Itsenäiset nimikkorahastot

Itsenäisillä nimikkorahastoilla on oma hoitokunta ja niiden pääoma on vähintään 200 000 euroa.

Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien rahasto

Rahasto tukee Venäjän energiapolitiikan tutkimusta ylläpitämällä Aleksanteri-instituutissa toimivaa Venäjän energiapolitiikan professuuria. Rahastoon ovat tehneet lahjoituksia Ensio Miettinen, Fortum Oyj, Porvoon kaupunki, Itä-Uudenmaan maakunta ja EM Group Oy. 

Edward Anderssons fond för svenskspråkig juridisk undervisning

Perustuu professori Edward Anderssonin lahjoitukseen 1999 yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ruotsinkielisen opetuksen säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Rahaston varoilla rahoitetaan rehtorin 31.10.2003 perustamaa yksityisoikeuden ruotsinkielistä professorin virkaa.

Casimir Ehrnroothin rahasto

Vuonna 2011 perustetun rahaston tehtävänä on tukea Helsingin yliopistoston humanistisen tiedekunnan historian, erityisesti yritys-, teollisuus- ja pankkihistorian tutkimusta ja opetusta.

Walter Ehrströmin säätiön rahasto

Perustuu Walter Ehrströmin säätiön lahjoituksiin vuonna 2000 ja 2006. Rahaston tarkoituksena on rahoittaa maitohygienian ja nautaterveydenhuollon professuuria sekä maidon teollisen hygienian professuuria eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. 

Eläinlääketieteellisen anestesiologian ja kivunhoidon professuurirahasto

Rahaston tarkoituksena on ylläpitää Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa eläinlääketieteellisen anestesiologian ja kivunhoidon professuuria.

Jane ja Aatos Erkon säätiön rahasto

Rahasto perustuu Jane ja Aatos Erkon säätiön lahjoitukseen 2008. Rahaston varoilla perustettiin Helsingin yliopiston tutkijakollegiumiin vieraileva professuuri, jonka tutkimuksellisena painopisteenä ovat yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta koskevat kysymykset. Lahjoitusvaroilla perustetun viran nimi on Jane ja Aatos Erkon ajankohtaisen yhteiskuntatutkimuksen professuuri. Rahasto ylläpitää myös viranhaltijan käyttöön hankittavaa asuntoa. Lue lisää >

Fonden Pro Soc&Kom

Perustuu yliopiston Helsingissä olemisen 100-vuotispäivän muistoksi vuonna 1928 lahjoitettuihin varoihin. Rahastosta annetaan stipendejä nuorille tieteenharjoittajille yhteiskunta- ja taloustieteellistä sekä sellaisia luonnontieteellisiä tutkimuksia varten, joiden tarkoituksena on edistää maan taloudellista toimintaa.

Fonden för svenskspråkig professur i husdjurens allmänna hälsovård

Rahasto perustuu vuonna 2007 yliopistolle tehtyyn lahjoitukseen pysyvän ruotsinkielisen eläinlääketieteen professuurin perustamiseksi. Varat professuurin perustamiseksi lahjoittivat Suomen Eläinlääketieteen säätiö, Eläinlääketieteellisen tutkimuksen tukisäätiö, Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Stiftelsen Finlandsvenska Jordfonden, Anna och Karl Eklunds stiftelse, Svenska Lantbruksproducenters centralförbund, Säästöpankkisäätiö, Vetcare Oy, Walter Ehrströmin säätiö sekä Yliopiston Apteekki. 

Erkki Hannikaisen rahasto

Perustuu Erkki Hannikaisen testamenttiin vuonna 1984. Rahasto jakaa apurahoja ranskan kielen jatko-opintojen harjoittamista varten Ranskassa.

Helsinki China Law Fund

Rahasto perustettiin vuonna 2002 Yliopiston apteekin hallituksen aloitteesta lääkehuoltoon liittyvän tutkimuksen toteuttamiseksi. Yliopiston apteekki on lahjoittanut rahastoon varat kolmen professuurin perustamiseen ja ylläpitämiseen. Professuurit ovat sosiaalifarmasian professuuri (2002), farmakoekonomian professuuri (2005) ja farmakogenetiikan professuuri (2008).

