Opettajien akatemian jäsenet, palkitsemisvuosi 2015

ainialaterhi_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Suomen kielen yliopistonlehtori Terhi Ainialan opetus- ja ohjauskäytänteissä näkyy vahva pedagoginen osaaminen ja tietoisuus. Hän on onnistunut konkreettisesti hyödyntämään pedagogisessa koulutuksessa oppimaansa sekä keräämäänsä opiskelijapalautetta opetuksessaan. Ainiala on kehittänyt opiskelijoiden oppimista edistäviä ohjaus- ja opetuskäytäntöjä mm. käänteisen opetuksen keinoin. Hän korostaa yhdessä tekemistä ja kannustaa opiskelijoita keskinäiseen yhteisölliseen oppimiseen mm. ryhmätenttien avulla. Ainiala integroi opiskelijoita tutkijayhteisöön rohkaisemalla heitä omien tutkimustensa julkaisemiseen sekä luennoimaan kanssaopiskelijoille. Ainialan kirjoittamaa alan keskeistä oppikirjaa käytetään kaikissa maamme yliopistoissa..

Ainialan erityinen vahvuus on yhteisöllisessä opetuksen ja oppimisen kehittämisessä sekä yhteistyössä kieliaineiden ulkopuolella (mm. alumniyhteistyö sekä toimiminen Tieteentekijöiden liitossa). Työyhteisössään Ainala on aktiivinen vastuunkantaja, joka edistää opiskelijoiden ja opettajien yhdessäoloa ja -tekemistä. Hienoja esimerkkejä tästä ovat mm. säännölliset yhteiset teehetket sekä yhteisen facebook-sivuston luominen.

Terhi Ainialan tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

 

 

blomsterjaanika_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Leväsystematiikan yliopistonlehtori Jaanika Blomsterin vahvuus on opiskelijalähtöinen ja tutkimusperustainen opetus josta hän on tehnyt myös tutkimusta. Hänellä on laaja pedagoginen koulutus sekä useita pedagogisia julkaisuja ja toimikuntien jäsenyyksiä. Blomster kerää systemaattisesti palautetta ja kehittää opetustaan sen perusteella sekä keskustelee opiskelijoiden kanssa kurssien pedagogisista ratkaisuista.

Blomster on kehittänyt aktiivisesti opetusmenetelmiään muuttaen opetusta PBL -pohjaiseksi. Opiskelijoiden ohjauksessa hänellä on vahva vuorovaikutteinen ja opiskelijalähtöinen ote. Hän on tuottanut monipuolisesti oppimateriaalia ja osa siitä on myös kansainvälisessä käytössä. Blomster jakaa opetus-osaamistaan aktiivisesti työyhteisössä ja kansallisissa seminaareissa. Hänellä on kokemusta kansainvälisestä opetuksesta ja hän on osallisena erilaisissa kansainvälisissä opetuksen kehittämisen foorumeissa.

Jaanika Blomsterin tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

 

erkkolamarjaliisa_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Ravitsemustieteen yliopistonlehtori Maijaliisa Erkkola on pidetty ja palkittu opettaja sekä keskeinen toimija oman oppiaineen ja laitoksen opetuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Hänen vahvuuksiaan ovat oppimislähtöisyys ja vuorovaikutteisuus, oman opetuksen jatkuva arviointi ja kehittäminen systemaattisen palautteenkeruun pohjalta sekä monipuoliset arviointikäytännöt.

Erkkola pyrkii kohtaamaan opiskelijat yksilöinä sekä tukemaan heidän persoonansa kehitystä pelkän tietojen ja taitojen karttumisen asemesta. Hienona esimerkkinä tästä on mm. maisteriopintojen metodikurssin mentorointikäytäntö. Erkkolan opetuksessa näkyy monitieteisyys sekä erilaiset innovatiiviset opetusmetodit kuten tarinateatteri. Hän on tuottanut oppimateriaaleja aktiivisesti. Erkkola on innokas opetuksen kehittäjä tiedekunnassaan ja hänellä on lukuisia kansallisia opetusyhteistyöhön ja opetuksen kehittämiseen liittyviä kontakteja.

