Lahjoitusprofessuurit

Helsingin yliopistossa työskentelee lahjoitusvaroihin kokonaan tai osittain perustuvissa tehtävissä yli 100 professoria, tutkijaa ja muuta asiantuntijaa. Osa tehtävistä on pysyviä, osa määräaikaisia. Osa-aikaiset tehtävät on merkitty *-merkillä. Lahjoitusvarat ovat olleet vaikuttava väylä, sillä useita alunperin lahjoitusvaroilla rahoitettuja tehtäviä rahoitetaan nykyään yliopiston perusrahoituksella. Lahjoitusprofessuureja ja muita -tehtäviä rahoitetaan lahjoitusvaroista ja yliopisto tekee niihin liittyvät henkilövalinnat normaalin tehtäväntäyttömenettelyn kautta. Kiitos yhteistyökumppanit ja lahjoittajat! 

Itämeritutkimuksen professuuri, professori Alf Norkko
Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse, Suomen ympäristökeskus

Itämeren toiminnallisen biodiversiteetin apulaisprofessuuri, apulaisprofessori Aleksandra Lewandowska
Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse

Kaupunkiekosysteemitutkimuksen professuuri, professori Heikki Setälä
Lahden kaupunki

Kalastusbiologian professuuri, professori Sakari Kuikka
Kotkan kaupunki, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Monitieteisen riskianalyysin professuuri, professori Päivi Haapasaari
Suomen ympäristökeskus ja Kotkan kaupunki

Ympäristöbiotekniikan professuuri, professori Martin Romantschuk
Lahden kaupunki

Ympäristötutkimuksen professuuri, professori Lauri Arvola
Kehittämiskeskus Oy Häme

Professor i hållbar utveckling, professor Kristina Lindström
Tulevaisuusrahaston tuotto

Maitohygienian ja nautaterveydenhuollon professuuri, professori Päivi Rajala-Schultz
Maidon teollisen hygienian professuuri, professori Miia Lindström
Walter Ehrströmin säätiö

Professur i husdjursvälfärd, svenskspråkig, professori Anna Valros
Anna och Karl Eklunds stiftelse, Finlands veterinärmedicinska stiftelse, Konstsamfundet, Stiftelsen Finlandsvenska Jordfonden, Stödstiftelsen för veterinärmedicinsk forskning, Sparbankstiftelsen, Svenska kulturfonden, Svenska Lantbruksproducenters Centralförbund, Vetcare Oy, Universitets apoteket samt Walter Ehrströms stiftelse

Eläinlääketieteellisen anestesian ja kivunhoidon professuuri (professuurin täyttö on kesken)
Yliopiston Apteekki, Vetcare Oy, Eläinlääketieteellisen tutkimuksen tukisäätiö, Suomen eläinlääketieteen säätiö

Erikoistuva eläinlääkäri, hevossairaudet* (tehtävän täyttö on kesken)
Tulevaisuusrahaston tuotto

Farmakoekonomian professuuri, professori Marja Blom
Yliopiston Apteekki 

Sosiaalifarmasian professuuri, professori Marja Airaksinen
Yliopiston Apteekki 

Ruotsinkielinen lääkeainetoksikologian professuuri, tehtävän täyttö on kesken
Tulevaisuusrahaston tuotto

Yhdysvaltain tutkimuksen professuuri, professori Mikko Saikku
McDonnell Douglas Aerospace

Tietokirjallisuuden ja -kirjoittamisen professuuri, professori Pirjo Hiidenmaa
Tietokirjallisuuden edistämiskeskus, Tieteen tiedotus ry ja Lauri Jäntin säätiö

Yrityshistorian professuuri, professori Niklas Jensen-Eriksen
Professuuri perustuu Casimir Ehrnroothin merkkipäivän kunniaksi tehtyihin lahjoituksiin

Meriarkeologian ruotsinkielinen apulaisprofessuuri (tenure track), apulaisprofessori Kristin Ilves
Tulevaisuusrahaston tuotto

Alkuperäiskansatutkimuksen apulaisprofessuuri (assistant professor, tenure track), apulaisprofessori Pirjo Kristiina Virtanen
Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahasto ja sen tuotto

Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessuuri (tenure track), apulaisprofessori Katri Pynnöniemi
Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahasto ja sen tuotto

Ruokakulttuurin professuuri, professori Johanna Mäkelä (tiedekunnan dekaani 2018-2021), sijainen professori Mari Niva
Useita lahjoittajia sekä Tulevaisuusrahaston tuotto

