Lääketieteen rahaston nimikkorahastot

Oy Alko Ab:n rahasto

Perustuu Oy Alko Ab:n lahjoitukseen 1981. Rahasto on tarkoitettu alkoholisairauksien professorin viran perustamiseen ja viran palkkakustannusten kattamiseen viiden ensimmäisen vuoden aikana ja muihin viran hoidosta aiheutuviin kustannuksiin.

Johan Fredrik Baeckin rahasto

Perustuu asessori Johan Fredrik Baeckin lesken Augusta Baeckin testamenttilahjoitukseen 1869. Rahasto tukee varattomia, ahkeria ja kunnolliset elintavat omaavia Oulun läänistä kotoisin olevia lääketieteen opiskelijoita.

Johanna Björkrothin ja Markku Löytösen rahasto

Vuonna 2011 perustetun rahaston tarkoituksena on tukea perinnöllisten, yhden tai useamman geenin aiheuttamien vasta-aineiden määrällisten ja toiminnallisten puutosten kliinistä tutkimusta.

Hans Cronstedtin palkintorahasto

Perustuu Sigrid Cronstedtin lahjoitukseen 1918. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on myöntää Hans Cronstedtin palkinto joka vuosi tammikuun 31. päivänä, jolloin lääketieteen kandidaatti Hans Cronstedt vuonna 1918 kaatui taistelussa isänmaan vapauden puolesta. Palkinto myönnettään lääketieteen ylioppilaan tai kandidaatin ruotsin kielellä laatimasta kirjoitelmasta, kirjoituksesta tai väitöskirjasta joltakin lääketieteelliseltä alalta.

Walter Cygnaeuksen rahasto

Perustuu professori Walter Cygnaeuksen testamenttiin 1930. Rahaston tarkoituksena on edistää karsinomitutkimusta Suomessa.

Oy Dentaldepot Ab:n stipendirahasto

Perustuu toiminimi Oy Dentaldepot Ab:n lahjoitukseen 1932. Rahasto myöntää apurahoja hammaslääketieteen lisensiaateille ulkomailla harjoitettujen opintojen kautta taitavuuden lisäämiseen hammaslääkärin ammatissa tai jollakin sen erikoisalalla.

J. A. Estlanderin rahasto

Perustuu valtioneuvos, kirurgian professori Jakob August Estlanderin lesken Luise Estlanderin (o.s. Federley) lahjoitukseen vuonna 1885. Rahaston perustajan päämääränä oli edistää sitä tiedettä, jolle J. A. Estlander oli uhrannut parhaat voimansa. Estlander kuoli ollessaan vapaaehtoisena auttamassa Messinan maanjäristyksen uhreja 1881. Rahasto palkitsee nuoria miehiä, joilla on kutsumus lääkärin ammattiin ja jotka ovat omistautuneet kirurgian tieteellisille opinnoille.

Emilie ja Rudolf Geselliusen lahjoitusrahasto

Perustuu kauppias Rudolf Geselliuksen ja rouva Emilie Geselliuksen (o.s. Lindholm) lahjakirjaan 1928. Rahaston tarkoituksena on tukea lääketieteen, kemian ja fysiikan alojen tieteellistä tutkimusta.

Haartmanin rahasto

Perustuu professori, asessori Johan J. Haartmaninlahjoituksiin 1783 ja testamenttiin 1786. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on rahoittaa anatomian, kirurgian ja lapsenpäästöopin professuuria sekä myöntää stipendejä lääketieteen opiskelijoille.

Jarl Heikelin matkastipendi

Rahastosta myönnetään matkastipendejä ensisijaisesti sellaisille opinnoissaan eteville ja lahjakkaille lääketieteen kandidaateille, joiden sivistyskieli on ruotsi. Stipendiaatti on velvollinen oleskelemaan ulkomailla vähintään kaksi kuukautta.

Alma Hjeltin rahasto

Perustuu neiti Alma Hjeltin Tukholmassa 16.4.1907 laatimaan testamenttiin. Alma Hjelt kuului 1884 toimintansa aloittaneen Suomen Naisyhdistyksen perustajajäseniin ja lahjoituksena kautta hän halusi edistää naisylioppilaiden asemaa. Rahaston stipendi oli tarkoitettu lääketieteen opettajiksi aikoville naisopiskelijoille. Hjelt antoi testamentissaan ohjeita myös siltä varalta, että naisilta jatkossa evättäisiin opiskeluoikeus Helsingin yliopistossa. Tällaisessa tilanteessa stipendit tulisi jakaa naisille, jotka haluavat kouluttautua opettajiksi tai lääkäreiksi ulkomailla.