Maijaliisa Erkkolan tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

 

harjannepirjo_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Vieraiden kielten didaktiikan yliopistonlehtori Pirjo Harjanne oman alansa monipuolinen asiantuntija, jolla on vahva tutkimusorientaatio. Harjanteen opetusta ja tutkimusta sekä niiden kehittämistä voidaan kuvata integroituneena prosessina, joka kattaa laajasti ja syvällisesti didaktisen opetus-, opiskelu- ja oppimisprosessin. Hänen opetuksen kehittämisensä nojautuu systemaattisesti tutkimuksiin, oman toiminnan reflektointiin sekä erittäin monipuolisiin palautekäytäntöihin.

Harjanteen opetus on hyvin opiskelijakeskeistä ja opiskelijoita osallistavaa. Hän toteuttaa linjakasta opetuksen suunnittelua ja yhteisöllisyyttä ottaen opiskelijat vahvasti mukaan tavoitteiden asetteluun. Harjanteen oppimisen arviointikäytännöt ovat monipuolisia sisältäen mm. vertais- ja itsearviointia sekä ohjauskeskusteluja. Hän on tuottanut runsaasti oppimateriaaleja ja oppikirjoja sekä kehittänyt digitaalisia oppimateriaaleja ja virtuaaliyliopistoa vieraiden kielten opetukseen. Harjanne on vahva ja yhteisöllinen toimija oman alansa kansallisessa ja kansainvälisessä opetuksen kehittämistyössä.

Pirjo Harjanteen tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

heinonenmari_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Sikojen sairauksien ja terveydenhuollon professori Mari Heinonen on alansa vahva ammattilainen ja tutkija, joka on panostanut voimakkaasti myös oman opettajuutensa ja opetuksensa kehittämiseen. Hän pohjaa kehittämistyönsä laajaan yliopistopedagogiseen koulutukseen, johtamiskoulutukseen, opettajavaihdon kokemuksiinsa sekä erityisesti opiskelijapalautteeseen ja sen hyödyntämiseen.

Heinonen on kehittänyt opiskelijoiden oppimista edistäviä ohjaus-, opetus- ja arviointikäytäntöjä, kuten käytännön harjoituksia ja ryhmätenttejä. Hän on sisäistänyt linjakkuuden periaatteen merkityksen opetustyössä ja tunnistaa oman opetuksensa roolin tutkinnon kokonaisuudessa. Heinonen on tuottanut runsaasti erilaista ja eri opetustilanteisiin soveltuvaa oppimateriaalia, joita hän jakaa myös muille opettajille. Hän kehittää aktiivisesti tiedekuntansa opetusta ja osallistuu myös kansainvälisellä tasolla mm. eläinlääketieteen erikoistumistutkinnon kehittämiseen.

Mari Heinosen tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

korsberghanna_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Teatteritieteen professori Hanna Korsberg on innostava ja läsnäoleva opettaja, joka on erittäin sitoutunut sekä oman osaamisensa että oppiaineen opetuksen kehittämiseen yhteisöllisesti kollegoiden ja opiskelijoiden kanssa. Korsberg on vahvistanut systemaattisesti ja monipuolisesti opetus- ja ohjaus-osaamistaan heti ensimmäisistä opetustehtävistä alkaen. Hänellä on erittäin laaja yliopistopedagoginen koulutus, minkä lisäksi hän on kehittänyt osaamistaan myös kansainvälisen opetusharjoittelun ja -yhteistyön, vertaisarvioinnin ja systemaattisen opiskelijapalautteen avulla. Uusimpana haasteenaan hän mainitsee teatteritieteen iPad -kokeilun ja siihen kouluttautumisen.

Korsbergin pedagogisen ajattelun sisäistäminen ja pedagogisen tutkimustiedon soveltaminen näkyy hänen käytännön opetustyössään. Korsberg auttaa opiskelijoita aktiivisiksi oppijoiksi ja tiedonprosessoijiksi, jotka luottavat omiin näkemyksiinsä ja kokemuksiinsa. Erilaiset reflektointia ja itsearviointia kehittävät tehtävät, palautekeskustelu, ryhmätyöt sekä käänteinen opetus ovat luontevassa käytössä. Korsberg on myös monipuolinen oppimateriaalin kehittäjä ja hänellä on runsaasti julkaisuja, joita käytetään alan oppimateriaalina.