Professor i småbarnspedagogik, professori Mirjam Kalland
Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahasto ja sen alarahastot

Teknologiakasvatuksen apulaisprofessuuri
Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahasto

Psykiatrian ruotsinkielinen professuuri 
Vaasan sairaanhoitopiiri  

Farmakogenetiikan professuuri, professori Mikko Niemi
Yliopiston Apteekki  

Professor i medicinsk genetik, tehtävän täyttö on kesken
Folkhälsan

Nuorisopsykiatrian professuuri*, professori Mauri Marttunen
Yrjö ja Tuulikki Ilvosen rahasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

Sisätautien professuuri, professori Tuomo Nieminen
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Viipurin tuberkuloosisäätiö  

Radiologian professuuri, tehtävän täyttö on kesken
Agfa

Reumatologian professuuri*, professori Kari Eklund
Abbvie Oy

Päihdelääketieteen työelämäprofessuuri, työelämäprofessori Kaarlo Simojoki
Alko

Kliinisen lääketieteen tutkimuksen professuuri, syöpätaudit, professori Akseli Hemminki
Kliinisen lääketieteen tutkimuksen professuuri, ortopedia ja traumatologia, professori Teppo Järvinen
Translationaalisen hematologian professori, professori Satu Mustjoki
Kliinisen lääketieteen tutkimuksen post doc -tutkija, tulehdus, Sanna Toppila-Salmi
Kliinisen lääketieteen tutkimuksen post doc -tutkija, pahanlaatuinen kasvu, Hanna Savolainen-Peltonen
Jane ja Aatos Erkon säätiö  

Vanhuspsykiatrian professuuri, professori Hannu Koponen
Farmalogian apulaisprofessuuri (ruotsinkielinen, tehtävän haku päättyy 9/2018.
Kipulääketieteen ruotsinkielinen professuuri, Smärtmedicin, professori Eija Kalso
Kliinisen farmakologian ja yksilöllisen lääketieteen professuuri*, professoi Janne Backman
Liikennelääketieteen professuuri *, professori Timo Tervon jäätyä eläkkeelle tehtävä haussa 2018
Kliinisen neuroimmunologian professuuri*, professori Pentti Tienari
Neurologisen kuntoutuksen professuuri*, professori Aarne Ylinen hoitanut tehtävää 31.12.2017 asti, uusi professori aloittaa vuoden 2018 lopussa
Perinnöllisyyslääketieteen professuuri, professori Kristiina Aittomäki*
Teholääketieteen professuuri*, professori VIlle Penttilä
Hyytymissairauksien professuuri*, professori Riitta Lassila
Palliatiivisen lääketieteen professuuri*, professori Tiina Saarto
Fysiatrian professuuri*, professori Jari Arokoski
Akuuttilääketieteen professuuri*, professori Maaret Castren
Muistisairauksien professuuri, tehtävän täyttö on kesken
Yliopiston peruspääoman tulevaisuusrahaston tuottoa käytetään näiden professuurien rahoitukseen. Tulevaisuusrahasto perustuu vuosina 2010-2012 tehtyihin lahjoituksiin sekä valtion vastinrahasijoitukseen.

Ensihoitolääketieteen professuuri, professori Markus Skrifvars*
Solu- ja verensiirtohoidon professuuri, professori Kim Vettenranta
Sikiölääketieteen professuuri*, professori Juha Räsänen
Terveydenhuollon tuotantotalouden professuuri, professori Paulus Torkki
Glaukoomatutkimuksen professuuri, tehtävän täyttö on kesken
Akuuttilääketieteen kliininen opettaja, Janne Alakare
Kudosteknologiahoitojen turvallisuuden tutkimus, professori Riitta Seppänen-Kaijansinkon tutkimusryhmästä useita tutkijoita
Kliinisen metabologian professuuri, professori Kirsi Pietiläinen
Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahasto ja sen alarahastot

Lisäksi Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa työskentelee kaksi säätiöiden kansallisen tason kilpailun kautta rahoittamaa professoria:
Lasten endokrinologian professori. professori Outi Mäkitie
Sigrid Juséliuksen säätiö
Translationaalisen lastentautiopin Niilo Hallman -professuuri, professori Taneli Raivio
Lastentautien tutkimussäätiö  

Geoinformatiikan professuuri, professori Markus Holopainen
Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskus, Metsähallitus

