Tieteenala- ja muiden rahastojen nimikkorahastot

Helsingin yliopiston rahastoilla on monisatavuotinen historia ja nykyään lahjoitusvaroihin perustuvaan kokonaisuuteen kuuluu lähes 300 nimikkorahastoa. Vanhin tunnettu, yhä stipendejä jakava yksityiseen lahjoitukseen perustuva nimikkorahasto perustuu luutnantti Erik Ekestubben testamenttiin 1745. Turun Akatemian ajalta 1700-luvulta ovat säilyneet myös Haartmanin ja Bilmarkin lahjoitusrahastot.

2000-luvulla rahastoja on perustettu useita kymmeniä. Kulta-aikaa rahastojen perustamiselle olivat Suomen itsenäisyyden alkuvuosikymmenet, mutta 50-luvun lopulta 90-luvulle rahastoja perustettiin harvoin. Historia on täynnä näkemyksellisiä lahjoittajia, joilla on ollut tahto, pyrkimys ja tieto siitä, miten lahjoitusvarat edistävät tieteen kehitystä ja Suomen hyvinvointia. Rahastot heijastavat yhteiskuntaa ja aikaa, jossa ne ovat syntyneet. Sodat, kielitaistelut, poliittinen ilmapiiri ja uusien tieteenalojen synty ovat olleet heräte rahaston perustamiseen. Milloin on edistetty kielten tuntemusta, matematiikan ja fysiikan tutkimusta, milloin pedagogiikan opetusta ja tuberkuloosin tutkimista. Keskeisimpiä tavoitteita rahastojen perustamiselle ovat olleet tieteenalan turvaaminen tai sen aseman kohentaminen; lahjakkaiden opiskelijoiden taloudellisen aseman korjaaminen; kansainvälisen toiminnan ja tiedonkeruun vilkastuttaminen; Suomen ja koko ihmiskunnan asian edistäminen tutkimuksen kautta; tietyn paikkakunnan tai kielen aseman parantaminen; Suomen tai yliopiston merkkihenkilön tai tapahtuman muistaminen; itselle rakkaan henkilön ja hänen elämäntyön kunnioittaminen sekä oman koulutuksen ja yliopiston arvostaminen. Lahjoittajien tarinoihin voi tutustua muun muassa verkkosivuillamme sekä vuosittain julkaistavan Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat -vuosikirjan sivuilla.

Har­ry Fe­der­leyn ra­has­to perustuu perinnöllisyystieteen henkilökohtaisen ylim. professorin Harry Federleyn lasten Håkan Federleyn, Inga Segercrantzin, Gunnar Federleyn ja Ulla Lampeniuksen lahjoitukseen 1979. Rahasto jakaa stipendejä perinnöllisyystieteen alan suomalaisille tutkijoille alan ulkomailla tapahtuvaa tutkimusta varten.

Ama­nuens­si Carl Fin­ni­län eläin­tie­teel­li­nen ra­has­to perustuu johtaja C. J. Finnilän ja Elisabeth Finnilän lahjoitukseen 1918. Rahasto on perustettu heidän poikansa Carl Johan Finnilän muistoksi, joka surmattiin matkalla pohjoiselle rintamalle 1918. Rahasto myöntää varoja ulkomaisiin ja kotimaisiin eläintieteen tutkimus- ja opintomatkoihin sekä avustaa eläintieteen laitoksen tieteellistä tutkimustyötä ja myöntää tieteellisten tutkimusten julkaisuavustuksia sekä varoja eläintieteellisen museon kokoelmien kartuttamiseen.

Pro­fes­so­ri Olli Hal­kan ra­has­to perustuu professori Olli Halkan 60-vuotispäivän yhteydessä kerättyihin varoihin 1988. Rahastosta myönnetään stipendejä henkilöille, jotka tekevät perinnöllisyystieteen alaan kuuluvaa tutkimusta ja joiden koulutuksesta yliopiston perinnöllisyystieteen laitos on vastannut.

Aka­tee­mik­ko Ilk­ka Hans­kin ra­has­ton tarkoituksena on kunnioittaa akateemikko Ilkka Hanskin elämäntyötä ja kerätä varoja ja tukea niillä tutkimusta ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistämistä populaatio- ja luonnonsuojelubiologian alalla. Rahaston alkupääoman muodostuu useiden lahjoittajien lahjoituksista akateemikko Ilkka Hanskin muistokeräykseen.

Hei­non­sa­lon ra­has­to FM Marja-Liisa Heinonsalo ja KTM Eero Heinonsalo perustivat rahaston vuonna 2006 tukemaan yliopistossa tehtävää bio- ja ympäristötieteellistä tutkimusta. Rahaston tarkoituksena on tukea erityisesti bio- ja ympäristötieteen väitöskirjatutkijoiden ja/tai tutkimusryhmien materiaali- ja instrumenttihankintoja. 

