RELE - nuoren oppiminen uudella tavalla

RELE - nuoren oppiminen uudella tavalla (RELE Redefining Adolescent Learning)

Vaikka oppimisen ja terveyden välillä tiedetään olevan voimakas yhteys sekä oppimistuloksiin että koulutuksellisiin siirtymiin, on oppimista ja terveyttä tutkittu toisistaan erillään ja erilaisilla lähestymistavoilla. Projektin tavoitteena on tutkia, mitkä tekijät yksilö-, luokka-, koulu- ja kuntatasolla vaikuttavat nuorten oppimiseen, taitojen kehittymineen, terveyteen ja hyvinvointiin 7. luokan alkamisesta toisen asteen koulutuksen loppuun. Hanke auttaa ymmärtämään eri tasoilla vaikuttavien kompleksisten mekanismien keskinäisiä yhteyksiä sekä miten koulun toimintakäytännöt voivat tukea oppilaiden onnistunutta siirtymistä kouluasteelta toiselle.

Hanke seuraa Helsingin metropolialueella 12000 oppilaan ikäluokkaa 7. luokalta toisen asteen koulutuksen loppuun. Aineisto koostuu oppilaskyselyistä sekä koulua kuvaavista tiedoista. Osa aineistosta (kysely, rekisteriaineistot) on kerätty vuosina 2011 ja 2014. Kolmas aineisto kerätään 2016.

Tutkimus on jatkoa jo päättyneelle “Metropolialueen nuorten siirtyminen yläkoulusta toiselle asteelle: osaaminen, motivaatio ja hyvinvointi” -projektille sekä MetLoFIN-projektille.

Rahoittaja: Suomen Akatemia

Kesto: 1.9.2015 – 31.8.2019

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta.

Helsingin yliopisto: Koulutuksen arviointikeskus, professori Jarkko Hautamäki, erityisasiantuntija Sirkku Kupiainen, tutkimuskoordinaattori Mari-Pauliina Vainikainen, tutkijatohtori Elina Ketonen, tutkimuskoordinaattori Kari Kantasalmi ja apulaisprofessori Risto Hotulainen

Tampereen yliopisto: Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikkö, professori Arja Rimpelä, yliopistonlehtori Pirjo Lindfors, tutkija Jaana M. Kinnunen, tutkija Jaana Minkkinen, tutkimusassistentti Lasse Pere

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Tutkimusprofessori Sakari Karvonen, johtava asiantuntija Timo Ståhl

Projekti selvitti yksilö-, koulu- ja kuntatason tekijöiden ennustavuutta nuoren etenemiseen ja hyvinvointiin yläkoulussa, onnistunutta sijoittumista toisen asteen opintoihin ja opintojen sujuvaa jatkumista kohti aikuisuutta.

Tarkempina tutkimuskohteina ovat oppimaan oppiminen (osaaminen ja oppimisasenteet) ja hyvinvointi (terveys, vahvuudet ja vaikeudet, sosiaaliset suhteet, terveystottumukset), näiden keskinäinen vuorovaikutus ja yhteys onnistuneesti eteneviin opintoihin läpi yläkoulun ja toisen asteen opintoihin siirtymiseen.

Tutkimus on jatkoa jo päättyneelle "Metropolialueen nuorten siirtyminen yläkoulusta toiselle asteelle: osaaminen, motivaatio ja hyvinvointi" -projektille. Katso myös blogi.

Ennen MetLoFIN –projektia nuorten koulumenestystä ja hyvinvointia tutkittiin MetrOp- projektissa. Erityistä huomiota kiinnitettiin oppilaisiin, joiden koulupolku katkesi peruskoulun päättyessä tai heti toisen asteen opintojen alettua.

Tutkimuksen pohjana on tutkimusryhmän seitsemännen luokan alussa ja yhdeksännen luokan lopussa keräämä nuorten osaamista ja oppimisvalmiuksia, motivaatiota ja hyvinvointia koskeva tutkimusaineisto. Tutkimusjoukko kattaa kaiken kaikkiaan noin 14 000 nuorta (metropolialueen koko seitsemännen ikäryhmä), joista vuosien 2011 ja 2014 aineistonkeruut ovat tavoittaneet kumpikin vajaat 10 000 nuorta.

Helsingin ja Tampereen yliopisto toteuttivat tutkimukset yhteistyössä THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) kanssa.