Coronavirusläget vid Helsingfors universitet

På den här sidan uppdateras information om situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet.

Följande informationstillfälle om coronasituationen ordnas måndag 8.2 kl. 9–11.

Krisledningsgruppens beslut som skulle gälla till 10.1.2021 fortsätter nu att gälla till 31.1.2021.

 • Universitetets lokaler, mu­se­er­ och Unis­port är stängda flam till 31.1.2021.
 • Universitetsbibliotekets alla enheter är stängda fram till 31.1.2021, förutom huvudbiblioteket i Kajsahuset. I Kajsahuset och Nationalbiblioteket öppnas tjänster för avhämtning och återlämning av material.
 • Undervisningen, handledningen och tentamina ordnas fortsättningsvis i regel på distans våren 2021.
 • Nödvändig undervisning och nödvändiga tentamina ordnas fram till 31.1.2021 med tillstånd av lägescentralen. Självstudielokalerna och datasalarna är stängda.
 • Arbete ska utföras på distans alltid då det är möjligt (inklusive forskning) till 28.2.2021.
 • Du ska alltid använda munskydd i universitetets lokaler, om du inte befinner dig ensam i lokalen.
 • Inga evenemang eller sammankomster ordnas i universitetets lokaler. Inga disputationer ordnas med fysisk närvaro.

Sidan uppdaterades senast 15.1 (För studerande och un­der­vis­nings­per­so­na­len) och 14.1 (Resor).

Krisledningsgruppens beslut 5.1.2021

Krisledningsgruppens beslut som skulle gälla till 10.1.2021 fortsätter nu att gälla till 31.1.2021.

Förhindra spridningen av coronaviruset vid universitetet

Uppdaterad 27.11.

Du ska alltid använda munskydd i universitetets lokaler, om du inte befinner dig ensam i lokalen. För att undvika exponering ska man alltid hålla det säkerhetsavstånd som är möjligt i situationen.

Undervisning, studier och handledning

 • På praktik följs praktikplatsens (t.ex. sjukhus e.d.) egna säkerhetsinstruktioner.
 • För närundervisningen tillhandahåller universitetet munskydd för studenterna och lärarna.
 • Munskydden som universitetet tillhandahåller är avsedda i första hand för användning i arbets- och studiesammanhang.

Forskning och annat arbete

 • Du ska alltid använda munskydd i universitetets lokaler, om du inte befinner dig ensam i lokalen.
 • Om det är nödvändigt att ordna fysiska möten ska alla använda munskydd. Mötets arrangör ansvarar för att det finns munskydd till hands.
 • Universitetet tillhandahåller de munskydd och andra ansiktsskydd som personalen behöver för sitt arbete.

Lägescentralerna hjälper anställda, studenter och samarbetspartner tolka rekommendationen och främja att den följs.

Universitet har inte möjlighet att tillhandahålla särskilda munskydd för resor mellan hemmet och arbets- eller studieplatsen. Det rekommenderas att universitetets tygmunskydd används i första hand i arbets- och studiesammanhang.

Universitetet kommer att skaffa engångsmasker och masker av tyg. Av ekologiska skäl rekommenderas i första hand tvättbara tygmasker.

Mindre bemedlade personer kan avhämta munskydd hos huvudstadsregionens kommuners utdelningsställen för munskydd.

Universitetets rekommendation om munskydd uppdateras efter behov i enlighet med de nationella rekommendationerna.

Så här använder du munskydd

 • Ta på dig masken med rena händer.  
 • Rör inte vid masken medan du använder den.  
 • Avlägsna masken genom att ta tag i banden med rengjorda händer. Efter användningen ska tygmasken läggas i en pappers- eller plastpåse och tvättas enligt anvisningarna. Engångsmasker ska slängas direkt i soporna och inte återanvändas. Till sist ska du tvätta händerna.  

Närmare anvisningar: Video: Så här använder du ansiktsmask (Institutet för hälsa och välfärds video på finska). 

Anskaffning av munskydd vid universitetet

Universitetets enheter kan efter eget behov beställa engångsandningsskydd och engångsmunskydd. Universitetet beställer centraliserat tygmunskydd försedda med universitetets logo. Läs mer på Flamma om beställning av engångsskydd och om distributionen av tygmunskydd.

Uppdaterad 15.1: Riktlinjer för antalet deltagare i januari månads kontaktundervisning och fysiska tentamina har lagts till. Rubriker och styckeindelning har redigerats.  

Beslut som är i kraft till 31.1.2021

Inga evenemang eller sammankomster ordnas i universitetets lokaler. Detta gäller inte nödvändig undervisning eller nödvändiga tentamina som har fått tillstånd av lägescentralen. Vid undervisning och tentamina får i regel högst tio personer befinna sig på plats. Av vägande skäl kan antalet personer utökas till högst 20 på beslut av lägescentralen. Undervisning i små grupper och nödvändiga tentamina möjliggörs genom att öppna byggnader enligt de behov som lägescentralerna meddelar om.  

