammen beslutar om eventuella ersättande prestationssätt för sådana kurser. 

Studenter som hör till en riskgrupp ska i den mån det är möjligt erbjudas självstudiealternativ. För konstaterande av riskgruppstillhörighet är studentens egen anmälan tillräcklig.  

Deltagande i distansundervisningen kan krävas av studenterna i enlighet med undervisningsplanen.

Flexibilitet i studier och undervisning

Helsingfors universitet har infört flexiblare lösningar för att främja studierna och utexamineringen:

 • Examensstuderande som betalar för sina studier och som är nära utexaminering i ett internationellt program får vid behov fortsätta sina studier under höstterminen utan extra finansiell börda på grund av eventuella förseningar som orsakats av situationen med coronaviruset.
 • Övergångstiden för lägre och högre högskoleexamina till följd av examensreformen har förlängts. Den nya tidsfristen för utexaminering i enlighet med de gamla examensfordringarna är 18.12.2020.
 • Universitetet har beslutat att förlänga giltighetstiden till slutet av höstterminen 2020 för studier som genomförts enligt gamla examensfordringar och som annars skulle föråldras under vår- eller höstterminen 2020 enligt fakultetens bestämmelser. Förlängningen beaktas vid sammanställningen av studentens studiehelheter och examen.
 • Studenter som avlägger examen enligt det nya systemet och som har nära till utexaminering har också fått förlängd giltighetstid till slutet av höstterminen 2020 för studier som annars skulle föråldras under vår- eller höstterminen 2020. Förlängningen beaktas vid sammanställningen av studentens studiehelheter och examen.
 • Doktorander kan avlägga doktorsexamen enligt de gamla examensfordringarna, om
  - förhandsgranskarna har utsetts senast på fakultetens första möte i år, förhandsgranskningen resulterar i disputationstillstånd, disputationen hålls inom 12 månader från det att disputationstillstånd har beviljats och alla studieprestationer har genomförts och registrerats senast 18.12.2020
  - eller alla studieprestationer har genomförts och registrerats senast 18.12.2020 och också disputationen har hållits före det datumet.
 • Studenter som redan beviljats extra studietid för att slutföra studierna har möjlighet att ansöka om ytterligare förlängning. Samtliga studenter vars studietid slutar 31.7.2020 kan ansöka om extra studietid. Undantagssituationens inverkan beaktas när besluten fattas.

Fakulteternas preciserade anvisningar

Se Fakultetsspecifika särskilda instruktioner

Uppdaterad 23.9 (Laboratorier), 16.9: Rekommendationen är i kraft till 31.12 och den kan revideras vid behov om coronavirussituationen ändras.

Forskningsverksamheten

Man kan i universitetets lokaler utföra sådan forskning och sådana forskningsmoment som av nödvändighet måste utföras där. Det är tillåtet att på egen anmälan arbeta i universitetets lokaler, förutsatt att man följer de allmänna säkerhetsrekommendationerna som gäller coronaviruset.

Utomstående forskningspersoner

Undersökningar med utomstående forskningspersoner bör inte utföras i universitetets lokaler. Alla intervjuer som ingår i forskningsarbetet ska göras på distans så vitt möjligt.  

Undersökningar med utomstående forskningspersoner kan utföras i lokaler utanför universitetet endast av vägande skäl. Det rekommenderas att intervjuer som utförs utanför universitetet görs på distans.  

Om det ändå är nödvändigt att utföra fysiska undersökningar eller intervjuer ska personer som hör till en riskgrupp uteslutas.  

Rekommendationen är i kraft till 31.12 och den kan revideras vid behov om coronavirussituationen ändras.

Laboratorier

I laboratorierna ska man följa universitetets allmänna anvisningar för arbete under undantagssituationen.

50 % av det normala antalet personal får vara på plats samtidigt. I små kontorsrum, laboratorier och andra små lokaler får arbeta endast en person åt gången. Undantaget utgörs av laboratorier där det av säkerhetsskäl måste finnas minst två personer på plats. I laboratorierna ska man se till att hålla ett säkerhetsavstånd på 2 meter. Apparater som används gemensamt ska rengöras både före och efter användning.

En del av laboratorierna används också i undervisningen, i vilket fall man bör beakta också anvisningarna om användning av undervisningslokalerna, som finns i Instruktioner för undervisning.

Om du märker att laboratorielokaler inte används enligt rekommendationerna ska du kontakta fakultetens dekanus. Du kan också kontakta universitetets arbetarskyddschef Pirjo Kekäläinen. 

Uppdaterad 18.8: Uni­ver­si­te­tets fas­tig­he­ters öp­pet­ti­der

Universitetets lokaler öppnas stegvis för normal användning

Gäster får inte tas emot i lokaler som är stängda för allmänheten.

Information om användning av undervisningslokalerna finns i Instruktioner för undervisning.

