Siviili- ja kauppaoikeuden professori Thomas Wilhelmsson toimii Helsingin yliopiston kanslerina, tehtävänään edistää tieteitä ja yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta, sekä valvoa yliopiston yleistä etua ja toimintaa. Hänet tunnetaan aktiivisesta toiminnastaan sekä kansallisen että kansainvälisen tason korkeakoulusektorin kehittämisessä. Yhteiskunnallisessa keskustelussa kansleri Wilhelmsson on korostanut tieteen luotettavuuden ja tutkimuseettisen toiminnan merkitystä tutkijoille, yliopistolle ja yhteiskunnalle.

Kansleri Thomas Wilhelmsson: Tutkimusetiikan valvonta takaa luottamuksen (HS Vieraskynä 13.2.2017)

Ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm tunnetaan aktiivisena yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistujana ravitsemustieteen saralla. Vuonna 2016 Helsingin yliopisto myönsi Fogelholmille J. V. Snellman-palkinnon ansiokkaasta tieteellisen tiedon välittämisestä. Häntä kiinnostaa erityisesti ravinnon, liikunnan ja lihavuuden yhteys. Työurallaan Fogelholm on toiminut useissa johtotehtävissä mm. UKK-instituutissa ja Suomen Akatemiassa. Aktiivisen tutkimus- ja hallintouran ohella hän on kunnostautunut alan vaikuttajana myös kansainvälisten luottamustehtävien kautta.

Liisa Myyry toimii pedagogisen yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan keskuksessa (HYPE). Hänen tutkimusintressejään ovat asiantuntijaksi sosiaalistuminen ja eettinen kehitys asiantuntijakoulutuksessa. Hän on tutkinut muun muassa oikeudenmukaisuus- ja huolenpitoajattelun kehitystä sekä arvoja ja niiden muutosta.

Helsingin yliopistosta valtiotieteestä väitellyt Aalto-yliopiston emeritusprofessori ja talouskirjailija Sixten Korkman tunnetaan eri tutkimuslaitosten sekä kansainvälisen tason johtotehtävistä. Hän on arvostettu talousvaikuttaja ja on toiminut mm. Euroopan unionin ministerineuvoston talouspoliittisen osaston pääjohtajana. Korkmanin talouskirjallisuus on saanut puolestapuhujia sen kansantajuisuuden ja selkeyden johdosta.

Elina Vuola, teologian tohtori, dosentti, toimii akatemiaprofessorina HY:n teologisessa tiedekunnassa. Hän johtaa tutkimushanketta Ruumiillinen uskonto. Ruumiillisuuden ja sukupuolen muuttuvat merkitykset uskonnollisen identiteetin nykymuodoissa Suomessa. Hankkeessa tutkitaan mm. ortodoksista kirkkoa, juutalaisuutta ja vanhoillislestadiolaisuutta elettynä uskontona sukupuolen ja ruumiillisuuden näkökulmista.

Kestävän kehityksen professori Kristina Lindström tunnetaan kansainvälisesti monipuolisesta mikrobiologisesta tutkimuksestaan. Ruoantuottajien kanssa yhteistyössä tehty kehitys kestävän ruoantuotannon vahvistamiseksi on asia, jota hän on nostanut aktiivisesti esiin. Tutkimustyön ohella Lindström on aktiivinen opetuksen kehittäjä ja toteuttanut kurssiyhteistyötä mm. NOVA-yliopistoverkoston kautta.

Fazerin yritysvastuujohtaja Nina Elomaa uskoo, että vaikka yritysvastuun kantamisen näkökulmasta haasteet ovat laajoja ja kehitys vie aikaa, on tavoitteiden asettaminen korkealle tärkeää. Elomaa korostaa avoimuuden ja kriittisyyden tärkeyttä yritystoiminnassa. Kestävät valinnat kehitysprosesseissa ovat perusta Fazerin pyrkimykselle olla edelläkävijäyritys vastuullisuusasioissa kaikessa toiminnassaan.

Helsingin yliopiston sosiologian dosentti Piia Jallinoja on osallistunut lukuisiin tutkimushankkeisiin, joissa on analysoitu maallikoiden ja asiantuntijoiden käsityksiä ja kokemuksia terveydestä, hyvinvoinnista ja niihin vaikuttavista sosiaalisista ja kulttuurisista tekijöistä. Hän toimii tällä hetkellä tutkimuspäällikkönä Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa.

Helsingin yliopiston jatko-opiskelija Johanna Järvelä tutkii väitöskirjatyössään kaivostoiminnan vastuullisuutta ja roolia suhteessa aluekehitykseen ja maakiistoihin. Näkökulmina tarkasteluun ovat Järvelän kirjoituksissa nousseet mm. sosiaalinen hyvinvointi, ympäristönsuojelu ja kulttuurien säilyvyys. Kehitysyhteistyökysymysten parissa Järvelä on toiminut kehitysmaatutkimuksen opintojensa ohella aktiivisesti myös mm. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan toimielimissä.

Pitkän filosofitaustan omaava uskonnonfilosofian professori Sami Pihlström on johtanut lukuisia hankkeita sekä Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa että mm. tutkijakollegiumissa. Monitieteinen yhteistyö ja kansainvälinen verkostoituminen ovat kuuluneet luonnollisena osana hänen uralleen. Parhaillaan Pihlström toimii ryhmän johtajana Helsingin yliopistolla, Suomen Akatemian huippuyksikössä ’Järki ja uskonnollinen hyväksyminen’. Hän peräänkuuluttaa kriittistä eettistä keskustelua yhteiskunnallisesti.

Jussi Valtonen on helsinkiläinen kirjailija ja psykologi. Hänen lähitulevaisuuteen sijoittuva romaaninsa He eivät tiedä mitä tekevät sai vuoden 2014 kirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Kaunokirjallisten teosten lisäksi Valtonen on julkaissut lehtijuttuja, tieteellisiä artikkeleita ja tietokirjan Jossakin on ilo yhdessä psykiatri Ben Furmanin kanssa.

Michael Laakasuo FT, on tiedon prosessointia tutkivan kognitiotieteen post-doc tutkija. Hänen tutkimusaiheensa on Moralities of Intelligent Machines. Kiinnostuksen kohteikseen Laakasuo mainitsee mm. emootiot ja päätöksenteko, yksilölliset erot päätöksenteossa sekä robotiikan moraalipsykologian.

Mikael Fortelius on evoluutiopaleontologian professori Helsingin yliopistossa. Fortelius valittiin Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi vuonna 2005. Fortelius työskentelee myös Oslon yliopistossa, Berliinin luonnontieteellisessä museossa ja Turkanajärvellä Keniassa. Tämän vuoden hän vierailee Humboldt-palkittuna tutkijana Berliinissä.