Bottom content

Koulutus

Ympäristötieteissä perehdytään luontoon ja ihmisen muokkaamiin ympäristöihin. Ympäristötieteiden koulutusohjelmassa opit, miten aineet ja energia kiertävät maa- ja vesiekosysteemeissa ja ilmassa. Saat ymmärryksen siitä, mitkä ovat eliöiden ja ihmisen tehtävät ympäristössä ja ekosysteemeissä, sekä siitä, miten luonnonvaroja voidaan käyttää kestävästi. Opit luonnontieteitä, kuten kemiaa, biologiaa ja fysiikkaa. Osaat määritellä, mikä on ympäristömuutos, ja miten yhteiskunta pyrkii ehkäisemään ja lieventämään haitallisia ympäristömuutoksia tai sopeutumaan niihin.

Opit vastaamaan esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

Miksi arktinen luonto on erityisen herkkä ilmaston muutoksen ja ilman epäpuhtauksien vaikutuksille? Miten luonnon monimuotoisuutta voidaan ylläpitää kaupungeissa?

Mikä merkitys hauella on järvissä?  Miten vieraslajit vaikuttavat herkkään Itämeren ekosysteemiin? Miten vesiekosysteemejä voidaan kunnostaa?

Miten mikrobit toimivat maaperässä ja vesien ekosysteemeissä? Miten mikrobeja voidaan hyödyntää saastuneen maan ja vesien puhdistamisessa? Miten mikrobit jalostavat jätteitä?

Miten ylläpidetään elinvoimaista maaperää? Mitä on kestävä maatalous?

Voiko ilmastonmuutosta hidastaa? Miten ympäristömuutoksia voidaan vähentää poliittisilla ja taloudellisilla keinoilla? Miten kaupungeissa tehdään ympäristöpolitiikkaa?

Yhteisen ympäristötieteiden koulutusohjelman opetusta antavat bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta ja maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

Kandidaattivaiheen opetus on pääasiassa suomenkielistä. Joitakin kursseja voi opiskella myös ruotsin kielellä. Tenttikirjallisuus on osin englanninkielistä, ja valinnaisia opintoja on tarjolla myös englannin kielellä. Opetuskielestä riippumatta sinulla on oikeus käyttää suorituksissasi suomen tai ruotsin kieltä.

Voit myös suorittaa kandidaatintutkintosi kahden kotimaisen kielen yhdistelmänä (suomi ja ruotsi). Kaksikielisten tutkintojen ohjelmassa suoritetaan kolmasosa tutkinnosta toisella kotimaisella kielellä ja opintonsa näin suorittaneet saavat tutkintotodistukseensa kaksikielisyysmerkinnän. Helsingin yliopistossa on runsaasti ruotsinkielisiä kursseja, joita voit sisällyttää tutkintoon.

Opiskelet ympäristökysymyksiin liittyviä tieteenaloja. Opiskelu alkaa kemiasta ja biologiasta ja muista luonnontieteellisistä perusasioista, ja niitä käsitellään koko koulutuksen ajan yhteydessä luontoon ja ihmisen toimintaan. Opit käytännön tutkimusmenetelmiä mm. laboratoriotöissä ja kenttäkursseilla. Syvennät osaamistasi valitsemallasi alalla, kuten agroekologiassa, akvaattisissa tieteissä, maaperä- ja ympäristötieteessä, maatalouden ympäristöteknologiassa, mikrobiologiassa, ympäristöekologiassa tai ympäristömuutoksessa ja -politiikassa.  Ympäristötieteiden opiskelussa on tärkeää myös kehittää viestintä- ja kielitaitoja sekä perehtyä tieteelliseen ajatteluun ja ympäristöalojen kehityksen seuraamiseen. Opintoihin kuuluu myös tutkimusmenetelmäkursseja ja työelämään orientoivia opintoja. Lisäksi voit suorittaa vapaasti valittavia opintoja oman kiinnostuksesi mukaisesti vaikka toisessa tiedekunnassa, yliopistossa tai ulkomailla.  