Beslut som är i kraft 1.2.2021–31.7.2021

Undervisningen, handledningen och tentamina ordnas fortsättningsvis i regel på distans våren 2021. Kontaktundervisning och fysiska tentamina kan ordnas huvudsakligen för grupper på högst 50 personer.  

Kontaktundervisning kan ordnas om undervisningen inte kan ordnas på distans utan att lärandets kvalitet och lärandemålen blir väsentligt lidande. Mängden kontaktundervisning får inte vara betydligt större än under höstterminen 2020. Behovet av kontaktundervisning bedöms av fakulteternas lägescentraler, som också gör de prioriteringar som behövs och ger anvisningar till utbildningsprogrammen.

Anvisningar och beslut som är i kraft under hela vårterminen 2021

Säkerhetsföreskrifterna måste följas: vi håller säkerhetsavstånd, använder munskydd, iakttar god handhygien och kommer inte till campus när vi är sjuka.  

Deltagande i undervisningen

Obligatoriskt deltagande i undervisningen gäller inte kontaktundervisning, med undantag för studier vars prestationssätt kräver närvaro (exempelvis laboratoriekurser, möten med patienter, färdighetskurser). Utbildningsprogrammen beslutar om eventuella ersättande prestationssätt för sådana kurser.

Studenter som hör till en riskgrupp ska i den mån det är möjligt erbjudas självstudiealternativ. För konstaterande av riskgruppstillhörighet är studentens egen anmälan tillräcklig.  

Deltagande i distansundervisningen kan krävas av studenterna i enlighet med undervisningsplanen.

Närmare anvisningar 

Ytterligare anvisningar om hur undervisningen ordnas vårterminen 2021 finns i Instruktioner för undervisning. Anvisningar till studenterna finns i Instruktioner för studerande.

Användning av undervisningslokalerna

I universitetets lokaler följer vi säkerhetsföreskrifterna: vi håller säkerhetsavstånd, iakttar god handhygien och när vi är sjuka kommer vi inte till campus. Dessutom ska vi iaktta följande anvisningar som gäller coronavirussituationen:

Undervisningssalarnas platsantal har fastställts utgående från säkerhetsavstånden. Platsantal betyder det antal personer som får vistas i rummet samtidigt utöver läraren.

 • Salarnas platsantal anges i en Excelfil på Flamma och i schemaläggnings- och lokalbokningssystemet Optime (kräver inloggning med användarnamnet vid universitetet). För undervisningslokaler i gemensam användning finns informationen på lokalernas presentationssidor.
 • Helsingfors universitets undervisningslokaler kan i regel bokas för högst 50 personer.
 • I planeringen av schemana och lokalanvändningen läsåret 2020–2021 tillämpas sådana platsantal som beaktar säkerhetsavstånden.

Självstudielokalerna och datasalarna är stängda från måndagen den 30 november till söndagen den 31 januari 2021. Stöd för digital undervisning kan användas (Unitube-studiorna).

Vid salbokning har universitetets undervisning företräde.

Till 30.4.2021 kan universitetets lokaler inte bokas av utomstående aktörer utan undantagstillstånd av enhetens lägescentral.

Flexibilitet i studier och undervisning

Helsingfors universitet har infört flexiblare lösningar för att främja studierna och utexamineringen:

 • Studenter som redan beviljats extra studietid för att slutföra studierna har möjlighet att ansöka om ytterligare förlängning. Samtliga studenter vars studietid slutar 31.7.2020 kan ansöka om extra studietid. Undantagssituationens inverkan beaktas när besluten fattas.

Fakulteternas preciserade anvisningar

Se Fakultetsspecifika särskilda instruktioner

Uppdaterad 30.11 (forskning i universitetets lokaler), 27.11 (allt)

Forskning i universitetets lokaler

Forskningsarbete ska utföras på distans alltid då det är möjligt. Om man är tvungen att utföra forskningsarbete helt eller delvis i universitetets lokaler måste man komma överens om det med sin chef. Man får inte arbeta i universitetets lokaler på egen anmälan.

Utomstående forskningspersoner

Undersökningar med utomstående forskningspersoner bör inte utföras i universitetets lokaler. Alla intervjuer som ingår i forskningsarbetet ska göras på distans så vitt möjligt.  

Undersökningar med utomstående forskningspersoner kan utföras i lokaler utanför universitetet endast av vägande skäl. Det rekommenderas att intervjuer som utförs utanför universitetet görs på distans.  

