Humanististen ja yhteiskuntatieteiden rahaston nimikkorahastot

Arkeologian tutkimusrahasto

Rahaston varat perustuvat professori Mika Lavennon merkkipäiväkeräyksen johdosta lahjoitettuhin sekä muihin lahjoitettuihin varoihin. Rahaston tarkoitus on arkeologisen tutkimuksen tukeminen.

Carl Backmanin rahasto

Perustuu saksan kielen lehtori Carl Backmanin testamenttiin 1856. Rahasto myöntää matka-avustuksia nuoremmille opettajille, jotka ovat työskennelleet vähintään vuoden julkisissa oppilaitoksissa ja ovat osoittaneet erinomaisia taipumuksia alalle.

Bilmarkin lahjoitusrahasto

Perustuu historian ja moraalin professori Johan Bilmarkin testamenttiin 1779. Rahaston varat oli tarkoitettu stipendeihin, historian ja luonnonoikeuden apulaisen palkkaamiseen, kirjastonhoitajan surkean palkan korottamiseen sekä konsistorin käytettäväksi yliopiston ja tieteen hyväksi.

Riitta Breitholtzin stipendirahasto

Perustuu rehtori Antti Breitholtzin ja hänen vaimonsa Ines Breitholzin testamenttiin 1960. Rahasto myöntää stipendejä fonetiikan opiskelijoille.

Paul Valter Carlsonin stipendirahasto

Perustuu Lydia Snellmanin (o.s. Carlson) lahjoitukseen 1926. Rahasto myöntää stipendejä opintojaan menestyksellisesti harjoittaneille Hämäläis-Osakuntaan kuuluville kandidaateille tai ylioppilaille, joiden pääaineena on estetiikka, filosofia tai historia.

Maurice de Coppet'n lahjoitusrahasto

Perustuu Ranskan entisen Suomessa olleen edustajan, ministeri Maurice de Coppet'n lesken rouva Yseult de Coppet'n lahjoitukseen 1931 sekä Faro-säätiön lahjoituksiin 2005 ja 2007. Rahasto myöntää noin kerran kahdessa vuodessa palkinnon Suomen kansalaisten julkaisemista tai käsikirjoituksina palkittavaksi jätetyistä ranskalaisten teosten käännöksistä.

Digitaalisen sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkimusrahasto

Rahasto tukee digitaalisen sosiaalisen vuorovaikutuksen opetusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta Helsingin yliopistossa.

Derek Fewsterin rahasto

Rahaston varat perustuvat Derek Fewsterin merkkipäiväkeräyksen johdosta lahjoitettuihin varoihin. Rahaston tarkoitus on historian tutkimuksen ja opiskelun tukeminen.

Georg Frietschin rahasto

Perustuu hovioikeudensihteeri Georg Frietschin lahjoitukseen 1936. Rahastosta myönnetään stipendejä hyväksi havaituille korkeakouluopiskelijoille, myös jo valmistuneille, joilla on halua ja menestystä omistautua käytännössä filosofisiin, etnologisiin ja psykologisiin opintoihin.

Helsingin normaalilyseon Humanista-rahasto

Perustuu Helsingin normaalilyseon historian, yhteiskuntaopin ja taloustiedon lehtori, filosofian maisteri Sinikka Sahin merkkipäiväkeräyksien tuottoihin. Rahasto on perustettu vuonna 2003 humanististen aineiden, erityisesti historian opetuksen kehittämiseksi.

Oskar Kajavan stipendirahasto

Perustuu leskirouva Josefina Kangelinin testamenttiin 1941. Rahastosta myönnetään varoja opiskelijoille, jotka täydentääkseen ranskan kielen opintojaan ja hankkiakseen itselleen riittävät tiedot ”roomalaisten” kielessä opiskelevat Ranskanmaan jossakin korkeakoulussa (muttei Pariisissa).

Kristiina-rahasto

Rahaston tarkoituksena on sukupuolentutkimuksen, sukupuolentutkimuksen opetuksen ja opiskelijoiden tukeminen Helsingin yliopistossa.

Ilmari Koveron stipendirahasto

Perustuu professorin rouva Tyyne Koveron ja hänen poikansa Toivo Koveron lahjoitukseen 1966 sekä Tyyne ja Toivo Koveron testamentteihin 1963, 1966 ja 1970. Rahasto myöntää apurahoja Helsingin yliopistossa opiskeleville finanssiopin ahkerille ja lahjakkaille ylioppilaille tai tutkijoille.

Maija Lehtosen rahasto

Perustuu Helsingin yliopiston entisen yleisen kirjallisuustieteen ja estetiikan professori Maija Lehtosen (k. 2015) yli neljän miljoonan euron testamenttilahjoitukseen. Rahasto jakaa apurahoja ja palkintoja jatko-opiskelijoille ja erityisesti post-doc-vaiheessa oleville tutkijoille sekä opettajille seuraavilta tutkimusaloilta: ranskan kieli, ranskankielinen kirjallisuus, Ranskan historia, suomalais-ranskalaiset kulttuurisuhteet tai suomalainen kirjallisuus.