Opinnot koostuvat luennoista, käytännön laboratoriokursseista, harjoittelusta, seminaareista, projektitöistä sekä itsenäisestä opiskelusta. Lähiopetusta annetaan pääosin Viikin kampuksella Helsingissä ja lisäksi Lahden yliopistokampuksella. Opetuksessa sovelletaan projektioppimisen menetelmiä ja käytetään verkkoa opiskelun tukena. Joitain kursseja voi suorittaa kokonaan verkossa opiskellen.  

Voit myös hakea aineenopettajakoulutukseen eli tähdätä biologian opettajaksi.

Tutustu koulutusohjelmaan ja opintosuuntiin tarkemmin osoitteessa: www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/kandi/ymparistotieteiden-kandiohjelma

Ohjelmassa kandidaatin tutkinnon tieteenala on ympäristötieteet ja tutkintonimike luonnontieteiden kandidaatti (LuK). 

Ympäristötieteiden kandiohjelmassa voi myös hakea aineenopettajankoulutukseen, josta valmistuu biologian aineenopettajaksi. Koulutukseen on erillinen haku, johon on suositeltavaa osallistua jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto ympäristötieteissä (180 opintopistettä, op)

 • Henkilökohtainen opintosuunnitelma
 • Ympäristötieteiden kaikille yhteiset perusopinnot (25 op) 
 • Ympäristötieteiden kaikille yhteiset aineopinnot. Aineopintoihin kuuluu kandidaatin kirjatentti (8 op), seminaari (4 op) sekä kandidaatin tutkielma (6 op).
 • Aineopintojen valinnaiset opinnot oman osaamisen suuntaamiseksi. Valitset sinua kiinnostavan valinnaisen opintokokonaisuuden eli moduulin.
 • Valinnainen opintokokonaisuus omasta koulutusohjelmasta (voit suorittaa toisen aineopintojen moduulin) tai muusta Helsingin yliopiston koulutusohjelmasta tai muusta korkeakoulusta. Valinnaisen opintokokonaisuuden voit myös suorittaa kansainvälisessä vaihdossa.
 • Ympäristötieteitä tukevat muut opinnot sisältävät mm. kemiaa, biologiaa, fysiikkaa, matematiikkaa, tilastotiedettä.
 • Kieliopinnot 10 op
 • Tieto- ja viestintätekniikan ja tiedonhallinnan perusvalmiudet (3 op)
 • Asiantuntijuutta kehittävät opinnot ja työelämäorientointi tai -harjoittelu 10 op
 • Vapaasti valittavat opinnot

Kandidaatin opintojen alussa opiskelet kaikille yhteisiä perusopintoja sekä mm. kemiaa, fysiikkaa, biologiaa matematiikkaa, minkä jälkeen voit opinnoissasi syventyä aineopintoihin sekä valitsemaasi aineopintojen moduuliin. 

Aineopintojen moduulien kuvaukset:

 • Agroekologiassa tarkastellaan ihmisen ruokaekologiaa ja ruokajärjestelmien kestävyyden peruskysymyksiä. Niillä on kasvava merkitys, sillä ihmiskunnan ruoka saadaan ravinto- ja rehukasvien viljelystä maatalousekosysteemeissä, jotka kattavat jo nyt noin 40 % maapallon maa-alasta.
 • Akvaattisissa tieteissä perehdytään merien, järvien ja virtavesien elämään: eliöihin ja niiden elinympäristöihin sekä niiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Keskeisenä kysymyksenä on myös ihmisen vaikutus vesiekosysteemeihin (esim. rehevöityminen, ylikalastus, öljyonnettomuudet) sekä vesien kunnostus ja suojelu.
 • Maaperä- ja ympäristötiede tarkastelee maaperää luonnonvarana ja elämää ylläpitävänä osana ympäristöä sekä sen vuorovaikutuksia vesistöjen ja ilmakehän kanssa. Tutkimus keskittyy fysikaalis-kemiallisiin ja mikrobiologisiin prosesseihin puhtaan ravinnon sekä muiden maaperän ekosysteemipalvelujen tuottamisessa, jätteiden hyötykäytössä, ympäristökuormituksen hallinnassa ja pilaantuneen ympäristön kunnostuksessa.
 • Mikrobiologia tutkii mikrobien elämää eri ympäristöissä. Mikrobeja ovat bakteerit, arkeonit, sienet, alkueliöt, levät ja virukset, ja ne kierrättävät maapallollamme elämälle tärkeät ravinteet, tuottavat energiaa, pilkkovat jätteitämme ja pitävät yllä terveyttämme.
 • Maatalouden ympäristöteknologiassa kehitetään ekologisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestäviä ruuantuotantotapoja. Tutkimusteemoja ovat maataloustuotannon ja ympäristön välinen vuorovaikutus, ympäristökuormituksen vähentämistä sekä ravinteiden kierrätystä edistävät tuotantomenetelmät, bioenergia ja uusiutuvat raaka-aineet.
 • Ympäristöekologian tutkimuksen painopistealoja ovat kemikalisoitumisen ja yhdyskuntien jätevirtojen aiheuttamat ekologiset ja biogeokemialliset vaikutukset sekä syntyneiden ongelmien ympäristöbiotekniset ratkaisut kaupunkiympäristössä ja sen vaikutuspiirissä olevissa maa- ja vesiekosysteemeissä. 
 • Ympäristömuutos ja -politiikka -tieteenalalla tutkitaan kaupungistumiseen liittyviä kysymyksiä (kaupunkiekologia, kaupunkien ympäristöpoliitikka, kaupunkien muutos) sekä laajempia ympäristömuutokseen liittyviä kysymyksiä (arktiset alueet, typpiviisas maatalous, ilman epäpuhtaudet, ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen, monitieteiset tutkimusmenetelmät).

