Oikeustieteen rahaston nimikkorahastot

Lauri Cederbergin rahasto

Perustuu Lauri Cederbergin tyttären Anita Cederbergin lahjoitukseen. Rahasto tukee yksityisoikeuden tutkimusta kauppaoikeuden alalla Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. 

Jakob Wilhelm Chydeniuksen rahasto

Rahasto perustuu Lauri Cederbergin, Ilmari Tawaststjernan, Ulf Hjalmar Granfeltin ja Ilmari Caseliuksen lahjoitukseen 1932. Rahasto palkitsee siviili- ja kauppaoikeuden tutkijoita.

Tauno ja Reino Ellilän rahasto

Perustuu professori Reino Kalervo Ellilän testamenttiin 1980 sekä hänen kuolemansa muiston kunnioittamiseksi lahjoitettuihin varoihin. Rahasto tukee oikeustieteen, erityisesti prosessi- ja rikosoikeuden, tutkimusta ja opetusta.

Bertel Fellmanin lahjoitusrahasto

Perustuu Fanny ja John Fellmanin testamenttiin 1918. Rahaston säännöt vahvistettiin 1938 ja rahasto myöntää tukea oikeustieteen kandidaateille, jotka ovat suorittamassa oikeustieteen lisensiaatin tutkintoa sekä oikeustieteen lisensiaateille, jotka haluavat jatkaa opintojaan ja joiden äidinkielenä on ruotsi.

Jaakko Forsmanin stipendirahasto

Perustuu oikeustieteen professori Jaakko Forsmanin entisten oppilaiden, muun muassa Kaarlo Ingnatiuksen, A. Liliuksen, J. Svanljungin, Axel Ärtin, K.J. Stålbergin ja Wilhelm Chydeniuksen, keräämiin varoihin professorinsa kuoleman (1899) muistoksi. Lahjakirja luovutettiin yliopistolle vuonna 1900. Rahasto jakaa stipendejä yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa opintoja harjoittaville Suomen kansalaisille.

Jaakko Forsmanin testamenttirahasto

Perustuu professori Reino Kalervo Ellilän testamenttiin 1980 sekä hänen kuolemansa muiston kunnioittamiseksi lahjoitettuihin varoihin. Rahasto tukee oikeustieteen, erityisesti prosessi- ja rikosoikeuden, tutkimusta ja opetusta.

Professori Kaarlo Kairan muistorahasto

Perustuu professori Kaarlo Kairan kuoleman 1966 muistoksi lahjoitettuihin varoihin. Rahastosta myönnetään apurahoja tunnustuspalkintona lahjakkaille, opinnoissaan hyvin edistyneille, mieluiten vähävaraisille opiskelijoille.

Lainopillisen Ylioppilastiedekunnan kustannustoimikunta

Perustuu Lainopillisen Ylioppilastiedekunnan lahjoittamiin varoihin vuonna 1989. Rahaston tarkoituksena on myöntää apurahoja taloudellista tukea tarvitsevien oikeustieteellisten oppikirjojen, opetusmonisteiden ja muiden opintomateriaalien laatimista varten.

F. O. Liliuksen stipendirahasto

Perustuu oikeusneuvosmies Frans Oskar Liliuksen testamenttiin 1928. Rahaston tarkoituksena on myöntää stipendejä sellaisille lainopillisen tiedekunnan opiskelijoille, jotka ovat kirjoittaneet korkeampaa arvolausetta varten siviilioikeudesta lakitieteen kandidaattitutkintoa varten hyväksytyn laudaturkirjoituksen.

Professori Kari S. Tikan muistorahasto

Professori Kari S. Tikan (1944–2006) muistoa kunnioittaakseen Helsingin yliopisto perusti vuonna 2006 professori Kari S. Tikan muistorahaston. Nimikkorahaston varat perustuvat professorin muistokeräykseen lahjoitetuista varoista ja se tukee nuoria lahjakkaita oikeustieteen tutkijoita.

Seija-Riitta ja Jyrki Vihman stipendirahasto

Rahaston tarkoitus on apurahojen ja muun tuen myöntäminen kansainvälisen työoikeuden ja erityisesti Kansainvälisen työjärjestön ILO:n toiminnan tutkimukseen ja tunnetuksi tekemiseen sekä tutkimukseen Euroopan unionin tai muiden vastaavien kansainvälisten organisaatioiden toiminnan vaikutuksista ILO:n toimintaan. Rahaston varat perustuvat Jyrki Vihman testamenttikeräykseen ja Seija-Riitta Vihman testamenttilahjoitukseen Helsingin yliopistolle.

Rudolf Westermarckin palkintorahasto

Perustuu yliopistokamreeri Nils Christian Westermarckin lahjakirjaan 1885 hänen poikansa, oikeustieteen kandidaatti Christian Rudolf Westermarckin kuoleman muistoksi. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on myöntää palkintoja ruotsinkielisestä kirjoituksesta, joka käsittelee oikeustieteellisen tiedekunnan alaan kuuluvaa ainetta.