Oppiminen tekee hyvää ympäri vuoden – myös kesällä! Tutustu nyt kesäopintojen 2019 ennakkotietoihin.

Tältä sivulta löydät ennakkotiedot ensi kesän opinnoista Avoimessa yliopistossa. Opinto-ohjelmia julkaistaan sitä mukaa, kun ne valmistuvat, ja kokonaisuudessaan kesän opintotarjonta on nähtävissä 9.3.2019 alkaen. Ensimmäiset kesäopinnot alkavat 6.5.2019.

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 45 päivää ennen kunkin opintojakson alkua. Osaan opinnoista voi ilmoittautua ja opiskelun aloittaa joustavammin omassa aikataulussaan. 

Opintomaksun suuruus on 15 euroa per opintopiste (op). Viiden opintopisteen laajuisen opintojakson hinta on tällöin 75 euroa. Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille.

Kesäopinnot 2019 (ennakkotiedot)

Ennakkotietoihin saattaa tulla muutoksia. 
Listaa päivitetään 8.3.2019 saakka, jonka jälkeen kesän opintotarjonta ja opinto-ohjelmat julkaistaan kokonaisuudessaa. Viimeisin päivitys on tehty 14.12.2018.

Bio- ja ympäristötieteelliset opinnot
Biologian koulutusohjelma
Ympäristötieteiden koulutusohjelma
Humanistiset opinnot
Filosofian koulutusohjelma
Historian koulutusohjelma
Kielten koulutusohjelma
Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelma
Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma
Kulttuuriperinnön koulutusohjelma
Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma
Kasvatustieteelliset opinnot
Kasvatustieteiden koulutusohjelma
Lääketieteelliset opinnot
Psykologian koulutusohjelma
Maatalous- metsätieteelliset opinnot
Elintarviketieteiden koulutusohjelma
Metsätieteiden koulutusohjelma
Ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelma
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma
Kemian koulutusohjelma 
Maantieteen koulutusohjelma
Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma
Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma
Oikeustieteelliset opinnot
Johdatus oikeustieteeseen
Oikeusnotaarin koulutusohjelma
Teologiset opinnot
Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelma
Valtiotieteelliset opinnot
Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma
Sosiaalitieteiden koulutusohjelma
Taloustieteen koulutusohjelma
Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma 
Monitieteiset opinnot
Elämänkatsomustieto
Johtaminen
Sukupuolentutkimus

Kieliopinnot
Menetelmäopinnot
Opiskelua tukevat opinnot
Studier på svenska 
Studies in English
Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa

Bio- ja ympäristötieteelliset opinnot

Biologian koulutusohjelma

Ekologian perusteet 5 op
Bioinformatiikka 5 op
Python -ohjelmointia biotieteilijöille 3 op
Eliömaantieteen perusteet 5 op
Eläinten sopeutuminen 5 op

Ympäristötieteiden koulutusohjelma

Ympäristötieteiden perusopintoja:
Ekologian perusteet 5 op
Monitieteinen ympäristötutkimus – tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin 5 op
Ympäristötieteiden aineopintoja:
Ekotoksikologia 5 op

Humanistiset opinnot

Filosofian koulutusohjelma

Filosofian perusopintoja:
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op
Johdatus etiikkaan 5 op
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op
Johdatus tieto-oppiin 5 op

Historian koulutusohjelma

Keskiajan tutkimus
Näkökulmia Suomen keskiajan taidehistoriaan: Lähestymistapoja keskiajan taidehistoriaan 5 op
Ruukit, kartanot ja kirkot Länsi-Uudellamaalla 5 op
Historian temaattiset aineopinnot, osia
Aatteet ja opit: Elinoloja edistämässä? 1900-luvun Euroopan aate- ja oppihistoria 5 op
Kaupungit ja kulttuurit: Kaupunkien kulttuurihistoriaa Firenzestä Los Angelesiin 5 op

Kielten koulutusohjelma

Koulutusohjelman yhteisiä opintoja
Diskurssintutkimus ja retoriikka 5 op
Kieli yhteiskunnassa ja kulttuurissa 5 op
Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi 5 op
Kielitietous ja kulttuurinen ja sosiaalinen konteksti:
Tieteenalan kulttuuriopintoja 2/Japanin moderni kulttuurihistoria 5 op

