Kansainväliset kumppanuudet ja verkostot

Helsingin yliopistolla on vahvat kansainväliset kontaktit. Yksittäisten tutkijoiden, tutkimusryhmien, laitosten ja tiedekuntien omien verkostojen lisäksi yliopisto on mukana useassa kansainvälisessä järjestössä ja verkostossa, ja se rakentaa uudenlaisia, laaja-alaisia kumppanuuksia. Näiden kumppanuuksien kautta Helsingin yliopisto pyrkii tarjoamaan ja tuottamaan yhä parempaa tutkimusta ja opetusta sekä vahvistamaan mainettaan kansainvälisenä tiedeyliopistona.

UNA Europa on yksi Euroopan Unionin rahoittamista uusista verkostoista, jotka perustettiin vahvistamaan eurooppalaista yliopistokenttää. Sen tavoitteena on luoda perusteet tulevaisuuden eurooppalaiselle yliopistolle.

Allianssin jäsenyliopistot ovat sitoutuneet kehittämään syvällistä ja pitkäaikaista yhteistyötä välillään keskittyen erityisesti innovatiiviseen huippututkimukseen ja –opetukseen. Tärkeä elementti yhteistyössä on kansainvälisten mahdollisuuksien tarjoaminen jäsenyliopistojen henkilökunnalle ja opiskelijoille. Yhteistyössä tähdätään perinteisten maantieteellisten ja tieteenalojen rajojen yli.

Helsingin yliopisto liittyi mukaan UNA Europa -allianssiin 4.10.2019.

 

Euroopan tutkimusyliopistojen liitto LERU on 23 tutkimuspainotteisen huippuyliopiston verkosto kymmenessä Euroopan maassa. Helsingin yliopisto on yksi sen perustajajäsenistä. LERU-yliopistot tarjoavat korkeatasoista opetusta kansainvälisesti kilpailukykyisessä tutkimusympäristössä.

LERU

 • Edistää vahvasti perustutkimuksen asemaa eurooppalaisissa tutkimusyliopistoissa 
 • Keskustelee ja työskentelee EU-organisaatioiden kanssa korkeakoulu- ja tutkimusaloilla esim. Horisontti 2020- ja Erasmus+ -ohjelmien sekä eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) parissa.
 • Auttaa jäsenyliopistojaan jakamaan tietoa, hyviä käytänteitä ja mielenkiintoisia hankkeita liittyen esim. tutkimusdataan, yhteiskuntatieteisiin ja humanistisiin aloihin, uudenlaiseen tohtorinkoulutukseen, tutkimuksen vaikuttavuuteen, yrittäjyyteen ja innovointiin, sukupuoleen sekä e-oppimiseen.

Lisätietoa LERUsta

 

Helsingin yliopisto on täydentämässä aiempia yhteistyösopimuksiaan ja -suhteitaan uudella hankkeella, jonka tarkoituksena on keskittää kumppanuudet maailman johtaviin tutkimusyliopistoihin. Tällaiset strategiset kumppanuudet tukevat yliopiston pyrkimyksiä kehittää tutkimustaan ja henkilöstönsä osaamista. Ajatuksena on, että kun kumppanit valikoidaan huolellisesti yliopistoista, joilla on samanlaiset tai vastaavat kiinnostuksen kohteet, muodostuu vahvaa, uudenlaista tutkimusta sekä uusia mahdollisuuksia tohtorinkoulutusyhteistyöhön.

Tällä hetkellä Helsingin yliopistolla on kolme strategista kumppania, Edinburghin yliopisto, Tukholman yliopisto ja Pekingin yliopisto. Kaikkien kumppaniyliopistojen kanssa on määritelty yhteistyölle tarkkaan rajatut painopistealueet. Alueet ovat:

Edinburghin yliopisto

 • Genomitutkimus
 • Metsätiede

Pekingin yliopisto

 • Ilmanlaatu
 • Vertaileva oikeustiede
 • Opetus ja oppiminen
 • Lääketiede/syöpätutkimus

Tukholman yliopisto

 • Itämeritutkimus
 • Arktinen tutkimus

 

Arktinen yliopisto on yhteistyöverkosto, johon kuuluu yliopistoja, korkeakouluja, tutkimuslaitoksia sekä muita alan koulutuksesta ja tutkimuksesta kiinnostuneita toimijoita. Arktinen yliopisto rakentaa ja tukee yhteisiä resursseja ja yhteistyön infrastruktuureja, joiden avulla jäsenet voivat paremmin palvella sidosryhmiään ja paikallisia yhteisöjään. Koulutus-, tutkimus- ja yhteiskuntasuhdeyhteistyön kautta verkosto kehittää pohjoisen alueen ymmärrystä, tukee yhteisöjen elinvoimaisuutta ja kestävää taloutta sekä edistää kansainvälisiä kumppanuuksia.

