Ansök till studier

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten passar alla som är intresserade av hållbart utnyttjande av naturresurserna i Finland och i hela världen.

Vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten kan du avlägga

 • kandidatexamen i livsmedelsvetenskaper eller agronomie- och forstkandidatexamen
 • magisterexamen i livsmedelsvetenskaper, filosofie magisterexamen eller agronomie- och forstmagisterexamen
 • licentiatexamen i livsmedelsvetenskaper eller agronomie- och forstlicentiatexamen
 • doktorsexamen i livsmedelsvetenskaper, filosofie doktorsexamen eller agronomie- och forstdoktorsexamen.

Kandidatexamen är en lägre högskoleexamen och magisterexamen en högre högskoleexamen. Licentiatexamen och doktorsexamen är vetenskapliga påbyggnadsexamina.

Det finns en begränsad möjlighet att även komma in i Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten via skild ansökan eller JOO-studierättighet.

I vårens gemensamma ansökan kan du söka till kandidat- och magisterprogram som genomförs på de inhemska språken. Programmen och ansökningsanvisningar finns i tjänsten Studieinfo.fi.

Ansökningstiden till magisterprogrammen på främmande och flera olika språk börjar i December.

De sökande som blir antagna i den gemensamma ansökan beviljas rätt att avlägga både lägre och högre högskoleexamen. De som blir antagna i magisterantagningen beviljas rätt att avlägga högre högskoleexamen.

Om du har frågor om antagningen kan du kontakta Helsingfors universitets ansökningsservice

Vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten kan man avlägga agronomie- och forstdoktorsexamen, doktorsexamen i livsmedelsvetenskaper och filosofiedoktorsexamen.

Doktorsutbildning

Genom avtalet om flexibel studierätt (JOO) kan studerande vid alla Finlands universitet ansöka om avgiftsfri studierätt för studier vid Helsingfors universitetet. Studierna är avgiftsfria ifall hemuniversitet förordat ansökan, d.v.s. att studierna kan godkännas som en del av examen vid hemuniversitetet.

Ifall ansökan om JOO-studier inte förordas av hemuniversitetet, kan man ansöka om rätt att avlägga fristående studier. 

JOO-studierätt kan beviljas till personer som inte har examensstudierätt vid Helsingfors universitet. Studierätt beviljas för studieperioder eller studiehelheter som kan användas som en del av en examen vid ett annat universitet. Studierätt för JOO-studier beviljas enligt institutionens undervisningsmöjligheter på basis av mängden tidigare studier och vitsordsnivån i dessa. Studierätten begränsar sig till de studier som rätten beviljats för. Studierätten är giltig fr.o.m. beslutsdatumet.

Ansökningstiden för JOO-studier är fortlöpande.

Ansökninsblanketten med anvisningar finns i JOOPAS-portalen.

Rätt att genomföra fristående studier kan beviljas sökande som inte har rätt att avlägga grund- eller påbyggnadsexamen vid Helsingfors universitet. Rätt att genomföra fristående studier kan beviljas för studier som ska höja den sökandes professionella eller vetenskapliga kompetens, eller för studier som ska ingå i en examen som avläggs vid en annan läroanstalt.

Fristående studier är också s.k. kompletterande studier, dvs. studier som kompletterar en examen som har avlagts vid Helsingfors universitet.

OBS! Studerande vid universitet och högskolor som hör till JOO-avtalet använder i regel JOO-ansökan när de ansöker om rätt att genomföra sådana studier.

Prin­ci­per som gäl­ler rätt att ge­nom­fö­ra fri­ståen­de stu­di­er vid Ag­ri­kul­tur-forst­ve­ten­skap­li­ga fa­kul­te­ten

När rätt att genomföra fristående studier beviljas beaktas både institutionens undervisningsresurser och den sökandes tidigare studier och motivering. Rätt att genomföra fristående studier ger varken rätt att avlägga examen eller rätt till de förmåner och rättigheter som en examensstuderande har. Rätten att genomföra fristående studier är begränsad till de studier som rätten gäller. Rätt att genomföra fristående studier beviljas för högst två år.

Rätt att genomföra fristående studier kan sökas för följande ändamål

 • för studier som ska fogas till en examen som avläggs vid en annan läroanstalt
 • för komplettering av en tidigare avlagd högskole- eller yrkesexamen
 • för studier som en yrkesverksam person vill genomföra för att höja sin kompetens
 • av studerande vid en öppen högskola som studerar ämnen som inte erbjuds i tillräcklig omfattning någon annanstans eller
 • för något annat ändamål som fakulteten godkänner.

An­sö­kan till fri­ståen­de stu­di­er

Den som vill ansöka om rätt att genomföra fristående studier fyller i en elektroniska ansökan (på finska). Ansökningarna behandlas 2 gånger per läsår.

 • Ansökningstiden är på våren 1. - 30.4.2018
 • Ansökningstiden är på hösten 1. - 31.10.2018

Av­gif­ter som tas ut för ge­nom­fö­ran­de av fri­ståen­de stu­di­er

Fristående studier är avgiftsbelagda. Avgift tas ut för undervisningsarrangemang, läromedel och andra kringtjänster, inte för undervisning och tentamina. Avgiften betalas innan studierna börjar.

Avgifterna fr.o.m. 1.8.2015:

15 euro/studiepoäng (Dekanus beslut 36/2015 om avgifter och arvoden vid fakulteten)
Räkningen skickas till den studerande i samband med antagningen.

In­for­ma­tion om fa­kul­te­tens stu­di­er

Man kan bläddra och söka i Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens kurssidor. Aktuell information om undervisningen finns också i WebOodi där man kan söka kurser t.ex. med kursens namn, förkortning eller kurskoden (den femsiffriga registreringskoden). Man kan bläddra i WebOodi och kurserna utan att vara registrerad.

Övriga studiemöjligheter,  t.ex. Öppna universitetet