Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2019 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
englanti, suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
13000 €

Bottom content

Koulutus

Globaalit yhteiskunnalliset ja ympäristöongelmat edellyttävät ratkaisuja, jotka tukeutuvat useisiin tieteenaloihin ja ylittävät tieteen ja päätöksenteon väliset raja-aidat. Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden (Environmental Change and Global Sustainability, ECGS) maisterintutkinnon tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia monitieteisiä asiantuntijoita, jotka osaavat

 • tutkia ympäristö- ja kestävyyskysymyksiä erikoistumisalueellaan ja
 • ratkaista sosio-ekologisia kestävyysongelmia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Katso lisätietoa opinnoista maisteriohjelman verkkosivulta.

EU/ETA – alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat jotka suorittavat tutkintonsa englanniksi ja joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa alueella, ovat velvoitettuja maksamaan lukuvuosimaksun. Tarkista Opintopolun Usein kysyttyä –sivulta (englanniksi), oletko maksuvelvollinen.

ECGS-maisteriohjelman pääasiallisena opetuskielenä on englanti. Voit tehdä kaikki arvosteltavat opintosuoritukset joko englanniksi, suomeksi tai ruotsiksi.

ECGS tarjoaa kaikille yhteisen tieteidenvälisen opintokokonaisuuden ja kaksi monitieteistä opintosuuntaa.

Yhteinen tieteidenvälinen opintokokonaisuus keskittyy ympäristö- ja kestävyystieteen sekä tieteen ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen menetelmiin.

Ympäristömuutoksen opintosuunta kouluttaa luonnontieteisiin suuntautuneita asiantuntijoita, jotka ymmärtävät maa- ja vesiekosysteemien toiminnan sekä osaavat ohjata niiden kestävään käyttöön. 

Globaalin kestävyyden opintosuunta kouluttaa ihmistieteisiin suuntautuneita asiantuntijoita, jotka ymmärtävät globaalien kestävyyshaasteiden sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset perusteet sekä osaavat kehittää yhteiskunnan ja ympäristön kannalta oikeudenmukaisia ratkaisuja.

Maisterivaiheeseen jatkaessasi tai hakeutuessasi valitset yhden maisteriohjelman kahdesta opintosuunnasta: ympäristömuutoksen opintosuunnan tai globaalin kestävyyden opintosuunnan. Syvennät tietämystäsi omalla opintosuunnallasi valitsemalla tieteenalakohtaisia tai tieteidenvälisiä opintokokonaisuuksia. Luonnontieteellisesti painottuneita ympäristömuutoksen opintokokonaisuuksia tarjotaan esim. seuraavilta tieteenaloilta: agroekologia, akvaattiset tieteet, kaupunkiekosysteemitutkimus, maaperätieteet, ympäristöbiotekniikka ja ympäristöekologia. Ihmistieteellisesti painottuneita globaalin kestävyyden opintokokonaisuuksia tarjotaan esim. seuraavilta tieteenaloilta: ympäristö- ja luonnonvaraekonomia, ympäristöpolitiikka, kehitysmaatutkimus, yhteiskuntapolitiikka, kuluttajatutkimus, metsätalous ja -politiikka sekä kehitysmaantiede. Luonnontieteitä ja ihmistieteitä integroivia kestävän kehityksen temaattisia opintokokonaisuuksia tarjotaan esim seuraavilta aloilta: ilmastonmuutos, ruokajärjestelmät, kaupunkitutkimus, Itämeri-tutkimus, arktinen tutkimus, sosio-ekologiset järjestelmät.

Maisteriohjelmaan voit jatkaa HY:n seuraavista kandiohjelmista: ympäristötieteet, maantiede, maataloustieteet, metsätieteet, geotieteet, biologia, taloustiede, ympäristö- ja elintarviketalous, sosiaalitieteet, yhteiskunnallinen muutos, politiikka ja viestintä sekä kasvatustieteet. Koska ECGS-ohjelmassa pyritään tieteenalataustaltaan monipuoliseen opiskelijakuntaan, on mahdollista, että suoraan siirtyviä opiskelijoita joudutaan karsimaan. Valinta tapahtuu mm. aikaisemman opintomenestyksen ja aikaisemman tutkinnon soveltuvuuden perusteella (rehtorin päätös 47/2016) .

ECGS-ohjelmaan voi pyrkiä myös muista HY:n kandiohjelmista sekä muista suomalaisista tai kansainvälisistä yliopistoista ja korkeakouluista. Opintosuunnalle valitaan mm. aikaisemman opintomenestyksen ja aikaisemman tutkinnon soveltuvuuden perusteella (rehtorin päätös 47/2016).