Professori E. A. Homénin rahasto patologian tutkimukseen

Perustuu varatuomari Lars Homénin lahjoituksiin vuosina 1951, 1971 ja 1973. Rahastosta myönnetään palkintoja parhaasta kirjoituksesta tai väitöskirjasta, lähinnä neuropatologian alalla, joka on julkaistu yliopiston patologian-anatomian laitoksella.

Humblen palkintorahasto

Perustuu kunnallisneuvos Frans Emil Humblen ja rouva Matilda Humblen testamenttilahjoitukseen 1907. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on antaa palkinto joka parittomana vuonna parhaimmasta Suomen miehen taikka naisen kirjoittamasta tieteellisestä taikka yleistajuisesta tutkielmasta joltakin lääketieteen alalta.

Professori Vuokko Kinnulan rahasto

Perustuu professori Vuokko Kinnulan aloitteeseen vuonna 2005. Rahaston tarkoituksena on edistää keuhkosairauksien tieteellistä tutkimusta.

Kari Käyhkön rahasto

Perustuu Kari Käyhkön testamenttiin 2000. Rahasto tukee lastenpsykiatrisen tutkimuksen edistämistä.

Aarne I. Koskimiehen rahasto

Rahaston perustamisvarat muodostuvat Aarne I. Koskimiehen tekemästä lahjoituksesta. Rahasto tukee lääketieteen, erityisesti lapsettomuuteen liittyvää, tutkimusta ja koulutusta.

Kaj Henrik Lindroosin rahasto

Perustuu filosofian maisteri Kaj Henrik Lindroosin testamenttiin 2003. Rahasto tukee lääketieteellisen genetiikan alan tutkimusta.

Marianne Myrbergin ja Heidi Myrbergin rahasto

Rahasto tukee lääketieteen, erityisesti sydän- ja verisuonisairauksien tutkimusta ja opiskelua. Rahaston perustamisvarat muodostuvat Marianne Myrbergin ja Heidi Myrbergin lahjoituksista.

Anna Pulliaisen lahjoitusrahasto

Perustuu Clement Andrew Smithin ja Pamela Margaret Smithin lahjoitukseen 1974. Rahasto myöntää matka-avustuksia suomalaisille opiskelijoille, jotka aikovat opiskella jossakin Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen yliopistossa tai korkeakoulussa.

Margareta Elvira Rosendahlin rahasto

Perustuu puutarhuri Margareta Elvira Rosendahlin testamenttiin 1966 sekä sen lisäyksiin 1979 ja 1987. Rahasto käyttää varoja varattomien syöpäsairauksiin erikoistuneiden lääketieteen opiskelijoiden opintojen rahoittamiseen.

Anssi Sovijärven rahasto

Rahasto tukee lääketieteen, erityisesti lääketieteen diagnostiikan, tutkimusta ja koulutusta. Rahasto perustuu Anssi Sovijärven lahjoitukseen ja merkkipäiväkeräykseen.

P. E. Svinhufvudin lahjoitusrahasto

Perustuu tasavallan presidentti, filosofian kunniatohtori P. E. Svinhufvudin lahjoitukseen 1933, jonka kansalaiset olivat keränneet hänen 70-vuotispäivänään 1930. Rahaston varat on tarkoitettu käytettäväksi tuberkuloosiopin professorin viran perustamiseen ja tuberkuloosiopin opetuksessa tarvittavan aputyövoiman palkkaamiseen tai opetuksen edellyttämiin muihin tarpeisiin.

Synnytystieteen rahasto

Perustuu lahjoitukseen vuonna 1833 lapsenpäästörahaston perustamiseksi. Rahasto tukee matkastipendein nuoria lääkäreitä, jotka ovat osoittaneet huomattavia tietoja, taipumusta ja kykyä ei ainoastaan synnytyslääkäreinä vaan myös gynekologian ja varhaisen pediatriikan alalta.

Robert Tigerstedtin muistorahasto

Perustuu fysiologian apulaisen Dodo Ranckenin lahjoitukseen 1926 fysiologian professori, tiedemies Robert Tigerstedtin muistoksi. Rahaston tarkoituksena on edistää lääketieteellistä, lähinnä fysiologista, tutkimusta.

Tu­to­ris Oy:n ra­has­to

Perustuu Tutoris Oy:n lahjoitukseen. Rahaston tarkoituksena on tukea logopedian tutkimusta Helsingin yliopistossa.

Tauno Virtasen rahasto

Perustuu Tauno Virtasen testamenttilahjoitukseen. Rahasto tukee muistisairauksien tutkimusta Helsingin yliopistossa.