Tutkintotaso
Ylempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2018 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
120 opintopistettä, 2 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €

Bottom content

Koulutus

Koulutusohjelma käsittelee yhteiskunnallista muutosta antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian näkökulmista. Maisteriopinnoissa erikoistutaan yhteen näistä neljästä tieteenalasta. Ohjelman eri tieteenaloille ominaisten ja yhteisten lähestymistapojen avulla tarkastellaan yhteiskunnallisia murroksia ja jatkuvuuksia sekä eroja ja yhtäläisyyksiä eri puolilla maailmaa. Ohjelmassa syvennytään paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin sekä siihen, miten valta, vauraus ja hyvinvointi ovat jakautuneet. Opinnot auttavat ymmärtämään ihmisten kokemuksia sosiaalisista, kulttuurisista, taloudellisista ja poliittista muutoksista ja heidän pyrkimyksiään vaikuttaa niihin. Opinnot kehittävät monipuolista asiantuntemusta ja taitoa tuottaa ja soveltaa tutkimustietoa.

Antropologia tutkii sosiaalisten suhteiden ja kulttuurin monimuotoisuutta eri puolilla maailmaa.  Tarkasteluun tulevat ihmisten elämän edellytysten ja muotojen monet eri puolet: poliittiset, henkiset, taloudelliset, aineelliset, moraaliset, tiedolliset ja ympäristöön liittyvät. Antropologia luo uutta tietoa vertailevan lähestymistavan ja perusteellisen etnografisen tutkimuksen avulla.

Kehitysmaatutkimus tarkastelee kehityskysymyksiä, köyhyyttä, eriarvoisuutta ja sosiaalisia, poliittisia, kulttuurisia, taloudellisia ja ympäristöllisiä muutoksia erityisesti globaalissa etelässä. Se analysoi myös globaalin etelän ja pohjoisen välisiä muuttuvia suhteita. Kehitysmaatutkimuksen näkökulma on monitieteinen ja monia eri toimijoita ja yhteiskunnallisia tasoja painottava.

Poliittinen historia käsittelee yhteiskunnallisen muutoksen poliittista dynamiikkaa laajasta historiallis-yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. Se ulottuu valtiosta kansalaisyhteiskuntaan, mediaan ja erilaisiin poliittisiin liikkeisiin ja aatteisiin sekä valtioidenvälisistä suhteista, sodista ja diplomatiasta globalisaatioon, Euroopan integraatioon ja ylikansallisiin poliittisiin toimijoihin.

Talous- ja sosiaalihistoria tarkastelee elinolojen ja elämäntapojen muotoutumista osana yhteiskunnan muuttuvia rakenteita. Se tutkii sitä, miten taloudellinen kehitys ja kriisit ovat tuottaneet hyvinvointia ja eriarvoisuutta, ja miten taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia on pyritty ratkomaan. Talous- ja sosiaalihistoriassa hyödynnetään monipuolisesti ja luovasti erilaisia tutkimusmenetelmiä ja aineistoja.

Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelman opiskelijana opit analysoimaan valtarakenteita, sosiaalisten suhteiden dynamiikkaa ja yhteiskunnallisia kehityskulkuja eri puolilla maailmaa sekä ymmärtämään ihmisten elämää osana laajempia taloudellisia ja poliittisia rakenteita historiallisesti ja nykyaikana. Opit käsittelemään kriittisesti laajoja tietokokonaisuuksia, kokoamaan ja erittelemään erilaisia tutkimusaineistoja, tuottamaan tietoa yhteiskunnallisista muutoksista ja kyseenalaistamaan nykypäivän itsestäänselvyyksiä.  

Ohjelma tarjoaa monipuolisia uramahdollisuuksia asiantuntijatehtäviin julkisella sektorilla, kotimaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa, kansalaisjärjestöissä ja yrityksissä. Monet työskentelevät tutkijoina, toimittajina, konsultteina sekä erilaisissa opetusalan, viestinnän ja neuvonnan asiantuntijatehtävissä. Työnantajat arvostavat laaja-alaista osaamista yhteiskunnallisista muutoksista eri puolilla maailmaa.

Katso lisätietoja opinnoista ohjelman verkkosivuilta.