Hanna Korsbergin tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

kuusihanna_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Yhteiskuntahistorian yliopistonlehtori Hanna Kuusi on innokas ja innovatiivinen opettaja, jonka opetus pohjautuu vahvasti tuoreeseen tutkimukseen. Kuusella on paljon yliopistopedagogista koulutusta ja hän hyödyntänyt koulutuksessa saamaansa osaamista aktiivisesti. Palautteella on suuri merkitys Kuusen opetuksen kehitystyössä. Erityisen ansiokasta on mm. palautteen purkaminen yhdessä toisten opettajien ja opiskelijoiden kanssa.

Kuusi hyödyntää monipuolisia opetus- ja ohjausmenetelmiä ja hänen opetuksensa on kannustavaa ja vuorovaikutteista. Hän korostaa opetuksessaan opiskelijoiden aktivoimista ja yhteisöllistä oppimista, keinoina mm. toiminnallisuus ja tutkiva oppiminen. Hän haluaa opetusmuotojen avulla tukea sisällön oppimisen lisäksi myös opiskelijoiden työelämävalmiuksien ja geneeristen taitojen kehittymistä. Hän hyödyntää hienolla tavalla ennakkotehtäviä osana opetustaan sekä kytkee arvioinnin ja palautteen saamisen kiinteäksi osaksi opetustaan. Hakija käyttää oppimateriaalia monipuolisesti keräten ja tehden sitä itse sekä osallistaen myös opiskelijat oppimateriaalin tuottamiseen. Hanna Kuusi osallistuu aktiivisesti laitos- ja tiedekuntatason opetuksen kehittämiseen.

Hanna Kuusen tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

Ilmakehätieteiden yliopistonlehtori Katja Laurin toiminnassa on nähtävissä voimakas yhteisöllisyyden teema; yhteisössä oppiminen ja toisilta oppiminen nousevat vahvasti esiin ja Lauri myös edistää tätä omalta osaltaan vakuuttavasti sekä omassa työyhteisössään että myös kansainvälisillä foorumeilla. Katja Laurin oman osaamisensa ja opetuksen kehittäminen on kauttaaltaan määrätietoista. Hän on jatkuvasti kehittänyt yhteisöllisiä käytäntöjä oppimiseen. Hänen keskeinen opetusmenetelmänsä on yhteisöllinen horisontaalinen oppiminen, jossa kaikilla osallistujilla on rooli sekä oppijana että opettajana. Hänellä on erittäin innostavia opetusmenetelmiä opintojaksoillaan. Kiinnostavia ovat myös kurssit, joilla etsitään vastauksia todellisiin tutkimusongelmiin.

Lauri kerää palautetta monipuolisesti ja myös kurssin aikana, minkä lisäksi hän on itse kehittänyt palautejärjestelmän, joka auttaa palautteen systemaattisessa seurannassa. Katja Laurin monipuoliset tenttikäytännöt ja oppimateriaalit ovat vakuuttavasti oppimista edistäviä. Laurilla on runsaasti työyhteisötason toimintaa oman oppiaineen piirissä ja myös kansainvälisesti.

Katja Laurin tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

lehtonentuula_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Yliopistonlehtori Tuula Lehtonen on englannin kielen yliopistonlehtori Kielikeskuksessa. Hän on monipuolinen ja yhteisöllinen opettaja, joka on sitoutunut opetuksen kehittämiseen kaikilla tasoilla. Erityisen tärkeää hänelle on opiskelijapalaute, jota hän kerää sekä väli- että loppupalautteena sekä käsittelee palautetta opiskelijoidensa ja kollegoidensa kanssa.

Lehtosen opetus- ja ohjauskäytännöt tukevat vahvasti opiskelijoiden oppimista. Esimerkiksi Academic Writing- kursseilla opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kurssin suunnitteluun ja sen tavoitteiden sekä aikataulujen sopimiseen. Hän käyttää opiskelijoiden kesken vertaispalautetta sekä panostaa henkilökohtaiseen palautekeskusteluun. Opetuksen oppimateriaalin hän rakentaa opiskelijoiden tarpeista lähtien hyödyntäen myös tieto- ja viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. Lehtonen tekee säännöllisesti ryhmätyötä opetuksen kehittämiseksi, tiiviisti omassa työyhteisössään mutta myös niiden oppiaineiden ja laitosten kanssa, joiden opetukseen hän osallistuu sekä muiden suomalaisten yliopistojen kielikeskusten kanssa.