Uni­ver­si­te­tets fas­tig­he­ters öp­pet­ti­der

Centrumcampus

 • Athena (Brobergsterrassen  3 A): mån.-fre. 7.45-18.00 
 • Aurora (Brobergsterrassen 10): mån.-tor. 7.45-20.00, fre. klo 7.45-18.00
 • Berggatan 3: mån.-fre. 7.45-16:00 
 • Berggatan 5: stängd 
 • Economicum (Arkadiagatan 7): stängd 
 • Fabiansgatan 24: mån.-fre. 7.45-16.00 
 • Fabiansgatan 32: stängd 
 • Forsthuset (Unionsgatan 40): mån.-fre. 7.45-18.00 
 • Normallyceum i Helsingfors (Bangatan 6): mån.-fre. 7.45-17.00 
 • Helsingfors universitets bibliotek
 • Huvudbyggnaden (Fabiansgatan 33): mån.-tor. 7.45-17.00, fre. 7.45-16.00
 • Lärocentret Aleksandria
 • Minerva (Brobergsterassen 5 A): mån.-tor. 7.45-20.00, fre. 7.45-18.00 
 • Lärocentret Mi­ner­va
 • Porthania (Universitetsgatan 3): mån.-fre. 7.45-18:00   
 • Språkcentrum (Fabiansgatan 26): mån.-fre. 7.45-18.00 
 • Psychologicum (Brobergsterrassen 1): mån.-fre. 9-16 
 • Svenska social- och kommunalhögskolan (Snellmansgatan 12)mån.-tor. 7.45-18.00, fre. 7.45-16.00 
 • Unionsgatan 33 / Aleksanteri institute: stängd 
 • Unionsgatan 35: mån.-fre. 7.45-16.00 
 • Unionsgatan 37: mån.-fre. 7.45-16.00 
 • Unionsgatan 38: mån.-fre. 7.45-18.00 

Gumtäkt

 • Chemicum  (A.I. Virtanens plats 1): mån.-fre. 7.45-18.00 
 • Exactum (Pehr Kalms gata 5): mån.-fre. 7.45-18.00  
 • Physicum (Gustaf Hällströms gata 2): mån.-fre. 7.45-18.00 
 • Helsingfors universitets bibliotek

Mejlans

 • Biomedicum I (Haartmansgatan 8): mån.-fre. 7.30-19.30 
 • Biomedicum II U (Stockholmsgatan 8 B): mån.-fre. 8.00-16.00 
 • Haartman-Institutet (Haartmansgatan 3): mån.-fre.7.45-18.00 
 • Tandkliniken (Brånakärrsvägen 9): mån.-fre. 7.30-18
 • Helsingfors universitets bibliotek

Vik

 • EE-byggnaden (Agnes Sjöbergs gatan 2): mån.-fre.7.45-16.00 
 • Laboratoriobyggnaden (Försökgårdsvägen 5): mån.-fre.7.45-16.00
 • Oppilasrakennus (Ladugårdsvägen 7): mån.-fre.10.30-13.30  
 • C-byggnaden (Ladugårdsvägen 5): mån.-fre.7.45-16.00 
 • Skogvetenskapers hus (Ladugårdsvägen 7)mån.-fre. 7.45-16.00 
 • A-byggnaden (Ladugårdsvägen 9): mån.-fre. 7.45-18.00
 • Biocentret 1 (Viksbågen 9): mån.-fre. 7.45-18.00 
 • Biocentret 2 (Viksbågen 5): mån.-fre. 7.45-18.00 
 • Biocentret 3 (Viksbågen 1): mån.-fre. 7.45-18.00 
 • Infocentret Korona: stängd 
 • Helsingfors universitets övningsskola i Vik (Vårgatan 2): Enligt undervisningen 
 • Helsingfors universitets bibliotek

Självstudielokaler och utrymmen för distansundervisning

Andra tjänster

Universitetets besöksmål, till exempel Tankehörnan, Naturhistoriska museet, Kajsaniemi botaniska trädgård, Universitetsmuseet, Nationalbiblioteket och Unisport, meddelar sina öppettider på sina egna webbsidor.

Unicafes öppettider finns på Unicafés webbplats.

Uppdaterad 16.10.

Pub­li­ka eve­ne­mang

Vi rekommenderar att inga andra publikevenemang förutom disputationer ordnas vid universitetet fram till årets slut. Vänligen besök evenemangskalendern för att se vilka av evenemangen som direktuppspelas.

Om evenemang ordnas i universitetets lokaler gäller följande anvisningar:

 • Arrangören ska samla uppgifter om deltagarna med tanke på en eventuell smittspårning.
 • Evenemangen planeras såvitt möjligt som en kombination av virtuellt och fysiskt. Det är skäl att möjliggöra virtuellt deltagande, eftersom situationen kan förändras med kort varsel eller det kan komma nya restriktioner som gör att några eller samtliga deltagare inte kan delta i det fysiska evenemanget.
 • Internationella evenemang utformas i första hand så att de sker på distans.