Osa opetuksesta on suomenkielistä, osa englanninkielistä. Kaikki kuulustelut ja pro gradu -tutkielman voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Maisterivaiheen opinnoissa syvennyt sosiaaliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, poliittisiin ja taloudellisiin muutoksiin ja kehityskysymyksiin sekä niitä koskeviin teorioihin ja menetelmiin. Ymmärrät yhteiskunnallisten muutosten rakenteita ja toimijoita sekä syitä ja seurauksia eri aikoina ja eri paikoissa. Pystyt arvioimaan ja erittelemään kulttuurista monimuotoisuutta, yhteiskunnallista eriarvoisuutta sekä paikallisten ja globaalien yhteiskunnallisten ilmiöiden taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia kytkentöjä.

Maisteriopinnoissa kehitetään laaja-alaista akateemista asiantuntemusta, perehdytään syvällisesti yhteen koulutusohjelman tieteenalaan ja opiskellaan yhteiskunnallisen muutoksen erityiskysymyksiä. Suullista ja kirjallista ilmaisua harjoitellaan paljon, mikä antaa vahvat viestintävalmiudet.

Maisterivaiheen opintojen suoritusmuotoja ovat muun muassa:

 • luentokurssit
 • seminaarit ja pienryhmäopetus
 • kuulustelut
 • esseetehtävät
 • ryhmätyöt ja esitelmät
 • oppimispäiväkirjat
 • pro gradu -tutkielma
 • kenttätyö ja opiskelu ulkomailla

Maisteriopintojen alusta lähtien opiskelijalla on opintosuuntanaan yksi ohjelman neljästä tieteenalasta: antropologia, kehitysmaatutkimus, poliittinen historia tai talous- ja sosiaalihistoria. Kandidaatintutkinnon suorittanut opiskelija voi valmistua valtiotieteiden maisteriksi kahdessa vuodessa.

Valtiotieteiden maisterin tutkinto (VTM) 120 op:

 • syventäviä opintoja 80 op
  • pro gradu -tutkielma 30 op
  • tieteenalaopintoja
 • valinnaisia opintoja enintään 25-35 op
  • opintoja Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelmasta tai muiden koulutusohjelmien tarjonnasta
  •  kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja
 • työelämäopintoja 5-15 op

Pro gradu -tutkielmassa tutkit sinua kiinnostavaa aihetta opintosuuntasi tieteenalalta. Tutkielmaa tehdessäsi perehdyt tutkimusprosessin eri vaiheisiin. Opit arvioimaan kriittisesti aiempia käsityksiä ja aiempaa tutkimusta, kehittelemään kiinnostavan kysymyksenasettelun, kokoamaan ja käsittelemään tutkimusaineistoja tieteenalan menetelmillä, tekemään perusteltuja johtopäätöksiä sekä esittämään väitteesi tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan. Pro gradu -tutkielman laajuus on 30 opintopistettä, ja tutkielmaseminaari tukee sen tekemistä.

Maisterintutkinnon suorittaneiden uravaihtoehtoja ovat monipuoliset asiantuntijatehtävät ministeriöissä, kotimaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa, kehitysprojekteissa, kansalaisjärjestöissä ja yrityksissä. Monet työskentelevät myös toimittajina, tutkijoina, konsultteina ja erilaisissa opetusalan, viestinnän ja neuvonnan asiantuntijatehtävissä.

Maisteriopinnot (120 op) suorittanut opiskelija saa valtiotieteiden maisterin (VTM) pätevyyden.

Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman opiskelu- ja työskentely-ympäristö on kansainvälinen. Ohjelma tarjoaa erinomaiset valmiudet ymmärtää kulttuurista monimuotoisuutta, yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja globaaleja kehityskysymyksiä. Voit suorittaa osan tutkintoosi kuuluvista opinnoista opiskelijavaihdossa ulkomaisessa yliopistossa. Ohjelma on mukana useassa yhteistyösopimuksessa eurooppalaisten ja muiden kansainvälisten yliopistojen kanssa.

Koulutusohjelma tarjoaa monia, kiinnostavia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen:

 • Vaihto-opiskelu ulkomailla
 • Kansainvälinen työharjoittelu
 • Kansainvälinen opetus
 • Toiminta kansainvälisten opiskelijoiden tuutorina
 • Ainejärjestöjen tai ylioppilaskunnan kansainväliset tehtävät
 • Kielikurssit ja kansainväliset kesäkoulut

Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma on moni- ja poikkitieteellinen, yhteiskuntatieteellinen koulutusohjelma, jossa neljä eri tieteenalaa toimii yhteistyössä keskenään. Tutkintoon voi sisältyä opintoja myös muista valtiotieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmista ja myös muiden tiedekuntien maisteriohjelmista.