Helsingin yliopisto osallistuu arktisen alueen tutkimusyhteistyöhön Arktisen yliopiston temaattisten verkostojen kautta. Yliopisto on myös aktiivinen jäsen north2north
-opiskelijavaihtoverkostossa, joka toimii Arktisen yliopiston piirissä.

Helsingin yliopisto kuuluu World 100 Reputation Network -verkostoon, joka harjoittaa maineenhallintaa, kansainvälisiä suhteita ja strategian ammattimaista kehittämistä tukevaa huippututkimusta.

Verkoston jäseneksi hyväksytään vain yliopistoja, jotka ovat olleet kansainvälisten ranking-listojen 200 parhaan yliopiston joukossa viimeisen kolmen vuoden aikana. Verkoston kautta Helsingin yliopisto voi osallistua yhteen vuosittaiseen tutkimushankkeeseen, joka laajentaa käsityksiä maineenhallinnasta. Vuonna 2015 verkoston tutkimus keskittyi viestinnän strategiseen suunnitteluun, viestinnän painopistealueisiin, kansainvälistymiseen, yhteistyökumppaneiden valintaan sekä sidosryhmiin ja mediaan.

Maineen tutkimus vaikuttaa käytäntöihin ja tukee strategiatyötä. World 100 Reputation Network -verkoston kautta Helsingin yliopisto voi kartoittaa alan kansainvälistä tasoa muissa huippuyliopistoissa ja jakaa innovatiivisia näkökulmia kansainväliseen brändinrakennukseen.

Yksi Helsingin yliopiston tavoitteista strategiakaudelle 2013–2016 oli, että yliopisto kantaa vastuunsa yhteiskunnallisena vaikuttajana. Helsingin yliopisto palvelee suomalaista yhteiskuntaa, mutta se tuntee myös vastuunsa globaalin kestävän kehityksen puolestapuhujana. Merkittävimpiä kestävän kehityksen teemoja yliopistolle on akateemisen vapauden ja rehellisyyden vaaliminen kaikkialla maailmassa. Vuonna 2014 Helsingin yliopisto liittyi Scholars at Risk (SAR) -verkostoon, joka pyrkii suojelemaan yksittäisten tutkijoiden ja akateemisten yhteisöjen tekemää tutkimusta, opetusta ja oppimista sorrolta ja tukahduttamiselta. Työtä tehdään sijoittamalla vaarassa olevia tutkijoita isäntäyliopistoihin, tarjoamalla työpajoja ja koulutuksia sekä järjestämällä luentoja, joita pitävät verkoston yliopistojen tutkijat.

Verkostoon kuuluu yli 200 yliopistoa yli 30 maasta.

Lisätietoa SAR-verkostosta ja Helsingin yliopistosta saat Markus Laitiselta:

 

UNICA, Universities in the Capitals of Europe -verkostoon kuuluu 46 yliopistoa 35 eurooppalaisesta pääkaupungista. Yhteensä jäsenyliopistoissa on yli 150 000 työntekijää ja 1 800 000 opiskelijaa. UNICAn puitteissa jäsenyliopistot voivat keskustella yliopistotutkimuksen, -koulutuksen ja -hallinnon muutoksista sekä strategisesta kehityksestä.

Euroopan yliopistoliitto (EUA) on eurooppalaisten yliopistojen ja kansallisten rehtorineuvostojen yhteistyöelin, joka kattaa 47 Euroopan maata. EUA on osallistunut merkittävällä tavalla Bolognan prosessiin, ja se on tärkeä vaikuttaja EU:n korkeakoulu-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa.

Vuonna 1950 perustettu IAU, International Association of Universities on UNESCOn alaisuudessa toimiva kansainvälinen yhdistys, johon kuuluu korkeakoulualalla toimivia organisaatioita noin 120 maasta. Sen tavoitteena on auttaa jäseniään toimimaan korkeakoulualan yhteisten asioiden puolesta ja tehdä yhteistyötä alan kansainvälisten, alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa.

 

Euraxess – Researchers in Motion on Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden tukema ainutlaatuinen Euroopan laajuinen aloite, jonka puitteissa tarjotaan tutkijoille tietoa ja tukipalveluita. Lisäksi tuetaan tutkijoiden liikkuvuutta ja urakehitystä sekä edistetään tieteellistä yhteistyötä Euroopassa ja muualla.

Helsingin yliopisto on Euraxessin sillanpääorganisaatio Suomessa.

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on itsenäinen, vuonna 2008 perustettu EU:n elin, jonka tavoitteena on vahvistaa Euroopan innovaatiokykyä. EIT tukee muutosvoimaisten Euroopan laajuisten kumppanuuksien kehittämistä johtavien yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten välille. Kumppanuuksia kutsutaan innovaatioyhteisöiksi (Knowledge and Innovation Communities, KIC). Kukin KIC on omistautunut etsimään ratkaisuja tiettyyn globaaliin haasteeseen. 

Helsingin yliopisto on jäsenenä kolmessa EIT KIC:issä: EIT Food, EIT Climate-KIC ja EIT Digital.