Mer information och anvisningar: Universitetets konferens- och evenemangsteam, helsinkiuniconferences@helsinki.fi, helsinkiunievents@helsinki.fi

Konferenser

Universitetets konferenser under våren och sommaren inhiberas. Konferens- och evenemangsteamet har gett anvisningar i fråga om inhibering och senareläggning av konferenser och evenemang som ordnas vid universitetet. Om du arrangerar en konferens, men inte har fått e-post eller har ytterligare frågor, kan du kontakta oss på adressen helsinkiuniconferences@helsinki.fi.

Dis­pu­ta­tio­ner

Det rekommenderas fortfarande att disputationer ordnas på distans.

Om en disputation ordnas i universitetets lokaler, får antalet personer i publiken uppgå till högst hälften av salens kapacitet med beaktande av säkerhetsavstånd på 2 meter samt övriga säkerhetsföreskrifter.

Kompletterat 16.10.: Vi rekommenderar att följande arrangemang följs till slutet av året:

 • publiken ska bära munskydd under hela disputationstillfället
 • universitetet erbjuder munskydd till deltagare som kommer till disputationen utan eget munskydd
 • disputanden, opponenten och kustos rekommenderas bära munskydd under hela disputationstillfället, åtminstone när de kommer till och lämnar lokalen
 • ingen traktering ordnas i samband med disputationer.

Om opponenten kommer från utlandet (från andra länder än Sverige och Estland, varifrån arbetsresor är tillåtna utan särskilda åtgärder), ska opponenten ha tagit ett coronavirustest i hemlandet högst 72 h före ankomsten till Finland, ifall vistelsen i Finland varar i högst 72 h. Exaktare reseanvisningar

Läs ytterligare anvisningar för disputationer (Instruktioner för studerande).

Information om användning av undervisningslokalerna finns i Instruktioner för undervisning.

Uppdaterad 12.10: Karantänens längd har korrigerats i enlighet med den nya rekommendationen från Institutet för hälsa och välfärd THL.

Ska du börja arbeta vid Helsingfors universitet? Fråga din chef hur undantagssituationen påverkar din arbetsstart. Om du kommer till din nya arbetsplats från utlandet, rekommenderas det att du försätter dig i en frivillig 10 dygns karantän alltid om dina arbetsuppgifter tillåter det, oberoende av vilket land du anländer från. Beakta också att coronavirussituationen påverkar processen för ansökan om uppehållstillstånd i utlandet och för inresans del även tillgången till myndighetsservice i Finland. Under karantänen är det inte lämpligt att sköta dessa myndighetsärenden på ort och ställe, men det lönar sig att boka tid i god tid. Information om inreserestriktioner (inkl. karantänsbestämmelser) finns på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Uppdaterad 16.10.: En skärpt uppmaning om distansjobb och starkare rekommendation att bära munskydd. Säkerhetsavstånd på minst 2 meter rekommenderas. Fysiska möten rekommenderas inte.

Universitetets anställda och studenter arbetar och studerar i första hand på distans till 31.12.2020

Uppdaterad 16.10: Distansarbete rekommenderas alltid när det är möjligt.

Vik­tigt att vi alla föl­jer de ge­men­sam­ma spel­reg­ler­na för att fö­re­byg­ga smit­ta  

 • Kom inte till campus om du är sjuk eller har symptom som tyder på coronavirus.  Gör en bedömning om du behöver testa dig via Omaolo-tjänsten.
 • Sörj för god hand- och hosthygien.
 • Gå inte för nära andra människor och håll ett säkerhetsavstånd på 2 meter alltid när det är möjligt.
 • Skaka inte hand eller krama.
 • Undvik onödiga kontakter genom att träffas fysiskt endast när det är nödvändigt. (Möten, utvecklingsdagar o.d. ordnas främst på distans.)
 • Se till att du rengör gemensam apparatur efter att du använt den. Städningen på universitetet har också i övrigt intensifierats.
 • Uppdaterad 16.10: Användning av munskydd rekommenderas på alla arbetsplatser, särskilt i situationer där många människor möts (exempelvis möten, pausrum, gemensamma lokaler) och när det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd (minst 2 meter), arbeta i skift, eller iaktta hygien- och säkerhetsarrangemang. Användning av munskydd i rekommenderas i alla ovan nämnda situationer, med undantag för personer som av särskilda skäl, t.ex. hälsoskäl, inte kan använda munskydd. Om det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd ska munskydd användas.