Hjalmar Linderin rahasto

Perustuu kamariherra Hjalmar Linderin lahjoitukseen 1919. Rahaston varat oli tarkoitettu varsinaisen taidehistorian professorin viran perustamiseksi. Kamariherra, mesenaatti Linder edellytti, että perustettavan viran ensimmäiseksi haltijaksi kutsuttaisiin ylim. taidehistorian professori J. J. Tikkanen.

Kristina ja Antti Linnovaaran rahasto

Rahasto perustuu filosofian tohtori Kristina Linnovaaran ja taiteilija Antti Linnovaaran lahjoitukseen vuonna 2008. Rahaston tarkoituksena on tukea historiatutkimusta, joka käsittelee kuvataidekentän ja yhteiskunnan vuorovaikutusta.

Maple Leaf and Eagle Fund

Rahaston tarkoituksena on Pohjois-Amerikkaan liittyvän tutkimuksen, opetuksen ja opiskelijoiden tukeminen.

Anna Maurasen rahasto

Perustuu vararehtori Anna Maurasen merkkipäiväkeräykseen 2017. Rahaston tarkoituksena on kielen prosessointiin liittyvän tutkimuksen tukeminen erityises-ti post doc -tasolla Helsingin yliopistossa.

Henrik Meinanderin rahasto

Rahasto sai perustamisvarallisuutensa humanistisen tiedekunnan varadekaani Henri Meinanderin 50-vuotispäivän kunniaksi vuonna 2010 lahjoitetuista varoista. Rahaston tarkoituksena on historian ruotsinkielisen oppiaineen toiminnan tukeminen.

Takaharu Mitsuin rahasto

Perustuu paroni Takaharu Mitsuin ja Tokion suomalais-japanilaisen yhdistyksen lahjoitukseen 1934. Rahaston tarkoituksena on edistää Japani-aiheisen kirjallisuuden hankkimista Helsingin yliopistolle.

FM Eila Mykkäsen rahasto

Perustuu FM Eila Mykkäsen lahjoitukseen vuodelta 2013. Rahasto tukee germaanisen ja/tai pohjoismaisen filologian opiskelua ja tutkimusta.

Naistutkimuksen tuki -rahasto

Perustuu Suomen YK-liiton pääsihteeri Hilkka Maijaliisa Pietilän (k. 2016) tekemään testamenttilahjoitukseen. Rahaston tarkoituksena on tukea eri tieteenalojen jatko-opiskelijoita ja tutkijoita, joiden tutkimusalana on naistutkimus, feminismi tai naissukupuolen merkitys. Tukea jaettaessa etusija annetaan hankkeille, joissa sovelletaan feminististä näkökulmaa maailmanpolitiikan, YK-järjestelmän toiminnan, rauhankulttuurin tai kehityksen tutkimukseen, tai tutkimukseen muilla
sellaisilla aloilla, joilla tutkimusta on edelleen vähän tai ei ollenkaan.

Ernst ja Ines Nevanlinnan rahasto

Perustuu professori Ernst Nevanlinnan lesken, filosofian maisteri Ines Nevanlinnan testamenttilahjoitukseen 1963. Rahasto jakaa apurahoja opintoavustuksina kotimaiselle nuorelle tiedemiehelle, filosofian tai valtiotieteen kandidaatille, joka on osoittanut erityistä lahjakkuutta, tieteellistä pätevyyttä ja harrastusta jollakin seuraavalla alalla: finanssioppi, kansantalous, filosofia, historia, estetiikka, taidehistoria.

Professori Hannele Niemen rahasto

Rahasto tukee oppimisen ja koulutuksen tutkimusta. Rahasto perustuu vararehtori, professori Hannele Niemen 60-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettyyn keräykseen vuonna 2008.

Rehtori Ilkka Niiniluodon rahasto

Rehtori Ilkka Niiniluodon rahasto sai perustamisvarallisuutensa Niiniluodon 60-vuotispäivän kunniaksi vuonna 2006 lahjoitetuista varoista. Rahasto perustettiin Ilkka Niiniluodon aloitteesta, ja sen tarkoituksena on tukea lahjakkaita filosofian opiskelijoita ja tutkijoita.

Markku Peltosen rahasto

Perustuu professori Markku Peltosen merkkipäiväkeräykseen. Rahaston tarkoituksena on uuden ajan (1500–1800) yleisen historian tutkimuksen tukeminen Helsingin yliopistossa.

Procom - viestinnän ammattilaiset ry:n rahasto

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n rahasto edistää viestinnän tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. ProCom ry:n perustama rahasto toimii osana Helsingin yliopiston rahastoja, ja sen tavoitteena on kerätä varat työelämäprofessuurin toimen rahoittamiseksi.

