Ensimmäinen käytäntötutkimuksen päivä 1.9.2022 Helsingin yliopistossa

Käytäntötutkimuksen päivä kokosi yhteen sosiaalityöntekijöitä, tutkijoita, kehittäjiä, sosiaalialan opettajia sekä järjestösektorin edustajia keskustelemaan ajankohtaisesta tutkimuksesta ja tutkimustarpeista.

Iltapäivä käynnistyi Helsinki Practice Research Centren esittelyllä ja puheenvuoroilla käynnissä olevista tutkimushankkeista. Gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin vastaamassa (GERIT) -tutkimushanketta esittelivät väitöskirjatutkijat Mia Niemi ja Tiina Soukiala (Helsingin yliopisto). Lapsen etu lastensuojelussa? (ETU) -hankkeen tutkija Elina Aaltio (Socca) käsitteli puheenvuorossaan näyttöä tuottavan käytäntötutkimuksen haasteita ja mahdollisuuksia.

Lisätietoja Gerit- ja ETU- tutkimushankkeista:

https://blogs.helsinki.fi/gerit-hanke/

https://www.socca.fi/tutkimus/lastensuojelu_lapsen_etuna_-tutkimushanke_(etu)

 

Työpajatyöskentelyn antia

Työpajoissa kartoitettiin ajankohtaisia tutkimustarpeita ja ideoitiin tutkimusyhteistyötä työpajatyöskentelyn avulla. Työpajat koottiin ikääntyneiden, työikäisten sekä lasten, nuorten ja perheiden temaattisten kokonaisuuksien ympärille.

Ikääntyneiden työpojassa tutkimustarpeita löytyi runsaasti, muun muassa syrjäytymiseen liittyvät aiheet kattaen taloudellisen ja digitaalisen syrjäytymisen, eriarvoistumisen ja vähemmistöön kuulumisen näkökulmat. Tutkimustarpeiksi nousivat myös työntekijöiden käytössä olevat työvälineet ikäihmisten kohdalla, kuten vuorovaikutus- ja tunnetaidot, laadulliset mittarit ja moniammatillinen yhteistyö.

Työikäisiä koskettavia tutkimustarpeita puolestaan liitettiin monialaisuuden ja – ammatillisuuden kysymyksiin, kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyöhön, terveyssosiaalityöhön, nuorten aikuisten kysymyksiin, aikuissosiaalityöhön erityispalveluna sekä aikuissosiaalityön menetelmiin liittyviin näkökulmiin. Myös vaikuttavuuden teema sekä työntekijöiden hyvinvointi ja tulevaisuusodotukset olivat esillä keskustelussa.

Lapset, nuoret ja perheet -teemaryhmässä esille nousseita tutkimusaiheita olivat muun muassa ilmiöpohjainen sekä työkäytäntöihin kiinnittyvä perustutkimuksen tarve, kuten tutkimus huolto- ja tapaamisriidoista lastensuojelussa tai asunnottomuudesta jälkihuollossa. Lisäksi keskusteltiin palveluiden ja interventioiden vaikuttavuuteen ja uudistamiseen kiinnittyvistä kysymyksistä, esimerkkinä oppivelvollisuuden pidentämisen vaikutukset, palvelujärjestelmän kehittäminen sekä monialaisen työskentelyn ja monikielisyyden teemat.

Miten tästä eteenpäin

Päivä oli onnistunut niin järjestäjien kuin osallistujienkin näkökulmasta. Työpajaosuus oli toimiva tapa kartoittaa tutkimusteemoja, ja tutkimusteemojen ja ideoiden työstämistä jatketaan. Käytäntötutkimuksen päivien toteutukseen toivottiin säännöllisyyttä ja osallistujien kutsumista vielä laajemmin mukaan.

Työpajatyöskentelyn pohjalta on tehty tutkimusteemoista koonnit, joita käytetään seuraavan käytäntötutkimuspäivän suunnittelun ja teemaryhmien muodostamisen pohjana.

Seuraava käytäntötutkimuksen päivä järjestetään huhti-toukokuussa 2023 Helsingin yliopistossa.