Helsinki Think Company -rahasto

Rahaston tarkoitus on tukea ja edistää yliopistolaista yrittäjyyttä Helsingin yliopistossa.

Helsingin yliopiston tulevaisuusrahasto

Rahaston tavoite on tukea Helsingin yliopiston asemaa maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukossa. Rahastoon tehdyt lahjoitukset ohjataan tukemaan yliopistolle kulloinkin tärkeitä tutkimusaloja ja -hankkeita.

Aili ja Brynolf Honkasalon rahasto

Rahasto perustuu Aili ja Brynolf Honkasalon tekemiin testamentteihin 1970, 1972, 1975 ja 1979. Rahastosta myönnetään apurahoja nuorille lakimiehille, jotka kandidaatti-tutkinnon suoritettuaan jatkavat opintoja oikeustieteellistä väitöskirjaa tai tohtorin tutkinnon suoritettuaan aikovat valmistua opettajaksi oikeustieteelliseen tiedekuntaan.

Lääketieteen kandidaatti Ensio Hyvärisen stipendirahasto

Perustuu Varma Hyvärisen lahjakirjaan ja testamenttiin vuonna 1982. Rahastosta myönnetään stipendejä opinnoissaan hyvin menestyneille lääketieteen opiskelijoille syventävien opintojen tutkimussuunnitelman tai valmiin tutkielman, opiskelija-aktiivisuuden ja ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella.

Yrjö ja Tuulikki Ilvosen rahasto

Perustuu opettaja Tuulikki Ilvosen testamenttilahjoitukseen 2003. Rahasto kantaa Tuulikki Ilvosen ja hänen miehensä Yrjö llvosen nimeä ja tukee paniikkihäiriön lääketieteellistä tutkimus- ja hoitotyötä.

Pehr Oscar Klingendahlin rahasto

Perustuu johtaja Rolf Klingendahlin testamenttiin 1949. Rahasto myöntää apurahoja Suomen kansalaisille, jotka lääketieteen kandidaatin tutkinnon suoritettuaan jatkavat opintojaan lääketieteellisessä tiedekunnassa tai jotka lääketieteen lisensiaatin tutkinnon jälkeen harjoittavat röntgenologista tutkimusta.

Kanslianeuvos Kaarlo Koskimiehen ja rouva Irma Koskimiehen rahasto

Perustuu kanslianeuvos Kaarlo Koskimiehen lahjakirjaan 1943 sekä Kaarlo Koskimiehen ja rouva Irma Koskimiehen (o.s. Poijärvi) testamenttiin 1949. Rahaston tarkoituksena on jakaa apurahoja ansiokkaille oman maan historian tieteellistä tutkimistyötä harjoittaville tutkijoille ja jatko-opiskelijoille. Jos hakijat katsotaan ansioiltaan yhdenveroisiksi, on eteläpohjalaisilla hakijoilla etusija. Rahasto myöntää apurahoja myös pro gradu -tutkielman tekijöille, jotka kuuluvat Etelä-Pohjalaiseen Osakuntaan.

helsingin yliopiston lahden rahasto

Rahaston varat muodostuvat yhdistämällä Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen 20-vuotisjuhlarahasto, keskuksen Helsingin yliopiston rahastojssa olevat tuet sekä varat, jotka ovat muodostuneet toteutettaessa Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen toimintaa rahastojen kautta. Rahaston tarkoituksena on tukea taloudellisesti apurahoin, stipendein ja rahoitusosuuksin innovatiivista ja käytäntölähtöistä Lahden seudun ja Päijät-Hämeen kehittämistä tukevaa tutkimus-, aikuiskoulutus- ja kehittämistoimintaa.

