Uudet politiikan ja viestinnän, yhteiskunnallisen muutoksen ja sosiaalitieteiden opinnot alkavat pian.
  • Millaisia ovat yhteiskunnan rakenteet ja mekanismit?
  • Miten valta jakautuu, miten politiikka toimii ja miten päätöksiä tehdään?
  • Miten yhteisöt toimivat ja mikä on yksilön asema niissä?
  • Millainen on median rooli yhteiskunnan tarkkailijana, toimijana ja vaikuttajana?
  • Miten ymmärtää liikkeessä olevan maailman globaaleja haasteita ja ristiriitoja?

Viestinnän ja politiikan, yhteiskunnallisen muutoksen ja sosiaalitieteiden opinnot antavat eväitä ymmärtää maailmaa ja sen monimutkaisia kysymyksiä. Opinnot alkavat ensimmäistä kertaa syksyllä 2017, ja niitä järjestetään ympäri vuoden.

Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma

Yhteiskunnallisen muutoksen opinnot avaavat uusia näköaloja maailmaan, muutosten taustoihin ja elämään niiden keskellä.

Yhteiskunnallisen muutoksen opinnoissa perehdytään paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin sekä siihen, miten valta, vauraus ja hyvinvointi jakautuvat. Opinnoissa käsitellään myös ihmisten kokemuksia sosiaalisista, kulttuurisista, taloudellisista ja poliittisista muutoksista sekä heidän pyrkimyksiään vaikuttaa niihin.

Monia yhteiskunnallisen muutoksen sisältöjä opiskeltiin aiemmin esimerkiksi kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian, sosiaali- ja taloushistorian sekä sosiaali- ja kulttuuriantropologian oppiaineissa. Uudessa koulutusohjelmassa niiden yhteiset, globaalit teemat ja toisiaan täydentävät näkökulmat muodostavat monialaisia ja mielekkäitä kokonaisuuksia.

Sosiaalitieteiden koulutusohjelma

Miten olemme vuorovaikutuksessa toisiimme? Miten vaikutamme yhteiskuntaan, ja miten yhteiskunta vaikuttaa meihin? Miten - ja mihin - sukupuolemme, ikämme, etninen taustamme tai sosioekonominen asemamme vaikuttavat?

Sosiaalitieteiden opinnoissa tutustutaan yhteiskunnan toimivuuden, monimuotoisuuden, hyvinvoinnin ja ihmisten keskinäisten suhteiden kysymyksiin ja näitä koskevaan tutkimukseen. Opiskella voi sekä koulutusohjelman yhteisiä että sen opintosuuntien (sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka) mukaisia opintoja.

Sosiaalipsykologia on sosiologian ja psykologian välinen siltatiede, joka tarkastelee vuorovaikutusta, ryhmiä ja yksilön ja yhteiskunnan suhdetta. Sosiaalipsykologia tarjoaa välineitä ajankohtaisten ilmiöiden kuten ennakkoluulojen ja asenteiden ymmärtämiseen.

Sosiologia on sosiaalitieteiden tieteenaloista laajin, yleinen yhteiskuntatiede. Tieteenalan konkreettiset kysymykset voivat käsitellä niin arkea kuin isoja rakenteita. Sosiologiassa voidaan tutkia vaikkapa maahanmuuttajien hankaluuksia työnsaannissa tai pohtia sitä, mitä on hyvä maku.

Sosiaalityön ja yhteiskuntapolitiikan opinnoissa perehdytään yhteiskunnan rakenteiden ja eriarvoisuuden perustaan sekä niihin liittyvään päätöksentekoon, tukeen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen. Sosiaalityön opinnoissa opiskellaan myös sosiaalityön oikeudellisia ja eettisiä perusteita.

Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma

Valemedioista, poliittisen propagandan noususta ja terroriuhasta on lyhyessä ajassa tullut  arkipäivää olohuoneissamme. Politiikan ja viestinnän opinnoista saat tutkimustietoon nojaavaa tukea niiden jäsentämiseen.

Politiikan ja viestinnän opinnoissa tarkastellaan politiikkaa, valtaa, viestintää ja mediaa demokratian, päätöksenteon ja julkisuuden eri tasoilla. Opinnoissa tutustutaan alan tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja ongelmiin - kytkettyinä ajankohtaisiin aiheisiin ja niistä käytävään kansalaiskeskusteluun.

Opiskella voi sekä koulutusohjelman yhteisiä että sen opintosuuntien (viestintä / politiikka ja organisaatiot) mukaisia opintoja. Politiikan ja organisaatioiden opintosuunta tarkastelee valtaa ja sen jakautumista yksilöiden, ryhmien, instituutioiden ja rakenteiden tasolla eri yhteiskunnissa sekä Euroopan Unionissa. Viestinnän opintosuunnan opinnoissa tutkitaan muun muassa julkisuuden ja mediakentän muutoksia, journalismia, työyhteisöjen viestintää ja johtamista sekä organisaatiokulttuureita. 

Tutustu opintotarjontaan:
Yhteiskunnallisen muutoksen opinnot
Sosiaalitieteiden opinnot
Politiikan ja viestinnän opinnot

Lue myös:
Koko opintotarjonta aiheittain ja koulutusohjelmittain
Opetushaku
Miten opiskelemaan?