Opettajien akatemian jäsenet, palkitsemisvuosi 2014

autio-minna_1402-14.jpg

Kuluttajaekonomian yliopistonlehtori Minna Autio on monipuolisesti mukana opetuksen kehittämisessä. Hän on useiden toimikuntien jäsen ja aktiivinen oman oppiaineen kehittäjä. Hän käyttää monipuolisia opetus- ja arviointimenetelmiä myös laajoilla luentokursseilla. Hän kannustaa, innostaa ja osallistaa opiskelijoitaan tutkimaan, oppimaan ja myös opettamaan, ja on aktiivisesti vuorovaikutuksessa opiskelijoidensa kanssa. Autio on ansioitunut myös palautekäytäntöjen kehittämisessä, kooten mm. opiskelijapalautteet kurssilaisille tiedoksi. Autio on julkaissut monipuolisesti oppimateriaalia ja artikkeleita, myös yhdessä opiskelijoiden kanssa. Hänellä on yhteistyötä eri oppiaineiden ja Aalto-yliopiston kanssa sekä kansainvälistä opetusyhteistyötä.

Minna Aution tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

 

bjorklund-martin_1402-14.jpg

Yleisen oikeustieteen ja kunnallisoikeuden yliopisto-opettaja Martin Björklund on omaa toimintaansa kriittisesti reflektoiva opettaja. Hän kerää systemaattisesti palautetta opiskelijoiltaan ja etsii aktiivisesti pedagogisia ratkaisuja, jotka auttaisivat opiskelijoita oppimaan syvällisemmin. PowerPoint -kalvot ja perinteiset tentit ovat joutaneet Björklundin opetuksessa romukoppaan. Kalvoesitysten tilalla Björklund käyttää opiskelijoiden oppimista tukevaa tieto- ja viestintätekniikkaa sekä osaamisen arvioinnissa vertaisarviointia. Björklund seuraa intohimoisesti pedagogista keskustelua ja kirjallisuutta sekä toimii aktiivisesti yhdessä muiden opettajien kanssa.

Martin Björklundin tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

 

cantell-hannele_1402-14.jpg

Maantieteen didaktiikan yliopistonlehtori, dosentti Hannele Cantellin toiminnasta välittyy kuva monella tavalla ajan hermolla olevasta ja myös tulevaisuuteen katsovasta dynaamisesta opettajasta ja opetuksen kehittäjästä. Cantell kerää systemaattisesti palautetta opiskelijoilta ja kollegoilta sekä käyttää palautetta tutkintovaatimusten ja opetuskäytäntöjen uudistamiseen. Hänellä on alallaan merkittäviä luottamustehtäviä ja verkostoja, ja hän on kansainvälisestikin arvostettu pedagoginen asiantuntija, jonka julkaisutoiminnasta merkittävä osa edustaa oppimateriaalituotantoa. Cantell soveltaa monipuolisesti erilaisia opetus- ja arviointimenetelmiä ja on aktiivinen toimija yhteisöllisessä kehittämistyössä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Hannele Cantellin tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

 

flanagan-joseph_1402-14.jpg

Englantilaisen filologian yliopistonlehtori Joseph Flanagan kehittää omaa opetus- ja ohjausosaamistaan seuraamalla yliopistopedagogista kirjallisuutta, analysoimalla opiskelijapalautteita sekä seuraamalla ja analysoimalla opiskelijoiden oppimistuloksia. Erityisen ansiokasta on hänen kiinnostuksensa verkko-opiskelun kehittämiseen ja laajojen luentokurssien aktivoimiseen. Flanaganin opetuksen toteutustavat ovat tavoitelähtöisiä, opiskelijoita mukaan ottavia ja oppimista monipuolisesti tukevia. Opetuksen tutkimusperustaisuus näkyy mm. opiskelijoiden projektityöskentelyn toteutuksissa. Flanagan on erittäin aktiivinen oman oppiaineensa opetuksen kehittämisessä.

Joseph Flanaganin tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

 

halttunen-nieminen-mervi_1402-14.jpg

Kliinisellä opettajalla Mervi Halttunen-Niemisellä on pitkä kokemus kliinisen lääketieteen opetuksessa sekä luennoitsijana että pienryhmäopettajana. Opiskelijat ovat toistuvasti valinneet hänet vuoden kouluttajaksi. Opiskelijat kiittävät hänen kunnioittavaa suhtautumistaan opiskelijoihin sekä opiskelijoiden yksilöllisen opiskelun tukemista. Halttunen-Niemisen vahvuutena on erilaisten opetusmenetelmien hyödyntäminen ja opetuksen kehittäminen niiden avulla. Halttunen-Nieminen on erityisen ansioitunut yhteisöllisessä opetuksen kehittämisessä. Hän on laaja-alainen ja aktiivinen toimija, joka on vienyt koulutuksellisen toiminnan myös yliopiston ulkopuolelle luomalla mm. moniammatillisia foorumeita, joissa eri alojen edustajat oppivat yhdessä.

Mervi Halttunen-Niemisen tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

 

korkka-niemi-kirsti_1402-14.jpg

Yliopistonlehtori, hydrogeologian dosentti Kirsti Korkka-Niemi on opettaja, jolla on kiinnostusta ja kärsivällisyyttä asettua opiskelijan asemaan. Hän kehittää opetustaan opiskelijalähtöisesti sekä sopeuttaa opetustaan eri opiskelijoiden tilanteisiin ja kokemuksiin. Hänen toiminnassaan näkyy jatkuva oman osaamisen kehittäminen ja opettajuuden pitkän polun läpikäyminen. Korkka-Niemi on tuottanut opetusmateriaalia, jota käytetään kansallisesti ja kansainvälisesti. Hän osallistuu ja kehittää aktiivisesti opetusta ja opetuskäytäntöjä omassa opetus- ja tutkimusyhteisössään sekä laitos- ja tiedekuntatasolla.

Kirsti Korkka-Niemen tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

 

kurhila-jaakko_1402-14.jpg

Tietojenkäsittelytieteen laitoksen opintoesimiehen, yliopistonlehtori Jaakko Kurhilan työ painottuu opetuksen johtamiseen ja kehittämiseen. Kurhilan toiminnassa välittyy poikkeuksellinen visionäärisyys, kekseliäisyys ja uuden luominen sekä erinomainen pedagoginen ymmärrys ja pitkäaikainen kehittämistoiminta. Hän painottaa voimakkaasti tutkimukseen perustuvaa opetusta yhdessä innovatiivisten opetusmuotojen kanssa sekä dynaamista ja jatkuvaa kontaktia opiskelijoihin ja kollegoihin. Kurhilan yhteisölliset ansiot ovat erittäin laajat ja monipuoliset osoittaen poikkeuksellista innovatiivisuutta ja tuloksellisuutta sekä omassa oppiaineessaan että tiedekunta- ja yliopistotasolla.

Jaakko Kurhilan tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

 

laaksonen-raisa_4072.jpg

Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian yliopistonlehtori Raisa Laaksosella on kansainvälinen koulutuspohja ja kokemus työskentelystä kansainvälisellä tasolla (Lontoon ja Bathin yliopistoista). Laaksonen on ansioitunut opiskelijoiden oppimista edistävien opetus- ja ohjauskäytäntöjen kehittäjänä ja toteuttajana mm. luomalla farmasian erikoistumiskoulutukseen soveltuvan pätevyyskehyksen, OSCE-tenttien oppimateriaalit ja ongelmalähtöiseen opetukseen tarkoitetut potilastapaukset. Hän hyödyntää opetustyössään yhteistyöverkostojaan, joita ovat mm. sairaalat, terveyskeskukset, muut sidosryhmät sekä muut kotimaiset ja ulkomaiset yliopistot.

Raisa Laaksosen tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

 

laine-anu_1402-14.jpg

Matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori Anu Laine on monipuolinen, pitkäjänteistä opetuksen kehittämistyötä tekevä ja palkittu opettaja ja yhteistyökumppani. Hänen opetuksensa ja opetuksen kehittämistyönsä on hyvin vahvasti tutkimusperusteista. Laineen opetuksessa on merkittävää vuorovaikutteisuus ja opiskelijoiden osallistaminen opetuksen kehittämiseen. Hän on innovatiivinen oppimateriaalien tuottaja, kehittäen myös uusia multimediapohjaisia oppimateriaaleja kursseille. Laine soveltaa monipuolisia palautekäytänteitä opetuksessaan, kehittää järjestelmällisesti opetustaan opiskelijapalautteen perusteella sekä omaa osaamistaan mm. täydennyskoulutuksen avulla. Hän on aktiivinen opetuksen kehittäjä omassa yksikössään ja keskeinen opetuksen kehittäjä omalla alallaan.

Anu Laineen tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

 

lokki-heikki_1402-14.jpg

Tietojenkäsittelyopin lehtori Heikki Lokki on aidosti opettamiseen omistautunut sekä jatkuvaan ja pitkäjänteiseen kehittämistyöhön sitoutunut opettaja. Hänen korkea pedagoginen tietoisuutensa näkyy hänen oman osaamisensa kehittämisessä, hänen käyttämissään opetusmenetelmissä ja oppimateriaaleissa kuin myös yhteisöllisessä opetuksen kehittämisessä. Lokin vahvuuksiin kuuluu opetusorientoitunut lähestymistapa ja aito kontakti opiskelijoihin sekä vahva yhteys myös työelämän vaatimuksiin, joita vastavalmistuneet maisterit kohtaavat tietojenkäsittelyn alueella. Lokki on aktiivinen vaikuttaja ja opetuksen kehittäjä useissa tiedekunnan ja yliopistotason opetuksen kehittämiseen liittyvissä työryhmissä ja hänen asiantuntijuuttaan arvostetaan myös valtakunnallisesti.

Heikki Lokin tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

 

lombardini-chiara_1402-14.jpg

Taloustieteen yliopistonlehtori Chiara Lombardinilla on pitkä opetuskokemus ja hän on keskeinen opetuksen kehittäjä ja hengenluoja omalla laitoksellaan, vaikuttaen myös tiedekuntatasolla. Hän on aidosti kiinnostunut opiskelijoiden oppimisen edistämisestä ja kehittää opetustaan jatkuvasti tätä varten. Innostuksen lisäksi hänen opetusosaamisensa kehittäminen perustuu myös pedagogisiin opintoihin ja systemaattiseen palautteen keräämiseen sekä opiskelijoilta että kollegoilta. Pienryhmä- ja yksilötehtävät, tietokoneavusteiset tehtävät, ryhmäpohdinnat ja blogimerkinnät ovat hänen opetuksensa arkipäivää.

Chiara Lombardinin tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

 

louhiala-pekka_1402-14.jpg

Yliopistonlehtori Pekka Louhiala on merkittävä lääketieteellisen etiikan opetuksen kehittäjä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Hänen opetuksensa keskittyy opiskelijoiden oppimisprosessin ohjaamiseen ja oman ajattelun kyseenalaistamiseen. Louhiala on erityisen ansioitunut oppimateriaalin tuottajana, minkä lisäksi hän on julkaissut myös pedagogiikkaan liittyviä artikkeleita. Yliopiston perus- ja jatko-opiskelijoiden opettamisen lisäksi hän on suosittu puhuja erilaisissa alan tilaisuuksissa sekä koti- että ulkomailla.

Pekka Louhialan tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

 

Etiikan, filosofian historian ja soveltavan filosofian yliopistonlehtori Olli Loukolan vahvuutena on runsas kansainvälinen yhteistyö opetuksen saralla. Hän on syvällisesti ajatteleva, pedagogisesti pohtiva opettaja, joka systemaattisesti kehittää oman tieteenalansa opetusta ja oppimateriaaleja sekä ohjaa opiskelijoitaan kriittiseen ajatteluun. Loukolan ansioituneen opetuksen kehittämistyön tuloksena on syntynyt myös kansainvälinen maisteriohjelma.

Olli Loukolan tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

 

niemi-murola-leila_1402-14.jpg

Kliininen opettaja Leila Niemi-Murola on aktiivinen ja sitoutunut opetuksen kehittäjä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Hänen ansionsa ovat keskittyneet erityisesti opetuksen koordinointiin ja laajempiin opetusjärjestelyihin, kuten lääketieteen perusopetuksen monipuolistamiseen ja simulaatio-opetuksen kehittämiseen. Niemi-Murola onkin valittu tiedekuntansa vuoden opetushenkilöksi 2013, mikä myös onnistumisesta kohdata opiskelijat ja heidän tarpeensa. Hänen intohimonsa koulutuksen ja oman opettajuuden kehittämiseen näkyy aktiivisessa pedagogisessa julkaisemisessa sekä säännöllisessä osallistumisessa alan opetuksen kehittämisen kongresseihin.

Leila Niemi-Murolan tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

 

niku-mikael_1402-14.jpg

Anatomian ja kehitysbiologian yliopistonlehtori Mikael Niku on pidetty eläinlääketieteen opettaja, joka on opettanut myös muissa tiedekunnissa. Hänen opetuksen kehittämisensä pohjautuu vahvasti yliopistopedagogiseen koulutukseen sekä palautteen keräämiseen ja sen hyödyntämiseen. Hän yhdistää opetuksen ja tutkimuksen luontevasti ja hänen opetus- ja arviointikäytännöt ovat monipuolisia ja aktivoivia. Hän on suunnitellut runsaasti havainnollistavaa ja kiinnostavaa luento- ja oppimateriaalia sekä kehittänyt sähköisiä oppimisalustoja. Niku osallistuu aktiivisesti tiedekuntansa opetuksen kehittämiseen.

Mikael Nikun tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

 

pakkala-weckstrom-mari_1402-14.jpg

Englannin kääntämisen yliopistonlehtori Mari Pakkala-Weckströmin on aktiivinen opettaja, joka on aidosti kiinnostunut sekä kehittämään opetustaitoaan että auttamaan opiskelijoita oppimaan käsiteltävät asiat mahdollisimman hyvin. Pakkala-Weckströmin opetus on oppimista tukevaa ja tutkimuksellisuus on nivottu opetukseen erityisen hyvin. Hänen oppimateriaalin tuotantonsa on monipuolista ja pedagogisesti ajateltua. Pakkala-Weckströmin kerää palautteita systemaattisesti ja käyttää niitä luovasti hyväkseen opetuksen uusimisessa. Hän korostaa erityisesti keskustelun merkitystä opetuksessa.

Mari Pakkala-Weckströmin tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

 

pihlajamaki-heikki_1402-14.jpg

Vertailevan oikeushistorian professorilla Heikki Pihlajamäellä on laaja opetuskokemus sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Pihlajamäki on toteuttanut monipuolisia ja innovatiivisia kursseja (mm. draamakurssi, LamminLaki-kurssi), joissa tuetaan oppimista ja korostetaan tutkivaa oppimista sekä opiskelijoiden aktiivista roolia. Hän on ollut kehittämässä oikeustieteelliseen opetukseen ongelmalähtöistä opetusta 2000-luvun alussa toimien tässä alansa uranuurtajana. Pihlajamäki on tuottanut runsaasti opetusmateriaalia jotka ovat tunnettuja sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Hän on toiminut yhteisöllisesti ja aktiivisesti tiedekunnassaan opetuksen kehittämiseksi, samoin kuin myös yliopistotasolla.

Heikki Pihlajamäen tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

 

salmesvuori-paivi_1402-14.jpg

Yleisen kirkkohistorian ja sukupuolentutkimuksen dosentti, yliopistotutkija Päivi Salmesvuori on syväsuuntautunutta oppimista tukeva, innovatiivinen opettaja, jonka toimintaa luonnehtii kansainvälisesti orientoitunut tutkimustoiminta ja kollegiaalista kehittämistä eteenpäin vievä opetuksen kehittäminen. Salmesvuori käyttää innovatiivisia opetus- ja arviointimenetelmiä sekä kerää, analysoi ja hyödyntää säännöllisesti palautetta opetuksestaan ja antaa laajasti palautetta opiskelijoille. Hän on alansa kansainvälisiä toimijoita paitsi tutkimuksen myös oppimateriaalituotannon saralla. Hän sekä tuo että vie hyviä opetuskäytänteitä eteenpäin kansainvälisten tutkijavierailujensa myötä.

Päivi Salmesvuoren tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

 

salminen-outi_1402-14.jpg

Farmakologian ja toksikologian yliopistonlehtori Outi Salminen on toiminut pitkään opettajana ja kehittänyt osaamistaan muun muassa kouluttautumalla, julkaisemalla pedagogisia artikkeleita sekä osallistumalla alan opetuksen kehittämisen kongresseihin. Erityisinä ansioina Salmisella on kokemus opetustyön koordinoinnista ja monipuolisten opetusmenetelmien hyödyntämisestä opetuksessa. Hänen opetustapansa on käytännönläheinen ja opiskelijoiden oppimista tukeva. Salminen on kehittänyt innovatiivisia oppimateriaaleja käyttämiinsä opetus- ja työmuotoihin kuten roolityömuotoon. Hän on keskeinen henkilö tiedekuntansa opetuksen kehittämisessä.

Outi Salmisen tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä

 

virtala-anna-maija_1402-14.jpg

Eläinlääketieteellisen epidemiologian yliopistonlehtori Anna-Maija Virtala on aktiivinen pedagoginen toimija ja alansa ainoa opettaja Suomessa. Hän käyttää yhteistoiminnallisia ja aktivoivia opetus- ja arviointimenetelmiä, ja on tuottanut monipuolisesti oppimateriaaleja. Hänen toiminnastaan nousee vahvasti esille omakohtainen tarve ja halu opetuksen kehittämiseen. Virtala tekee pedagogista tutkimusta ja on pitänyt runsaasti pedagogisia esityksiä ja työpajoja. Virtalalla on sekä kansallista että kansainvälistä laajaa yhteistyötä opetuksen kehittämisen saralla.

Anna-Maija Virtalan tiedot TUHAT-tutkimustietojärjestelmässä