Mitä haluaisit oppia vuonna 2018? Löydä oma juttusi ensi kevään ja kesän opintotarjonnasta!

Avoimessa yliopistossa voit opiskella Helsingin yliopiston koulutusohjelmien mukaisia opintoja ympäri vuoden. Tarjolla on runsas kattaus luentoja, verkko-opintoja ja tenttejä yliopiston lähes kaikilta tieteenaloilta.

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa alkaa 45 päivää ennen kunkin opintojakson alkua. Osaan opintoja voi ilmoittautua ja opiskelun aloittaa joustavasti itselleen sopivana ajankohtana. Opintomaksun suuruus on 15 euroa/opintopiste. Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille.

Tutustu nyt kevään opinto-ohjelmiin aiheittain, koulutusohjelmittain tai opetushaun avulla:
Opinnot aiheittain ja koulutusohjelmittain
Opetushaku

Myös kesän 2018 opintotarjonnan ennakkotiedot on nyt julkaistu. Tiedot ovat alustavia ja listausta päivitetään sitä mukaa, kun tarjonta varmistuu. Voit vaikuttaa kesän lopulliseen opintotarjontaan vastaamalla 31.12. mennessä kyselyyn: Toiveet koskien kesäopintoja 2018. Kesän valmis opintotarjonta julkaistaan perjantaina 9.3.2017.
 

Kesäopinnot 2018: ennakkotiedot

Listaa on päivitetty viimeksi 8.12.2017.

Bio- ja ympäristötieteelliset opinnot
Biologian koulutusohjelma
Ympäristötieteiden koulutusohjelma
Humanistiset opinnot
Filosofian koulutusohjelma
Kielten koulutusohjelma
Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelma
Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma
Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma
Kasvatustieteelliset opinnot
Kasvatustieteiden koulutusohjelma
Lääketieteelliset opinnot
Psykologian koulutusohjelma
Maatalous- metsätieteelliset opinnot
Elintarviketieteiden koulutusohjelma
Metsätieteiden koulutusohjelma
Ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelma
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma
Kemian koulutusohjelma
Maantieteen koulutusohjelma
Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma
Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma
Oikeustieteelliset opinnot
Johdatus oikeustieteeseen
Teologiset opinnot
Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelma
Valtiotieteelliset opinnot
Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma
Sosiaalitieteiden koulutusohjelma
Taloustieteen koulutusohjelma
Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma

Monitieteiset opinnot
Kieliopinnot

Yleis- ja menetelmäopinnot
Studier på svenska

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISET OPINNOT

BIOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA
Ekologian perusteet 5 op 
Genetiikan perusteet 5 op
Bioinformatiikka 5 op
Ihmisen fysiologia 5 op
Python –ohjelmoinnin alkeet 3 op
Python ohjelmointia biotieteilijöille 3 op
Sienituntemus 2 op

YMPÄRISTÖTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA 
Ympäristötieteiden perusopintoja

Ekologian perusteet 5 op 
Monitieteinen ympäristötutkimus – tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin 5 op
Ympäristötieteiden aineopintoja
Ekotoksikologia 5 op
 

HUMANISTISET OPINNOT 

FILOSOFIAN KOULUTUSOHJELMA 
Filosofian perusopinnot 30 op
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op 
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op 
Johdatus etiikkaan 5 op 
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op 
Johdatus logiikkaan 5 op 
Johdatus tieto-oppiin 5 op

KIELTEN KOULUTUSOHJELMA
Diskurssintutkimus ja retoriikka 5 op
Kielen oppimisen näkökulmia 5 op

KOTIMAISTEN KIELTEN JA KIRJALLISUUDEN KOULUTUSOHJELMA
Koulutusohjelman yhteiset opinnot

Puheviestintä äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville 
Puheviestintä I 5 op 
Puheviestintä II 5 op 

Pohjoismaisten kielten opintosuunta
Norja ja norjan kieli 5 op

Kotimaisen kirjallisuuden opintosuunta
Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot 30 op:
Peruskurssi 10 op
1800-luvun kirjallisuus 5 op 
1900-luvun alun kirjallisuus 5 op 
1900-luvun lopun kirjallisuus 5 op 
Nykykirjallisuus 5 op               

KULTTUURIEN TUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA

Aasian tutkimuksen opintosuunta
Kiinan moderni historia 5 op

Taidehistorian opintosuunta
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1500-luvun loppuun 5 op 
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1600-luvulta 1800-luvun loppuun 5 op 
Taidehistorian suuntauksia 1900-luvun alusta 2000-luvulle 5 op 

Uskontotieteen opintosuunta
Uskontotieteen perusteet 5 op 
Uusi ja vanha kansanusko 5 op
Uskonnollinen monimuotoisuus 5 op