Om det ändå är nödvändigt att utföra fysiska undersökningar eller intervjuer ska personer som hör till en riskgrupp uteslutas.  

Rekommendationen är i kraft till 28.2.2021 och den kan revideras vid behov om coronavirussituationen ändras.

Laboratorier

Vid laboratoriearbete tillämpas anmälningsförfarande, och det förutsätts att arbetet planeras så att man kan följa säkerhetsanvisningarna. Lägescentralerna kan ge närmare anvisningar och bestämmelser om säkerheten vid laboratoriearbete.

I laboratorierna ska man följa universitetets allmänna anvisningar för arbete under undantagssituationen.

Högst 50 % av arbetsplatserna i en lokal får användas samtidigt. I små kontorsrum, laboratorier och andra små lokaler får arbeta endast en person åt gången. Undantaget utgörs av laboratorier där det av säkerhetsskäl måste finnas minst två personer på plats. I laboratorierna ska man se till att hålla ett säkerhetsavstånd på 2 meter. Apparater som används gemensamt ska rengöras både före och efter användning.

En del av laboratorierna används också i undervisningen, i vilket fall man bör beakta också anvisningarna om användning av undervisningslokalerna, som finns i Instruktioner för undervisning.

Om du märker att laboratorielokaler inte används enligt rekommendationerna ska du kontakta fakultetens dekanus. Du kan också kontakta universitetets arbetarskyddschef

Uppdaterad 7.1: Krisledningsgruppens beslut som skulle gälla till 10.1.2021 fortsätter nu att gälla till 31.1.2021

Universitetets lokaler stängda fram till 31.1.2021

Universitetets fastigheter är stängda fram till 31.1.2021.

Personalens elektroniska nycklar fungerar som normalt.

Du ska alltid använda munskydd i universitetets lokaler, om du inte befinner dig ensam i lokalen.

På varje campus finns en fastighet som håller öppet och erbjuder entréservice, bland annat för att ta emot varuleveranser. I de stängda fastigheterna erbjuds entréservice för personalen. De stängda fastigheterna städas och underhålls som normalt. 

Till 30.4.2021 kan universitetets lokaler inte bokas av utomstående aktörer utan undantagstillstånd av enhetens lägescentral.

Öppna fastigheter

Centrumcampus 

 • Porthania (Universitetsgatan 3) mån.–fre. kl. 7.45–18.00 
 • Minerva (Brobergsterrassen 5 A) mån.–fre. kl. 7.45–18.00 

Mejlans 

 • Haartman-institutet (Haartmansgatan 3) mån.–fre. kl. 7.45–16.00 
 • Biomedicum I (Haartmansgatan 8) mån.–fre. kl. 7.30–18.00 
 • Biomedicum II U (Stockholmsgatan 8 B) mån.–fre. kl. 8.00–16.00   
 • Tandkliniken (Brånakärrsvägen 9) mån.–fre. kl. 7.30–18.00 

Gumtäkt 

 • Chemicum (A.I. Virtanens plats 1) mån.–fre. kl. 7.45–18.00 

Vik 

 • A-hus (Ladugårdsbågen 9) kl. mån.–fre. 7.45–18.00 
 • Oppilasrakennus (Koetilantie 7) kl. mån.–fre. 11.00-13.30 

Bib­li­o­te­ken

Universitetsbibliotekets alla enheter är stängda fram till 31.1.2021, förutom huvudbiblioteket i Kajsahuset. I Kajsahuset och Nationalbiblioteket öppnas tjänster för avhämtning och återlämning av material.

Självstudielokalerna

Självstudielokalerna och datasalarna är stängda. Stöd för digital undervisning kan användas (Unitube-studiorna).

Andra tjänster

Tankehörnan hålls stängt till publik fram till 31.1.2021.

Universitetsmuseet och Luomus är stängda för allmänheten fram till 31.1.2021, förutom utomhusområdet i Kajsaniemi botaniska trädgård.

Unisport alla motions- och kundlokaler är stängda fram till 31.1.2021.

Uppdaterad 7.1: Krisledningsgruppens beslut som skulle gälla till 10.1.2021 fortsätter nu att gälla till 31.1.2021

Pub­li­ka eve­ne­mang

Inga evenemang eller sammankomster ordnas i universitetets lokaler från 30.11.2020 till 31.1.2021.

Eve­ne­mang under vårt­ter­mi­nen 2021

Vårens evenemang ska i första hand planeras att hållas på distans. Dessutom rekommenderas det att stora evenemang som kräver fysisk närvaro skjuts upp till en senare tidpunkt.

Mer information och anvisningar: Universitetets konferens- och evenemangsteam, helsinkiuniconferences@helsinki.fi, helsinkiunievents@helsinki.fi

Konferenser

Internationella konferenser genomförs virtuellt fram till 31.8.2021, om de inte skjuts upp till en senare tidpunkt.

