Lahjoittajat

Helsingin yliopisto on kiitollinen teille jo lähes kolmelle tuhannelle yksityishenkilölle, yhteisöille ja yritykselle, jotka olette lahjoituksilla ja testamenteilla tukeneet yliopiston tutkimusta, opetusta ja opiskelijoita. Lahjoitusvaroilla tuetaan korkeatasoista tutkimusta uraauurtavilta aloilta, lahjakkaita tutkijoita ja opiskelijoita sekä vaikutetaan opetuksen laatuun. Lahjoittajien tuella Helsingin yliopistosta on tullut se korkeatasoinen monitieteinen tutkimusyliopisto, joka se tänään ja tulevaisuudessa on. Tälle sivulle on listattu lahjoittajat, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen yliopiston viestinnässä, ja jotka ovat tehneet lahjoituksensa vuodesta 2013 alkaen.

Ab A. Recon Oy
ABB Oy
Abbvie Oy
Accenture Oy
Ahlström Capital Oy
Heikki Ahonen
Akava ry
AKT ry
Aktia Pankki Oyj
Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla
Aktiastiftelsen i Vanda
Aktiastiftelsen i Vasa
Liisa Alanen
Kari Alanne
Algol Ab
Sakari Alhopuro
Aloha Pacific Oy
Dieter Aminoff
Heidi Andersson
Rauni Andersson
Pentti Arajärvi
Kauko Aromaa
Paula Arvas
Rolf Aschan
Askolan Osuuspankki
Kari Asp
Aue-säätiö
Heidi Bechstein
Bewe Commerce Ab
Mallu Bruun
Elisabeth och Gustav Bygglin
Jaana Bäck
Cramo Oyj
Comptel Oyj
Ann Marie Didrichsen
Docrates Oy
Pia Dolivo
Dropp Water Oy
Paul Ehrnrooth
Elinkeinoelämän keskusliitto ry
Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse
EM Group Oy
Tomi Englund
Leena Enqvist
Ensihoidon tukisäätiö sr
Etelä-Hämeen Osuuspankki
Jasmin Etelämäki
Etelä-Suomen OP-liitto ry
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiön rahasto
Marjut Evälahti
Kurt Fagerstedt
Harri Filen
Finska Kemistsamfundet
Fiskars Oyj Abp
Erik Floman
Patrik Floréen
Kai Fogelholm
Marikki Forell
Thomas Forss
Fortum Oy
F-Secure Oy
Eeva Furman-Hanski
Fuugin säätiö sr
G. Andersson Management Consulting Oy Ab
Gammur fá Nedra-Seli
Gerente Oy
Glaukooma Tukisäätiö Lux
Elisabeth Granberg
Georg Grotenfelt
Johan Grotenfelt
Stig Gustavson
Matilda Gyllenberg
Tari Haahtela
Anni Haapalainen
Jaana Hallamaa
Tarja Halonen
Katri Halkka
Handlanden Gustaf Svanljungs Donationsfond
Hangö Hamn Ab
Hankkija Oy
Hannes Snellman Advokatbyrå
Pirjo Harjanne
Harry Schaumans Stiftelse
Hartwall Capital Oy Ab
Ville Aleksi Havia
Tapio Heikkilä
Arja Heinämäki
Ilkka Heiskanen
Marjo Heiskanen
Elisabeth Helander
Kari Heliövaara
Helsingin Satama Oy
Helsingin yliopiston professorien puolisot ry
Livia Hertell
Anja Hietanen
HM Law Ab
Reijo Honkanen
Harri Holopainen
Otso Holttinen
Johan Horelli
Laura Huikko
Pekka Huttunen
Eero Hyvönen
Esa Hämäläinen
Högskolestiftelsen i Österbotten
Laura Höijer
I.H. Ahaa ry
Marja ja Arto Ihto
Antti Iivonen
IK Investment Partners Ltd
Lea Ittonen
Itä-Uudenmaan Osuuspankki

Marja Jalli
Janakkalan Osuuspankki
Jane ja Aatos Erkon säätiö
Satu Juhila

Juho ja Lempi Pitkäsen rahasto
Mikael Jungner
JP Oikarinen & Co Oy
Järvi-Hämeen Osuuspankki
Olli Jänne
Niilo Jääskinen
Irma Kalaja
Kalkkisten Osuuspankki
Timo Kalliokoski
Martti Kalliomäki
Jussi Kallioniemi
Kaiju Kangas
Riku Kanerva
Birgitta ja Veikko Kantola
Anu Karessuo
Pekka Karhunen