TAITEIDEN TUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA 

Koulutusohjelman yhteiset opinnot
Taiteet ja kriittinen kirjoittaminen 5 op

Elokuva- ja televisiotutkimuksen opintosuunta
Audiovisuaalinen kerronta 5 op

Estetiikan opintosuunta
Estetiikan perusteet 5 op 
Ympäristöestetiikan perusteet 5 op 
Käytännöllinen estetiikka 5 op 
Esteettinen kulttuuri ja esteettiset arvot 5 op 

Teatteritieteen opintosuunta
Teatteritieteen perusteet 5 op
Teatteri ja draama antiikista moderniin 5 op

Yleisen kirjallisuustieteen opintosuunta
Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä 5 op 
Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin 5 op 
Kirjallisuushistoria II: valistuksesta nykyaikaan 5 op 
Kirjallisuushistoria III: syventävä jakso 5 op
 

KASVATUSTIETEELLISET OPINNOT

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

Koulutusohjelman yhteisiä tieteenalaopintoja
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Koulutusohjelman yhteiset valinnaiset opinnot
Lapsuuden ja kasvatuskulttuurin muuttuminen 5 op 
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op

Valinnaiset tieteenalaa tukevat opintokokonaisuudet
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnoista:  
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op 
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka l 5 op

Koulutusohjelman yhteiset kieli- ja viestintäopinnot
Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op 
Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op, humanistisen ja kasvatustiet. kandiohjelmat

Studia Paedagogica
Kasvun haasteet ja mahdollisuudet 5 op

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op
Johdatus kasvatustieteisiin 5 op 
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op 
Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op 
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op 
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kasvatustieteiden aineopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op
Pakolliset sisältöopinnot: 
Kasvatussosiologia 5 op 
Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op 
Valinnaiset sisältöopinnot: 
Kehittävä työntutkimus 5 op 
Oppiminen ja muutostoimijuus 5 op 

Luokanopettajan opintosuunta
Kasvatustieteen perusopintoja:
Oppimisen psykologia 5 op
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja  filosofiset perusteet 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op   

Lastentarhanopettajan opintosuunta
Kasvatustieteen perusopintoja: 
Oppimisen psykologia 5 op 
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja  filosofiset perusteet 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op 

Erityispedagogiikan opintosuunta
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op 
Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op 
Tuen tarve 5 op 
Oppimisen haasteet 5 op 
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Erityispedagogiikan aineopintoja: 
Käyttäytymisen haasteet 5 op 
 

LÄÄKETIETEELLISET OPINNOT

PSYKOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA
Psykologian perusopinnot 25 op

Johdatus neuropsykologiaan 5 op 
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op 
Johdatus kehityspsykologiaan 5 op 
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op 
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 op
Psykologian aineopintoja
Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 op 
Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia 5 op
 

MAATALOUS- METSÄTIETEELLISET OPINNOT

ELINTARVIKETIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA
Ravitsemustiede
Ravitsemusfysiologian perusteet 5 op
Kansanravitsemus 5 op

METSÄTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA
Myynnin verkkokurssi 5 op

YMPÄRISTÖ- JA ELINTARVIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA
Markkinoinnin perusteet 5 op
 

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT

FYSIKAALISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA
Fysiikkaa luonnontieteilijöille 5 op

KEMIAN KOULUTUSOHJELMA
Orgaaninen kemia 1 5 op 

MAANTIETEEN KOULUTUSOHJELMA
Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä 5 op 

MATEMAATTISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

Matematiikka
Matematiikan perusopinnot 25 op
Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op 
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op
Matematiikkaa kaikkialla 5 op
Lukiomatematiikan kertaus 1–2 op

Tilastotiede
Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op 
Tilastotiede ja R tutuksi II 5 op 
Todennäköisyyslaskenta I 5 op

TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN KOULUTUSOHJELMA

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op 
Ohjelmoinnin perusteet 5op 
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5op 
Tietokantojen perusteet 5 op 
Tietokoneen toiminta 5 op 
 

OIKEUSTIETEELLISET OPINNOT

Johdatus oikeustieteeseen 5 op
Ennakkotietoja muista oikeustieteen opinnoista julkaistaan myöhemmin.
 

