Tutkintotaso
Alempi korkeakoulututkinto
Aloituskausi
2018 Syksy
Opintojen laajuus ja kesto
180+120 opintopistettä, 5 vuotta
Opetuskieli
suomi, ruotsi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille
0 €

Bottom content

Koulutus

Koulutusohjelma käsittelee yhteiskunnallista muutosta antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian näkökulmista. Näiden tieteenalojen lähestymistapoja yhdistäen se tarkastelee yhteiskunnallisia murroksia ja jatkuvuuksia, yhtäläisyyksiä ja eroja eri puolilla maailmaa. Ohjelmassa perehdytään paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin sekä siihen miten valta, vauraus ja hyvinvointi ovat jakautuneet. Opinnot auttavat ymmärtämään ihmisten kokemuksia sosiaalisista, kulttuurisista, taloudellisista ja poliittista muutoksista ja heidän pyrkimyksistään vaikuttaa niihin.

Hae koulutusohjelman opiskelijaksi, jos olet kiinnostunut pohtimaan seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Miten toisten yhteisöjen, yhteiskuntien ja kulttuurien tuntemus auttaa katsomaan omaamme toisin?
 • Miten nyky-yhteiskunnat ovat rakentuneet ja miten historia on läsnä nykyajassa?
 • Mitä on kehitys? Miten globaalia tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistetään?
 • Miten kansainväliset poliittiset ja taloudelliset riippuvuudet ja ristiriidat ovat kehittyneet ja miten niitä on säännelty?
 • Miten talouden, politiikan ja kulttuurin muutosprosessit kietoutuvat yhteen ja miten ne ilmenevät ihmisten arjessa eri aikoina?

Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman opiskelijana opit tunnistamaan valtarakenteita, sosiaalisten suhteiden dynamiikkaa ja yhteiskunnallisia kehityskulkuja eri puolilla maailmaa sekä ymmärtämään ihmisten elämää osana laajempia taloudellisia ja poliittisia rakenteita historiallisesti ja nykyaikana. Opit lukemaan kriittisesti tutkimuskirjallisuutta, tarkastelemaan erilaisia tutkimusaineistoja, analysoimaan yhteiskunnallisia muutoksia ja kyseenalaistamaan nykypäivän itsestäänselvyyksiä.

Yhteiskunnallisen muutoksen ohjelma tarjoaa uramahdollisuuksia monipuolisiin asiantuntijatehtäviin julkisella sektorilla, kotimaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa, kansalaisjärjestöissä ja yrityksissä. Monet työskentelevät myös tutkijoina, toimittajina, konsultteina sekä erilaisissa opetusalan, viestinnän ja neuvonnan asiantuntijatehtävissä. Työnantajat arvostavat laaja-alaista osaamista yhteiskunnallisista muutoksista eri puolilla maailmaa.

Katso lisätietoja opinnoista ohjelman verkkosivuilta.

Kandidaattivaiheen opetuksesta osa on suomenkielistä, osa englanninkielistä. Kaikki kuulustelut ja kandidaatin opinnäytetyön voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kandidaattivaiheen opinnoissa perehdyt sosiaaliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, poliittisiin ja taloudellisiin muutoksiin ja kehityskysymyksiin sekä niitä koskeviin teorioihin ja menetelmiin. Ymmärrät yhteiskunnallisten muutosten rakenteita ja toimijoita sekä syitä ja seurauksia eri aikoina, eri paikoissa. Sinulle hahmottuu kuva historiallisesta ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta, yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta ja paikallisten ja globaalien yhteiskunnallisten ilmiöiden taloudellisista, sosiaalisista ja poliittisista kytkennöistä.

Opintojen tavoitteena on laaja-alainen akateeminen asiantuntemus sekä tarkempi syventyminen itseä kiinnostaviin aiheisiin. Suullista ja kirjallista ilmaisua harjoitellaan paljon, mikä antaa vahvat viestintävalmiudet.

Kandidaattivaiheen opintojen suoritusmuotoja ovat muun muassa:

 • luentokurssit
 • seminaarit ja pienryhmäopetus
 • kuulustelut
 • esseetehtävät
 • ryhmätyöt ja esitelmät
 • oppimispäiväkirjat
 • tutkielmat
 • mahdollinen kenttätyö ja opiskelu ulkomailla

Uudet opiskelijat valitaan yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmaan ja opinnot alkavat kaikille yhteisillä opinnoilla. Opintosuunta täsmentyy toisen opintovuoden jälkeen erikseen ilmoitettuina ajankohtina. Opiskelija asettaa opintosuunnat toivomaansa järjestykseen. Opintosuunnissa on kiintiöt, joiden mukaan opiskelijat sijoitetaan opintosuuntiin. Kiintiöitä täytettäessä huomioidaan opiskelijoiden omat toiveet opintosuunnista, määrättyjen opintojaksojen opintomenestys sekä opintojen eteneminen. Jokaiselle opiskelijalle nimetään yksi opintosuunta.