Prin­ci­per för pla­ne­ring­en av ar­be­te i uni­ver­si­te­tets lo­ka­ler

1. Sä­ker­het

Om det är nödvändigt att utföra arbete i universitetets lokaler sörjer vi för att antalet personer på arbetsplatsen är tillräckligt litet för att det ska vara tryggt.

En allmän regel är att cirka hälften av dem som arbetar i samma rum eller i samma grupp får vara på arbetsplatsen samtidigt, för att möjliggöra säkerhetsavståndet 2 m. Cheferna har till uppgift att koordinera att inte alltför många personer arbetar samtidigt i samma rum.

Information om användning av undervisningslokalerna finns i Instruktioner för undervisning.

Lägescentralen ger vid behov närmare anvisningar.

Hur många personer som kan vara på plats beror på lokalens storlek, och antalet får inte äventyra de övriga säkerhetsföreskrifter som nämns nedan.  

Om flera personer delar arbetsrum, rekommenderas det att man arbetar vecka–vecka:

 • Arbetsrummet indelas enligt jämna/udda veckor och man kommer överens med sin kollega om arbetsturerna i universitetets lokaler.
 • Arbetsborden markeras så att man tydligt ser vilka arbetsplatser som är ur bruk p.g.a. säkerhetsavstånd.
 • I den mån det är möjligt ska en och samma person använda samma arbetsplats hela dagen/veckan.

Cykla eller promenera till arbetet om du har möjlighet till det. Om du använder kollektivtrafik för att åka till jobbet ska du beakta de regionala trafikbolagens rekommendationer.

Var och en ska sörja för säkerhetsavstånd (minst 2 meter) i pausrum och kök och se till att det inte är för fullt i rummen. Det rekommenderas att du alltid använder samma pausrum när du arbetar i universitetets lokaler.

Möten

Uppdaterad 16.10.

Vi rekommenderar att inte ordna möten på plats i universitetets lokaler. Om det är nödvändigt att ordna fysiska möten ska alla använda munskydd. Mötets arrangör ansvarar för att det finns munskydd till hands.

2. Smi­digt ar­be­te

 • I universitetets lokaler ska endast sådana arbetsuppgifter utföras som förutsätter arbete på plats och ställe, eller som på grund av praktiska orsaker helst bör utföras i universitetets lokaler (som kräver speciell utrustning eller material e.d.).
 • Om du behöver arbeta i universitetets lokaler på heltid eller deltid (vecka–vecka) ska du komma överens om det med din chef.

3. Ar­bets­häl­sa och väl­be­fin­nan­de

 • Du kan komma överens med din chef om att arbeta i universitetets lokaler på deltid (vecka–vecka) eller heltid, om det för dig är den bästa lösningen med tanke på arbetshälsan (t.ex. ergonomin) eller välbefinnandet (t.ex. möjlighet att koncentrera sig på arbetet).
 • Om du eller någon som bor i samma hushåll hör till en riskgrupp (THL: Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom) är distansarbete antagligen den bästa lösningen för dig, om du kan utföra dina arbetsuppgifter på distans.
 • Stödtjänster för arbetshälsa för medarbetaren och chefen (på Flamma intranät)

4. Sä­kert­het i verk­sam­he­ten

Vi ser till att inte hela gruppen/teamet är på plats samtidigt.

Personer som arbetar med samma uppgifter eller som vikarierar varandra ska inte vara på arbetsplatsen samtidigt och de ska undvika nära kontakt.

I fråga om t.ex. forskningsgrupper, team och ledningsgrupper rekommenderas det att inte alla träffas på fysiska möten för att undvika situationer där hela gruppen exponeras eller flera insjuknar samtidigt.

 • Observera möjligheten att arbeta på plats vecka–vecka.
 • Uppdaterad 16.10.: Vi rekommenderar att inte ordna möten på plats i universitetets lokaler. Om det är nödvändigt att ordna fysiska möten ska alla använda munskydd. Mötets arrangör ansvarar för att det finns munskydd till hands.
 • Informella kvällsprogram eller liknande tillställningar rekommenderas inte, om det inte är nödvändigt med tanke på arbetet.

Ergonomi i distansarbete

Personalen har getts möjlighet att använda de arbetsredskap och ergonomiska tillbehör som är nödvändiga för att de ska kunna sköta sina arbetsuppgifter eller som de behöver med tanke på hälsan. Närmare anvisningar om ergonomi finns på intranätet Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet).

När du återgår till att arbeta i universitetets lokaler ska du lämna tillbaka de ergonomiska tillbehör som du lånat. Cheferna ska se till att alla arbetsredskap som lånats återlämnas till samma arbetsplatser där de fanns tidigare. Om man fortsätter med distansarbete på deltid efter undantagstillståndet, ska medarbetarna själva skaffa de arbetsredskap de behöver hemma. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsredskapen på arbetsplatsen.

