Työelämän muutokset haastavat kehittämään

Millaisia kokemuksia organisaatioilla on kehittävän työntutkimuksen hankkeista? Mitkä ovat työelämän osaamistarpeita tulevaisuudessa? Perehdy aiheisiin kasvatustieteiden aineopintojen jaksoilla Kehittävä työntutkimus ja Osaamisen kehittäminen työelämässä.

Ke­hit­tä­vä työn­tut­ki­mus tutuksi 

Muutokset työelämässä edellyttävät erilaisten kehittämismenetelmien tuntemista ja kykyä niiden soveltamiseen. Opintojaksolla tutustutaan kansainvälisesti arvostettuun suomalaiseen kehittävän työntutkimuksen traditioon menetelmänä kehittää ja tutkia työtä.

Kehittävä työntutkimus (5 op) -opintojaksolla perehdyt kehittävän työntutkimuksen alan tuoreisiin tutkimuksiin ja käytännön sovelluksiin. Menetelmää on sovellettu lukuisissa organisaatioissa kotimaassa ja ulkomailla. Yksi esimerkki onnistuneesta kehittämishankkeesta on Helsingin yliopiston kirjastossa toteutettu Solmutyöskentely kirjastossa -projekti.

Kirjasto hyötyi Solmu-projektista suuresti ja sen tuotokset näkyvät vieläkin sekä arjessa että strategiatyössämme. Projekti on vaikuttanut työtapoihimme ja organisaatiouudistuksiimme positiivisella tavalla, kertoo Solmutyöskentely kirjastossa -projektiin osallistunut johtava tietoasiantuntija Johanna Lahikainen.

Opintojakso suoritetaan kirjallisena tehtävänä itselle sopivassa aikataulussa. Opettajina toimivat FL Kirsi Kallio ja FT Heli Kaatrakoski.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa.

Osaa­mis­ta ke­hit­tä­mään

Toimintaympäristöjen nopea muutos edellyttää panostusta työelämään liittyvän osaamisen kehittämiseen. Osaamisen jatkuva kehittyminen on tärkeää paitsi yksilöille, myös elinehto organisaatioiden kilpailukyvylle.

Opintojaksolla Osaamisen kehittäminen työelämässä (5 op) tarkastellaan osaamisen kehittämisen teorioita historiallisessa perspektiivissä sekä niihin pohjaavia käytännön kehittämismenetelmiä. Erityisesti pohditaan yksilöllisen taidon, hajautetun asiantuntemuksen ja dynaamisen kyvykkyyden ilmiöitä erilaisissa tuotantomuodoissa kuin myös työelämän osaamistarpeita tulevaisuudessa.

Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti kirjoittamalla osaamisen kehittämistä analysoivan esseen sekä tekemällä videotehtävän. Opettajina toimivat FL Kirsi Kallio ja FT Heli Kaatrakoski.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa.

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) esittely
Kysy oppiaineesta

Lue myös:
Avoimen yliopiston koko opintotarjonta aiheittain ja koulutusohjelmittain
Opetushaku
Miten opiskelemaan?