Koulutusohjelman opintosuunnat ja niiden opiskelijakiintiöt ovat:

 • sosiaali- ja kulttuuriantropologia n. 30 %
 • kehitysmaatutkimus n. 20 %
 • poliittinen historia n. 30 %
 • talous- ja sosiaalihistoria n. 20 %

Opiskelijalle nimetään opintosuunnan täsmentämisen yhteydessä sama opintosuunta myös maisteriopintoihin. Opiskelija voi suorittaa maisteriohjelman samassa opintosuunnassa kuin kandiohjelman. Maisteriopintoihin siirryttäessä on myös mahdollista hakea opintosuunnan vaihtamista ohjelman sisällä. Helsingin yliopiston muiden maisteriohjelmien tarjoamia vaihtoehtoja näet kohdassa ”Jatko-opintomahdollisuudet”.

Valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VKT) 180 op:

 • Perusopinnot 25 op
 • Aineopinnot 65 op
  • Yhteiset 45 op
  • Opintosuuntakohtaiset 20 op
 • Menetelmäopinnot 30 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 35 op
 • Työelämään orientoivat opinnot 10 op
 • Kieli- ja viestintäopinnot 15 op

Kandidaatintyössä perehdyt tarkemmin sinua kiinnostavaan aihepiiriin joltakin ohjelman tieteenalalta. Kandidaatintyön myötä opit käyttämään kriittisesti lähdeaineistoja, kyseenalaistamaan totuttuja ajattelutapoja, etsimään uudenlaisia näkökulmia tutkimaasi asiaan ja esittämään väitteitäsi tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattaen.

Ohjelman kandidaattivaiheen suorittaneet opiskelijat jatkavat pääsääntöisesti opiskeluaan maisterivaiheeseen, josta valmistuttua siirrytään työelämään. Maisterintutkinnon suorittaneiden uravaihtoehtoja ovat monipuoliset asiantuntijatehtävät ministeriöissä, kotimaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa, kehitysprojekteissa, kansalaisjärjestöissä ja yrityksissä. Monet työskentelevät myös toimittajina, tutkijoina, konsultteina ja erilaisissa opetusalan, viestinnän ja neuvonnan asiantuntijatehtävissä.

Kandidaattiopinnot (180 op) suorittanut opiskelija saa valtiotieteiden kandidaatin (VTK) pätevyyden.

Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma tarjoaa erinomaiset valmiudet ymmärtää kulttuurista monimuotoisuutta, yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja globaaleja kehityskysymyksiä. Voit suorittaa osan tutkintoosi kuuluvista opinnoista opiskelijavaihdossa ulkomaisessa yliopistossa. Ohjelma on mukana useassa yhteistyösopimuksessa eurooppalaisten ja muiden kansainvälisten yliopistojen kanssa.

Koulutusohjelma tarjoaa monia, kiinnostavia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen:

 • Vaihto-opiskelu ulkomailla
 • Kansainvälinen työharjoittelu
 • Kansainvälinen opetus
 • Toiminta kansainvälisten opiskelijoiden tuutorina
 • Ainejärjestöjen tai ylioppilaskunnan kansainväliset tehtävät
 • Kielikurssit ja kansainväliset kesäkoulut

Yhteiskunnallinen muutos -ohjelma on poikkitieteellinen, yhteiskuntatieteellinen koulutusohjelma, jossa neljä eri tieteenalaa toimivat yhteistyössä keskenään. Tutkintoon voi sisällyttää opintoja myös muissa valtiotieteellisen tiedekunnan kandidaattiohjelmissa sekä soveltuvin osin muiden tiedekuntien kandidaattiohjelmissa.

Yhteydet työelämään ovat tärkeässä osassa opintojen eri vaiheissa. Työelämäkurssit, työelämätapahtumat ja mentorointiohjelmat tutustuttavat opiskelijat tulevaisuuden työnantajiin sekä työelämään sijoittuneisiin entisiin opiskelijoihin.

Koulutusohjelman tutkimuksellisia painopistealueita ovat:

 • sosiaaliset suhteet; ylirajainen liikkuvuus; sosiaalinen ja kulttuurinen monimuotoisuus; elinolot ja elämäntavat; arvot; sukupuoli
 • politiikka ja talous; kehityksen prosessit; globalisaatio; epätasa-arvo; valta, rakenteet ja toimijat; ympäristö ja yhteiskunta
 • kriisit ja konfliktit; oikeudenmukaisuus ja hyvinvointi; pitkän aikavälin taloudellinen kehitys
 • valtio, kansalaisyhteiskunta ja kansainväliset järjestelmät
 • historian ja muistin poliittiset ja kulttuuriset merkitykset; ideologiat, intressit ja instituutiot

Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi siirryt maisteriopintoihin. Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelmassa on neljä opintosuuntaa (antropologia, kehitysmaatutkimus, poliittinen historia tai talous- ja sosiaalihistoria). Syvennät opintojasi yhdellä näistä tieteenaloista. Kandidaattiohjelman pohjalta on mahdollista hakea myös johonkin muuhun maisteriohjelmaan Helsingin yliopistossa tai muussa suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa. Tämä edellyttää kyseisen maisteriohjelman pohjaopintoja osana kandidaatintutkinnon valinnaisia opintoja.