Hel­sin­gin yli­opis­ton Itä­me­ri-ra­has­to tukee Itämeri-tutkimusta Helsingin yliopistossa. Rahaston varat perustuvat Itämeri-tutkimuksen hyväksi tehtyihin lahjoituksiin.

Hel­sin­gin yli­opis­ton Tie­de­kum­mi-ra­has­ton tarkoituksena on kerätä varoja Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tutkimusryhmien ja tutkijoiden tukemiseen. Lue lisää >> 

Caj Gus­taf Ny­ber­gin pal­kin­to­ra­has­to perustuu professori Carl Nybergin ja hänen tyttärensä Maja Aminoffin lahjoitukseen poikansa ja veljensä Caj Gustaf Nybergin muistoksi 1941. Rahasto antaa palkintoja Helsingin yliopistossa opiskelevalle ylioppilaalle tai nuorelle tieteenharjoittajalle, joka vuoden aikana on painattanut jonkin osteologiaa koskevan tutkimuksen tai valmistanut luurankoja tai luurangon osia, jotka on hyväksytty eläinlääketieteellisen laitoksen luurankokokoelmaan.

J. A. Palmé­nin ra­has­to perustuu professori, vapaaherra J. A. (Johan Axel) Palménin 70-vuotissyntymäpäivänä 7.11.1915 hänen ystäviensä ja oppilaittensa keräämiin varoihin. Rahaston tarkoituksena on Tvärminnen eläintieteellisen aseman edistäminen.

Pro­fes­so­ri Esko Suo­ma­lai­sen ra­has­to perustuu professori Esko Suomalaisen 75-vuotispäivän yhteydessä kerättyihin varoihin 1986. Rahasto tukee perinnöllisyystieteen alaan kuuluvaa tutkimusta.

Pääoma (2017): 7 000 000 euroa, apurahajako 166 148 euroa. Hoitokunta: uusi hoitokunta nimitetään keväällä 2018. Vanhin nimikkorahastoista on vuodelta 1779.

Ar­keo­lo­gian tut­ki­mus­ra­has­to Rahaston varat perustuvat professori Mika Lavennon merkkipäiväkeräyksen johdosta lahjoitettuhin sekä muihin lahjoitettuihin varoihin. Rahaston tarkoitus on arkeologisen tutkimuksen tukeminen.

Carl Back­ma­nin ra­has­to Perustuu saksan kielen lehtori Carl Backmanin testamenttiin 1856. Rahasto myöntää matka-avustuksia nuoremmille opettajille, jotka ovat työskennelleet vähintään vuoden julkisissa oppilaitoksissa ja ovat osoittaneet erinomaisia taipumuksia alalle.

Bil­mar­kin lah­joi­tus­ra­has­to Perustuu historian ja moraalin professori Johan Bilmarkin testamenttiin 1779. Rahaston varat oli tarkoitettu stipendeihin, historian ja luonnonoikeuden apulaisen palkkaamiseen, kirjastonhoitajan surkean palkan korottamiseen sekä konsistorin käytettäväksi yliopiston ja tieteen hyväksi.

Riit­ta Breit­holtzin sti­pen­di­ra­has­to Perustuu rehtori Antti Breitholtzin ja hänen vaimonsa Ines Breitholzin testamenttiin 1960. Rahasto myöntää stipendejä fonetiikan opiskelijoille.

Paul Val­ter Carl­so­nin sti­pen­di­ra­has­to Perustuu Lydia Snellmanin (o.s. Carlson) lahjoitukseen 1926. Rahasto myöntää stipendejä opintojaan menestyksellisesti harjoittaneille Hämäläis-Osakuntaan kuuluville kandidaateille tai ylioppilaille, joiden pääaineena on estetiikka, filosofia tai historia.

Mau­rice de Cop­pet'n lah­joi­tus­ra­has­to Perustuu Ranskan entisen Suomessa olleen edustajan, ministeri Maurice de Coppet'n lesken rouva Yseult de Coppet'n lahjoitukseen 1931 sekä Faro-säätiön lahjoituksiin 2005 ja 2007. Rahasto myöntää noin kerran kahdessa vuodessa palkinnon Suomen kansalaisten julkaisemista tai käsikirjoituksina palkittavaksi jätetyistä ranskalaisten teosten käännöksistä.

De­rek Fews­te­rin ra­has­to Rahaston varat perustuvat Derek Fewsterin merkkipäiväkeräyksen johdosta lahjoitettuihin varoihin. Rahaston tarkoitus on historian tutkimuksen ja opiskelun tukeminen.

