Päätöksenteko talousasioissa

 

Päätöksenteko Helsingin yliopistossa

Hallitus

Yliopiston ja sen konsernin toiminnasta ja taloudesta vastaavat yliopiston hallitus ja rehtori yliopistolain mukaisesti. Yliopiston hallitus on myös yliopiston rahastojen hallitus.

Hallituksen valiokunnat ja toimikunnat

Hallituksen valiokuntina toimivat tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Hallitusta ja rehtoria tukevat myös sijoitustoimikunta ja kiinteistötoimikunta. Valiokunnat koostuvat hallituksen jäsenistä ja ovat osa hallituksen toimintaa. Tytär- ja osakkuusyhtiöillä on kullakin oma hallitus.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on huolehtia tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta ja hyväksyä suunnitelma yliopistokonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä.

Valiokunta kokoontui kuusi kertaa vuonna 2017. Osallistumisprosentti kokouksissa oli 93 % (2016: 92 %)

Kokoonpano 1.1.2018 alkaen

Teija Tiilikainen, valiokunnan puheenjohtaja
lona Herlin
Elisa Hyytiäinen
Antti Kähkönen
Kalle Saksela
(1.10.2018 alkaen)

Pirjo Hiidenmaa (1.1.-30.9.2018)

Pal­kit­se­mis­va­lio­kun­ta

Yliopiston hallitus päättää kanslerin, rehtorin, vararehtoreiden ja hallintojohtajan palkasta, palkkioista ja arviointikriteereistä.  Palkitsemisvaliokunnan tehtävä on tehdä hallitukselle näitä palkkoja, palkkioita ja arviointikriteereitä koskevat esitykset.

Helsingin yliopiston hallitus nimeää keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan. Palkitsemisvaliokunnassa on kolme jäsentä. Palkitsemisvaliokunta nimetään hallituksen toimikaudeksi.

Palkitsemisvaliokunta kokoontui vuonna 2017 yhden kerran. Osallistumisprosentti oli 100 % (2016: 100 %).

Kokoonpano 1.1.2018 alkaen

Tarja Halonen, puheenjohtaja
Teija Tiilikainen
Jussi Pajunen

Si­joi­tus­toi­mi­kun­ta

Sijoitustoimikunta käsittelee yliopiston hallituksen ja rehtorin apuna Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen arvopaperisijoittamista. Sijoitustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sijoitustoimikunta raportoi toiminnastaan tarkastusvaliokunnalle.

Sijoitustoimikunta käsittelee asiat, jotka koskevat:

1. yliopiston ja yliopiston rahastojen arvopaperisijoittamisen periaatteita

2. arvopaperisijoittamisen perusallokaatiota

3. muita yliopiston arvopaperivarallisuuden hoitoon liittyviä, hallituksen tai rehtorin siltä pyytämiä selvityksiä ja suunnitelmia

Sijoitustoimikunta seuraa yliopiston ja yliopiston rahastojen sijoitustoiminnan tulosta kaikissa kokouksissaan ja valmistelee tarvittavat muutosehdotukset sijoitustoiminnan periaatteisiin.

Sijoitustoimikunta kokoontui vuonna 2017 kuusi kertaa. Osallistumisprosentti oli 100 % (2016: 80 %).

Kokoonpano 1.11.2018–31.12.2020

Erkki Helaniemi, partner, chairman, Alexander Group Oy, toimikunnan puheenjohtaja
Sari Lounasmeri, Pörssisäätiön ja Pörssitalon toimitusjohtaja, Hypoteekkiyhdistyksen ja AsuntoHypoPankin hallitusten puheenjohtaja
Ira van Gilse van der Pals, sijoitusjohtaja, Suomen ev. lut. kirkko
Jyri Viskari, Senior Advisor, Alternativs, Mandatum Life

Kiinteistötoi­mi­kun­ta

Kiinteistötoimikunnan tehtävänä on yliopiston hallituksen ja rehtorin apuna käsitellä Helsingin yliopistokonsernin kiinteistöomaisuutta koskevat asiat omistajan näkökulmasta. Kiinteistötoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kiinteistötoimikunta raportoi toiminnastaan tarkastusvaliokunnalle.