Liisa Rankaman rahasto

Perustuu Liisa Alasen (o.s. Rankama, ent. Paakkanen) lahjoitukseen. Rahaston tarkoituksena on tukea yhteiskuntatieteellistä, erityisesti kapitalistisen talousjärjestelmän kriittistä, marxilaiseen traditioon perustuvaa tutkimusta sekä negatiivisen talouskasvun eri ulottuvuuksiin kohdistuvaa tutkimusta sekä näiden kysymysten opetusta ja opiskelua.

Professori Rauste-von Wrightin rahasto

Rahasto myöntää apurahoja, joiden tarkoituksena on edistää oppimisprosessiin perustuvaa kasvatuspsykologista nuorisotutkimusta.

Thiodolf Reinin stipendirahasto

Perustuu yliopiston opettajien, virkamiesten sekä muiden yliopistoa lähellä olevien tahojen keräykseen filosofian professori, valtioneuvos Karl Gabriel Thiodolf Reinin pitkän ja merkityksellisen yliopistouran kunnioittamiseksi hänen erotessaan yliopiston vt. sijaiskanslerin tehtävästä 1903. Rahasto palkitsee tieteellisiä, suomeksi tai ruotsiksi kirjoitettuja väitöskirjoja. Palkittavan väitöskirjan aiheen tulee mieluiten olla filosofian alaan liittyvä, mutta se voi liittyä myös Suomen historiaan.

Kansleri Pentti Renvallin muistorahasto

Perustuu Kansallis-Osake-Pankin toimesta kansleri, Suomen ja Skandinavian historian professori Pentti Renvallin kuoleman jälkeen kerättyihin varoihin 1975. Rahasto tukee historiaan kohdistuvaa tutkimustyötä.

Raija Rymin-Nevanlinnan rahasto

Rahaston tarkoituksena on apurahojen tai vastaavan tuen jakaminen venäläisen kirjallisuuden ja sen kääntämiseen
tutkimukseen opiskelijoille ja/tai tutkijoille. Rahaston varat perustuvat Raija Rymin-Nevanlinnan Helsingin yliopistolle
testamenttaamiin varoihin.

Anders Johan Sjögrenin stipendirahasto

Perustuu historian, kansatieteen ja suomalais-ugrilaisen kielitieteen tutkijan, tutkimusmatkailijan ja Pietarin tiedeakatemian akateemikko A. J. Sjögrenin tyttären, neiti Matilda Sjögrenin testamenttiin 1898. Rahasto myöntää stipendejä altailaisen kieliryhmän tai sen sukuisten kielten opiskeluun.

Sosiaalipsykologian rahasto

Rahasto perustettiin sosiologian oppiaineen ja suomalaisen sosiaalipsykologian juhlavuoden 2012 kunniaksi. Rahastoon kerätään varoja sosiaalipsykologian alan tutkimuksen ja opiskelijoiden tukemiseksi.

Kansleri Hugo Suolahden muistorahasto

Perustuu kansleri, germaanisen filologian professori Hugo Suolahden muistokeräykseen 1940. Rahasto palkitsee humanistisen tiedekunnan lukuvuoden parhaan pro gradu -työn germaanisen, romaanisen tai englantilaisen filologian alalta.

Georg Tschernochvostoffin ja Nikolai Voskresenskyn muistorahasto

Rahaston tarkoituksena on tukea slaavilaista filologiaa Helsingin yliopistossa. Rahaston tuotto tulee jakaa stipendinä tai apurahana henkilölle, joka on suorittanut vähintään filosofian maisterin vai vastaavan tutkinnon Helsingin yliopistossa ja jonka pääaine on slaavilainen filologia. Rahasto perustuu Nina Tschernochvostoffin ja Natalia Varteman testamenttilahjoitukseen 2013.

Hannu Valdemar Voipaalan muistorahasto

Perustuu tilanomistaja Waldemar Niemisen ja hänen puolisonsa Aina Niemisen lahjoitukseen 1940 heidän sodassa kaatuneen poikansa filosofian kandidaatti Hannu Valdemar Voipaalan muistoksi. Rahastosta myönnetään stipendejä suomenkielisille kandidaateille tai ylioppilaille, jotka ovat filosofian kandidaatin tutkinnossa tai muissa valmistavissa opinnäytteissä osoittaneet taipumusta tieteellisiin opintoihin ja valmistelevat tieteellistä tutkielmaa Suomen historian alalta.

Werner Söderström Oy:n rahasto

Perustuu Werner Söderström Oy:n lahjoitukseen 1986. Rahasto tukee opinnoissaan hyvin menestyneitä luokan- ja aineenopettajia.

Emeritusprofessori Osmo A. Wiion rahasto

Rahasto perustuu emeritusprofessori Osmo A. Wiion 80-vuotisjuhlan yhteydessä järjestettyyn merkkipäiväkeräykseen vuonna 2008. Rahasto tukee lahjakkaita viestinnän opiskelijoita ja tutkijoita.

Professori Leif Åbergin rahasto

Rahasto tukee viestinnän tutkimusta, opetusta ja opiskelijoita Helsingin yliopistossa. Rahasto perustuu professori Leif Åbergin 60-vuotispäivän johdosta tehtyihin lahjoituksiin.