Mitä yliopistopedagogiikka on?

Yliopistopedagogiikka on monitieteinen tutkimusalue, jossa tutkimuksen kohteena on yliopistokontekstissa tapahtuva pedagoginen toiminta, kuten oppiminen, opiskelu, opetus, ohjaus, arviointi ja pedagoginen johtaminen.

Yliopistopedagogiikka hyödyntää erityisesti kasvatustieteitä, psykologiaa, sosiaalipsykologiaa, filosofiaa ja sosiologiaa mutta myös muita käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteitä. Tieteenalakohtaisissa kysymyksissä yliopistopedagogiikka toimii kiinteässä yhteistyössä kaikkien yliopistossa opetettavien tieteenalojen kanssa.

Yliopisto-opintoihin kiinnittymiseen ja laadukkaaseen oppimiseen vaikuttavat seuraavat tekijät:

  1. Itsensä johtamisen ja ajanhallinnan taidot ovat yhteydessä opinnoissa etenemiseen ja niissä menestymiseen tieteenalasta riippumatta.
  2. Usko omaan menestykseen opinnoissa on yhteydessä parempaan suoriutumiseen yliopisto-opinnoissa.
  3. Hyvä oppiminen perustuu oman ymmärryksen oman ymmärryksen aktiiviseen rakentamiseen ja opitun tiedon kriittiseen arviointiin. Näiden taitojen puuttuminen johtaa hajanaisen tietopohjan omaksumiseen ja stressiin.
  4. Opintojen aikainen työssäkäynti ei automaattisesti hidasta opintojen etenemistä, vaan hyvät itsensä johtamisen taidot yhdistettynä työssäkäyntiin saattavat jopa edistää opintojen etenemistä. Tämä ilmiö havaitaan sekä hitaasti että nopeasti opinnoissaan etenevillä opiskelijoilla.
  5. Opiskelija, joka kykenee kriittisesti arvioimaan omaa osaamistaan, pystyy myös näkemään yliopisto-opintojen työelämärelevanssin laajasti.

Näihin laadukkaan oppimisen haasteisiin Helsingin yliopistossa pyritään vastaamaan HowULearn -tukijärjestelmällä, joka tarjoaa yliopisto-opiskelijoille digitaalista tuutorointia antamalla palautetta opiskelijoille heidän opiskelutaidoistaan ja kokemuksistaan oppimisympäristöstä. Järjestelmän kautta myös yliopisto saa systemaattisesti tietoa yliopisto-opiskelijoiden oppimisesta ja opetuksen laadusta.