K. S. Laurilan rahasto

Perustuu professori Kaarle Sanfrid Laurilan testamenttilahjoitukseen v. 1944. Lahjoituksesta perustettiin stipendirahasto neurologian tutkimuksen sekä yhteiskunnallisesti ajankohtaisen ja kiinnostavan teologisen, filosofisen, esteettisen, pedagogisen tai muun yleishumanistisen tutkimuksen tukemiseksi.

Suoma Loimaranta-Airilan rahasto

Rahastosta myönnetään stipendejä lahjakkaille ja vähävaraisille Satakuntalaiseen Osakuntaan kuuluville Helsingin yliopistossa opiskeleville ylioppilaille. Stipendeihin ovat etuoikeutettuja lääninrovasti Wilhelm Lindstedtin ja hänen puolisona Hilma Nyholmin jälkeläiset, vaikka he eivät kuuluisikaan Satakuntalaiseen Osakuntaan.

McDonnell Douglas Aerospacen rahasto

Perustuu McDonnell Douglas Aerospacen lahjoitukseen 1996. Lahjoituksen taustana on yhtiön yli 50 vuotta Suomen kanssa jatkunut liiketoiminta, jonka johdosta McDonnell Douglas -yhtiö halusi osoittaa varoja Yhdysvaltain kulttuurin ja yhteiskunnan monitieteiseen tutkimukseen ja opetukseen Suomessa. Rahasto rahoittaa Yhdysvaltain tutkimuksen professuuria Renvall-instituutissa.

Nordean Vesa Vainio -rahasto

Rahasto perustuu Nordea Bank Ab:n hallituksen 20.3.2002 tekemään päätökseen tukea oikeustieteellisessä tiedekunnassa järjestettävää vero-oikeuden opetusta ja tutkimusta. Säätiöidyillä varoilla rahoitetaan rehtorin 15.11.2002 perustama vertailevan vero-oikeuden Vesa Vainio -professuuri – Vesa Vainio Professorship in Comparative Tax Law.

Normaalilyseon ja Viikin normaalikoulun rahasto

Normaalilyseon ja Viikin normaalikoulun stipendi- ja lahjoitusrahastot koottiin yhdeksi Helsingin yliopiston normaalilyseon ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulujen rahastoksi. Rahaston tarkoituksena on tukea Helsingin yliopiston normaalilyseon ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulujen oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien opiskelua ja urakehitystä.

Vuonna 2013 rahaston osaksi perustettiin Potentia Oy:n rahasto tukemaan Helsingin yliopiston normaalilyseon latinan lukijoiden Rooman ekskursioita.

Osuustoiminnan opetus- ja tutkimusrahasto

Rahastoon yhdistettiin vuonna 2005 osuustoimintaopin rahasto (perustettu vuonna 1966) sekä osuustoimintainstituutin tutkimusrahasto (perustettu vuonna 1977). Rahaston tarkoituksena on edistää osuustoimintaan liittyvää tutkimusta ja opetusta tieteen eri aloilla.

Ilkka ja Ulla Paateron rahasto

Rahasto perustuu toimitusjohtaja Ilkka Paateron lahjoitukseen Kansalliskirjastolle vuonna 2006. Rahaston tarkoituksena on tukea Kansalliskirjaston kulttuuriperinnön kartuttamista, säilyttämistä ja tunnetuksi tekemistä. Lue lisää >

Ruokakulttuurin tukirahasto

Rahasto perustuu useiden lahjoittajatahojen lahjoituksiin. Rahaston tarkoituksena on tukea ruokakulttuurin lahjoitusprofessuurin viran perustamista ja siihen liittyvää tieteellistä tutkimusta Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa.

The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund

Perustuu Helsingin yliopiston ja The Sasakawa Foundationin väliseen sopimukseen 1991. Rahasto myöntää vuosittain SYLFF-apurahoja sopimuksessa määriteltyyn tutkimusohjelmaan, jonka aloja ovat kansainväliset suhteet, Aasian ja Afrikan tutkimus sekä sosiaali- ja kulttuuriantropologia. Apurahat on tarkoitettu vuoden päätoimiseen tutkimustyöhön Helsingin yliopiston jatko-opiskelijoille.