Kandidaatintutkielmassa harjaannut tieteellisen kirjallisen esityksen laadintaan äidinkielelläsi, käytät kriittisesti lähdeaineistoja ja perehdyt valitsemaasi aihepiiriin, joka sinua ympäristötieteissä kiinnostaa.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen voit jatkaa opintojasi maisterin tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa tai hakeutua työelämään, esim. erilaisiin koulutus-, kehittämis- ja suunnittelutehtäviin.

Ympäristötieteiden kandiohjelmassa voi opiskella biologian aineenopettajaksi. Ympäristötieteiden sekä opetettavien aineiden opinnot (biologia ja toinen opetettava aine, esimerkiksi maantiede) sisältyvät kandidaatin tutkintoon. Aineenopettajan pätevyyden saa kuitenkin vasta, kun maisterintutkinto ja siihen sisällytettävät opettajan pedagogiset opinnot (60 op) on suoritettu.

Hakemalla kansainväliseen opiskelijavaihtoon sinulla on jo kandidaattiopiskelun vaiheessa mahdollista suorittaa osa opinnoistasi ulkomaisissa yliopistoissa. Voit myös suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä ja pyrkiä työelämäharjoitteluun ulkomaille tai kansainväliseen työyhteisöön Suomessa.

Ympäristötieteet toimivat tiiviissä yhteydessä Viikin kampuksen muiden yksiköiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Hyvät yhteydet ovat mm. Suomen ympäristökeskukseen (SYKE) ja sen Merikeskukseen, Luonnonvarakeskukseen (Luke), Ilmatieteen laitokseen, Geologian tutkimuskeskukseen (GTK), Elintarviketurvallisuusvirastoon (Evira), Helsingin ja Lahden kaupunkeihin ja alan yrityksiin, mikä antaa hyvät mahdollisuudet harjoittelu- ja kesätyöpaikkoihin.  Opetusta järjestetään myös kenttäasemilla: Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla, Lammin biologisella asemalla sekä Kilpisjärven biologisella asemalla.
Opiskelussasi voit hyödyntää Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikön HENVIn ja muiden tiedekuntien laajaa ympäristöalan kurssitarjontaa.

 

Kandiohjelman jälkeen opiskelija voi jatkaa jossain Helsingin yliopiston maisteriohjelmassa etukäteen ilmoitettujen kriteerien ja periaatteiden mukaisesti hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta. Valmistunut opiskelija saa kandidaatin tutkinnossa suorittamistaan opintokokonaisuuksista riippuen opinto-oikeuden yhteen seuraavista maisteriohjelmista

 • Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma (Environmental Change and Global Sustainability, ECGS)
 • Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma (Microbiology and Microbial Biotechnology, MMB), 
 • Maataloustieteiden maisteriohjelma (Agricultural Sciences)
 • Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma (Agricultural, Environmental and Resource Economics , AGERE)
 • Kasvibiologian maisteriohjelma (Plant Biology)
 • Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma (Ecology and Evolutionary Biology)

Voit myös hakea opiskelemaan muihin maisteriohjelmiin joko Suomessa tai ulkomailla.