Koulutusohjelmassa on mahdollista suorittaa filosofian maisterin (FM), maatalous- ja metsätieteiden maisterin (MMM) ja valtiotieteiden maisterin (VTM) tutkinto.

Maisterintutkinto (120 op) koostuu seuraavista opinnoista:

 • ECGS:n yhteinen ydinopintokokonaisuus, 30 op
 • pro gradu -tutkielma, 30 op
 • tieteenalaopintoja (ECGS:n tarjonnasta), 30 op
 • muita vapaavalintaisia opintoja, 30 op

Opintojesi lopputyönä teet pro gradu -tutkielman. Tutkielman avulla osoitat pystyväsi tieteelliseen ajatteluun, hallitsevasi alan tutkimusmenetelmät, perehtyneisyyden tutkielman aiheeseen ja kyvyn tieteelliseen viestintään omalla alalla.

ECGS on Suomessa ainutlaatuinen monitieteellinen maisteriohjelma, joka kouluttaa ympäristön ja kestävyyden osaajia vastaamaan työmarkkinoiden tarpeisiin.  ECGS-maisteriohjelmasta valmistuvalla asiantuntijalla on monipuoliset uramahdollisuudet niin julkisella sektorilla (esim. ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ulkoasiainhallinto, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, alueellinen ja paikallinen ympäristöhallinto), yksityisellä sektorilla (esim. yrittäjät, konsultit, yritysten asiantuntijat, toimittajat, tiedottajat) kuin kolmannella sektorilla (esim. kehitys-, ympäristö- ja kansalaisjärjestöt). ECGS-ohjelman aineenopettajakoulutuksessa voit myös pätevöityä biologian opettajaksi.

Ohjelma valmistaa opiskelijan myös tutkijanuraan, sillä ohjelmasta valmistumalla on mahdollista saavuttaa jatkokoulutuskelpoisuuden ja näin ollen kouluttautua tohtoriopintojen kautta tutkijaksi.

ECGS-ohjelman monitieteellinen yhteisö ja opetushenkilöstö tarjoavat erinomaiset verkostoitumismahdollisuudet mahdollistaen sujuvan työelämään siirtymisen. ECGS-ohjelman englanninkielinen ja ongelmakeskeinen opetus valmentaa opiskelijat myös kansainväliseen ja monikulttuuriseen työympäristöön.

Englannin kielellä opetettu ECGS-maisteriohjelma valmentaa opiskelijat vastaamaan kansalliset rajat ylittäviin ympäristö- ja kestävyyshaasteisiin. Maisteriohjelmassa kannustetaan kansainväliseen vuorovaikutukseen. ECGS on avoin myös kansainvälisille opiskelijoille. Maisteritason opiskelijavaihdon kautta voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla.

ECGS on monitieteellinen maisteriohjelma, joten opinnoissasi korostuu erityisesti Helsingin yliopiston kampusten välinen yhteistyö. Koska kestävä kehitys on Helsingin yliopiston strateginen painopiste, yliopisto vahvistaa jatkuvasti alan yhteistyötä mm. Aalto-yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja keskeisten yrityskumppaneidensa kanssa.

 • Kestävyyden sosio-kognitiiviset ulottuvuudet
 • Energiajärjestelmien murroksen käyttäytymistieteellinen analyysi
 • Osallistavat menetelmät luonnonvarapolitiikassa
 • Nanomateriaalien ja hormonihäiriköiden sääntely 
 • Tiedon integraatio ympäristö- ja teknologiapolitiikassa
 • Uusiutuvien luonnonvarojen ekologis-taloudellinen mallintaminen
 • Itämeri, maatalous ja ympäristö 
 • Ilmastomuutos- ja energiapolitiikka sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Kestävä ruoantuotanto ja -kulutus
 • Järvi- ja meriekosysteemien ja niihin liittyvien ympäristöongelmien (esim. rehevöityminen, ylikalastus, öljyonnettomuudet) tutkimus sekä ongelmien ratkaisut (kunnostus, hoito ja kestävä käyttö)
 • Kaupunkiekosysteemitutkimus, kaupunkien ympäristöpolitiikka ja kaupunkien muutokset
 • Paleoekologia ja ympäristömuutos, kasvien reaktiot ilmansaasteisiin
 • Typpiviisas maatalous: maaperän terveys, biologinen typensidonta, typen kierto maassa ja palkokasvit ruokaketjussa
 • Ympäristöbiotekniikka ja ekosysteemiekologia

