OPPIMAAN OPPIMINEN PERUSKOULUSSA

Oppimaan oppimisessa kiteytyvät yksilön taito ja valmius käyttää aiemmin oppimaansa uusien tehtävien ratkaisemiseen ja uuden oppimiseen. Koulussa arvioitavana kohteena se viittaa yksittäisten oppiaineiden rajat ylittävään ja niitä yhdistävään osaamiseen sekä tuon osaamisen käyttöä ohjaaviin asenteisiin ja uskomuksiin.

TESTIT KOULUN NIVELVAIHEISIIN

Koulutuksen arviointikeskus on kehittänyt oppimaan oppimisen testisarjan koulun keskeisiin nivelvaiheisiin.

 • OpiOpi 10 – kolmas- ja neljäsluokkalaisille
 • OpiOpi 12 – kuudes- ja seitsemäsluokkalaisille
 • OpiOpi 15 – yhdeksäsluokkalaisille
 • OpiOpi 18 – toisen asteen opiskelijoille

Ks. lisäksi Ensiaskeleet – koulutulokkaiden oppimisvalmiuksien arvioimiseen

TESTIEN SISÄLTÖ

Oppimaan oppimisen arvioinnissa oppilaat tekevät luokassa tarkoitukseen kehitettyjä osaamistehtäviä sekä vastaavat oppimista ja koulua koskeviin asenneväittämiin.

Osaamistehtävissä painottuvat:

 • päättelytaito
 • luetun ymmärtäminen
 • matemaattinen ajattelu
 • Asennekyselyissä kartoitetaan:
 • motivaatio ja suuntautuminen opiskeluun
 • oman oppimisen ja työskentelyn hallinta
 • arvio omasta osaamisesta
 • kuva itsestä koululaisena
 • itsetunto
 • näkemys vanhempien tuesta koulunkäynnille

TAUSTATIEDOT

Taustamuuttujina otetaan huomioon oppilaan sukupuoli, kotitausta, koulumenestys, luokka ja koulu, sekä valtakunnallisissa arvioinneissa kuntatyyppi ja lääni.

Viimeaikaisissa arvioinneissa on lisäksi yhä useammin käytetty opettajakyselyjä ja luokkahuonevideointeja, jotta saataisiin tietoa siitä, miten koulu- ja luokkatason tekijät vaikuttavat oppilaiden oppimisvalmiuksien kehittymiseen.

VERTAILUKELPOISTA TIETOA

Oppimaan oppimisen arvioinnin tavoite on tuottaa koulutuksen järjestäjälle tietoa oppilaiden osaamisesta sekä koulua ja oppimista koskevista asenteista. Vertaamalla oman koulun oppilaiden tuloksia muiden koulujen tuloksiin voidaan arvioida, missä koulu on onnistunut hyvin ja missä taas on sijaa toiminnan kehittämiselle. Ks. Tulosten raportointi kouluille.

Arvioinnin yhteydessä kerätty tieto oppilaiden sukupuolesta ja kotitaustasta lisää tulosten käyttökelpoisuutta, koska näiden taustatietojen avulla voidaan tarkastella, miten eri oppilasryhmien tulokset keskimäärin poikkeavat toisistaan. Onko esimerkiksi yhdessä koulussa ilmenevä tyttöjen ja poikien osaamisero yhteinen kaikille kouluille vai menestyvätkö jonkin koulun oppilaat oppimisvalmiustestissä sukupuolesta riippumatta? Koskeeko tutkimuksissa toistuvasti havaittu oppilaiden kotitaustan ja koulumenestyksen välinen yhteys myös heidän asenteitaan? Entä onko koulujen välillä eroja siinä, miten voimakas tämä yhteys on?

Oppimaan oppimisen arvioinnissa on analysoitu myös oppilaiden asenteiden ja uskomusten yleistä merkitystä heidän koulumenestykselleen. Tutkimustuloksissa tarkastellaan lähemmin, kuinka suomalainen peruskoulu ja toisen asteen koulutus näyttävät toimivan oppimisvalmiuksien kehittäjinä.