Apurahat ja stipendit muista rahastoista

Tieteenalakohtaisten rahastojen lisäksi lahjoitusrahastoihin kuuluu useita kymmeniä tiettyä tieteenalaa tai oppiainetta tai monitieteisesti yliopistossa tehtävää tutkimusta, opetusta ja opiskelua. Osa rahastoista on tarkoitettu lahjoitusprofessuurien ylläpitämiseen, osa jakaa apurahoja ja stipendejä.

Rahasto tukee Kansalliskirjastoa sen toimialaan kuuluvassa kulttuuriperinnön säilyttämisessä ja tunnetuksi tekemisessä.  Pääoma ja hoitokunta (2017): 544 000 euroa, professori Markku Löytönen (pj), kvestori Marjo Berglund, ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm, projektipäällikkö Kristiina Hildén, kehitysjohtaja Anu Karessuo, professori Jyrki Nummi, professori Hanna Snellman ja yhteyspäällikkö Pia Dolivo.

Rahastoon kuuluu useita nimikkorahastoja, tutustu nimikkorahastoihin >>

Kansalliskirjaston toimintaa tukevat itsenäiset rahastot
Ilkka ja Ulla Paateron rahasto: Rahasto perustuu toimitusjohtaja Ilkka Paateron lahjoitukseen Kansalliskirjastolle vuonna 2006. Rahaston tarkoituksena on tukea Kansalliskirjaston kulttuuriperinnön kartuttamista, säilyttämistä ja tunnetuksi tekemistä.

Rahastoon yhdistettiin vuonna 2005 osuustoimintaopin rahasto (perustettu vuonna 1966) sekä osuustoimintainstituutin tutkimusrahasto (perustettu vuonna 1977). Rahaston tarkoituksena on edistää osuustoimintaan liittyvää tutkimusta ja opetusta tieteen eri aloilla. Apurahat, stipendit ja palkinnot >>

Suoma Loimaranta-Airilan rahastosta myönnetään stipendejä lahjakkaille Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville Helsingin yliopiston opiskelijoille. Lääninrovasti Wilhelm Lindstedtin ja hänen puolisonsa Hilma Nyholmin jälkeläiset ovat etuoikeutettuja rahastojen stipendeihin, vaikka eivät kuuluisikaan Satakuntalaiseen Osakuntaan. Apurahat, stipendit ja palkinnot >>

Normaalilyseon ja Viikin normaalikoulun stipendi- ja lahjoitusrahastot koottiin yhdeksi Helsingin yliopiston normaalilyseon ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulujen rahastoksi. Rahaston tarkoituksena on tukea Helsingin yliopiston normaalilyseon ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulujen oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien opiskelua ja urakehitystä. Rahaston yhteyteen on perustettu viime vuosina useita uusia rahastoja kuten Potentia Oy:n rahasto, Soili Mynttisen rahasto ja Reijo Honkasen rahasto, ja vuonna 2016 perustettu Aarne Kokon muistorahasto.

Rahasto edistää mielenterveyttä psykoterapian keinoin Helsingin yliopiston ja muiden pääkaupunkiseudun yliopistojen opiskelijoiden keskuudessa. Vuonna 2015 Valo-rahasto toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä 72 000 euroa tukea Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle psykoterapiatyöhön. Vuonna 2016 Valo-rahasto myönsi 67 000 euroa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle.

Helsingin yliopiston tulevaisuusrahasto
Rahaston tavoite on tukea Helsingin yliopiston asemaa maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukossa. Rahastoon tehdyt lahjoitukset ohjataan tueksi yliopistolle kulloinkin tärkeille tutkimusaloille ja -hankkeille.

Helsinki Think Company -rahasto
Rahasto tukee ja edistää yliopistolaista yrittäjyyttä Helsingin yliopistossa.

Fonden pro Soc&Kom
Fondens syfte är att understöda studier vid Svenska social- och kommunalhögskolan sarat att understöda samhällsvetenskaplig undervisning, forskning och samhällelig verksamhet vid högskolan. Fondens kapitalbas består av Svenska social- och kommunalhögskolas stipendiefonds tillgångar sarat av donerade medel och medel tiliskjutna av alumnföreningen Soc&koms vänner r.f.

Jane ja Aatos Erkon säätiön rahasto
Rahasto perustuu Jane ja Aatos Erkon säätiön lahjoitukseen 2008. Rahaston varoilla perustettiin Helsingin yliopiston tutkijakollegiumiin vieraileva professuuri, jonka tutkimuksellisena painopisteenä ovat yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta koskevat kysymykset. Lahjoitusvaroilla perustetun tehtävän nimi on Jane ja Aatos Erkon ajankohtaisen yhteiskuntatutkimuksen professuuri. Rahasto ylläpitää viranhaltijan käytössä olevaa asuntoa.

Helsingin yliopiston Lahden rahasto
Rahaston tarkoituksena on tukea taloudellisesti apurahoin, stipendein ja rahoitusosuuksin innovatiivista ja käytäntölähtöistä Lahden seudun ja Päijät-Hämeen kehittämistä tukevaa tutkimus-, aikuiskoulutus- ja kehittämistoimintaa. Apurahat, stipendit ja palkinnot >>

Toivo Vainiotalon rahasto
Rahasto perustettiin vuonna 2006 Helsingin yliopiston teknisen osaston päällikön, rakennusneuvos Toivo Vainiotalon ohjatessa eläkkeelle siirtymisen johdosta tehdyt merkkipäivämuistamiset nimikkorahastoonsa. Rahaston tarkoituksena on tukea yliopiston rakennuksiin ja toimitiloihin liittyviä opinnäytetöitä.

Vuoden 1928 Stipendirahasto
Perustuu yliopiston Helsingissä olemisen 100-vuotispäivän muistoksi vuonna 1928 lahjoitettuihin varoihin. Rahastosta annetaan stipendejä nuorille tieteenharjoittajille yhteiskunta- ja taloustieteellistä sekä sellaisia luonnontieteellisiä tutkimuksia varten, joiden tarkoituksena on edistää maan taloudellista toimintaa