Konferens- och evenemangsteamet har gett anvisningar i fråga om inhibering och senareläggning av konferenser och evenemang som ordnas vid universitetet. Om du arrangerar en konferens, men inte har fått e-post eller har ytterligare frågor, kan du kontakta oss på adressen helsinkiuniconferences@helsinki.fi.

Dis­pu­ta­tio­ner

Inga disputationer ordnas med fysisk närvaro från 30.11.2020 till 31.1.2021.

När disputationer ordnas på distans får endast följande personer befinna sig i disputationssalen: disputanden, opponenten, kustos, eventuella andra medlemmar i betygsnämnden, en av-stödperson och disputandens närstående. Högst 10 personer får befinna sig samtidigt i disputationssalen.

Information om användning av undervisningslokalerna finns i Instruktioner för undervisning.

Ska du börja arbeta vid Helsingfors universitet? Fråga din chef hur undantagssituationen påverkar din arbetsstart.

Om du kommer till din nya arbetsplats från utlandet, rekommenderas det att du försätter dig i en frivillig 10 dygns karantän alltid om dina arbetsuppgifter tillåter det, oberoende av vilket land du anländer från.

Är du en nyanställd på väg till Finland, men ditt arbetsförhållande har ännu inte börjat? Då ska du i första hand ta ett coronavirustest på flygplatsen när du anländer till Finland. Om det inte är möjligt ska du be om en betalningsförbindelse av universitetets HR-tjänster och ta ett coronavirustest via företagshälsovården.

Beakta också att coronavirussituationen påverkar processen för ansökan om uppehållstillstånd i utlandet och för inresans del även tillgången till myndighetsservice i Finland. Under karantänen är det inte lämpligt att sköta dessa myndighetsärenden på ort och ställe, men det lönar sig att boka tid i god tid.

Information om inreserestriktioner (inkl. karantänsbestämmelser) finns på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Uppdaterad 27.11:  Arbete ska utföras på distans alltid då det är möjligt.

Arbete ska utföras på distans alltid då det är möjligt till 28.2.2021

Arbete ska utföras på distans alltid då det är möjligt (inklusive forskning). Om det inte är möjligt att utföra alla arbetsuppgifter på distans, ska medarbetaren och chefen diskutera möjligheten att arbeta delvis på distans.

Vik­tigt att vi alla föl­jer de ge­men­sam­ma spel­reg­ler­na för att fö­re­byg­ga smit­ta  

 • Kom inte till campus om du är sjuk eller har symptom som tyder på coronavirus.  Gör en bedömning om du behöver testa dig via Omaolo-tjänsten.
 • Sörj för god hand- och hosthygien.
 • Gå inte för nära andra människor och håll ett säkerhetsavstånd på 2 meter alltid när det är möjligt.
 • Du ska alltid använda munskydd i universitetets lokaler, om du inte befinner dig ensam i lokalen.
 • Skaka inte hand eller krama.
 • Undvik onödiga kontakter genom att träffas fysiskt endast när det är nödvändigt.
 • Se till att du rengör gemensam apparatur efter att du använt den. Städningen på universitetet har också i övrigt intensifierats.

Möten

Inga evenemang eller sammankomster ordnas i universitetets lokaler. Detta gäller inte absolut nödvändiga möten med högst 10 deltagare (t.ex. bolags lagstadgade möten).

Ergonomi i distansarbete

Personalen har getts möjlighet att använda de arbetsredskap och ergonomiska tillbehör som är nödvändiga för att de ska kunna sköta sina arbetsuppgifter eller som de behöver med tanke på hälsan. Närmare anvisningar om ergonomi finns på intranätet Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet).

När du återgår till att arbeta i universitetets lokaler ska du lämna tillbaka de ergonomiska tillbehör som du lånat. Cheferna ska se till att alla arbetsredskap som lånats återlämnas till samma arbetsplatser där de fanns tidigare. Om man fortsätter med distansarbete på deltid efter undantagstillståndet, ska medarbetarna själva skaffa de arbetsredskap de behöver hemma. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsredskapen på arbetsplatsen.

Internetuppkoppling vid distansarbete

Zoom och Teams är bra verktyg för distansmöten. Nu lönar det sig att noga överväga om videoanslutning behövs, eller om det räcker med att man hör varandra. Videoanslutningen kräver nämligen betydligt mer kapacitet än endast ljud.

Helsingfors universitet använder CSC:s tjänst Funet Miitti (Zoom) som genomförs som ett nordiskt samarbete via NORDUnet. I NORDUnets miljö förekommer inte samma datasäkerhetsrisker som i den allmänna Zoom-tjänsten. Läs mer om datasäkerhet för Zoom vid universitetet på Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet) och allmänt om datasäkerhet för videokonferenser på Helpdesks sidor.