Hakeminen
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Bio- ja ympäristöalan osaajia tarvitaan monipuolisesti yhteiskunnan eri alueilla. Bio- ja ympäristötieteellisellä tiedolla on keskeinen merkitys mm. terveydenhuollossa ja lääketieteessä, luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä, ratkaisujen löytämisessä ympäristöongelmiin, elintarviketuotannossa sekä monilla teollisuuden aloilla.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta on keskeinen osa Viikin kampuksen tutkimus- ja opetuskeskittymää. Tiedekunta ja sen lähiyksiköt muodostavat Suomen laajimman bio- ja ympäristötieteellisen tutkimuksen ja opetuksen kokonaisuuden. Tiedekunnan vahvuutena on tutkimuksen korkea laatu sekä monipuoliset ja vetovoimaiset tutkimus- ja opetusalat. Tavoitteena on kouluttaa työmarkkinoilla kilpailukykyisiä bio- ja ympäristötieteellisen alan asiantuntijoita, joilla on kansainvälisen akateemisen asiantuntijan tiedot ja taidot.

Tiedekuntaan kuuluu kaksi laitosta:

 • Biotieteiden laitos (Viikin kampus)
 • Ympäristötieteiden laitos (Viikin kampus ja Lahden yliopistokampus)

Lisäksi tiedekunnalla on kolme biologista kenttäasemaa:

 • Kilpisjärven biologinen asema Käsivarren Lapissa
 • Lammin biologinen asema Kanta-Hämeessä
 • Tvärminnen eläintieteellinen asema Hangossa

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa opetus annetaan pääosin Viikin kampuksen moderneissa tutkimus- ja opetustiloissa. Lisäksi Lahden yliopistokampuksella on ympäristöalan tutkintokoulutusta. Opetusta annetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Opiskelu on monimuotoista. Luentojen ja pienryhmätyöskentelyn lisäksi on laboratorio- ja maastokursseja. Pääosa maastokursseista pidetään tiedekunnan kenttäasemilla Lammilla, Kilpisjärvellä ja Tvärminnessä. Useissa pääaineissa opinnot sisältävät myös opinto- ja tutkimusretkeilyjä ulkomaille. Työ- ja tutkimusharjoittelua on mahdollista tehdä kotimaassa ja ulkomailla. Maisterivaiheen lopputyön kokeellisen osuuden aineistoa voit kerätä tai suorittaa lopputyön kokeellisen osuuden valitsemassasi tutkimusympäristössä. Myös tiedekunnan piirissä toimivissa tutkimusryhmissä on runsaasti ulkomaisia tutkijoita. Tutkimusryhmissä ilmapiiri on kansainvälinen ja työkielenä käytetään englantia.

Opetuksessa yhdistyvät usein luento- ja verkko-opetus. Luento- ja muuta opiskelumateriaalia on saatavana virtuaalisilla oppimisalustoilla. Eliöiden ja elinympäristöjen lajintunnistukseen on kehitetty erillinen verkko-oppimisympäristö.

Viikissä on kampuksen oma tiedekirjasto. Sen yhteydessä on myös kaupunginkirjaston Viikin toimipiste. Lahden yliopistokampuksella on alueella toimivien korkeakoulujen yhteinen tiedekirjasto.

 

 

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

As a student at the University of Helsinki, you will have access to a wide range of services and benefits; such as housing, meals, health care, wellbeing and sports. On the New Student web pages, you will find information on necessary insurance, permits, and fees. As a member of the University of Helsinki Student union (HYY) you will have a great variety of services at your disposal and will be able to participate in various events and activities. Discounts are available for students, for example for travelling, cultural events, and several stores. Sub-organisations of HYY also organise a wide variety of social events. You will find more information on the University of Helsinki website http://www.helsinki.fi/newstudents.

PL 65
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Käyntiosoite:
12
Puhelin: 02941 24140