Georg Frietschin ra­has­to Perustuu hovioikeudensihteeri Georg Frietschin lahjoitukseen 1936. Rahastosta myönnetään stipendejä hyväksi havaituille korkeakouluopiskelijoille, myös jo valmistuneille, joilla on halua ja menestystä omistautua käytännössä filosofisiin, etnologisiin ja psykologisiin opintoihin.

Hel­sin­gin nor­maa­li­ly­seon Hu­ma­nis­ta-ra­has­to Perustuu Helsingin normaalilyseon historian, yhteiskuntaopin ja taloustiedon lehtori, filosofian maisteri Sinikka Sahin merkkipäiväkeräyksien tuottoihin. Rahasto on perustettu vuonna 2003 humanististen aineiden, erityisesti historian opetuksen kehittämiseksi.

Os­kar Ka­ja­van sti­pen­di­ra­has­to Perustuu leskirouva Josefina Kangelinin testamenttiin 1941. Rahastosta myönnetään varoja opiskelijoille, jotka täydentääkseen ranskan kielen opintojaan ja hankkiakseen itselleen riittävät tiedot ”roomalaisten” kielessä opiskelevat Ranskanmaan jossakin korkeakoulussa (muttei Pariisissa).

Kris­tii­na-ra­has­to Rahaston tarkoituksena on sukupuolentutkimuksen, sukupuolentutkimuksen opetuksen ja opiskelijoiden tukeminen Helsingin yliopistossa.

Mai­ja Leh­to­sen ra­has­to Perustuu Helsingin yliopiston entisen yleisen kirjallisuustieteen ja estetiikan professori Maija Lehtosen (k. 2015) yli neljän miljoonan euron testamenttilahjoitukseen. Rahasto jakaa apurahoja ja palkintoja jatko-opiskelijoille ja erityisesti post-doc-vaiheessa oleville tutkijoille sekä opettajille seuraavilta tutkimusaloilta: ranskan kieli, ranskankielinen kirjallisuus, Ranskan historia, suomalais-ranskalaiset kulttuurisuhteet tai suomalainen kirjallisuus.

Hjal­mar Lin­de­rin ra­has­to Perustuu kamariherra Hjalmar Linderin lahjoitukseen 1919. Rahaston varat oli tarkoitettu varsinaisen taidehistorian professorin viran perustamiseksi. Kamariherra, mesenaatti Linder edellytti, että perustettavan viran ensimmäiseksi haltijaksi kutsuttaisiin ylim. taidehistorian professori J. J. Tikkanen.

Kris­ti­na ja Ant­ti Lin­no­vaa­ran ra­has­to Rahasto perustuu filosofian tohtori Kristina Linnovaaran ja taiteilija Antti Linnovaaran lahjoitukseen vuonna 2008. Rahaston tarkoituksena on tukea historiatutkimusta, joka käsittelee kuvataidekentän ja yhteiskunnan vuorovaikutusta.

Maple Leaf and Eagle Fund Rahaston tarkoituksena on Pohjois-Amerikkaan liittyvän tutkimuksen, opetuksen ja opiskelijoiden tukeminen.

Anna Mau­ra­sen ra­has­to Perustuu vararehtori Anna Maurasen merkkipäiväkeräykseen 2017. Rahaston tarkoituksena on kielen prosessointiin liittyvän tutkimuksen tukeminen erityises-ti post doc -tasolla Helsingin yliopistossa.

Hen­rik Mei­nan­de­rin ra­has­to Rahasto sai perustamisvarallisuutensa humanistisen tiedekunnan varadekaani Henri Meinanderin 50-vuotispäivän kunniaksi vuonna 2010 lahjoitetuista varoista. Rahaston tarkoituksena on historian ruotsinkielisen oppiaineen toiminnan tukeminen.

Ta­ka­ha­ru Mit­suin ra­has­to Perustuu paroni Takaharu Mitsuin ja Tokion suomalais-japanilaisen yhdistyksen lahjoitukseen 1934. Rahaston tarkoituksena on edistää Japani-aiheisen kirjallisuuden hankkimista Helsingin yliopistolle.

FM Eila Myk­kä­sen ra­has­to Perustuu FM Eila Mykkäsen lahjoitukseen vuodelta 2013. Rahasto tukee germaanisen ja/tai pohjoismaisen filologian opiskelua ja tutkimusta.