Internetuppkoppling vid distansarbete

Zoom och Teams är bra verktyg för distansmöten. Nu lönar det sig att noga överväga om videoanslutning behövs, eller om det räcker med att man hör varandra. Videoanslutningen kräver nämligen betydligt mer kapacitet än endast ljud.

Helsingfors universitet använder CSC:s tjänst Funet Miitti (Zoom) som genomförs som ett nordiskt samarbete via NORDUnet. I NORDUnets miljö förekommer inte samma datasäkerhetsrisker som i den allmänna Zoom-tjänsten. Läs mer om datasäkerhet för Zoom vid universitetet på Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet) och allmänt om datasäkerhet för videokonferenser på Helpdesks sidor.

Använd VPN-anslutning endast när du behöver den och stäng sedan av den. Det råder just nu brist på licenser på grund av undantagstillståndet. Mer information: Instruktioner för fjärrarbete (Helpdesks anvisningar).

Om du behöver utrustning för distansarbetet, t.ex. kamera eller mikrofon, kontakta helpdesk@helsinki.fi. Ny utrustning kan, med tillstånd av din närmaste chef, beställas via Helpdesk. Observera att din enhet står för kostnaderna. Du behöver den betalande enhetens wbs-kod.

Universitetet har utvidgat skadeförsäkringen för arbete på distans från och med 30.3.2020

LokalTapiolas tilläggsförsäkring för arbete på distans gäller både inomhus på distansarbetsplatsen och utomhus i distansarbetsplatsens omedelbara närhet när medarbetaren rör sig till och från pauser. Försäkringen gäller även under mat- och kaffepauser. Försäkringen gäller inte under sådana pauser då medarbetaren avlägsnar sig till exempel för att motionera utomhus eller handla.

Tilläggsförsäkringen gäller tills vidare och gäller oberoende av i vilket land arbetet utförs på distans. Försäkringen täcker men, död och dagpenning till följd av olycka. Försäkringen täcker inte utrustning.

Flexibel arbetstid

Expert- och stödpersonalens arbetstid har gjorts flexiblare fram till 31.12.2020. Flextiden förlängs och är nu vardagar kl. 5–22. Det är möjligt att vid behov arbeta på lördagar fram till kl. 18 och ta ledigt en vardag mitt i veckan. Detta gör det möjligt att vid behov arbeta i skift enligt överenskommelse mellan chefen och medarbetarna. Arbetstiden stämplas på vanligt sätt och arbete på distans stämplas som distansarbete.

Rekrytering och nya medarbetare under undantagstillståndet

Anvisningar för chefer: Rekrytering under undantagstillståndet (på intranätet Flamma, kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet)

Uppdaterad 12.10: Karantänens längd har korrigerats i enlighet med den nya rekommendationen från Institutet för hälsa och välfärd THL.

Sjukfrånvaro (anställda)

Under undantagssituationen kan du i undantagsfall stanna hemma i fem dagar på egen anmälan.  

Efter det ska du kontakta företagshälsovårdens telefontjänst OmaTyöterveys eller Digikliniken. Sjukintyg utfärdas av en läkare eller sjukskötare, huvudsakligen via distansmottagning. Under undantagssituationen kan en företagshälsovårdare skriva ut ett sjukintyg för högst 10 dagar.  

Frånvaro i fem dagar på egen anmälan gäller också dem som sköter om ett sjukt barn hemma (frånvaro med lön i fyra dagar).

Sjukdomsfall och smittspårning – Helsingfors universitet / företagshälsovården / den offentliga hälso- och sjukvården

Om du misstänker coronasmitta eller har symptom ska du boka tid till ett coronatest (se omaolo.fi).

 • Kom inte till arbets- eller studieplatsen förrän du har fått testresultatet.

Om du har covid-19 (positivt resultat)