Använd VPN-anslutning endast när du behöver den och stäng sedan av den. Det råder just nu brist på licenser på grund av undantagstillståndet. Mer information: Instruktioner för fjärrarbete (Helpdesks anvisningar).

Om du behöver utrustning för distansarbetet, t.ex. kamera eller mikrofon, kontakta helpdesk@helsinki.fi. Ny utrustning kan, med tillstånd av din närmaste chef, beställas via Helpdesk. Observera att din enhet står för kostnaderna. Du behöver den betalande enhetens wbs-kod.

Universitetet har utvidgat skadeförsäkringen för arbete på distans från och med 30.3.2020

LokalTapiolas tilläggsförsäkring för arbete på distans gäller både inomhus på distansarbetsplatsen och utomhus i distansarbetsplatsens omedelbara närhet när medarbetaren rör sig till och från pauser. Försäkringen gäller även under mat- och kaffepauser. Försäkringen gäller inte under sådana pauser då medarbetaren avlägsnar sig till exempel för att motionera utomhus eller handla.

Tilläggsförsäkringen gäller tills vidare och gäller oberoende av i vilket land arbetet utförs på distans. Försäkringen täcker men, död och dagpenning till följd av olycka. Försäkringen täcker inte utrustning.

Flexibel arbetstid

Expert- och stödpersonalens arbetstid har gjorts flexiblare fram till 28.2.2021. Flextiden förlängs och är nu vardagar kl. 5–22. Det är möjligt att vid behov arbeta på lördagar fram till kl. 18 och ta ledigt en vardag mitt i veckan. Detta gör det möjligt att vid behov arbeta i skift enligt överenskommelse mellan chefen och medarbetarna. Arbetstiden stämplas på vanligt sätt och arbete på distans stämplas som distansarbete.

Rekrytering och nya medarbetare under undantagstillståndet

Anvisningar för chefer: Rekrytering under undantagstillståndet (på intranätet Flamma, kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet)

Uppdaterad 11.12: Om du misstänker coronasmitta

Sjukfrånvaro (anställda)

Under undantagssituationen kan du i undantagsfall stanna hemma i fem dagar på egen anmälan.  

Efter det ska du kontakta företagshälsovårdens telefontjänst OmaTyöterveys eller Digikliniken. Sjukintyg utfärdas av en läkare eller sjukskötare, huvudsakligen via distansmottagning. Under undantagssituationen kan en företagshälsovårdare skriva ut ett sjukintyg för högst 10 dagar.  

Frånvaro i fem dagar på egen anmälan gäller också dem som sköter om ett sjukt barn hemma (frånvaro med lön i fyra dagar).

Sjukdomsfall och smittspårning – Helsingfors universitet / företagshälsovården / den offentliga hälso- och sjukvården

Om du misstänker coronasmitta

 • Kom inte till arbets- eller studieplatsen förrän du har fått testresultatet.
 • Man kan inte gå på coronatest på arbetstid.

Om du misstänker coronavirussmitta ska du göra en symtombedömning på webbplatsen omaolo.fi och följa anvisningarna för att ta ett coronavirustest via den offentliga sjuk- och hälsovården. Mera information om coronavirustest och offentliga hälso- och sjukvårdstjänster hittar du på din hemkommuns webbplats.

 • Kom inte till arbets- eller studieplatsen förrän du har fått testresultatet.
 • Man kan inte gå på coronatest på arbetstid.

Från och med 1.1.2021 kan du ta ett coronavirustest via företagshälsovården endast i följande undantagsfall:

 • Du behöver ett negativt testresultat för en arbetsresa. Du måste ha ett gällande reseförordnande av din chef.
 • Du måste på grund av dina arbetsuppgifter återvända till arbetet efter en arbetsresa före den frivilliga karantänen (10 dygn) tagit slut.

Du kan få en remiss till coronavirustest av din egen företagshälsovårdare via Digikliniken.

Är du en nyanställd på väg till Finland, men ditt arbetsförhållande har ännu inte börjat? Då ska du i första hand ta ett coronavirustest på flygplatsen när du anländer till Finland. Om det inte är möjligt ska du be om en betalningsförbindelse av universitetets HR-tjänster och ta ett coronavirustest via företagshälsovården.