Itämeren suojelun ekonomian professuuri, professori Kari Hyytiäinen
Helsingin kaupunki

Kotieläinten jalostustieteen professuuri, professori Pekka Uimari
Metsien ja ilmakehän vuorovaikutuksen professuuri*, professori Jaana Bäck
Svenskspråkigt universitetslektorat i lantbruksekonomi, Stefan Bäckman
Tulevaisuusrahaston tuotto

Kansainvälisen metsäpolitiikan professuuri, professori Maria Brockhaus
Agroteknologian apulaisprofessorin tehtävä, apulaisprofessori Antti Lajunen
Maaperä- ja ympäristötieteen apulaisprofessorin tehtävä, professori Mari Pihlatie
Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahasto

Tutkimusjohtaja, Kemian opettajankoulutusyksikkö, kemian laitos*, tutkimusjohtaja Maija Aksela
Borealis Polymers Oy, Oy EKOKEM Ab, Kemira Oyj, Kemira GrowHow Oyj, Neste Oil Oyj ja Kemianteollisuus ry

Maantieteen ruotsinkielinen apulaisprofessuuri (tenure track), apulaisprofessori Michael Gentile (-2016), uusi professori valitaan kesällä 2018
Tutkameteorologian apulaisprofessuuri (tenure track)*, apulaisprofessori Dmitry Moisseev
Tulevaisuusrahaston tuotto

Datatieteen professuuri, professori Pan Hui
Datakuraattori, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS
Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahasto

Urheiluoikeuden professuuri
OKM, VALO ry

Työ- ja sosiaalioikeuden professuuri
Osuuskuntaoikeuden professuuri
Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahasto ja sen alarahastot

Vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden professuuri
Finanssialan Keskusliitto, Suomen Arvopaperimarkkinoiden edistämissäätiö ja Työsuojelurahasto

Vertailevan vero-oikeuden Vesa Vainio -professuuri
Nordea Bank Ab

Energiaoikeuden professuuri* 
Vaasan kaupunki

Universitetslektor i juridikens alllmänna studier, universitetslektor i offentlig rätt och universitetslektor i privaträtt
Edward Anderssons fond för svenskspråkig juridisk undervisning

Oikeustieteen kaksikielinen yliopistonlehtoraatti, 2 kpl, ja oikeustieteen kaksikielinen tohtorikoulutettava
Vaasan kaupunki, Mustasaaren kunta, Pohjanmaan liitto, Harry Schaumans Stiftelse, Svensk-Österbottniska Samfundet, Stiftelsen Handlanden Gustaf Svanlungs Donationsfond – Kauppias Gustaf Svanlungin lahjoitusrahasto, Högskolestiftelsen i Österbotten, Pohjanmaan kauppakamari

Oikeustieteen ruotsinkielinen tohtorikoulutettava
Aktia Pankki Oyj

Pohjoismaisen oikeuden professuuri
Viestintäoikeuden professuuri
Tekijänoikeuden professuuri
Arvopaperimarkkinaoikeuden professuuri
Ympäristöoikeuden professuuri
Tulevaisuusrahasto

Kaupunkiteologian yliopistonlehtori, yliopistonlehtori Henrietta Grönlund
Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Työelämäsuunnittelija, suunnittelija Timo Åvist
Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Empiirisen makrotaloustieteen professuuri, professori Antti Ripatti
Tilastokeskus

Sosiaaligerontologian professuuri, professori Ilkka Pietilä
Lahden kaupunki

Sosiaalityön, erityisesti sosiaalityön käytäntötutkimuksen professuuri, professori Mirja Satka
Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kaupungit, OKM

Sosiaalityön käytäntötutkimuksen yliopistonlehtoraatti, yliopistolehtori Aino Kääriäinen
Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kaupungit

Yhteiskuntatilastotieteen professuuri, professori Mikko Myrskylä
Tilastokeskus

Vammaistutkimuksen professuuri, professori Katsui Hisayo
Sosiaalityön professuuri*
Taloustieteellisen tutkimuksen apulaisprofessuuri (tenure track)
Ikääntymisen tutkimuksen apulaisprofessuuri,  apulaisprofessori Kathrin Komp
Tulevaisuusrahaston tuotto

Jane ja Aatos Erkon ajankohtaisen yhteiskuntatutkimuksen professuuri, professori Ann Phoenix 2016 – 2018, professor Jane Cowan 2018 – 2019
Jane ja Aatos Erkon säätiö