HACK FOR SOCIETY – yhdessä paremman yhteiskunnan puolesta

Hack for Society -kokeilun tavoitteena on lisätä poliittisten päättäjien ja tutkijoiden välistä aitoa vuoropuhelua, tiedonvaihtoa ja yhteistä ongelmanratkaisua. Samalla tuodaan esiin ihmistieteiden ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Tiedeyhteisöllä on annettavaa suomalaiseen päätöksentekoon. Politiikkaan suodattuu tutkimustietoa vakiintuneiden kanavien kautta, mutta vaikuttavien tutkijoiden joukko jää usein pieneksi tai yksipuoliseksi. Käytännön yhteistyötä, sen muotoja sekä kontakteja on mahdollista vahvistaa nykyisestä. Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista, ja olisi kaikkien etu, että päättäjät ja tieteentekijät kohtaisivat uudenlaisessa ympäristössä.

Syksyllä 2017 toteutettavassa kuukauden pituisessa Hack for Society -haasteessa Helsingin yliopiston tutkijoista ja opiskelijoista sekä Helsingin kaupunkipoliitikoista koostuvat tiimit ryhtyvät yhteistyöhön ja kilpailevat ajankohtaisten kunnallisten haasteiden ratkaisemisessa.

Mitä tehdään?

Hack for Society -pilotilla kokeillaan miten parhaiten voidaan lisätä päättäjien ja tutkijoiden välistä aitoa dialogia, miten törmäyttää näitä ryhmiä virkamiesten ja yritysten kanssa ja miten luoda ratkaisuihin pyrkiviä työtapoja, joissa käytetään tietopohjana olemassa olevaa ihmistieteiden tutkimusta.

Tavoitteena on kuukauden pituisen kiihdyttämöprosessin avulla kehittää konkreettisia ratkaisuja tiimien haasteisiin, edistää tutkimuksen ja päätöksenteon yhteistyötä ja testata uutta tutkimuksen ja kunnallisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusmallia.

Valtuutetuille kyseessä on myös mahdollisuus tutustua paremmin tiedeyhteisön osaamiseen ja päästä nostamaan poliittiselle agendalle uusia, tutkimustietoon perustuvia kehitysehdotuksia. Toisaalta päättäjillä on valtavasti osaamista ja asiantuntijuutta, jota tiedeyhteisö ei aina osaa hyödyntää viedäkseen tutkimustietoaan käytäntöön. Osallistujat kartuttavat myös osaamistaan yhteiskehittämisestä, nopeista kokeiluista ja design-ajattelusta ongelmanratkaisun apuvälineinä.

MITÄ TAVOITELLAAN?

Kokeilulla on tarkoitus tuottaa tietoa, jonka pohjalta voidaan rakentaa ja skaalata uusi vuorovaikutusmalli. Mallin tulisi lisätä poliittisten päättäjien, tutkijoiden ja yritysten välistä aitoa vuoropuhelua, tiedonvaihtoa ja yhteistä ongelmanratkaisukykyä. Toiveena on, että sen voisi myöhemmin skaalata muihin kuntiin, alueisiin tai kansalliseen päätöksentekoon. Opit toimintamallista ja ratkaisumallit valittuihin haasteisiin julkaistaan vuoden 2017 lopussa.

Ketkä ovat mukana?

Hack for Societyn koordinaattorina toimii Helsingin yliopisto ja sen käytännön toteutuksesta vastaa Helsinki Think Company. Haaste toteutetaan yhteistyössä Sitran, Kokeilevan Suomen, Kuntaliiton ja Ajatuspaja e2:n kanssa. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut hanketta avustuksella.

Lue lisää ja seuraa pilotin kulkua: www.hackforsociety.fi