 • Du blir uppringd av hälso- och sjukvården och försätts i karantän, och du får tilläggsfrågor om vem i din närhet du kan ha exponerat för smitta.
 • Vi ber dig omedelbart meddela din chef eller din lärare att du har insjuknat i covid-19. På så sätt kan vi snabbt reagera och förebygga smittspridning.
  • Med tanke på arbets- och studiegemenskapen är det viktigt att utreda följande: om du har varit på arbets- eller studieplatsen under smittsamhetstiden, när du har varit på arbets-/studieplatsen och om du har varit i samma rum med andra personer i över 15 minuter (vilka, om du vet).
 • Chefen/läraren berättar inte om enskilda personer som insjuknat i covid-19.
 • Chefen ska informera potentiellt exponerade kolleger och besökare eller kunder som befunnit sig på samma plats en längre tid om att det upptäckts ett smittfall eller potentiellt smittfall samt instruera dem att arbeta eller studera hemma. Chefen ska också kontakta vaktmästaren och vid behov enhetschefen för att se till att lokalen rengörs. Detta hör till chefens uppgifter, för Helsingfors universitet vill agera ansvarsfullt och säkerställa alla anställdas trygghet och hälsa i arbetet. Däremot hör en närmare smittspårning inte till de universitetsanställdas uppgifter, utan den sköts av myndigheterna.
 • Uppdaterades 10.9: Läraren ska kontakta fakultetens studiechef, som informerar läraren om vilka åtgärder som ska vidtas. Mer information: Instruktioner för undervisning
 • Myndigheten dvs. den epidemiologiska verksamhetsenheten vid kommunens social- och hälsovårdssektor spårar smittkedjorna och kontaktar de personer som behövs (chefen, läraren) för att kunna spåra dem som exponerats i det aktuella smittfallet. För att myndigheten ska kunna spåra smittkedjan och kontakta de personer som exponerats är det viktigt att veta vem som har befunnit sig i lokalen.
 • Personaltjänsterna eller Studentservicens lokala team hjälper vid behov med kommunikationen till arbetsplatsen och med att förse den epidemiologiska verksamhetsenheten med kontaktuppgifter.
 • Personuppgifter (namn, kontaktuppgifter) kan vid behov lämnas ut till kommunens epidemiologiska verksamhetsenhet, eftersom det är nödvändigt för att skydda medarbetarens, studentens eller en annan persons livsviktiga intressen.
 • De som exponerats ska hållas i karantän i 10 dygn och komma överens om att arbeta eller studera på distans.
 • Vi rekommenderar att alla vid universitetet laddar ner appen Coronablinkern. Följ de instruktioner appen ger dig.

Stanna hemma om du har förkylningssymptom

Om du får förkylningssymptom ska du stanna hemma tills du har varit symptomfri i minst ett dygn. För dem som arbetar inom hälso- och sjukvården är gränsen 48 timmar.

Information om den aktuella sjukdomssituationen

På THL:s webbplats finns information om den aktuella situationen, vilka symptom coronaviruset orsakar och hur man kan skydda sig mot smitta.

Mehiläinen har också gett egna anvisningar.

Mentalt stöd

Om du har ångest på grund av situationen kan du få stöd från företagshälsovården. Chatten Sköt om ditt eget välbefinnande (Huolikulma) erbjuder stöd med låg tröskel (på finska) för universitetets anställda. Tidigt samtalsstöd kan förebygga att oron utvecklas till ett större problem. Chatten fungerar i tjänsten MinMehiläinen under Digikliniken.

Företagshälsovården erbjuder också samtalsstöd via distanstjänster. Ytterligare information får du via Mehiläinens tjänst OmaTyöterveys, numret 010 414 0777 eller MinMehiläinen.

En riksomfattande och avgiftsfri telefontjänst som ger rådgivning om coronaviruset har öppnats på numret 02 9553 5535. Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15. Rådgivning ges på finska, svenska och engelska. Den riksomfattande tjänsten svarar på allmänna frågor om coronaviruset, men ger ingen hälsorådgivning.

Övrig företagshälsovård

Du kan boka en tid till företagshälsovårdaren via Mehiläinens webbtjänst. Mehiläinens tidsbokning fungerar så att alla tider på nätet kan bokas som en telefontid/uppringning. Om du vill ha en telefontid, ska du skriva det i fältet ”Mer information”, så ringer företagshälsovårdaren upp dig.

Du kan skicka ett meddelande till din egen företagshälsovårdare eller företagsläkare via MinMehiläinen under fliken Företag.

Om du behöver boka tid till någon annan expert ska du kontakta företagshälsovårdens telefontjänst OmaTyöterveys på numret 010 414 0777. Mehiläinen ordnar distansmottagning alltid när det är möjligt.

Coronaviruset och karantän

Vid inresa från utlandet en frivillig 10 dygns karantän rekommenderas starkt oberoende av vilket land den anställda anländer från.

Coronatest och förkortad karantäntid vid inresa från utlandet

Om det är nödvändigt att förkorta den frivilliga karantänen på 10 dygn, kan man komma till universitetets lokaler efter två negativa coronatest. Universitetet rekommenderar att testerna utförs enligt följande:

 1. test på flygplatsen (negativt resultat), varefter 3 dygn i karantän (distansarbete);
 2. test nr 2 tre dygn senare (negativt resultat) hos företagshälsovården Mehiläinen (anställda) eller på egen bekostnad eller via den offentliga hälso- och sjukvården (stipendieforskare och gästforskare). Om anställningsförhållandet inte har börjat när testet tas hos företagshälsovården, får den anställda en betalningsförbindelse för det av de lokala HR-tjänsterna. Efter att det andra testet visat negativt kan man komma till universitetets lokaler.

Om du har symptom måste du låta testa dig. Under den tid som du har symptom och väntar på testsvaret rekommenderas starkt att du försätter dig i frivillig karantän. Det är förbjudet att komma till universitetets lokaler om man har symptom.

