Erot, eriarvoisuus ja oikeudenmukaisuus

Eriarvoistuminen on yksi yhteiskuntamme kipeimmistä sosiaalisista ongelmista. 10.1.2017 alkavalla verkkokurssilla etsitään keinoja sen ehkäisemiseksi.

Oikeudenmukaisuus koetaan edelleen tärkeänä hyvinvointivaltioon kuuluvana eetoksena. Tasa-arvoisemmissa yhteiskunnissa kaikkien kansalaisten on todettu voivan paremmin kuin eriarvoisissa. Näyttää kuitenkin siltä, että myös Suomi on palaamassa luokkayhteiskunnaksi.

Eriarvoisuuden voimistuminen eri väestönosien välillä näkyy tuloeroina ja työttömyytenä,  pitkäaikaistyöttömyyden kasvuna sekä työmarkkinoiden haurastumisena. Se näyttäytyy myös väestön terveyserojen ja koulutuserojen kasvuna sekä alueellisen segregaation lisääntymisenä. Eriarvoistumisen kustannukset voivat tulevaisuudessa moninkertaistua köyhyyden, huono-osaisuuden ja syrjäytymisen muodossa. Tarvitaan tietoa ja pikaisia ratkaisuja, jotta ongelmat eivät kasautuisi ja syvenisi.

10.1.2017 alkavalla opintojaksolla Erot, eriarvoisuus ja oikeudenmukaisuus (5 op) etsitään ratkaisuja ajankohtaisiin kysymyksiin: 

  • Mitkä tekijät ovat aiheuttaneet eriarvoistumisen lisääntymisen?
  • Miten eriarvoisuuskuilut saadaan kapenemaan väestöryhmien välillä?
  • Mitä tulisi tehdä, jotta kaikki kansalaiset kokisivat olevansa osa yhteiskuntaa?

Opintojakso on osa yhteiskuntapolitiikan perusopintoja. Sen voi suorittaa verkko-opintoina tai kirjatenttinä. Lisätietoa ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmissa:
Erot, eriarvoisuus ja oikeudenmukaisuus 5 op (verkko-opinnot)
Erot, eriarvoisuus ja oikeudenmukaisuus 5 op (kirjatentti)

Lue myös:
Yhteiskuntapolitiikan oppiaine-esittely
Miten opiskelemaan?
Lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksuista
Millaista on verkko-opiskelu?