Kognitiotiede
Kognitiotieteen erityiskysymyksiä: Eksperttiyden ja arkielämän kognitiivinen perusta 5 op
Tekoälyn filosofiaa 5 op

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuden koulutusohjelma

Puheviestintä äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville 
Puheviestintä I 5 op
Puheviestintä II 5 op

Kotimaisen kirjallisuuden opintosuunta
Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot 30 op:
Peruskurssi 10 op
1800-luvun kirjallisuus 5 op
1900-luvun alun kirjallisuus 5 op
1900-luvun lopun kirjallisuus 5 op
Nykykirjallisuus 5 op

Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma

Aasian tutkimuksen opintosuunta
Japanin kielen alkeet 1 5 op
Aasian tutkimuksen opintokokonaisuuden opintoja: 
Aasian kulttuurit ja uskonnot: Modernin Kiinan historia 5 op (KUKA-AA212/KUKA-AA213)
Aasian kulttuurit ja uskonnot: Japanin moderni kulttuurihistoria 5 op
Aasian yhteiskunnat: Modernin Kiinan historia 5 op (KUKA-AA213/KUKA-AA212)
Visuaalisuus ja materiaalisuus Aasiassa: Aasialainen elokuva 5 op

Taidehistorian opintosuunta
Taidehistorian opintokokonaisuus 15–30 op:
Johdatus taidehistorian opintoihin 2 op
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1500-luvun loppuun 5 op
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1600-luvulta 1800-luvun loppuun 5 op
Taidehistorian suuntauksia 1900-luvun alusta 2000-luvulle 5op
Taidehistorian tutkimushistoria 5 op
Taidehistorian valinnaisia opintoja á 5 op:
Lähestymistapoja keskiajan taidehistoriaan 5 op
Muinaisuuden jäljillä 5 op
Ruukit, kartanot ja kirkot Länsi-Uudellamaalla 5 op
Symboliikkaa, suuria tunteita ja muuttuvia taidekäsityksiä 5 op 
Taidehistorian lähestymistapoja á 5 op:
Lähestymistapoja keskiajan taidehistoriaan 5 op
Symboliikkaa, suuria tunteita ja muuttuvia taidekäsityksiä 5 op

Uskontotieteen opintosuunta
Uskontotieteen perusteet 5 op
Uusi ja vanha kansanusko 5 op
Uskonnollinen monimuotoisuus 5 op

Kulttuuriperinnön koulutusohjelma

Arkeologia
Arkeologiaa temaattisesti opintojaksoja á 5 op:
Ruukit, kartanot ja kirkot Länsi-Uudellamaalla 5 op 
Muinaisuuden jäljillä 5 op

Kulttuuriperinnön tutkimus
Kulttuuriperinnön erikoistumisopintoja á 5 op: 
Ruukit, kartanot ja kirkot Länsi-Uudellamaalla 5 op 
Muinaisuuden jäljillä 5 op

Museologia
Valinnaisia opintojaksoja á 5 op:
Symboliikkaa, suuria tunteita ja muuttuvia taidekäsityksiä 5 op (KUMA-MU503/KUMA-MU512)

Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma

Taiteiden tutkimus I
Taidekritiikki 5 op

Elokuva- ja televisiotutkimuksen opintosuunta
Audiovisuaalinen kerronta 5 op
Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta 5 op
Aineopintoja:
Aasialainen elokuva 5 op

Estetiikan opintosuunta
Estetiikan perusteet 5 op
Käytännöllinen estetiikka 5 op
Esteettinen kulttuuri ja esteettiset arvot 5 op

Musiikkitieteen opintosuunta
Musiikkitieteen aineopintoja:
Heavy Metal Music in Contemporary History and Society 5 cr

Teatteritieteen opintosuunta
Teatteritieteen perusopintoja:
Esitysanalyysi 10 op

Yleisen kirjallisuustieteen opintosuunta
Tekstianalyysi 5 op
Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä 5 op

Kasvatustieteelliset opinnot

Kasvatustieteiden koulutusohjelma

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op
Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kasvatustieteiden perusopinnot, jotka on aloitettu ennen 1.8.2016:
P6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa, 5 op
Kasvatustieteiden aineopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op
Pakolliset sisältöopinnot: 
Kasvatussosiologia 5 op
Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op
Oppimisen tutkimuksen klassikot 5 op
Valinnaiset sisältöopinnot:
Kasvatus, koulutus, työelämä ja tasa-arvo 5 op
Tutkimusmenetelmäopinnot:
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Luokanopettajan opintosuunta
Kasvatustieteen perusopintoja:
Oppimisen psykologia 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op