Katja Karimo
Ann-Marie Karjala
Antti Karppinen
Jaakko Karvonen
Juha-Pekka Kaukonen
Raili Kauppinen
llja Kavonius
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi
Keskitien Tukisäätiö sr
Keski-Uudenmaan Osuuspankki
Jarno Kettunen
Timo Kiljunen
Kirsti ja Olli Blomqvistin säätiö
Arja Kirvesmäki
Malin Kivelä
Kristofer Klefbohm
Tarja Kohila
Jenni Koistinen
Mikko Koistinen
Koitin-Pertunmaan Osuuspankki
Jan M. Koivurinta / Captium Havstjärna Ab
Kirsti Koli
Ritva Koljonen
Kirsi Komi
KONE Oyj
Konecranes Oyj
Koneen Säätiö
Kimmo Kontula
Juhani Koponen
Matti Korkealehto
Juha Korppi-Tommola
Hanna Kortemaa
Hannele Koskenmäki
Aarne I.Koskimies
Rauno Koskinen

Ari Koskivaara
Seija Koskivaara
Karin och Anders Koskull
Islin Krogerus-Therman
Kubo Oy
Mi Kuoppa
Rita Kuusakoski-Peltonen
Maria Kännö
Timo Kärkkäinen
Virve ja Jukka Kärkkäinen
Kärkölän Osuuspankki
Katariina Laakkonen
Tero Laaksonen

Marja-Leena Laipio
Tuija Lajunen
Viljami Lappalainen
Lastentautien tutkimussäätiö
Anna Lauttamus-Kauppila
LAV Security Oy
Jari Lavonen
Heidi Lehmuskumpu
Anna-Kaisa Lehtinen
Teija Lehto
Maija Lehtosen kuolinpesä
Lehtovirta & Lehtovirta Oy
Mikko Lehtovirta
Erkki Liikanen
Liikennevakuutuskeskus
Ulla Lindahls dödsbo
Carl-Johan Linden
Maria Lindén
Tiina Lindholm
Jukka Lindstedt
Vesa Linja-aho
Ville Lovikka
Luise och Henrik Kuningas stiftelse
Titta Lumio
Jenni Luopajärvi
Jouni Luukkainen
Eija-Leena Lyly
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Alpo Länsisalmi
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki
Maa- ja vesitekniikan tuki ry.
Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiö
Maanpuolustuksen kannatussäätiö - Understödsstiftelsen för landsförsvaret
Maatalouskoneiden tutkimussäätiö sr
Toni Malminen
Management Services Skandinavia Oy Ab
Manifesto Consulting Oy
Mannerheim-stiftelsen rs 
Marjatta ja Eino Kollin säätiö
Ulla Marttinen
Pieta Mattila
Anna Mauranen
MCF Corporate Finance
Medi-Heli ry
Sakari Melander
Mercantile Oy
Metalliasennus Huuhka Oy
Metsäliitto osuuskunta
Metsämiesten Säätiö
Jukka Meurman
Microsoft Oy
Miltton Group Oy
Marja Mononen-Aaltonen
MTK ry
Arto Mustajoki
Ahti Mykkänen
Synnöve Mynttinen
Heidi Myrberg
Marianne Myrberg
Aki Mäkelä
Jukka Mäkitie
Mäntsälän Osuuspankki
Riikka Mäntyniemi
Neste Oyj
Jari Niemelä
Niemi-säätiö
Liisa Nieminen
Nokia Oyj / Nokia Corporation
Nokia Solutions and Networks Oy
Nordea Pankki Suomi Oyj
Tarja Nordman
Cursus Nukari
Ulla Numminen
Kimmo Nuotio
Nurmi Minna-Maarit
Markus Nylund
Jukka Nyrölä
Observatorion ystävät ry
Juha Oikarinen
Jorma Ollila
OP Helsinki
OP Osuuskunta
OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö
OP Yrityspankki
Osuuskunta Tradeka
Orimattilan Osuuspankki
Otto A. Malmin lahjoiturahasto