Ernst ja Ines Ne­van­lin­nan ra­has­to Perustuu professori Ernst Nevanlinnan lesken, filosofian maisteri Ines Nevanlinnan testamenttilahjoitukseen 1963. Rahasto jakaa apurahoja opintoavustuksina kotimaiselle nuorelle tiedemiehelle, filosofian tai valtiotieteen kandidaatille, joka on osoittanut erityistä lahjakkuutta, tieteellistä pätevyyttä ja harrastusta jollakin seuraavalla alalla: finanssioppi, kansantalous, filosofia, historia, estetiikka, taidehistoria..

Reh­to­ri Ilk­ka Nii­ni­luo­don ra­has­to Rahasto sai perustamisvarallisuutensa Niiniluodon 60-vuotispäivän kunniaksi vuonna 2006 lahjoitetuista varoista. Rahasto perustettiin Ilkka Niiniluodon aloitteesta, ja sen tarkoituksena on tukea lahjakkaita filosofian opiskelijoita ja tutkijoita.

Mark­ku Pel­to­sen ra­has­to Perustuu professori Markku Peltosen merkkipäiväkeräykseen. Rahaston tarkoituksena on uuden ajan (1500–1800) yleisen historian tutkimuksen tukeminen Helsingin yliopistossa.

Thio­dolf Rei­nin sti­pen­di­ra­has­to Perustuu yliopiston opettajien, virkamiesten sekä muiden yliopistoa lähellä olevien tahojen keräykseen filosofian professori, valtioneuvos Karl Gabriel Thiodolf Reinin pitkän ja merkityksellisen yliopistouran kunnioittamiseksi hänen erotessaan yliopiston vt. sijaiskanslerin tehtävästä 1903. Rahasto palkitsee tieteellisiä, suomeksi tai ruotsiksi kirjoitettuja väitöskirjoja. Palkittavan väitöskirjan aiheen tulee mieluiten olla filosofian alaan liittyvä, mutta se voi liittyä myös Suomen historiaan.

Kans­le­ri Pent­ti Ren­val­lin muis­to­ra­has­to Perustuu Kansallis-Osake-Pankin toimesta kansleri, Suomen ja Skandinavian historian professori Pentti Renvallin kuoleman jälkeen kerättyihin varoihin 1975. Rahasto tukee historiaan kohdistuvaa tutkimustyötä.

Rai­ja Ry­min-Ne­van­lin­nan ra­has­to Rahaston tarkoituksena on apurahojen tai vastaavan tuen jakaminen venäläisen kirjallisuuden ja sen kääntämiseen tutkimukseen opiskelijoille ja/tai tutkijoille. Rahaston varat perustuvat Raija Rymin-Nevanlinnan Helsingin yliopistolle testamenttaamiin varoihin.

An­ders Jo­han Sjögre­nin sti­pen­di­ra­has­to Perustuu historian, kansatieteen ja suomalais-ugrilaisen kielitieteen tutkijan, tutkimusmatkailijan ja Pietarin tiedeakatemian akateemikko A. J. Sjögrenin tyttären, neiti Matilda Sjögrenin testamenttiin 1898. Rahasto myöntää stipendejä altailaisen kieliryhmän tai sen sukuisten kielten opiskeluun.

Kans­le­ri Hugo Suo­lah­den muis­to­ra­has­to Perustuu kansleri, germaanisen filologian professori Hugo Suolahden muistokeräykseen 1940. Rahasto palkitsee humanistisen tiedekunnan lukuvuoden parhaan pro gradu -työn germaanisen, romaanisen tai englantilaisen filologian alalta.

Georg Tscher­noch­vos­tof­fin ja Ni­ko­lai Vos­kre­sens­kyn muis­to­ra­has­to Rahaston tarkoituksena on tukea slaavilaista filologiaa Helsingin yliopistossa. Rahaston tuotto tulee jakaa stipendinä tai apurahana henkilölle, joka on suorittanut vähintään filosofian maisterin vai vastaavan tutkinnon Helsingin yliopistossa ja jonka pääaine on slaavilainen filologia. Rahasto perustuu Nina Tschernochvostoffin ja Natalia Varteman testamenttilahjoitukseen 2013.

Han­nu Val­de­mar Voi­paa­lan muis­to­ra­has­to Perustuu tilanomistaja Waldemar Niemisen ja hänen puolisonsa Aina Niemisen lahjoitukseen 1940 heidän sodassa kaatuneen poikansa filosofian kandidaatti Hannu Valdemar Voipaalan muistoksi. Rahastosta myönnetään stipendejä suomenkielisille kandidaateille tai ylioppilaille, jotka ovat filosofian kandidaatin tutkinnossa tai muissa valmistavissa opinnäytteissä osoittaneet taipumusta tieteellisiin opintoihin ja valmistelevat tieteellistä tutkielmaa Suomen historian alalta.