Tuula Lehtosen tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

peltonenliisa_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Fysiologian yliopistonlehtori Liisa Peltosella on huomattava määrä muodollista pedagogista koulusta, jota hän on hyödyntänyt menestyksellisesti työssään fysiologian opetuksen kehittämisessä. Hänellä on useita opetukseen liittyviä julkaisuja ja yliopistopedagogiikan opintoihin liittyviä opinnäytetöitä sekä laajaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Hän kerää ja hyödyntää systemaattisesti palautetta ja antaa myös vastapalautetta opiskelijoille.

Peltonen kokeilee ennakkoluulottomasti aktivoivia ja verkkopedagogisia menetelmiä (esim. iPadien käyttöä) ja hänellä on vahvaa kokemusta ryhmien ohjaamisesta PBL-opetuksen yhteydessä. Oppimateriaalin kehittäminen on olennainen osa Peltosen opetuksen kehittämistä. Peltonen on omalla toiminnallaan oleellisesti saanut vaikutettua opetuksen kehittämiseen omassa oppiaineessaan, oppiaineiden välillä sekä kansainvälisesti laajojen verkostojensa kautta.

Liisa Peltosen tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

pietikainenjanna_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Ympäristöopetuksen yliopistonlehtori Janna Pietikäinen on erittäin innovatiivinen ja yhteisöllinen opettaja, joka edistää opiskelijoiden ja opettajien yhteistyötä ja vuorovaikutusta koko yliopistotasolla. Hänen vahvuuksiaan ovat erinomainen yliopistopedagogiikan teoreettinen ja käytännön osaaminen sekä sen laaja jakaminen, oman toiminnan jatkuva arviointi, opetuksen kehittäminen systemaattisen palautteen pohjalta sekä vahva vuorovaikutteisuus opiskelijoiden kanssa. Pietikäisen erityinen ansio on monitieteisen opetuksen osaamisessa ja kehittämisessä.

Pietikäinen on tuonut opetukseensa uusia työtapoja, kuten työpajakurssit ja hän osallistaa taitavasti opiskelijoita mm. tuottamaan opetusmateriaalia sekä käyttämällä vertaispalautetta kursseillaan. Hän kehittää oppimisen palautekäytäntöjä kuten myös työelämäyhteyksiä yliopiston ulkopuolisten toimijoiden ja kommentoijien avulla. Hän on erittäin aktiivinen opetuksen kehittäjä yksikössään ja tutkinto-tasolla sekä laajemmin myös kansallisesti ja kansainvälisesti.

Janna Pietikäisen tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

pirttilabackmanannamaija_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Sosiaalipsykologian professori Anna-Maija Pirttilä-Backman on alansa huippututkija, jolla on myös poikkeuksellisen laaja kokemus erilaisista opetus- ja ohjaustehtävistä sekä opetustoiminnan johtamisesta. Hän on erittäin sitoutunut opetuksen kehittämiseen paitsi oman osaamisensa ja yksittäisten kurssien osalta myös oman oppiaineen ja koko tiedekunnan tasolla. Pirttilä-Backman myös raportoi ansiokkaasti kehittämishankkeista ja niiden tuloksista kotimaiselle ja kansainväliselle tiedeyhteisölle.

Pirttilä-Backmanin opetus- ja ohjauskäytännöt ovat hyvin monipuolisia ja opiskelijalähtöistä. Hän ohjaa ja haastaa opiskelijoitaan kriittiseen ajatteluun ja akateemiseen osaamiseen. Pirttilä-Backman on myös selvittänyt erilaisten opetusmuotojen vaikutusta opiskelijoiden oppimiseen ja arvioinut tätä kautta opetuksen toteuttamisen käytäntöjä. Hänellä on laaja ja monipuolinen oppimateriaalituotanto ja hän on ollut mukana kirjoittamassa useita oppikirjoja. Pirttilä-Backmanilla on runsaasti kansainvälistä opetusyhteistyötä mm. vierailuluentojen ja kesäkoulujen kautta.

