Yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- sekä esteettömyystyö

Helsingin yliopisto sitoutuu edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Yliopiston päämääränä on olla edelläkävijä moninaisuutta kunnioittavan ilmapiirin sekä hyvinvoivan opiskelu- ja työympäristön luomisessa. Yliopisto tunnistaa ja poistaa käytäntöjä ja rakenteita, jotka tuottavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä niiden osana esteettömyys ovat osa moninaisen ja monikielisen yliopistoyhteisön arkipäivää.

Tasa-arvon tila Helsingin yliopistossa

Yliopistolla on tehty varsin kattavasti ja suunnitelmallisesti eri kyselyjä ja selvityksiä. Kyselyissä ja selvityksissä on huomioitu eri henkilöstöryhmät ja opiskelijat, ja niiden tuloksista on informoitu koko yliopistoyhteisöä eri tiedotuskanavia hyödyntäen. Selvitykset osoittavat, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö on koettu yliopiston eri toimijoiden keskuudessa hyvin tärkeäksi.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2019–2020

Helsingin yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on luotu tukemaan yliopiston työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Suunnitelma sisältää tasa-arvolain edellyttämän selvityksen yliopiston tasa-arvotilanteesta, arvion aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden tasa-arvoa edistävien toimenpiteiden toteuttamisesta sekä listan toteutettaviksi suunnitelluista toimenpiteistä tasa-arvon saavuttamiseksi.

Henkilöstöpoliittinen osa tasa-arvosuunnitelma sisältää mm. erittelyn naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä koko henkilöstöä koskevan palkkakartoituksen naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista. Näiden pohjalta on mietitty toimenpiteitä mm. palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi Helsingin yliopistossa.

Oppilaitoksena Helsingin yliopisto on tasa-arvosuunnitelmassaan sitoutunut kiinnittämään erityistä huomiota oppilas- tai opiskelijavalintoihin, opetuksen järjestämiseen, oppimiseroihin ja opintosuoritusten arviointiin sekä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen.

Painopisteet ja toimenpiteet 2019-2020

Seuraavassa on listattu tasa-arvosuunnitelmassa valitut painopistealueet ja muutamat toimenpiteet kaudelle 2019-2020.  Koko suunnitelma on luettavissa pdf-tiedostona alempana.

Johtamistyön edistäminen

Toimenpiteet:

 • yhteistyö toimielimien ja esihenkilöiden kanssa
 • tasa-arvoyhdyshenkilöverkosto
 • tasa-arvoluentotallenteet
 • palkkakartoituksen kehittäminen
 • ikätasa-arvo
 • työhyvinvointikysely

Toimikaudella ryhdytään nauhoittamaan podcasteja, joissa asiantuntijat luennoivat ajankohtaisista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista. Luennot ovat mahdollisuuksien mukaan interaktiivisia, ja ne tallennetaan yliopiston UniTubeen Puheenvuoroja tasa-arvosta -sarjaan. Osaltaan tavoitteena on myös yhteisöllisyyden lisääminen. Luennoista pyritään tekemään pysyvä toimintamalli, ja niitä voi hyödyntää esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdyttämisessä sekä esihenkilökoulutuksessa.

Hyvinvointityön edistäminen

Toimenpiteet:

 • työhyvinvointikysely
 • anonyymi tenttiminen
 • koulutustilaisuus haastavista ohjaus- ja opetustilanteista
 • Iso Pyörä -koulutusohjelmat
 • viestinnän esteettömyys
 • sukupuolen moninaisuuden tunnistaminen

Helsingin yliopistolla toteutetaan joka toinen vuosi Suomen yliopistojen yhteinen työhyvinvointikysely. Kyselyssä on huomioitu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulma. Huolehditaan siitä, että kyselyssä on jatkossakin omat kysymyksensä tai väittämänsä tästä näkökulmasta, erityisesti liittyen epäasialliseen kohteluun.