Hakeminen
Tiedekunnat

Valtiotieteellinen tiedekunta

Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen laaja-alaisin ja monitieteisin yhteiskuntatieteellinen tutkijayhteisö ja vaikuttaja. Globaalit talouden ja politiikan tapahtumat lisäävät sellaisten osaajien tarvetta, jotka kykenevät asettamaan ne historialliseen ja kansainvälisesti vertailtavaan kehykseen. Sosiaalisten rakenteiden muutokset vaativat uudenlaista ymmärrystä esimerkiksi hyvinvointiyhteiskunnan perustasta. 

Tiedekunta tunnetaan kansainvälisestä huippututkimuksestaan, jossa hyödynnetään monenlaisia tutkimusaineistoja, hallitaan vaativia tutkimusmenetelmiä ja käydään innovatiivista keskustelua. Opetuksessa korostuu kriittinen ajattelu ja monitieteisyys. Tiedekunnan yhteistyöllä ministeriöiden, kuntien, järjestöjen ja median kanssa on pitkät perinteet. 

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa opiskelijat viihtyvät ja tuntevat yhteisön omakseen. Oma laitos ja tiedekunta ovat opiskelijan läheisin ja tärkein toimintaympäristö. Vuorovaikutus yli oppiaine- ja tiedekuntarajojen on myös vilkasta.

Tiedekunnassa on noin 4000 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 700 aktiivista jatko-opiskelijaa. Tiedekunta sijaitsee keskustakampuksella. Tiedekunnassa on kaksi laitosta, joissa on yhteensä 13 oppiainetta. Tiedekunnan omat sivut http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/ .

Valtiotieteellinen tiedekunta sijaitsee keskeisellä paikalla keskustakampuksella lähellä opiskelijakirjasto Kaisaa ja oppimiskeskus Aleksandriaa, jotka tarjoavat opiskelijoiden käyttöön uudenaikaisia opiskelutiloja. Helsingin yliopiston kirjaston palvelut ovat helposti opiskelijoiden saatavilla (esim. tietokannat, verkkolehdet ja oppikirjat).

Valtiotieteellinen tiedekunta on tutkimuksellisesti korkeatasoinen, kansainvälinen ja monitieteinen oppimisympäristö, jossa koulutetaan laaja-alaisia, tutkimusmenetelmiä hyvin taitavia ja yhteiskuntaa monipuolisesti ymmärtäviä asiantuntijoita työelämän eri sektoreille. Opetuksessa hyödynnetään monin tavoin sulautuvan opetuksen ja oppimisen periaatteita, mikä tuo joustavuutta ja tukee tehokkaasti oppimista.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Yliopistolla on noin 500 laadukasta partneriyliopistoa ympäri maailman, ja joka vuosi noin tuhat opiskelijaamme suuntaa joko opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Jakso ulkomailla antaa

 • kansainvälisen lisän tutkintoosi, ja saat kansainvälistä osaamista omalta alaltasi. Hyvin suunniteltu opiskelijavaihto tuo osaamiseesi monipuolisuutta ja ainutlaatuisuutta!
 • Saat uudenlaisen näkökulman maailmaan, opit myös itsestäsi ja kielitaitosi vahvistuu.
 • Tutustut kohdemaan kulttuuriin uudella tavalla, tapaat uusia ihmisiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua alallasi kansainvälisesti.

Lisätietoja opiskelusta ulkomailla guide.student.helsinki.fi/fi/opiskele-ulkomailla

Helsingin yliopistossa pyrimme siihen, että yliopisto olisi kaikin tavoin esteetön oppimisympäristö ja kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa haluamiaan opintoja.

Mikäli tarvitset vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden takia erityisjärjestelyitä opinnoissasi tai esimerkiksi tenttitilanteessa, sinun on hyvä sopia opetuksen erityisjärjestelyistä heti opintojen alkaessa ja myöhemminkin tilanteen muuttuessa.

Käytännön järjestelyistä sovitaan yleensä opetuksen yhteydessä, keskustele siis rohkeasti opettajiesi kanssa.

Erityisjärjestelyt opiskelussa, toisin sanoen yksilöllinen oppimisen tuki opetuksen yhteydessä, merkitsee yleensä lisäaikaa tehtävien tai tentin tekemisessä, sähköistä ja ennakolta saatavissa olevaa opetusmateriaalia, opetustilojen esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Jos kaipaat lisätietoja erityisjärjestelyistä, laita sähköpostia osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Voit myös hakea erityisjärjestelyitä valintakokeeseen.

Yliopisto-opiskelijoille on tarjolla palveluja ja etuja liittyen muun muassa asumiseen, ruokailuun, terveydenhuoltoon sekä hyvinvointiin ja liikuntaan. Lisäksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) reilun 250 opiskelijajärjestön joukosta jokainen voi valita oman juttunsa ja yhteisönsä. Lisätietoa löydät Helsingin yliopiston verkkosivuilta http://www.helsinki.fi/uudet-opiskelijat.