Om du har covid-19 (positivt resultat)

 • Du blir uppringd av hälso- och sjukvården och försätts i karantän, och du får tilläggsfrågor om vem i din närhet du kan ha exponerat för smitta.
 • Vi ber dig omedelbart meddela din chef eller din lärare att du har insjuknat i covid-19. På så sätt kan vi snabbt reagera och förebygga smittspridning.
  • Med tanke på arbets- och studiegemenskapen är det viktigt att utreda följande: om du har varit på arbets- eller studieplatsen under smittsamhetstiden, när du har varit på arbets-/studieplatsen och om du har varit i samma rum med andra personer i över 15 minuter (vilka, om du vet).
 • Chefen/läraren berättar inte om enskilda personer som insjuknat i covid-19.
 • Chefen ska informera potentiellt exponerade kolleger och besökare eller kunder som befunnit sig på samma plats en längre tid om att det upptäckts ett smittfall eller potentiellt smittfall samt instruera dem att arbeta eller studera hemma. Chefen ska också kontakta vaktmästaren för att se till att lokalen rengörs samt meddela enhetschefen och ledaren för enhetens lägescentral. Detta hör till chefens uppgifter, för Helsingfors universitet vill agera ansvarsfullt och säkerställa alla anställdas trygghet och hälsa i arbetet. Däremot hör en närmare smittspårning inte till de universitetsanställdas uppgifter, utan den sköts av myndigheterna.
 • Uppdaterades 10.9: Läraren ska kontakta fakultetens studiechef, som informerar läraren om vilka åtgärder som ska vidtas. Mer information: Instruktioner för undervisning
 • Myndigheten dvs. den epidemiologiska verksamhetsenheten vid kommunens social- och hälsovårdssektor spårar smittkedjorna och kontaktar de personer som behövs (chefen, läraren) för att kunna spåra dem som exponerats i det aktuella smittfallet. För att myndigheten ska kunna spåra smittkedjan och kontakta de personer som exponerats är det viktigt att veta vem som har befunnit sig i lokalen.
 • Personaltjänsterna eller Studentservicens lokala team hjälper vid behov med kommunikationen till arbetsplatsen och med att förse den epidemiologiska verksamhetsenheten med kontaktuppgifter.
 • Personuppgifter (namn, kontaktuppgifter) kan vid behov lämnas ut till kommunens epidemiologiska verksamhetsenhet, eftersom det är nödvändigt för att skydda medarbetarens, studentens eller en annan persons livsviktiga intressen.
 • De som exponerats ska hållas i karantän i 10 dygn och komma överens om att arbeta eller studera på distans.
 • Vi rekommenderar att alla vid universitetet laddar ner appen Coronablinkern. Följ de instruktioner appen ger dig.

Stanna hemma om du har förkylningssymptom

Om du får förkylningssymptom ska du stanna hemma tills du har varit symptomfri i minst ett dygn. För dem som arbetar inom hälso- och sjukvården är gränsen 48 timmar.

Information om den aktuella sjukdomssituationen

På THL:s webbplats finns information om den aktuella situationen, vilka symptom coronaviruset orsakar och hur man kan skydda sig mot smitta.

Mehiläinen har också gett egna anvisningar.

Mentalt stöd

Om du har ångest på grund av situationen kan du få stöd från företagshälsovården. Chatten Sköt om ditt eget välbefinnande (Huolikulma) erbjuder stöd med låg tröskel (på finska) för universitetets anställda. Tidigt samtalsstöd kan förebygga att oron utvecklas till ett större problem. Chatten fungerar i tjänsten MinMehiläinen under Digikliniken.

Företagshälsovården erbjuder också samtalsstöd via distanstjänster. Ytterligare information får du via Mehiläinens tjänst OmaTyöterveys, numret 010 414 0777 eller MinMehiläinen.

En riksomfattande och avgiftsfri telefontjänst som ger rådgivning om coronaviruset har öppnats på numret 02 9553 5535. Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15. Rådgivning ges på finska, svenska och engelska. Den riksomfattande tjänsten svarar på allmänna frågor om coronaviruset, men ger ingen hälsorådgivning.

Övrig företagshälsovård

Du kan boka en tid till företagshälsovårdaren via Mehiläinens webbtjänst. Mehiläinens tidsbokning fungerar så att alla tider på nätet kan bokas som en telefontid/uppringning. Om du vill ha en telefontid, ska du skriva det i fältet ”Mer information”, så ringer företagshälsovårdaren upp dig.

Du kan skicka ett meddelande till din egen företagshälsovårdare eller företagsläkare via MinMehiläinen under fliken Företag.

Om du behöver boka tid till någon annan expert ska du kontakta företagshälsovårdens telefontjänst OmaTyöterveys på numret 010 414 0777. Mehiläinen ordnar distansmottagning alltid när det är möjligt.