Kiinteistötoimikunta käsittelee Helsingin yliopistokonsernin kiinteistöomaisuuden osalta:

1. yliopistokonsernin kiinteistöomaisuuden omistajapolitiikkaa (osana yliopiston omistajapolitiikkaa)

2. yliopistokonsernin pitkän tähtäimen uus- tai korjausinvestointisuunnitelmaa

3. yliopistokonsernin investointisuunnitelmaa budjetteineen ja ennusteineen sekä vuosikohtaisine tarkisteineen

4. yliopistokonsernin rahoitussuunnitelmaa (lainat, korot, koronvaihdot)

5. yliopistokonsernin vuokraustoiminnan tulosta

6. muita yliopistokonsernin kiinteistövarallisuuden hoitoon liittyviä, hallituksen tai rehtorin siltä pyytämiä selvityksiä ja suunnitelmia

Kiinteistötoimikunta kokoontui vuonna 2017 kuusi kertaa. Osallistumisprosentti oli 100 % (2016: 80 %).

Kokoonpano 29.3.2017–31.12.2018

Jaakko Hietala, toimitusjohtaja, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy
Janne Larma, toimitusjohtaja, eQ Oyj
Erkki Hakala, johtaja, toimitusjohtaja, Catella Property Oy
Niina Rajakoski, rakennuttajapäällikkö, Ilmarinen (29.3.–31.12.2018)

Jessica Örn, johtaja, KTI Kiinteistötieto Oy (29.3.–31.12.2018)

Konsernijohto

Helsingin yliopiston konsernijohtoon kuuluvat yliopiston hallitus, rehtori Jari Niemelä, hallintojohtaja Esa Hämäläinen  ja kvestori Marjo Berglund.

Kaupallistamistoimikunta

Toimikunta käsittelee asiat, jotka koskevat yliopiston kaupallistamistoimintaa ja yliopistotutkimuksesta syntyvän yritystoiminnan rahoitukseen osallistumista. Toimikunta raportoi toiminnastaan rehtorille.

Kaupallistamistoimikunta käy läpi kaupallistamishankkeet ja suosittaa/jättää suosittamatta uusien spin out -yhtiöiden perustamisen ja Helsingin yliopiston rahastojen investoinnit perustettaviin spin out -yhtiöihin ja jo olemassa oleviin yhtiöihin. Toimikunta toimii neuvonantajana hankkeiden ja perustettavien spin out -yhtiöiden rahoituksessa ja kansainvälistymisessä.

Kaupallistamistoimikunnan valitsee rehtori. Rehtori nimittää toimikunnan puheenjohtajan ja vahvistaa toimikunnan jäsenten palkkiot.

Kaupallistamistoimikunta kokoontui vuonna 2017 neljä kertaa. Osallistumisprosentti oli 100 %.

Kokoonpano 27.1.2016–31.12.2018

Paula Eerola, puheenjohtaja, vararehtori, Helsingin yliopisto (1.9.2018 alkaen)
Timo Ahopelto, toimitusjohtaja Lifeline Ventures Oy
Patrick Ennis, Global Head of Technology Intellectual Ventures
Kirsty Hewitson Vice President of Innovation, National Nuclear Laboratory UK (12.10.2017 alkaen)

Keijo Hämäläinen, puheenjohtaja, vararehtori, Helsingin yliopisto (31.8.2017 asti)
Jukka Kola, puheenjohtaja, rehtori, Helsingin yliopisto (1.9.2017-31.8.2018)

Tilintarkastus

Helsingin yliopiston tilintarkastajana toimivat PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuomas Honkamäki ja PwC Julkistarkastus Oy, päävastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Juha Huuskonen.

 

Lakien, asetusten ja viranomaisohjeiden lisäksi taloutta hoidetaan yliopiston sisäisin ohjeistuksin:

  • Helsingin yliopiston johtosääntö
  • Helsingin yliopiston rahastojen johtosääntö
  • Hallituksen päätös Helsingin yliopiston hankintoihin, sijoittamiseen ja tutkimukseen liittyvien sopimusten hyväksymisestä
  • Konserniohje ja Konsernin johtamisen ja hallinnon periaatteet (pdf)
  • Omistajapolitiikka (luottamuksellinen)
  • Rahoituksen periaatteet 29.3.2017 (luottamuksellinen)
  • Sijoitustoiminnan periaatteet 29.3.2017 (luottamuksellinen)