Voit tutustua henkilökuntamme ja tutkijoidemme tekemään ajankohtaiseen tutkimukseen osoitteissa:

blogs.helsinki.fi/jahukkin/research-group/

blogs.helsinki.fi/yle-ere/

blogs.helsinki.fi/soilman-uh/

urbanecology.fi/

Ylemmän korkeakoulututkinnon suoritettuasi voit hakea tohtorikoulutukseen niin Helsingin yliopistoon kuin muihin kansainvälisiin huippuyliopistoihin. Helsingin yliopistossa sopivia tohtoriohjelmia ovat esim

 • Ympäristöalan tieteidenvälinen tohtoriohjelma (DENVI)
 • Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelma (AGFOREE)
 • Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma
 • Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma
 • Luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelma (LUOVA)
 • Ilmakehätieteiden tohtoriohjelma (ATM-DP)

 Tutustu tohtoriohjelmiin Helsingin yliopiston Tohtorikoulutus-sivuilla: www.helsinki.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus

Hakeminen
Tiedekunnat

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Bio- ja ympäristöalan osaajia tarvitaan monipuolisesti yhteiskunnan eri alueilla. Bio- ja ympäristötieteellisellä tiedolla on keskeinen merkitys mm. terveydenhuollossa ja lääketieteessä, luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä, ratkaisujen löytämisessä ympäristöongelmiin, elintarviketuotannossa sekä monilla teollisuuden aloilla.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta on keskeinen osa Viikin kampuksen tutkimus- ja opetuskeskittymää. Tiedekunta ja sen lähiyksiköt muodostavat Suomen laajimman bio- ja ympäristötieteellisen tutkimuksen ja opetuksen kokonaisuuden. Tiedekunnan vahvuutena on tutkimuksen korkea laatu sekä monipuoliset ja vetovoimaiset tutkimus- ja opetusalat. Tavoitteena on kouluttaa työmarkkinoilla kilpailukykyisiä bio- ja ympäristötieteellisen alan asiantuntijoita, joilla on kansainvälisen akateemisen asiantuntijan tiedot ja taidot.

Tiedekuntaan kuuluu kaksi laitosta:

 • Biotieteiden laitos (Viikin kampus)
 • Ympäristötieteiden laitos (Viikin kampus ja Lahden yliopistokampus)

Lisäksi tiedekunnalla on kolme biologista kenttäasemaa:

 • Kilpisjärven biologinen asema Käsivarren Lapissa
 • Lammin biologinen asema Kanta-Hämeessä
 • Tvärminnen eläintieteellinen asema Hangossa

Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa opetus annetaan pääosin Viikin kampuksen moderneissa tutkimus- ja opetustiloissa. Lisäksi Lahden yliopistokampuksella on ympäristöalan tutkintokoulutusta. Opetusta annetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Opiskelu on monimuotoista. Luentojen ja pienryhmätyöskentelyn lisäksi on laboratorio- ja maastokursseja. Pääosa maastokursseista pidetään tiedekunnan kenttäasemilla Lammilla, Kilpisjärvellä ja Tvärminnessä. Useissa pääaineissa opinnot sisältävät myös opinto- ja tutkimusretkeilyjä ulkomaille. Työ- ja tutkimusharjoittelua on mahdollista tehdä kotimaassa ja ulkomailla. Maisterivaiheen lopputyön kokeellisen osuuden aineistoa voit kerätä tai suorittaa lopputyön kokeellisen osuuden valitsemassasi tutkimusympäristössä. Myös tiedekunnan piirissä toimivissa tutkimusryhmissä on runsaasti ulkomaisia tutkijoita. Tutkimusryhmissä ilmapiiri on kansainvälinen ja työkielenä käytetään englantia.

Opetuksessa yhdistyvät usein luento- ja verkko-opetus. Luento- ja muuta opiskelumateriaalia on saatavana virtuaalisilla oppimisalustoilla. Eliöiden ja elinympäristöjen lajintunnistukseen on kehitetty erillinen verkko-oppimisympäristö.

Viikissä on kampuksen oma tiedekirjasto. Sen yhteydessä on myös kaupunginkirjaston Viikin toimipiste. Lahden yliopistokampuksella on alueella toimivien korkeakoulujen yhteinen tiedekirjasto.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Helsingin yliopiston verkkosivuilta http://www.helsinki.fi/uudet-opiskelijat.