Coronaviruset och karantän

Vid inresa från utlandet

Institutet för hälsa och välfärd: Resor och coronaviruspandemin

Karantän i Finland

 • Informera din chef omedelbart och berätta hur länge karantänen uppskattas vara.
 • Kom överens med chefen om eventuell frånvaro från arbetet, distansarbete eller semester.
 • Ansök om dagpenning vid smittsam sjukdom av FPA.
 • Lämna in ett läkarintyg till Anställningstjänster inom 10 dagar och gör en ansökan om befrielse från arbete i SAP HR. Meddela i ansökan att frånvaron gäller karantän.

Också den som har försatts i karantän kan få samtalsstöd via företagshälsovården. Kontakta företagshälsovårdens telefontjänst OmaTyöterveys på numret 010 414 0777 eller via MinMehiläinen.

FPA kan betala dagpenning vid smittsam sjukdom för den tid då en arbetstagare har försatts i karantän. Dagpenningen ersätter arbetstagaren för inkomstbortfallet under perioden för karantänen. Läs mer om dagpenning vid smittsam sjukdom på FPA:s webbplats.

Du kan komma överens om distansarbete med din chef, om det är ändamålsenligt och möjligt med tanke på dina arbetsuppgifter. Om du har möjlighet till distansarbete endast delvis, ska du ansöka om partiell befrielse från arbete i SAP HR, och sedan själv ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom av FPA för den del som motsvarar frånvaron. Läs mer om distansarbete i avsnittet Distansarbete, arbete i universitetets lokaler, arbetstiden, semester.

Personer som arbetar inom ramen för projekt med extern finansiering och rapporterar sin arbetstid i Sole TM ska kontrollera om det är möjligt att utföra uppgifter som normalt ingår i projektet på distans. I fråga om andra arbetsuppgifter ska du komma överens om vad som gäller med din enhets chef.

Om en familjemedlem försätts i karantän

Informera din chef omedelbart och berätta hur länge karantänen uppskattas vara.

Kom överens med chefen om eventuell frånvaro från arbetet, distansarbete och/eller semester.

Om ni kommer överens om frånvaro ska du ansöka om befrielse från arbete i SAP HR.

FPA kan betala dagpenning till vårdnadshavare till ett barn under 16 år, om barnet för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom har förordnats att hållas hemma och vårdnadshavaren av denna orsak är förhindrad att arbeta. Ansök om dagpenning vid smittsam sjukdom hos FPA.

Personer som arbetar inom ramen för projekt med extern finansiering och rapporterar sin arbetstid i Sole TM ska kontrollera om det är möjligt att utföra uppgifter som normalt ingår i projektet på distans.

Karantän utomlands

 • Informera din chef omedelbart och berätta hur länge karantänen uppskattas vara.
 • Kom överens med chefen om eventuell frånvaro från arbetet, distansarbete eller semester.
 • Om ni kommer överens om frånvaro, ska du ansöka om befrielse från arbete i SAP HR.

FPA kan betala dagpenning vid smittosam sjukdom till personer som försatts i isolering eller karantän inom EU. Du behöver ett intyg över karantän eller isolering av en läkare som har rätt att besluta om dessa åtgärder i landet i fråga. Situationen är mera komplicerad för personer som hålls i karantän utanför EU, eftersom FPA förmodligen inte kan betala dagpenning i dessa fall.

Arbetstagare som försätts i karantän under en arbetsresa får lön också för den tid som de hålls i karantän (läkarintyg ska lämnas in till Anställningstjänster) och dessutom ersätter arbetsgivaren nödvändiga utgifter som orsakats av att resan drar ut på tiden.

Du kan komma överens om distansarbete med din chef, om det är ändamålsenligt och möjligt med tanke på dina arbetsuppgifter. Läs mer om distansarbete i avsnittet Distansarbete, arbete i universitetets lokaler, arbetstiden, semester.

Om du försätts i karantän under en semesterresa handlar det om oavlönad frånvaro, om du inte kommer överens om annat med arbetsgivaren. För närvarande är det möjligt att komma överens om distansarbete på deltid eller semester för personer som hålls i karantän utomlands.

Personer som arbetar inom ramen för projekt med extern finansiering och rapporterar sin arbetstid i Sole TM ska kontrollera om det är möjligt att utföra uppgifter som normalt ingår i projektet på distans. I fråga om andra arbetsuppgifter ska du komma överens om vad som gäller med din enhets chef.

Anvisningar för chefer

Anvisningar för chefer om sjukdom under undantagstillståndet (på intranätet Flamma, kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet)

Uppdaterad 14.1: Coronatest och förkortad karantäntid vid inresa från utlandet

Resor

Resor utomlands och i Finland ska begränsas till enbart nödvändiga resor. Vad gäller resebegränsningar så följer vi Statsrådets riktlinjer. Kontrollera alltid de aktuella begränsningarna innan du bokar en resa och innan du reser.

