Helsingin yliopisto sitoutuu edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Tasa-arvo on yksi Helsingin yliopiston toimintaa ohjaavista arvoista. Yliopiston päämääränä on olla edelläkävijä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä ja moninaisuutta kunnioittavan ilmapiirin luomisessa. Yliopisto tunnistaa ja poistaa käytäntöjä ja rakenteita, jotka tuottavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä niiden osana esteettömyys ovat osa monikulttuurisen ja monikielisen yliopistoyhteisön laatua.

Helsingin yliopistossa toimitaan yhteisöllisyyden hyväksi. Tämä tarkoittaa, että kaikessa vuorovaikutuksessa edistetään luottamuksen ja arvostuksen syntymistä ihmisten kesken. Luottamuksen syntymistä edesauttaa sen ymmärtäminen, että ihmiset ovat erilaisia, mutta samanarvoisia.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Ohessa on nostoja Helsingin yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta 1.1.2013–30.6.2017.

TASA-ARVOLAKI

Tasa-arvolain mukaan yliopistolla velvollisuus edistää tasa-arvoa työnantajana ja oppilaitoksena. Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva välitön ja välillinen syrjintä, edistää naisten ja miesten tasa-arvoa ja parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Tasa-arvolain (§ 7) mukaan syrjintä välittömästi tai välillisesti sukupuolen perusteella on kielletty.

YHDENVERTAISUUSLAKI

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuuslain mukaan koulutuksen järjestäjän on tarvittaessa ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön työhön tai koulutukseen pääsemiseksi, työssä selviämiseksi ja työuralla etenemiseksi.

SYRJINTÄ

Tasa-arvolain mukaan kielletyt syrjintäperusteet ovat sukupuoli ja sukupuolivähemmistöön kuuluminen. Yhdenvertaisuuslaissa kielletyt syrjintäperusteet ovat ikä, etninen ja kansallinen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen ja muu henkilöön liittyvä syy. Lain mukaan kiellettyä syrjintää on välitön syrjintä, välillinen syrjintä ja häirintä sekä ohje tai käsky syrjiä.

EPÄASIALLINEN KOHTELU TAI HÄIRINTÄ

Yliopiston tulee olla sellainen työ- ja opiskeluyhteisö, jossa kaikkia sen jäseniä kohdellaan kunnioittavasti. Yliopisto ei hyväksy henkilökuntaan tai opiskelijoihin kohdistuvaa epäasiallista kohtelua, syrjintää ja häirintää. Esimiehet tiedostavat, että heillä on oikeus ja velvollisuus puuttua syrjintä- ja häirintätilanteisiin. He puuttuvat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esille tulleisiin tapauksiin aktiivisesti.

TASA-ARVOTOIMIKUNTA

Yliopiston tasa-arvotoimikunta on vararehtorin johtama elin, jossa on yliopistoyhteisön moninaisuus edustettuna. Toimikunnan jäsenet valitaan niin, että edustettuina ovat eri sukupuolet, yliopiston eri henkilöstöryhmät, opiskelijat, eri-ikäiset yliopistoyhteisön jäsenet sekä ryhmät, joilla on erityistä asiantuntemusta tai kokemusta yhdenvertaisuuskysymyksistä.

Tasa-arvotoimikunnan tehtävänä on:

  • edistää tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain tavoitteiden toteutumista yliopistossa
  • vaikuttaa yliopistoyhteisöön siten, että tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle myönteiset asenteet ja mielipiteet sekä rakenteet vahvistuvat yliopistossa
  • valmistella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
  • seurata tasa-arvon kehittymistä yliopistossa ja raportoida siitä
  • ottaa kantaa periaatteellisiin kysymyksiin, jotka koskevat tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja syrjintää.

Tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajana kuluvalla kaudella toimii vararehtori Pertti Panula. Toimikunnan sihteerina on tasa-arvovastaava Timo Valtonen. Tasa-arvoasioissa voi olla yhteydessä sähköpostitse tasa-arvovastaava@helsinki.fi.

Lue tarkemmin

Tekstissä ei ole huomioitu mahdollisia lainmuutoksia. Katso uudet lait täältä: Osittaisuudistettu Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141329#Pidp3881568) ja uusi Yhdenvertaisuuslaki (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325). Uudessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa 2017-2018 lakien muutokset huomioidaan.