Varhaiskasvatuksen opintosuunta
Kasvatustieteen perusopintoja: 
Oppimisen psykologia 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op

Erityispedagogiikan opintosuunta
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op:
Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op
Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op
Tuen tarve 5 op
Oppimisen haasteet 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Erityispedagogiikan aineopintoja: 
Käyttäytymisen haasteet 5 op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Koulutusohjelman yhteisiä tieteenalaopintoja
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Koulutusohjelman yhteiset valinnaiset opinnot
Lapsuuden ja kasvatuskulttuurin muuttuminen 5 op
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op
Mediakasvatuksen perusteet 5 op
Pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen yhteistyö 5 op

Valinnaiset tieteenalaa tukevat opintokokonaisuudet 
Esi- ja alkuopetuksen perusopintoja: 
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka l 5 op

Koulutusohjelman yhteiset kieli- ja viestintäopinnot 
Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op
Draama opettaja-oppilas-vuorovaikutuksen tukena 2 op
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op

Studia Paedagogica 
Kasvun mahdollisuudet ja haasteet 5 op
Työn trendit ja oppiminen 3 op

Lääketieteelliset opinnot

Psykologian koulutusohjelma

Psykologian perusopinnot 25 op:
Johdatus neuropsykologiaan 5 op
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op
Johdatus kehityspsykologiaan 5 op
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 op
Psykologian aineopintoja:
Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 op
Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia 5 op 
Psykologian valinnaisia opintoja:
Mielenterveyden psykologia (5 op)

Maatalous-metsätieteelliset opinnot

Elintarviketieteiden koulutusohjelma

Ravitsemustiede
Ravitsemusfysiologia 5 op
Kansanravitsemus 5 op
Erityisruokavaliot 5 op
Liikunta ja ravitsemus 5 op 

Metsätieteiden koulutusohjelma

Matematiikka I 5 op
Myynnin verkkokurssi 6 op

Ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelma

Elintarvikemarkkinoinnin perusteet 5 op

Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot

Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma

Tähtitiede
Maailmankaikkeus nyt 3 op
Johdatus astrobiologiaan 3 op

Kemian koulutusohjelma

Orgaaninen kemia 1 5 op

Maantieteen koulutusohjelma 

Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä 5 op
Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä 5 op

Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma

Matematiikka 
Lukiomatematiikan kertaus 1–2 op
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op
Ks. myös: Maatalous-metsätieteelliset opinnot / Metsätieteiden koulutusohjelma

Tilastotiede
Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op
Tilastotiede ja R tutuksi II 5 op
Todennäköisyyslaskenta I 5 op

Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma

Tietojenkäsittelytieteen perusopintoja:
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op
Ohjelmoinnin perusteet 5 op
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op
Tietojenkäsittelytieteen aineopintoja: 
Full Stack-websovelluskehitys 3–7 op

Oikeustieteelliset opinnot

Johdatus oikeustieteeseen 5 op

Oikeusnotaarin koulutusohjelma

Ennakkotiedot julkaistaan tammikuussa 2019

Teologiset opinnot

Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelma

Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja:
Systemaattisen teologian perusteet 5 op
Uskontotieteen perusteet 5 op

Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopintoja:
Kristinusko Suomessa 5 op
Raamattu länsimaisessa kulttuurissa 5 op
Syventävä osuus Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri 5 op
Toiseus ja identiteetti uskonnollisessa traditiossa 5 op 

Teologiset kielet
Kreikka I 5 op
Kreikka II 5 op
Heprea II 5 op
Latina I 5 op
Latina II 5 op

Valtiotieteelliset opinnot

Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma

Viestinnän opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op)
Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia. 
Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op
Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op
Viestinnän rakenteet ja etiikka 5 op
Julkisuus ja demokratia 5 op
Organisaatioiden viestintä 5 op
Poliittinen viestintä 5 op 
Media, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
Digitaalinen media ja yhteiskunta 5 op
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op

Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op)
Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia. 
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 5 op
Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op
Julkisuus ja demokratia 5 op
Poliittisen ajattelun perusteet 5 op
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat 5 op
Vertaileva politiikan tutkimus 5 op
Organisaatiotutkimus 5 op
Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit 5 op
Poliittinen viestintä 5 op 