Ovenia Group Oy
Oy Karl Fazer Ab
Oy MUSH Ltd

Kaarina Paavilainen
Jussi Pakkasvirta
Sten Palmgren
Riikka Paloniemi
Kyllikki Pankakoski
Access Partners
Paulig Oy
Päivi Pekkarinen
Panu Pekko
Kyösti Pekonen
Jukka Pelkonen
Jari Peltonen
Pellervo-Seura ry.
Marianne ja Hannu Penttilä
Raija Penttinen
Pets Living Well Foundation
Ilkka Pietilä
Tapani Piha
Sinikka Pohjola-Sintonen
Polarputki Oy
Päivi Portaankorva-Koivisto
Potentia Oy
Topi Pouttu
PricewaterhouseCoopers Oy
Projektinuotit Oy Rakennuttajatoimisto
ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry.
Pro Olympiamaneesiyhdistys ry
Propulsor Oy Ab
Pukkilan Osuuspankki
Olli Puntila
Pirkko-Riitta Puro
Mikko Pyhälä
Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö sr.
Päijät-Hämeen Osuuspankki
Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy

Ossi Rahkonen
Rahtarit ry
Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö
Juha Raitio
Tuila Raitio
Piia ja Esa Rane
Tuula Rantasalo
Rapal Oy
Tapio Raunemaa
Pentti Rautiainen
Ulrika Romantschuk
Roschier Asianajotoimisto Oy
Henrik Rosenius

Kalevi Ruhala
Heikki Ruismäki
Carola Rundman
Ilkka Ruoppila
Leena Ruusuvaara
Raija Rymin-Nevanlinna & Jorma Nevanlinna
Kari Rytkönen
Kirsi Saarikangas
Hertta Saarinen
Pirkko Saarinen
Salla Saastamoinen
Kirsi Sainio
SAK ry
Salaojituksen Tukisäätiö sr
Terja Salaspuro
Anna-Maria Salmi
Pia Salo
Merja Salonen
Hannu Saloniemi
Kalle Sandelin
Mirkka ja Jaakko Sarparanta
Antti Sartanen
Björn Savén
Eero Savonen
Outi Savonen
Patrik Scheinin
Barbara Schneider
SEB
Mikael Sergercrantz
Olof Selroos
Maaria Seppänen
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Sigrid Jusélius Stiftelse
Harri Sihto
Siivoussektori Oy (SSTL Puhtausala ry)
Leena Simonen
Matti Sintonen
Kristiina Sippola
Peter Sjöholm
Jussi Solja
Wojciech Solowski
Auroora Somerjoki
Tommi Sormunen
Anna Spikberg
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden sr
Stiftelsen Tre Smeder
Tea Stolt de Glanville
Henrik Strömberg

Mika Sulkava
Sanna Suomalainen
Sanna Suomalainen-König
Jan-Erik Suttle
Suomen Messusäätiö
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK
Suomen Pankki
Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Suomen Taksiliitto ry
Suomen Tietokirjailijat ry
Santeri Suomi
Arja Suominen
Suominen Oyj
Svenska folkskolans vänner rf
Svenska kulturfonden
Svenska tekniska vetenskapsakademi i Finland r.f.
Svensk-Österbottniska Samfundet r.f.
Sirkku Söderqvist
Nina och Jussi Tallberg
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
Riku Talvisto
Helena Tarkka
Juha Tarkka
Thelma Mäkikyrön säätiö
Thorén-Talvela säätiö
Teemu Teeri
Tekniikan akateemiset ry
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
The Boston Consulting Group, Filial in Finland
Tiedonvalo Oy
Tietokirjallisuuden edistämiskeskus / Suomen tietokirjailijat ry
Mika Tiihonen
Yrjö Tiitola
Tiina ja Antti Herlinin säätiö
Kirsi ja Henry Tirri
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Markku Toivonen

Mikko Tolonen
Sirpa Tomperi
Steven Tseng
Veli-Matti Tulkki kuolinpesä
Sirpa Tulla
Johanna Tuutti
Työeläkevakuuttajat TELA ry
Esko Ukkonen
Maija Urponen
Martin Uunila
Johanna Vahlman
Vaisala Oyj
Jami Valorinta
Lasse Vanhanen
Anita Varsa
Varsinaissuomalainen Osakunta
Inka Vaskimo
Veho Oy Ab
Victoriastiftelsen
Viestilehdet Oy / Koneviesti -lehti
Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura ry
Viking Line Abp
Mikko Viitasalo
Iiris Virtasalo
Visionplus Holding Oy
Marja Voipio
Raimo Voipio
Tauno Voipio
Henrik von Fieandt
Pauliina Vuorinen
Tuula Väisänen
Carita Wallgren-Lindholm
Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse
Weisell-säätiö s.r.
Roger Och Petra Wessman

Mari Wiklund
Wunderdog Oy
Qiaozhi Zha
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
Yrjö Jahnssonin säätiö sr
Österbottens Andelsbanksförbund
Österbottens handelskammare / Vasa handelskammarfond