Om du måste företa en privat resa till ett område som omfattas av resebegränsningar ska du på förhand komma överens med din chef om distansarbete, semester eller befrielse från arbete under karantänen.

Den som reser ska beakta utrikesministeriets reserekommendationer.

Beslut om resor utomlands för att sköta nödvändiga arbetsuppgifter fattas av enheterna. Vid utlandsresor beaktas universitetets praxis vid resor.

Personalen ska alltid boka sina resor via resebyrån CWT och resorna ska ha avbokningsmöjlighet. Läs mer om resor på Flamma.

Coronatest och förkortad karantäntid vid inresa från utlandet

Institutet för hälsa och välfärd: Resor och coronaviruspandemin

FINENTRY-tjänsten ger resenärer som anländer till Finland information och anvisningar om coronavirustestning och frivillig karantän.

Besökare

Gästforskare och lärare samt andra besökare som är viktiga för universitetet kan vid behov komma på besök under hösten, men de måste iaktta säkerhetsföreskrifterna och hålla sig i karantän i 10 dygn efter ankomsten till Finland i enlighet med Statsrådets anvisningar.

Om HU driver verksamhet i andra organisationers lokaler, kan de ha egen praxis. Särskilt i Mejlans är det skäl att beakta HUS anvisningar.

Helsingfors universitet kan ta emot gäster om besöket är väsentlig för att uppehålla forskningens eller undervisningens stödfunktioner, exempelvis nödvändigt underhåll av apparatur eller varuleveranser. Besöken ska planeras så att det uppstår så lite kontakter med personalen som möjligt. Besökare ska på förhand skickas universitetets allmänna säkerhetsanvisningar för undantagstillståndet.

Annullerade arbetsresor

Universitetets reseförsäkring ersätter annullerade arbetsresor till områden som myndigheterna har klassificerat som otrygga under den planerade tidpunkten för resan (bokningen ska ha gjorts före myndigheterna beslutat om klassificeringen). Se mer detaljerade uppgifter om ersättningsgrunderna på reseförsäkringsbolaget Ifs webbplats (uppdateras). Reseförsäkringsbolaget If har meddelat att de fr.o.m. maj inte längre ersätter arbetsresor som annulleras p.g.a. coronapandemin.

Bokade och annullerade arbets- och konferensresor 

Kontakta universitetets resebyrå CWT om du vill annullera eller omboka en resa. Om det kvarstår mindre än två dagar till den planerade avresan ska du kontakta CWT:s kundtjänst per telefon på numret +358 (0)20 5615 635. I annat fall hittar du närmare anvisningar om att ta kontakt på Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet).

Om en konferens ställs in ska du i första hand ansöka om återbetalning av konferensavgiften hos konferensarrangören. Observera att om en konferens ställs in så har man oftast inte rätt till ersättning för de övriga resekostnaderna.

Om du fortfarande har utgifter som du inte fått ersättning för efter ovan nämnda ersättningskrav, betalas eventuella övriga kostnader av universitetet och de allokeras i regel till det projekt som resekostnaderna i vanliga fall hade bokförts på.

Un­dan­tags­si­tu­a­tion vid Helsing­fors universitet på grund av co­ro­na­vi­ru­set

Universitetet agerar ansvarsfullt och hjälper samhället i sina ansträngningar i kampen mot  coronavirusepidemin. Universitetet vill säkerställa personalens och studerandenas säkerhet och samtidigt göra det möjligt för alla att fortsätta med sina studier och forskning under dessa exceptionella omständigheter.

Universitetet följer rekommendationer och förordningar från den finska staten, universitetscentralsjukhuset (HUS) och Finska institutet för hälsa och välfärd (THL).

Universitetet har en arbetsgrupp för pandemiberedskap. Arbetsgruppen leds av prorektor Tom Böhling.

Dessutom har universitetet i enlighet med beredskapsplanen för specialsituationer tillsatt en ledningsgrupp på universitetsnivå, som har till uppgift att leda och koordinera det praktiska arbetet för att bekämpa coronavirussmitta samt fatta beslut om eventuella undantagsåtgärder. Ordförande för ledningsgruppen är förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen.

THL rapporterar på sin webbplats om den aktuella situationen och vilka symptom coronaviruset orsakar och hur man kan skydda sig mot smitta. Läs mera på THL:s webbplats hur kan man skydda sig mot Covid-19 -coronaviruset.

På THL:s webbplats finns information för resenärer som anländer till Finland. 

Helsingforsare kan ringa Helsingfors stads rådgivningstelefon på numret (09) 310 10024 om de upplever symptom och vill be om råd angående coronaviruset.

En riksomfattande och avgiftsfri telefontjänst som ger rådgivning om coronaviruset har öppnats på numret 02 9553 5535. Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 08–21 och lördagar kl. 09–15.