Monikulttuurisuustietoisuuden edistäminen

Toimenpiteet:

 • monikulttuurisuustietoisuus
 • LERUn Gender-ryhmä
 • kielikäytännöt
 • hiljaiset huoneet

Helsingin yliopiston strategian 2017–2020 yksi tavoitteista on olla ”luova, kansainvälinen ja huippututkimuksen oppimisympäristö”. Strategian mukaisesti kaudella 2019–2020 edistetään eri yksiköiden yhdenmukaisia kielikäytäntöjä – liittyen esimerkiksi yksiköiden kokouskieleen, tiedottamiseen ja arjen puhekieleen – jotta kukaan ei kokisi jäävänsä syrjään tai jäisi osallistumatta sen vuoksi, ettei hallitse kyseistä käytettävää kieltä. Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, etteivät ulkopuolisiksi koe jäävänsä nekään, jotka eivät hallitse paitsi suomea myös muita käytettäviä kieliä. Myös kotikansainvälistymiseen on kannustettava.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma kokonaisuudessaan

 

Esteettömyyden tila

Helsingin yliopiston tavoitteena on palvelujen, tilojen ja toimintojen kehittäminen sellaisiksi, että ne soveltuvat kaikille. Yliopisto toteuttaa yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä sekä inkluusion periaatetta. Inkluusio tarkoittaa kaikkien itsestään selvää mukaan ottamista niin, että kaikki voivat tasa-arvoisesti osallistua toimintaan.

Esteettömyys toteutuu liikuntaesteiden osalta hyvin, ja jokaisessa uudessa hankkeessa tai peruskorjauksessa esteettömyyttä pyritään edelleen parantamaan. Esteetön ympäristö ei erottele ihmisiä liikkumis- ja toimintakyvyn perusteella. Kun ympäristö on järjestetty esteettömäksi, kaikki pystyvät toimimaan tasavertaisesti riippumatta näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen, ikään tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvistä tekijöistä.

Esteettömyyden edistäminen

Vammaisten henkilöiden erilaiset tarpeet tulee kaikessa suunnittelussa ottaa huomioon osana ihmisten moninaisuutta. Tämä tarkoittaa sekä fyysisten, asenteellisten että kommunikointia vaikeuttavien esteiden poistamista. Yliopisto tarjoaa neuvoja vammaisille ja vajaakuntoisille opiskelijoille ja työntekijöille yliopistoyhteisöön integroitumisessa ja heidän tarvitsemiensa apuvälineiden ja oppimateriaalin hankinnassa. Työntekijä voi yksikön esimiehen kanssa selvittää mahdollisesti tarvittavia erityisjärjestelyjä ja järjestelyjen toteuttamista. Yliopistossa neuvotaan opiskelijoita opintoja koskevissa asioissa, kuten esimerkiksi erityistenttijärjestelyissä tai opintojen korvaavuuksissa. Myös opetus- ja muulle yliopistohenkilökunnalle on tarjolla neuvontaa.

Osana julkisen hallinnon toimijoita, yliopisto noudattaa Euroopan unionin saavutettavuusdirektiiviä: ”Saavutettavuuden edistäminen on olennainen osa julkisen hallinnon palveluiden digitalisointia. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan.” (Lähde: Valtiovarainministeriö)

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta

Yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta on vararehtorin johtama elin, jossa on yliopistoyhteisön moninaisuus edustettuna. Toimikunnan jäsenet valitaan niin, että edustettuina ovat eri sukupuolet, yliopiston eri henkilöstöryhmät, opiskelijat, eri-ikäiset yliopistoyhteisön jäsenet sekä ryhmät, joilla on erityistä asiantuntemusta tai kokemusta yhdenvertaisuuskysymyksistä. Toimikunnan tehtävänä on:

 • edistää tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain tavoitteiden toteutumista sekä seurata tasa-arvon kehittymistä yliopistossa ja raportoida siitä
 • vaikuttaa yliopistoyhteisöön siten, että tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle myönteiset asenteet ja mielipiteet sekä rakenteet vahvistuvat yliopistossa
 • valmistella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii vararehtori Tom Böhling. Toimikunnan sihteerinä on tasa-arvovastaava Timo Valtonen. Tasa-arvoasioissa voi olla yhteydessä sähköpostitse tasa-arvovastaava@helsinki.fi.

Lue tarkemmin