Religion, Conflict and Dialogue paneutuu maailmanlaajuisiin ongelmiin

 

Teologinen varainhankinta RCD

Helsingin yliopiston uusi monitieteinen tutkimuskeskus tuottaa syvällistä tietoa uskontojen roolista konflikteissa ja niiden ratkaisemisessa. Teologiseen tiedekuntaan sijoittuva tutkimuskeskus tutkii, miten uskonnot voivat olla keskenään rakentavassa vuoropuhelussa ja tarjoaa tutkimuksensa tulokset tulevien uskonnollisten ja poliittisten johtajien hyödynnettäväksi. Erityisesti huomiota kiinnitetään sukupuolikysymyksiin. 

Uskonnot maailmanlaajuisena haasteena

Uskontojen rooli viime aikojen maailmanlaajuisissa tapahtumissa on yhä merkittävämpi. Uskonnon voimakas siirtyminen länsimaissa yksityisyyden piiristä takaisin julkiseen elämään vaikuttaa meihin kaikkiin vakaumuksesta riippumatta. Uskontojen uudet, radikaalit tulkinnat muuttavat myös sellaisia yhteiskuntia, joissa uskonto on aina ollut osa julkista elämänpiiriä. 

Esimerkiksi maahanmuutto tekee uskontoja näkyvämmiksi, kun eri uskontokuntien kohtaaminen haastaa käsityksemme uskosta ja uskonnollisista yhteisöistä. On olemassa varteenotettava vaara, että uskonto johtaa syvällisemmän ymmärryksen sijaan uusiin konflikteihin. Uskontojen on aiemmin uskottu ylläpitävän yhteiskunnan vakautta, mutta nykymedia esittää ne ensisijaisesti epävarmuuden ja levottomuuden aiheuttajina. Uskonnot ovat osa maailman ongelmia, mutta ne ovat myös osa ratkaisua. 

Vuoropuhelulla kohti ratkaisuja 

Tutkimuskeskus pyrkii löytämään ratkaisuja, joiden avulla eri uskonnot voivat olla rakentavassa vuoropuhelussa niin toistensa kuin niitä ympäröivän yhteiskunnankin kanssa. Tämä voi lieventää jännitteitä paikallisesti ja maailmanlaajuisesti ja haastaa ennakkoluulot. Tutkimuskeskuksessa ymmärretään monipuolisesti niitä tekstejä ja perinteitä, jotka muodostavat nykyuskontojen perustan, ja tätä asiantuntijuutta käytetään pohdittaessa, miten uskontoja voidaan ymmärtää niin uskonnollisissa kuin sekulaareissa konteksteissa.

Tutkimuskeskus keskittyy erityisesti sukupuolen eri ulottuvuuksiin, jotka jäävät usein huomiotta rauhan, konfliktien ja uskontojen tutkimuksessa. Miehet hallitsevat tyypillisesti uskonnollisia valtarakenteita, mutta heidän tekemänsä päätökset vaikuttavat usein ensisijaisesti naisiin. Sukupuolten epätasa-arvon tunnistaminen on tärkeää kaikilla keskeisillä tasoilla: uskonnollisissa instituutioissa, konfliktin ratkaisussa ja ruohonjuuritasolla. Naisilla tulee olla mahdollisuus kouluttautua, ja heidän osaamisensa, kiinnostuksen aiheensa ja tarpeensa tulee ottaa huomioon niin konflikteissa kuin rauhanneuvotteluissakin.  

Tutkimuskeskus on monitieteinen ja se pyrkii monitieteiseen yhteistyöhön muiden samankaltaisten keskusten kanssa ympäri maailman. 

Tietoa ja taitoa päättäjille

Tutkimuskeskus tuottaa huippututkimusta tulevaisuuden uskonnollisille ja poliittisille johtajille. Poliittiset päätöksentekijät, opettajat, uskonnollisten yhteisöjen työntekijät ja johtajat saavat foorumin, jossa uskonnon roolia konfliktitilanteissa voidaan analysoida ja ymmärtää vuorovaikutuksessa muiden osapuolien kanssa. Media saa käyttöönsä huipputason ajankohtaisia analyysejä uskonnon merkityksestä konflikteissa. 

Tutkimuskeskus tarjoaa myös tutkimusperusteista koulutusta opiskelijoille Helsingin yliopiston kansainvälisessä Intercultural Encounters -maisteriohjelmassa. Opiskelijat koulutetaan päätöksenteon, rauhanneuvottelujen ja konfliktinratkaisun ammattilaisiksi.