Yhteydet työelämään ovat tärkeässä osassa opintojen eri vaiheissa. Työelämäkurssit, työelämätapahtumat ja mentorointiohjelmat tutustuttavat opiskelijat tulevaisuuden työnantajiin sekä työelämään sijoittuneisiin entisiin opiskelijoihin.

Koulutusohjelman tutkimuksellisia painopistealueita ovat:

 • sosiaaliset suhteet; ylirajainen liikkuvuus; sosiaalinen ja kulttuurinen monimuotoisuus; elinolot ja elämäntavat; arvot; sukupuoli
 • politiikka ja talous, kehityksen prosessit; globalisaatio; epätasa-arvo; valta, rakenteet ja toimijat;; ympäristö ja yhteiskunta
 • kriisit ja konfliktit; oikeudenmukaisuus ja hyvinvointi; pitkän aikavälin taloudellinen kehitys
 • valtio, kansalaisyhteiskunta ja kansainväliset järjestelmät
 • historian ja muistin poliittiset ja kulttuuriset merkitykset; ideologiat, intressit ja instituutiot

Maisterin tutkinnon suoritettuasi sinun on mahdollista hakea jatko-opinto-oikeutta suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa. Antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian jatko-opiskelijoita on Helsingin yliopistossa Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelmassa (PYAM), Sosiaalitieteiden tohtoriohjelmassa (STS), Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelmassa (SKY) sekä muissa mahdollisissa ohjelmissa. Maisteriohjelman opinnot luovat pohjaa jatko-opinnoille myös muilla yhteiskuntaa ja kulttuuria tutkivilla aloilla Helsingin yliopistossa tai muissa suomalaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa.

Hakeminen
Alla on lista koulutusohjelman eri hakuvaihtoehdoista.
Tiedekunnat

Valtiotieteellinen tiedekunta

Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen laaja-alaisin ja monitieteisin yhteiskuntatieteellinen tutkijayhteisö ja vaikuttaja. Globaalit talouden ja politiikan tapahtumat lisäävät sellaisten osaajien tarvetta, jotka kykenevät asettamaan ne historialliseen ja kansainvälisesti vertailtavaan kehykseen. Sosiaalisten rakenteiden muutokset vaativat uudenlaista ymmärrystä esimerkiksi hyvinvointiyhteiskunnan perustasta. 

Tiedekunta tunnetaan kansainvälisestä huippututkimuksestaan, jossa hyödynnetään monenlaisia tutkimusaineistoja, hallitaan vaativia tutkimusmenetelmiä ja käydään innovatiivista keskustelua. Opetuksessa korostuu kriittinen ajattelu ja monitieteisyys. Tiedekunnan yhteistyöllä ministeriöiden, kuntien, järjestöjen ja median kanssa on pitkät perinteet. 

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa opiskelijat viihtyvät ja tuntevat yhteisön omakseen. Oma laitos ja tiedekunta ovat opiskelijan läheisin ja tärkein toimintaympäristö. Vuorovaikutus yli oppiaine- ja tiedekuntarajojen on myös vilkasta.

Tiedekunnassa on noin 4000 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 700 aktiivista jatko-opiskelijaa. Tiedekunta sijaitsee keskustakampuksella. Tiedekunnassa on kaksi laitosta, joissa on yhteensä 13 oppiainetta. Tiedekunnan omat sivut http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/ .

Valtiotieteellinen tiedekunta sijaitsee keskeisellä paikalla keskustakampuksella lähellä opiskelijakirjasto Kaisaa ja oppimiskeskus Aleksandriaa, jotka tarjoavat opiskelijoiden käyttöön uudenaikaisia opiskelutiloja. Helsingin yliopiston kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla (esim. tietokannat, verkkolehdet ja oppikirjat).

Valtiotieteellinen tiedekunta on tutkimuksellisesti korkeatasoinen, kansainvälinen ja monitieteinen oppimisympäristö, jossa koulutetaan laaja-alaisia, tutkimusmenetelmiä hyvin taitavia ja yhteiskuntaa monipuolisesti ymmärtäviä asiantuntijoita työelämän eri sektoreille. Opetuksessa hyödynnetään monin tavoin sulautuvan opetuksen ja oppimisen periaatteita, mikä tuo joustavuutta ja tukee tehokkaasti oppimista.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Helsingin yliopiston verkkosivuilta http://www.helsinki.fi/uudet-opiskelijat.