Karantän i Finland

 • Informera din chef omedelbart och berätta hur länge karantänen uppskattas vara.
 • Kom överens med chefen om eventuell frånvaro från arbetet, distansarbete eller semester.
 • Ansök om dagpenning vid smittsam sjukdom av FPA.
 • Lämna in ett läkarintyg till Anställningstjänster inom 10 dagar och gör en frånvaroanmälan i SAP HR. Meddela i samband med frånvaroanmälan att frånvaron gäller karantän.

Också den som har försatts i karantän kan få samtalsstöd via företagshälsovården. Kontakta företagshälsovårdens telefontjänst OmaTyöterveys på numret 010 414 0777 eller via MinMehiläinen.

FPA kan betala dagpenning vid smittsam sjukdom för den tid då en arbetstagare har försatts i karantän. Dagpenningen ersätter arbetstagaren för inkomstbortfallet under perioden för karantänen. Läs mer om dagpenning vid smittsam sjukdom på FPA:s webbplats.

Du kan komma överens om distansarbete med din chef, om det är ändamålsenligt och möjligt med tanke på dina arbetsuppgifter. Om du har möjlighet till distansarbete endast delvis, ska du ansöka om partiell befrielse från arbete i SAP HR, och sedan själv ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom av FPA för den del som motsvarar frånvaron. Läs mer om distansarbete i avsnittet Distansarbete, arbete i universitetets lokaler, arbetstiden, semester.

Personer som arbetar inom ramen för projekt med extern finansiering och rapporterar sin arbetstid i Sole TM ska kontrollera om det är möjligt att utföra uppgifter som normalt ingår i projektet på distans. I fråga om andra arbetsuppgifter ska du komma överens om vad som gäller med din enhets chef.

Om en familjemedlem försätts i karantän

Informera din chef omedelbart och berätta hur länge karantänen uppskattas vara.

Kom överens med chefen om eventuell frånvaro från arbetet, distansarbete och/eller semester.

Om ni kommer överens om frånvaro ska du ansöka om befrielse från arbete i SAP HR.

FPA kan betala dagpenning till vårdnadshavare till ett barn under 16 år, om barnet för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom har förordnats att hållas hemma och vårdnadshavaren av denna orsak är förhindrad att arbeta. Ansök om dagpenning vid smittsam sjukdom hos FPA.

Personer som arbetar inom ramen för projekt med extern finansiering och rapporterar sin arbetstid i Sole TM ska kontrollera om det är möjligt att utföra uppgifter som normalt ingår i projektet på distans.

Karantän utomlands

 • Informera din chef omedelbart och berätta hur länge karantänen uppskattas vara.
 • Kom överens med chefen om eventuell frånvaro från arbetet, distansarbete eller semester.
 • Om ni kommer överens om frånvaro, ska du ansöka om befrielse från arbete i SAP HR.

FPA kan betala dagpenning vid smittosam sjukdom till personer som försatts i isolering eller karantän inom EU. Du behöver ett intyg över karantän eller isolering av en läkare som har rätt att besluta om dessa åtgärder i landet i fråga. Situationen är mera komplicerad för personer som hålls i karantän utanför EU, eftersom FPA förmodligen inte kan betala dagpenning i dessa fall.

Arbetstagare som försätts i karantän under en arbetsresa får lön också för den tid som de hålls i karantän (läkarintyg ska lämnas in till Anställningstjänster) och dessutom ersätter arbetsgivaren nödvändiga utgifter som orsakats av att resan drar ut på tiden.

Du kan komma överens om distansarbete med din chef, om det är ändamålsenligt och möjligt med tanke på dina arbetsuppgifter. Läs mer om distansarbete i avsnittet Distansarbete, arbete i universitetets lokaler, arbetstiden, semester.

Om du försätts i karantän under en semesterresa handlar det om oavlönad frånvaro, om du inte kommer överens om annat med arbetsgivaren. För närvarande är det möjligt att komma överens om distansarbete på deltid eller semester för personer som hålls i karantän utomlands.

Personer som arbetar inom ramen för projekt med extern finansiering och rapporterar sin arbetstid i Sole TM ska kontrollera om det är möjligt att utföra uppgifter som normalt ingår i projektet på distans. I fråga om andra arbetsuppgifter ska du komma överens om vad som gäller med din enhets chef.

Anvisningar för chefer

Anvisningar för chefer om sjukdom under undantagstillståndet (på intranätet Flamma, kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet)

Uppdaterad 12.10: Karantänens längd har korrigerats i enlighet med den nya rekommendationen från Institutet för hälsa och välfärd THL.

Resor

Resor utomlands och i Finland ska begränsas till enbart nödvändiga resor. Vad gäller resebegränsningar så följer vi Statsrådets riktlinjer. Kontrollera alltid de aktuella begränsningarna innan du bokar en resa och innan du reser.