Anna-Maija Prttilä-Backmanin tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

Kirurgian professori Pauli Puolakkaisella on vankka opetuskokemus ja yliopistopedagoginen koulutus. Hänen opetuskäytänteissä näkyy pedagoginen osaaminen ja tietoisuus sekä pedagogisen tutkimustiedon hyödyntäminen. Hän on poikkeuksellisen aktiivinen, opetuksesta ja oppimisesta innostunut sekä opiskelijoistaan välittävä ja opiskelijoidensa arvostama opettaja. Puolakkaisen kehityshalukkuutta kuvaa hänen aktiivinen osallistumisensa alan opetusta käsitteleviin kansallisiin ja kansainvälisiin kokouksiin.

Puolakkainen on kehittänyt aktiivisesti palaute- ja vastapalautekäytäntöjä sekä opiskelijakeskeisiä opetustapoja kursseille. Hän on ollut mukana kolmessa tutkinnonuudistuksen vaiheessa, joissa on pyritty tuomaan opiskelijoita aktivoivia opetusmenetelmiä tutkintovaatimuksiin. Puolakkaisen kehittämä oppimateriaali pitää sisällään runsaasti erilaisia kirurgian alan aineistoja, harjoitustyökaluja ja opetusvideoita. Puolakkainen on toiminut ja toimii pitkäjänteisesti ja laajasti opetuksen kehittämisen verkos-toissa tiedekunnassaan, kansallisesti ja kansainvälisesti sekä jakaa osaamistaan aktiivisesti.

Pauli Puolakkaisen tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

raitiojuha_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Eurooppaoikeuden professori Juha Raitio on oman alansa monipuolinen ja vahva tutkija, jolla on pitkä ja monipuolinen opetuskokemus. Oman opettajuutensa ja opetuksensa kehittämisessä hän nojautuu vahvasti vuorovaikutukseen opiskelijoiden kanssa, heiltä keräämäänsä palautteeseen sekä kollegiaaliseen yhteistyöhön. Hän on ollut mm. perustamassa pohjoismaista eurooppaoikeuden vastuuopettajien verkostoa, jossa jaetaan hyviä käytäntöjä ja keskustellaan opetukseen ja ohjaukseen liittyvistä teemoista.

Oikeustieteellisen tiedekunnan opetus on usein luentopainotteista "massojen" opetusta ja tähän työhön Raitio on löytänyt oivaltavia ja opiskelijoita aktivoivia ratkaisuja. Pienempien opiskelijaryhmien opetuksen lisäksi hän on valmentanut opiskelijoita European Law Moot Court -kilpailuun. Raitio on kehittänyt aktiivisesti myös englanninkielistä opetusta. Kaikessa opetus- ja ohjaustyössään hänellä on hyvä ja ihailtava keskusteluyhteys opiskelijoihin. Rautio on tuottanut runsaasti oman alan tutkimukseen perustuvia oppikirjoja. Rautio toimii aktiivisesti tiedekuntansa opetuksen kehittämisessä. Hän on mm. opetustaidon arviointityöryhmän puheenjohtaja.

Juha Raition tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

ratviorami_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Kulttuurimaantieteen yliopistonlehtori Rami Ratviolla on melko lyhyt ura takanaan, mutta hän on ennättänyt opettaa sangen paljon mitä erilaisempia kursseja sekä uudistaa merkittävästi oppiaineensa opetusta. Hän on monipuolinen ja aktiivisesti verkostoinut opettaja, jolla on taustallaan vahva pedagoginen koulutus. Ratvio kehittää jatkuvasti opetus- ja ohjausosaamistaan osallistumalla aktiivisesti erilaisten tutkimus- ja opetusverkostojen toimintaan sekä keräämällä säännöllisesti opiskelijapalautetta. Hän on käsitellyt opetuksen uudistamista myös julkaisussa sekä ollut aloitteellinen yliopisto-opetusta koskevassa keskustelussa.

