Jatko-opiskelu ja hakeminen

Valtiotieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutus järjestetään tohtoriohjelmissa. Valtiotieteellinen tiedekunta koordinoi kolmea tohtoriohjelmaa:  Taloustieteen tohtoriohjelma (DPE), Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma (PYAM) ja Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma.

Jatkokoulutus tähtää ensisijassa tohtorin tutkintoihin, mutta halutessaan jatko-opiskelija voi suorittaa myös lisensiaatin tutkinnon. Valtiotieteellisessä tiedekunnassa suoritettavia jatkotutkintoja ovat valtiotieteiden lisensiaatin tutkinto ja valtiotieteiden tohtorin tutkinto sekä erityistapauksissa filosofian tohtorin tutkinto.

Valtiotieteellisen tiedekunnan koordinoimien tohtoriohjelmien opiskelijavalinnoissa noudatetaan yliopiston tohtorintutkintoon johtavan koulutuksen yleisiä valintalinjauksia ja tohtoriohjelmakohtaisia tarkennuksia näihin linjauksiin.

 Jatkokoulutuskelpoisuus perustuu maisterin tai  vastaavaan muuhun tutkintoon.

Jatko-opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit:

 • Aiempien opintojen riittävä opintomenestys ja opintojen soveltuminen suunnitellun tohtorintutkinnon pohjaksi.
 • Tutkimussuunnitelman laatu ja suunnitellun väitöskirjatutkimuksen yhteys tohtoriohjelman tieteenaloilla tehtävään tutkimukseen.
 • Ohjauksen saatavuus ja resurssit: työnohjaajaksi suostuneella ei saa pääsääntöisesti olla ohjattavanaan enempää kuin kuusi aktiivisesti jatkotutkintoa suorittavaa opiskelijaa.  

Jatko-opinto-oikeuden myöntämiselle on vahvistettu seuraavat lisäehdot tohtoriohjelmittain.

Taloustieteen tohtoriohjelma DPE:

1. Aiempien opintojen riittävä opintomenestys kuten taloustieteen maisteriopinnot vähintään arvosanalla ’hyvät tiedot tai vastaava arvosana; aiempaan tutkintoon kuuluneen kirjallisen lopputyön arvosana on pääsääntöisesti magna cum laude tai vastaava; ja opintojen soveltuminen suunnitellun tohtorintutkinnon pohjaksi, kuten Helsingin yliopiston maisteriohjelman tutkimuksen opintosuunnan tai vastaavan antamat valmiudet.

2. Perusopintojen tasoiset tiedot (25 opintopistettä) matematiikassa ja tilastotieteessä.

3. Opintosuunnitelma tehdään englanniksi ja siitä tulee ilmetä: suoritettavat runkokurssit mahdollisine täydentävine opintoineen, suoritettavat erikoiskurssit ja aikataulu

4. Englanninkielisen tutkimussuunnitelman laatu ja suunnitellun väitöskirjatutkimuksen yhteys tohtoriohjelmassa tehtävään tutkimukseen. Tutkimussuunnitelma noudattaa yliopistotasolla määriteltyä tutkimussuunnitelman muotoa ja laajuutta.

Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma:

1. Aiempien opintojen riittävä opintomenestys, aiempaan tutkintoon kuuluneen kirjallisen lopputyön arvosana on pääsääntöisesti vähintään magna cum laude tai vastaava ja opintojen soveltuminen suunnitellun tohtorintutkinnon pohjaksi.

2. Tutkimussuunnitelman laatu ja suunnitellun väitöskirjatutkimuksen yhteys tohtoriohjelman tieteenaloilla tehtävään tutkimukseen. Tutkimussuunnitelma noudattaa yliopistotasolla määriteltyä tutkimussuunnitelman muotoa ja laajuutta.

Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma:
Ks. tiedekunnan yleiset ehdot.

Hakemusten käsittely ja päätöksenteko valtiotieteellisessä tiedekunnassa

Hakemukset, jotka täyttävät hakukelpoisuuden muodolliset vaatimukset etenevät hakemuksen tieteelliseen arviointiin, joka tapahtuu tohtoriohjelmassa ja sen ohjaajien toimesta. Lopullisen päätöksen tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä tekee tiedekunnan tohtorikoulutustoimikunta tohtoriohjelman johtoryhmän esityksen perusteella.

Valinnan yhteydessä tohtorikoulutettavalle vahvistetaan tohtorintutkinnon tutkintonimike, tohtoriohjelma ja vähintään kaksi väitellyttä ohjaajaa, joista ainakin yksi on pysyvässä tai pidempiaikaisessa työsuhteessa siihen tiedekuntaan, jonka tutkintoa opiskelija suorittaa. Ohjaajien lisäksi jokaiselle opiskelijalle nimetään vastuuprofessori. Vastuuprofessori voi olla myös yksi väitöskirjan ohjaajista.

  Tohtoriohjelmassa on kaksi hakuaikaa vuodessa – yksi keväällä ja yksi syksyllä.

  Seuraava hakukierros on 14.-27.9.2018. Hakijoille tiedotetaan päätöksistä viimeistään 30.11.2018 ja hyväksytyillä hakijoilla on aika ottaa tarjottu opintopaikka vastaan 14.12.2018 saakka.

  Tohtorikoulutukseen haetaan tohtoriohjelmien kautta, joten hakulomakkeet ja ohjeet liitteistä löytyvät kunkin tiedekunnan tohtoriohjelman hakuinfo-sivulta.

  Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma

  Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma

  Taloustieteen tohtoriohjelma

  Opinto-oikeuden hakemisen (hakemukset, hakukelpoisuus ja liitteet) neuvonta: admissions@helsinki.fi 

  Yhteystiedot

  Seuraavissa asioissa voit ottaa yhteyttä tiedekunnan opintosuunnittelijaan: 

  • jatko-opinto-oikeuden myöntämistä koskevat asiat
  • jatkotutkintovaatimukset
  • väitöskirjaa ja lisensiaatintutkimusta koskevat asiat
  • jatkotutkintojen seuranta ja opinto-oikeudenpalautusasiat 

  Neuvontaosoite: 

  valt-postgrad@helsinki.fi

  Jatko-opintojen etenemistä seurataan säännöllisesti siten, että seurattavina ovat vuosittain ne jatko-opiskelijat, jotka ovat saaneet jatko-opinto-oikeutensa kuusi vuotta aikaisemmin. Nämä opiskelijat poimitaan rekisteristä tammikuussa, ja yliopisto lähettää heille seurantaa koskevan sähköpostin tammi-helmikuussa. Jotta poimitut opiskelijat voisivat ilmoittautua läsnäoleviksi seuraavana lukuvuonna, heidän pitää toimittaa tiedekuntaan hyväksyttävä selvitys.

  Toteutetun seurannan perusteella myönnetään kolmen vuoden lisäaika. Lisäaikaa toistamiseen tarvitsevien tulee myös toimittaa päivitetyt suunnitelmat tiedekuntaan  ohjeistusten mukaisesti. Lisäajan päättymisestä ei muistuteta erikseen vaan jatko-opiskelijan on itse huolehdittava selvityksen toimittamisesta  määräaikana.

  HUOM! Tutkintouudistus on käynnissä Helsingin yliopistossa ja siirtymäaika päättyy 31.7.2020. Vanhan tutkintorakenteen mukaan pystyy suorittamaan tutkinnon (60 op ja väitöskirja) 31.7.2020 saakka. Tämän jälkeen opiskelijat siirretään uuteen tutkintorakenteeseen (40 op ja väitöskirja, tarkemmat tiedot löytyvät WebOodin opinto-oppaista).

  Vaatimukset

  Seuratuilta opiskelijoilta edellytetään, että he toimittavat määräajan kuluessa tiedekunnan koulutussuunnittelijalle kaksiosaisen seurantaselvityksen viimeistään 27.9.2018:

  • Sähköinen lomake, johon seuraavat suunnitelmat voidaan liittää:
  • Jatko-opintosuunnitelman on sisällettävä suunnitelma ja aikataulu jäljellä olevien opintojen suorittamiseksi (laajuus enintään 1 sivu). Mikäli olet jo suorittanut kaikki opinnot, tätä ei tarvita.
  • Tutkimussuunnitelman on noudatettava ohjeita, jotka on annettu jatko-opinto-oikeutta hakeville. Seurantaa varten laadittavan suunnitelman ohjeellinen laajuus on max 5 sivua.

  Seurantaselvitysten käsittely

  Suunnitelmat lähetetään tiedekunnasta oppiaineisiin lausuntoa varten. Varsinaiset päätökset suunnitelmien hyväksymisestä tekee tiedekunnan jatko-opiskelijoiden valintalautakunta. Kaikki suunnitelmansa esittäneet opiskelijat saavat tiedon päätöksestä sähköpostitse viimeistään joulukuussa 2018. Hyväksytty suunnitelma on voimassa kolme vuotta. Ne, joiden suunnitelmia ei hyväksytä, voivat ilmoittautua yliopistoon poissaoleviksi.

  Poikkeukset menettelyyn

  Teknisistä syistä seurantakirje lähetetään myös niille opiskelijoille, joiden jatkotutkinto on valmistumassa tai joiden väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen tarkastus on kesken. Näiltä opiskelijoilta ei edellytetä suunnitelmia. Vaikka tähän joukkoon kuuluvista opiskelijoista voidaan tehdä tiedekunnassa luettelo, heitä pyydetään kuitenkin epäselvyyksien välttämiseksi ottamaan yhteyttä koulutussuunnittelijaan.

  Ilmoittautumisen esto poistetaan siis ilman muuta, jos seurannan piiriin kuuluva opiskelija jättää/ on jättänyt väitöskirjansa esitarkastukseen tai tuo lisensiaatintutkimuksensa tarkastettavaksi tiedekuntaan.

  Yhteydenotot

  Pyydettyjen suunnitelmien sisältöä koskevissa ongelmissa opiskelijat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä ohjaajaansa.

  Koulutussuunnittelija  vastaa seurantaa koskeviin yleisiin ja hallinnollisiin kysymyksiin: valt-postgrad@helsinki.fi

  Etkö saanut kirjettä?

  Seurannan piiriin kuuluvat voivat jäädä ilman kirjettä ainakin kahdesta syystä: joko vanhentuneiden osoitetietojen takia tai siksi, että ovat unohtaneet lukuvuosi-ilmoittautumisen. Jollet ole saanut ajoissa tietoa seurannasta, voit jättää opintosuunnitelmasi kuitenkin tiedekuntaan.

  Aikaisemmin lisäaikaa saaneita ei muistuteta lisäajan päättymisestä erikseen.

  Uuden lisäajan myöntäminen

  Lisäaikaa voidaan myöntää uudelleen, jos hakija kykenee osoittamaan, että hänen tutkimuksensa on edellisellä kaudella selvästi edistynyt .