En frivillig 10 dygns karantän rekommenderas alltid om dina arbetsuppgifter tillåter det, oberoende av destinationsland. 

Om du måste företa en privat resa till ett område som omfattas av resebegränsningar ska du på förhand komma överens med din chef om distansarbete, semester eller befrielse från arbete under karantänen (10 dygn).

Den som reser ska beakta utrikesministeriets reserekommendationer.

Beslut om resor utomlands för att sköta nödvändiga arbetsuppgifter fattas av enheterna. Vid utlandsresor beaktas universitetets praxis vid resor.

Personalen ska alltid boka sina resor via resebyrån CWT och resorna ska ha avbokningsmöjlighet. Läs mer om resor på Flamma.

Besökare

Gästforskare och lärare samt andra besökare som är viktiga för universitetet kan vid behov komma på besök under hösten, men de måste iaktta säkerhetsföreskrifterna och hålla sig i karantän i 10 dygn efter ankomsten till Finland i enlighet med Statsrådets anvisningar.

Om HU driver verksamhet i andra organisationers lokaler, kan de ha egen praxis. Särskilt i Mejlans är det skäl att beakta HUS anvisningar.

Helsingfors universitet kan ta emot gäster om besöket är väsentlig för att uppehålla forskningens eller undervisningens stödfunktioner, exempelvis nödvändigt underhåll av apparatur eller varuleveranser. Besöken ska planeras så att det uppstår så lite kontakter med personalen som möjligt. Besökare ska på förhand skickas universitetets allmänna säkerhetsanvisningar för undantagstillståndet.

Annullerade arbetsresor

Universitetets reseförsäkring ersätter annullerade arbetsresor till områden som myndigheterna har klassificerat som otrygga under den planerade tidpunkten för resan (bokningen ska ha gjorts före myndigheterna beslutat om klassificeringen). Se mer detaljerade uppgifter om ersättningsgrunderna på reseförsäkringsbolaget Ifs webbplats (uppdateras). Reseförsäkringsbolaget If har meddelat att de fr.o.m. maj inte längre ersätter arbetsresor som annulleras p.g.a. coronapandemin.

Bokade och annullerade arbets- och konferensresor 

Kontakta universitetets resebyrå CWT om du vill annullera eller omboka en resa. Om det kvarstår mindre än två dagar till den planerade avresan ska du kontakta CWT:s kundtjänst per telefon på numret +358 (0)20 5615 635. I annat fall hittar du närmare anvisningar om att ta kontakt på Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet).

Om en konferens ställs in ska du i första hand ansöka om återbetalning av konferensavgiften hos konferensarrangören. Observera att om en konferens ställs in så har man oftast inte rätt till ersättning för de övriga resekostnaderna.

Om du fortfarande har utgifter som du inte fått ersättning för efter ovan nämnda ersättningskrav, betalas eventuella övriga kostnader av universitetet och de allokeras i regel till det projekt som resekostnaderna i vanliga fall hade bokförts på.

Uppdaterads 25.8: Enkätsresultaten

Un­dan­tags­si­tu­a­tion vid Helsing­fors universitet på grund av co­ro­na­vi­ru­set

Universitetet agerar ansvarsfullt och hjälper samhället i sina ansträngningar i kampen mot  coronavirusepidemin. Universitetet vill säkerställa personalens och studerandenas säkerhet och samtidigt göra det möjligt för alla att fortsätta med sina studier och forskning under dessa exceptionella omständigheter.

Universitetet följer rekommendationer och förordningar från den finska staten, universitetscentralsjukhuset (HUS) och Finska institutet för hälsa och välfärd (THL).

Universitetet har en arbetsgrupp för pandemiberedskap. Arbetsgruppen leds av prorektor Tom Böhling.

Dessutom har universitetet i enlighet med beredskapsplanen för specialsituationer tillsatt en ledningsgrupp på universitetsnivå, som har till uppgift att leda och koordinera det praktiska arbetet för att bekämpa coronavirussmitta samt fatta beslut om eventuella undantagsåtgärder. Ordförande för ledningsgruppen är förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen.

THL rapporterar på sin webbplats om den aktuella situationen och vilka symptom coronaviruset orsakar och hur man kan skydda sig mot smitta. Läs mera på THL:s webbplats hur kan man skydda sig mot Covid-19 -coronaviruset.

På THL:s webbplats finns information för resenärer som anländer till Finland. 

Helsingforsare kan ringa Helsingfors stads rådgivningstelefon på numret (09) 310 10024 om de upplever symptom och vill be om råd angående coronaviruset.

En riksomfattande och avgiftsfri telefontjänst som ger rådgivning om coronaviruset har öppnats på numret 02 9553 5535. Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 08–21 och lördagar kl. 09–15.