Ratvio on lisännyt oppiaineessaan ongelmalähtöistä ja tutkivaan oppimiseen perustuvaa opetusta sekä uudistanut alan menetelmäopetusta. Hän painottaa opetuksessaan oppimisen yhteisöllisyyttä ja linjakkuutta. Hän on lisännyt laitoksella myös erilaisten tvt-laitteiden, kuten tablettien ja paikkatietojärjestelmien käyttöä opetuksessa. Kirjallisten oppimateriaalien lisäksi hän hyödyntää opetuksessaan mm. keskustelualueita, jaettuja verkkotyöskentelytiloja, sosiaalista mediaa ja videoita osallistaen myös opiskelijoita oppimateriaalin laatimiseen. Ratvio on osallistunut opetuksen kehittämiseen paitsi laitok-sellaan myös valtakunnallisesti eri luottamustehtävissä.

Rami Ratvion tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

ruokoneninkeri_2_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Musiikkikasvatuksen yliopistonlehtori Inkeri Ruokonen on oman alansa monipuolinen ja vahva osaaja sekä systemaattinen opetuksen kehittäjä. Hänellä on pitkä ura opettajankouluttajana, jonka aikana hän on paitsi kehittänyt oman alansa koulutusta myös toiminut laaja-alaisesti taidekasvatuksen edelläkävijänä. Hän on mm. järjestänyt poikkitieteellisiä tapahtumia, jossa taidekasvatus on tullut tutuksi lapsille ja tavallisille kaupunkilaisille (mm. Word Design Center juhlavuoden tapahtumat). Ruokonen pohjaa opetuksensa kokonaisvaltaiseen, kokemukselliseen ja yhteisölliseen oppimiskäsitykseen.

Ruokonen käyttää uusia, luovia oppimisympäristöjä ja on tuottanut runsaasti oman alansa tutkimusjulkaisuja ja oppimateriaaleja. Hän on edistänyt yhteisöllisyyttä omassa ja kansainvälisessä opetus- ja tutkijayhteisössään sekä monitieteisesti yliopistojen välillä ja yliopiston rajat ylittävästi. Hän on lisäksi toiminut aktiivisesti yliopistonlehtoreiden edunvalvontatehtävissä ja yliopistokollegiossa sekä lukuisissa kulttuurisäätiöiden ja -keskusten hallituksissa.

Inkeri Ruokosen tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

ramojohanna_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Yliopistonlehtori Johanna Rämö on keskeinen opetuksen uudistaja sekä yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä edistävä opettaja matematiikan ja tilastotieteen laitoksella. Hän on syventänyt ja kehittänyt osaamistaan pitkäjänteisellä pedagogisella koulutuksella sekä käyttäen määrätietoisesti mm. opetuspäiväkirjaa, opiskelija- ja kollegapalautetta osaamisensa kehittämisessä.

Rämö asettaa oppimisen opetuksen keskiöön ja painottaa tekemistä passiivisen kuuntelemisen sijaan. Hän soveltaa ja tutkii ansiokkaasti ns. tehostettua kisällioppimista, jossa ajatuksena on tekemällä oppiminen ja osaajaksi kasvaminen. Hän on julkaissut aiheesta myös useita tieteellisiä artikkeleja. Rämö on kehittänyt kurssien opetusmenetelmiä monipuolisesti kiinnittäen huomiota myös oppimisympäris-töön. Hän hyödyntää oivaltavasti pieniä ja suuria innovaatioita suoraan opetukseensa (esim. todiste-hattu). Rämöllä on mielenkiintoisia kokeiluja myös vaihtoehtoisen oppimateriaalin käytössä (mm. korttipakka, Escherin taide, Rubikin kuutio). Rämö on ollut aktiivisesti kehittämässä opetusyhteisöään perustamalla laitokselleen mm. opettamisen opintopiirin ja opetuksen kehittämistyöryhmän.

Johanna Rämön tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

saarikangaskirsi_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Taidehistorian professori Kirsi Saarikankaalla on erittäin pitkä ja monitieteinen opetus- ja ohjauskokemus yliopistolla. Hän on tehnyt pitkäjänteistä ja merkittävää oppiaine- ja laitosrajat ylittävää opetuksen kehittämistyötä Helsingin yliopistossa, kansallisesti ja kansainvälisesti. Hän on hyvin sitoutunut sekä oman opetuksensa että koko oppiaineen opetuksen kehittämiseen ja hyödyntää tässä keräämäänsä opiskelijapalautetta systemaattisesti.