Tietokirjallisuuden professuurirahasto

Rahaston tarkoituksena on tietokirjallisuusprofessorin tehtävän perustaminen. Rahaston varat muodostuvat lahjoittajien tietokirjallisuusprofessorin tehtävän perustamiseksi tekemistä lahjoituksista.

Kansleri Antti Tulenheimon muistorahasto

Perustuu Kansallis-Osake-Pankin ja Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan kansleri Antti Tulenheimon kuoleman jälkeen keräämiin ja Helsingin yliopistolle luovuttamiin varoihin 1952. Muistorahasto tukee oikeustieteellistä, lähinnä rikosoikeudellista tutkimusta.

Professori Risto Tuomikosken biologisen taksonomian rahasto

Rahaston tarkoituksena on kannustaa suomalaisia tutkijoita omaperäiseen, luovaan ja innovatiiviseen työhön luonnon monimuotoisuuden selvittämiseksi ja säilyttämiseksi, kohteena hyönteisten, hämähäkkien, sammalten ja sienten taksonomia ja systematiikka. Rahasto jakaa tunnustuspalkintoja ansiokkaasta julkaisutoiminnasta edellä mainituilla aloilla.

Toivo Vainiotalon rahasto

Rahasto perustettiin vuonna 2006 Helsingin yliopiston teknisen osaston päällikön, rakennusneuvos Toivo Vainiotalon ohjatessa eläkkeelle siirtymisen johdosta tehdyt merkkipäivämuistamiset nimikkorahastoonsa. Rahaston tarkoituksena on tukea yliopiston rakennuksiin ja toimitiloihin liittyviä opinnäytetöitä.

Valo-rahasto

Perustuu psykologian maisteri Maria Lival-Lindströmin lahjoitukseen vuonna 2005. Rahaston tarkoitus on edistää mielenterveyttä psykoterapian keinoin Helsingin yliopiston ja muiden pääkaupunkiseudun yliopistojen opiskelijoiden keskuudessa.

Venäjän energiapolitiikan tukirahasto

Rahasto tukee Venäjän energiapolitiikan tutkimusta ylläpitämällä Aleksanteri-instituutissa toimivaa Venäjän energiapolitiikan professuuria. Rahastoon ovat tehneet lahjoituksia Ensio Miettinen, Fortum Oyj, Porvoon kaupunki, Itä-Uudenmaan maakunta ja EM Group Oy. 

Vuoden 1928 stipendirahasto

Perustuu yliopiston Helsingissä olemisen 100-vuotispäivän muistoksi vuonna 1928 lahjoitettuihin varoihin. Rahastosta annetaan stipendejä nuorille tieteenharjoittajille yhteiskunta- ja taloustieteellistä sekä sellaisia luonnontieteellisiä tutkimuksia varten, joiden tarkoituksena on edistää maan taloudellista toimintaa.

Georg Henrik von Wrightin rahasto

Rahaston tarkoituksena on edistää tutkimusta ja keskustelua liittyen Georg Henrik von Wrightin filosofiseen ajatteluun ja kirjalliseen tuotantoon. Tarkoituksensa toteuttamiseksi rahasto järjestää toistuvasti Georg Henrik von Wright luennon. Rahaston pääoma perustuu Anita von Wright-Grönbergin ja Benedict von Wrightin Helsingin yliopistolle tekemiin lahjoituksiin.

Yliopiston apteekin rahasto

Rahasto perustettiin vuonna 2002 Yliopiston apteekin hallituksen aloitteesta lääkehuoltoon liittyvän tutkimuksen toteuttamiseksi. Yliopiston apteekki on lahjoittanut rahastoon varat kolmen professuurin perustamiseen ja ylläpitämiseen. Professuurit ovat sosiaalifarmasian professuuri (2002), farmakoekonomian professuuri (2005) ja farmakogenetiikan professuuri (2008).