Maailmanpolitiikka 
Maailmanpolitiikan tutkimuksen perusteet 5 op

Työelämä ja asiantuntijuus -opintoja:
Journalismi ammattina 5 op
Organisaatioviestinnän ammattilaiset 5 op
Digitaalisen viestinnän käytännöt 5 op

Sosiaalitieteiden koulutusohjelma

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I (15 tai 25 op) 
Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus 5 op
Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä 5 op
Sosiaaliset maailmat 5 op
Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä 5 op
Väestötieteen johdanto 5 op

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus II (15, 25 tai 35 op) 
Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus 5 op
Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä 5 op
Sosiaaliset maailmat 5 op
Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä 5 op
Väestötieteen johdanto 5 op

Sosiaalipsykologian opintosuunta
Asenteet, sosiaalinen kognitio ja käyttäytymisen muutos 5 op
Ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet 5 op

Sosiologian opintosuunta
Sosiologian tutkimusalueet 5 op
Sosiologinen teoria 5 op
Sosiologinen mielikuvitus 5 op

Yhteiskuntapolitiikan opintosuunta
Sosiologinen teoria 5 op
Johdatus vammaistutkimukseen 5 op

Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen opintosuunta
Lapsuuden tutkimus 5 op

Menetelmäopinnot 
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 1) (mooc) 5 op 
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 2) (mooc) 5 op

Taloustieteen koulutusohjelma

Taloustieteen perusteet 5 op
Makrotaloustieteen erikoiskurssi 4: Väestötaloustiede 5 op
Kansainvälisen talouden erikoiskurssi 3: Kansainvälinen makrotalous 5 op
Taloushistorian erikoiskurssi: Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op
Makrotaloustieteen erikoiskurssi 2 5 op

Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma

Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op), osia:
Opintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot (10 op): 
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II 5 op
Valinnaiset opintojaksot (5–15 op): 
Kehityspolitiikat ja kehitysinterventiot 5 op
Globaali taloudellinen muutos 5 op
Maailmanpolitiikka - historiallinen perspektiivi 5 op
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op
Poliittiset liikkeet: Kansalaisosallistumisen uudet muodot ja lobbaus 5 op
Development Economics I: Introduction to Development Economics, 5 cr
Development Economics II, 5 cr
Tieteenalakurssit: 
Kehitysmaatutkimus: Kehitysmaiden yhteiskuntarealiteetit 5 op
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia: Etnografiaseminaari I 5 op

Monitieteiset opinnot

Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustiedon perusopintoja:
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op
Johdatus etiikkaan 5 op
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op
Uskontotieteen perusteet 5 op
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op
Elämänkatsomustiedon aineopintoja:
Etnografiaseminaari I, 5 op
Uusi ja vanha kansanusko 5 op

Johtaminen

Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op

Sukupuolentutkimus

Sukupuolen teoretisoinnin perusteet 5 op
Sukupuoli ja kulttuuri 5 op
Sukupuoli, politiikka ja yhteiskunta 5 op

Kieliopinnot

Tutkintoon sisältyvät kieli- ja viestintäopinnot

Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op
Äidinkielen opinnot, tieteellinen kirjoittaminen (hum.) 2 op
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (suomi) 1 op 

Tutkintoon sisältyvät kieliopinnot

Academic and Professional Communication in English 1 & 2, 4 cr
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op
Repetera svenska – Ruotsin perusrakenteiden ja sanaston kertausta, 2 sp

Teologiset kieliopinnot

ks. Teologiset opinnot

Japanin kieli

ks. Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma / Aasian tutkimuksen opintosuunta

Portugalin kieli

ks. Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa

Menetelmäopinnot

Kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteiset tieteenalaopinnot

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Yhteiskuntatilastotiede

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 1) (mooc) 5 op 
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 2) (mooc) 5 op

Opiskelua tukevat opinnot

Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op
Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op
Taitava kirjoittaja 0 op

Studier på svenska

Grundkurs i juridik 5 sp

Studies in English

Development Economics I: Introduction to Development Economics, 5 cr
Development Economics II, 5 cr

Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa

Vaasan kesäyliopisto:
Portugalin alkeiskurssi 1 3 op

Lue lisää aiheesta: Opetus ja opiskelu yliopistossa