Saarikangas on innostava ja läsnäoleva opettaja, jolle opiskelijoiden oppiminen on "sydämenasia". Hän kuuntelee opiskelijoitaan ja heidän toiveitaan herkällä korvalla, mutta myös odottaa heiltä sitoutumista. Hänelle opiskelijat ovat luontainen ja aktiivinen osa akateemista yhteisöä. Saarikankaan käyttämät opetusmenetelmät ja oppimateriaalit ovat erittäin monipuolisia ja pedagogisesti perusteltuja. Hän on julkaissut runsaasti kirjallisuutta ja artikkeleita, joista osaa käytetään myös oppikirjoina sekä tuottanut runsaasti oppimateriaalia televisioon ja verkkoon.

Kirsi Saarikankaan tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

suomalainenkimmo_kuva_lindatammisto159x220.jpg

Hammaslääketieteen yliopistonlehtori Kimmo Suomalaisella on erittäin laaja opetuskokemus eri tyyppisistä opetustilanteista koulutuksen eri tasoilta. Hänen toiminnassaan näkyy jatkuva oman osaamisen kehittäminen ja opettajuuden pitkän polun läpikäyminen. Suomalaisen jatkuva kiinnostus opetukseen ja sen kehittämiseen näyttäytyy hänen pedagogisessa kouluttautumisessaan sekä julkaisuissaan ja kongressiesityksissään, joita hänellä on runsaasti.

Suomalaisen opetus- ja arviointimenetelmät ovat innovatiivisia ja opiskelijoiden oppimista tukevia. Osaamistavoitteiden luomisessa hän huomioi myös alan kansainvälisen kontekstin. Oppimateriaalin kehittämisessä hän on ollut kirjoittamassa lukuja mm. alan oppikirjoihin. Innovatiivisuutta tällä saralla osoittaa mm. opiskelijoiden omasta suoriutumisestaan kuvaamien videoiden käyttö oppimateriaalina. Yhteisöllisessä opetuksen kehittämisessä Suomalainen on ollut erityisen aktiivinen. Hän on toiminut sitoutuneesti todella monessa erilaisessa opetuksen kehittämiseen liittyvässä toimikunnassa.

Kimmo Suomalaisen tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

astromhelena_kuva_linda-tammisto159x220.jpg

Ekologian yliopistonlehtori Helena Åströmillä on laaja yliopistopedagoginen koulutus, jota hän ylläpitää aktiivisesti ja soveltaa asiantuntevasti omaan opetukseensa. Åström kerää järjestelmällisesti palautetta opetuksestaan ja on sisäistänyt oppimiseen ja opintomenestykseen liittyvät kriittiset tekijät kuten opiskelijoiden ajankäytön hallinnan sekä motivaatio-ongelmat. Hän on vastannut näihin ongelmiin monipuolisesti mm. lisäämällä aktivoivia elementtejä opetukseensa, ottamalla arvioinnissa huomioon kurssin aikaisia suoritteita, käymällä dialogia opiskelijoiden kanssa kurssien tavoitteista ja arviointiperusteista sekä osallistamalla opiskelijat tenttikysymysten laadintaan.

Åström soveltaa monipuolisesti opiskelijoiden aktiivista roolia korostavia opetus- ja arviointimenetelmiä. Hän on tuonut ensimmäisen opiskeluvuoden ongelmakohtiin ansiokkaita toimintatapoja, kuten opiskelijoiden ja opettajien yhteisen palautekeskustelun. Åströmin opetusmateriaali on monipuolista ja innovatiivista; erityismaininnan ansaitsee verkkopohjaisen PINKKA -oppimisympäristön ruotsinkielisen materiaalin tuottaminen. Hän on aktiivinen opetusyhteisönsä jäsen, joka on osallistunut laajasti laitos-, kampus- ja yliopistotasolla yhteisölliseen opetuksen kehittämiseen.

Helena Åströmin tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä