Opettajien akatemian jäsenet

Opettajien akatemiassa tunnustusta saavat sekä erinomaiset opettajat että heidän työtään tukevat yhteisöt. Opettajien akatemiaan valittu saa akatemian pysyvän jäsenyyden sekä kaksivuotisen henkilökohtaisen määrärahan. Lisäksi opettajan kotiyksikkö, kuten oppiaine tai osasto saa samaksi ajaksi kehittämisrahaa. Määrärahat ovat käytettävissä opettajana kehittymisen edistämiseen sekä erilaisiin opetuksen ja oppimisen kehittämishankkeisiin.

Opettajien akatemian jäsenet ovat edelläkävijöitä opetusansioissa ja oppineisuudessa opetuksessa. He muodostavat monitieteisen verkoston, joka jakaa osaamistaan sekä toimii aktiivisesti oppimisen ja opetuksen kehittämiseksi yliopistossa. Opettajien akatemian jäsenten tukena ja akatemian asiantuntijajäseninä toimivat yliopiston pedagogiset asiantuntijat.

MIT:n professori ja nobelisti Bengt Holmström kutsuttiin vuosijuhlapäivän tilaisuudessa 24.3.2017 Helsingin yliopiston Opettajien akatemian ensimmäiseksi kunniajäseneksi.

Perusteluissa todetaan, että Holmström on omalla esimerkillään vaikuttanut merkittävällä tavalla yliopisto-opetuksen arvostukseen muun muassa tuomalla esiin professorien aidon läsnäolon merkityksen opetus- ja ohjaustilanteissa. Bengt Holmström on suosittu luennoitsija ja opettaja, joka ottaa huomioon opiskelijoiden toiveet ja tarpeet opetustilanteissaan ja vie opetustaan eteenpäin keskustelujen ja opiskelijoiden esittämien kysymysten kautta. Holmström on myös useassa eri yhteydessä korostanut, että opetuksen ja oppimisen kehittämiseen on muistettava investoida siinä missä tutkimukseenkin. 

Lue Yliopisto-lehden juttu Bengt Holmströmistä.

Opettaja hakee itse Opettajien akatemian jäsenyyttä. Hakuasiakirjana toimii opetusportfolio, joka on jäsennelty Opettajien akatemian kriteerien mukaisesti. Portfoliossaan hakija kuvaa, analysoi sekä tuo esiin näyttöjä opetusosaamisestaan ja -ansioistaan suhteessa Opettajien akatemian kriteereihin. Portfolion lisäksi hakemukseen liitetään lyhyt ansioluettelo sekä suositukset kollegoilta ja opiskelijoilta.

Hakemusten arviointi toteutetaan vertaisarviointina monialaisissa asiantuntijapaneeleissa. Päätöksen Opettajien akatemiaan valittavista jäsenistä tekee rehtori. Arviointiprosessin päätteeksi kukin hakija saa hakemuksestaan kirjallisen palautteen, jossa tuodaan esiin hakijan vahvuudet ja kehittämishaasteet.

Tarkemmat hakutiedot löytyvät yliopiston intranet Flammasta.

Opettajien akatemian kriteeristö noudattaa pääpiirteissään yliopiston johtosäännössä ja tiedekuntien opetustaidon arviointikriteereissä mainittuja osa-alueita (opetuskokemus, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja muut opetustoimessa saavutetut ansiot). Kriteereissä avataan opetusosaamisen eri osa-alueita ja tuodaan esiin sitä miten monin eri tavoin "hyvä opettajuus" ja erinomainen toiminta opetustehtävässä voivat ilmetä. Kriteereiden tarkoitus ei ole hakea vain yhtä tietä hyväksi opettajaksi tai yhtä hyvän opettajuuden mallia. Hyvää opettajuutta tarkastellaan ja arvioidaan kokonaisuutena joka mahdollistaa monenlaisia osaamisprofiileja. Kriteereissä tuodut esimerkit eivät myöskään ole tyhjentäviä luetteloita opetusosaamisesta.