Kelpoisuusvaatimukset opetus- ja tutkimustehtäviin

Yleiset kelpoisuusvaatimukset yliopiston työtehtäviin, erityiset kelpoisuusvaatimukset johtotehtäviin sekä opetus- ja tutkimustehtäviin määritellään Helsingin yliopiston johtosäännössä. Yleisesti yliopiston tehtävään valittavalta edellytetään sellaista koulutusta, kokemusta ja kielitaitoa kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää, ja nämä edellytykset määritellään kunkin tehtävän osalta ennen kuin tehtävää ryhdytään täyttämään.

Kelpoisuusvaatimukset opetus- ja tutkimustehtäviin

4. porras

  • Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana.
  • Tutkimusjohtajan ja yli-intendentin tehtävään valittavalta edellytetään vastaavia ansioita kuin professorin tehtävään, kuitenkin niin, että ansioita arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon tieteellinen työ ja tuloksellinen toiminta tutkimusryhmän johtamisessa sekä menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa ja näytöt kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä.

3. porras

  • Vakinaistamispolku (tenure track) -järjestelmään kuuluvaan apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tutkimustyön ja opetusansioiden lisäksi menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä ulkomainen tieteellinen työskentely ja muu kansainvälinen kokemus.

  • Yliopistonlehtorin ja kliinisen opettajan tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Kliinisen opettajan tehtävään voidaan kuitenkin ottaa soveltuvan lisensiaatin tutkinnon suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan.
  • Yliopistotutkijan, vanhemman tutkijan, tutkimuskoordinaattorin ja intendentin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Yliopistotutkijan ja vanhemman tutkijan tehtävä edellyttää kykyä johtaa tutkimusryhmää ja hankkia täydentävää tutkimusrahoitusta. Tutkimuskoordinaattorin tehtävässä tarvitaan erityisesti kykyä hallinnoida tutkimusprojekteja ja niiden taloutta. Näitä tehtäviä täytettäessä arvostetaan ulkomaista tieteellistä työskentelyä ja näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä.

2. porras

  • Tutkijatohtorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Tutkijatohtorin tehtävä on post doc -vaiheen tehtävä, jossa tyypillisesti toimitaan 3–5 vuotta.
  • Yliopisto-opettajan tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja kokemusta opetustyöstä. Erityisesti arvostetaan pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti. Yliopisto-opettajan nimikettä käytetään vain rajoitetusti hyvin käytännönläheisissä tehtävissä.

1. porras

  • Tohtorikoulutettavan tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja hyväksyttyä tutkimussuunnitelmaa. Lisäksi edellytetään tutkinnon suorittamisen yhteydessä ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen opinto- ja tutkimussuunnitelman mukaisesti. Tohtorikoulutettavaksi voidaan ottaa myös perustutkinto-opintojen ohella jatko-opintoja suorittava opiskelija, jos tämä perustuu tiedekunnassa vahvistettuun jatko-opiskelujärjestelmään.
  • Erikoistuva lääkäri/hammaslääkäri/eläinlääkärin tavoitteena on erikoistuminen tietylle lääketieteen, hammaslääketieteen tai eläinlääketieteen alueelle. Osa työajasta käytetään omiin erikoistumisopintoihin.
  • Tutkimusavustajaksi ja opetusavustajaksi voidaan ottaa vain perustutkinto-opintoja suorittava opiskelija. Tarkoitus on, että työ liittyy henkilön omiin opintoihin. Jos tehtävät ovat muita kuin opintoihin liittyviä, sijoittuu henkilö tukipalvelu- ja asiantuntijahenkilöstön puolelle esimerkiksi teknisenä avustajana.