TEOLOGISET OPINNOT

TEOLOGIAN JA USKONNONTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA

Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja
Systemaattisen teologian perusteet 5 op 
Uskontotieteen perusteet 5 op
Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopintoja
Kristinusko Suomessa 5 op
Raamattu länsimaisessa kulttuurissa 5 op
Syventävä osuus Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri 5 op

Teologiset kielet
Kreikka 5 op 
Heprea 5 op + 5 op
Latina 5 op + 5 op
 

VALTIOTIETEELLISET OPINNOT

POLITIIKAN JA VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA

Työelämä ja asiantuntijuus 5 op
Journalismi ammattina 5 op 
Organisaatioviestinnän ammattilaiset 5 op 
Digitaalisen viestinnän käytännöt 5 op 

Viestinnän opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op)
Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia.  
Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op 
Viestinnän rakenteet ja etiikka 5 op 
Julkisuus ja demokratia 5 op 
Poliittinen viestintä 5 op 
Media, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op 
Organisaatioiden viestintä 5 op 
Digitaalinen media ja yhteiskunta 5 op 
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op

Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op)
Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia. 
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 5 op 
Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op 
Julkisuus ja demokratia 5 op 
Poliittisen ajattelun perusteet 5 op 
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat 5 op 
Vertaileva politiikan tutkimus 5 op 
Organisaatiotutkimus 5 op 
Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit 5 op 
Poliittinen viestintä 5 op 
Organisaatioiden viestintä 5 op

SOSIAALITIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I (15 tai 25 op)
Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus 5 op 
Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä 5 op 
Sosiaaliset maailmat 5 op 
Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä 5 op 
Toinen seuraavista opintojaksoista: 
Kriminologia 5 op 
Väestötieteen johdanto 5 op 

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus II (15, 25 tai 35 op)
Työ- ja organisaatiopsykologia 5 op 
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 op 
Yhteiskunnan rakenteet ja eriarvoisuus 5 op 
Hyvinvointivaltioteoria 5 op 
Julkisoikeus 5 op 
Toinen seuraavista opintojaksoista: 
Kriminologia 5 op 
Väestötieteen johdanto 5 op

Sosiaalipsykologian opintosuunta
Asenteet, sosiaalinen kognitio ja käyttäytymisen muutos 5 op

Sosiaalityön opintosuunta
Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat 5 op 

Sosiologian opintosuunta
Sosiologian tutkimusalueet 5 op 
Sosiologinen teoria 5 op 
Sosiologinen mielikuvitus 5 op 

Yhteiskuntapolitiikan opintosuunta
Sosiologinen teoria 5 op 
Johdatus vammaistutkimukseen 5 op 
Ympäristöpolitiikan perusteet 5 op

Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen opintosuunta
Lapsuuden tutkimus 5 op 

TALOUSTIETEEN KOULUTUSOHJELMA 

Taloustieteen perusteet 5 op 
Makrotaloustieteen erikoiskurssi 4, väestötaloustiede 5 op
Kansainvälisen talouden erikoiskurssi 3,  5 op
Taloushistorian erikoiskurssi 5 op
Makrotaloustieteen erikoiskurssi 2, 5 op

YHTEISKUNNALLISEN MUUTOKSEN KOULUTUSOHJELMA

Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op)
Opintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot (10 op): 
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op 
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II 5 op 
Valinnaiset opintojaksot (5–15 op): 
Ympäristö ja politiikka 5 op 
Globaali taloudellinen muutos 5 op 
Maailmanpolitiikka: historiallinen perspektiivi 5 op 
Muita valinnaisia kursseja
Tieteenalakurssit 10 op: 
Kehitysmaatutkimus: 
Johdatus kehitysmaatutkimukseen 5 op 
Kehitysmaiden yhteiskuntarealiteetit 5 op 
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia: 
Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op 
Etnografiaseminaari I 5 op 

MONITIETEISET OPINNOT
 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
Elämänkatsomustiedon perusopinnot 30 op
Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op 
Johdatus etiikkaan 5 op 
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op 
Uskontotieteen perusteet 5 op 
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op 

JOHTAMINEN
Johdatus johtamiseen 5 op
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op

YKSITTÄISET MONITIETEISET OPINTOJAKSOT
Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja kansalaisosallistuminen - 2010-luvun uudet muodot ja keinot 5 op

KIELIOPINNOT

TUTKINTOON SISÄLTYVÄT KIELIOPINNOT
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (hum.) 
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (kasv.) 
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (valt.) 
Academic and Professional Communication in English 1 & 2  (4 op) 
Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op
Repetera svenska – Ruotsin perusrakenteiden ja sanaston kertausta 2 sp 

KOTIMAISET JA POHJOISMAISET KIELET
ks. Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelma

TEOLOGISET KIELIOPINNOT
ks. Teologiset opinnot

YLEIS- JA MENETELMÄOPINNOT

YHTEISKUNTATILASTOTIEDE
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 1) 5 op 
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 2) 5 op 

OPISKELUTAITOIHIN LIITTYVÄT OPINNOT
Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op eri tiedekuntien opiskelijoille
Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op 
Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op

STUDIER PÅ SVENSKA 

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SAMHÄLLSVETENSKAPER 
Socialpsykologi

Barnpsykologi i familjekontext 5 sp