Yleis- ja menetelmäopinnot kesällä 2016

Yleis- ja menetelmäopinnot ovat olennainen osa yliopiston tutkintoja. Ne tukevat opintoja ja antavat kirjoittamiseen, puheilmaisuun ja tutkimusmenetelmiin liittyviä valmiuksia myös työelämään.

Yleisopintojen opintojaksot vaihtelevat sisällöltään ja laajuudeltaan tiedekunnittain. 

Ilmoittautuminen kesän opintoihin alkaa 12.-15.4. Tarkat ilmoittautumisajat ja -ohjeet löytyvät opinto-ohjelmista.

Puheviestintä

Puheviestinnän kursseilla harjoitellaan esiintymistaitoja ja kehitetään varmuutta toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Tieteellinen kirjoittaminen

Tieteellisen kirjoittamisen kursseilla tutustutaan tieteellisiin teksteihin (mm. essee, referaatti, artikkeli) ja harjoitellaan niiden tuottamista.

Tilastotiede ja tilastollinen kuvaus

Tilastotieteen ja tilastollisen kuvauksen kursseilla perehdytään tilastollisen aineiston hankintaan, kuvaamisen ja tulkinnan perusilmiöihin ja käsitteisiin.

Tutkimusmenetelmät

Huomaa myös!
Jos kaipaat neuvoja kirjallisten töiden tekemiseen, esimerkiksi miten kirjoittamisen aloittamista voidaan helpottaa, voit tutustua Jäikö esseesi kesken? -tukikurssiin.

Lisätietoa: humanistiset, käyttäytymistieteelliset, matemaattis-luonnontieteelliset ja valtiotieteelliset yleisopinnot
Kysy humanistisen tiedekunnan yleisopinnoista
Kysy käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnoista
Kysy valtiotieteellisen tiedekunnan yleisopinnoista

Lue lisää aiheesta: Opetus ja opiskelu yliopistossa