Ennakkotietoja kesän 2016 opinnoista

Kesän opinto-ohjelmat julkaistaan 16.3. mennessä. Myös kesän opinnoissa on erilaisia opetusmuotoja: luentoja, kirjatenttejä, verkkotenttejä ja verkkokursseja.

Kesäopintoihin ilmoittaudutaan opintojaksoittain. Ilmoittautuminen kesän 2016 opintoihin alkaa 12.–15.4. oppiaineittain porrastetusti.

Opintoihin ilmoittaudutaan verkkopalvelussa opinto-ohjelman ilmoittautumislinkin kautta (oppiaineet, opetushaku).

Opintojen hinta on 15 euroa/opintopiste ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä olevalle Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijalle mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta.

Ennakkolistaus ensi lukuvuoden opinnoista julkaistaan huhtikuun alkupuolella. Koko ensi lukuvuoden opintotarjonta on verkossa 1.7., ja ilmoittautuminen opintoihin alkaa elokuussa.

Tämän listauksen tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla vielä muutoksia.

KIELIOPINNOT

Tutkintoihin sisältyvät kieliopinnot
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (hum.) 3 op
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (valt.) 3 op
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (käytt.) 3 op
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (oik.) 3 op
Englannin tekstinymmärtäminen ja suullinen taito (hum., oik., ma-lu) 2 op

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (hum.) 5 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (valt.) 4 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (käytt.) 3 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (oik.) 5 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (luonn.) 3 op

Muut kieliopinnot
Espanjan alkeiskurssi 1 3 op
Espanjan alkeiskurssi 2 3 op
Ruotsin valmennuskurssi 2 op
Venäjän alkeiskurssi 1 4 op
Venäjän alkeiskurssi 2 4 op

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISET OPINNOT

Geenitekniikka 3 op
Ihmisgenetiikka 3 op
Biokemian harjoitustyöt 3 op
Bioinformatiikan perusteet 3 op
Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin 3 op
Python-ohjelmointi 3 op
Python-ohjelmointia biotieteilijöille 3 op
Sienituntemus 2 op
Ekotoksikologian perusteet 3 op, verkko-opinnot

HUMANISTISET OPINNOT

Humanistiset yleisopinnot
Tieteellinen kirjoittaminen 3 op
Puheviestintä (Yy12) 2 op
Puheviestintä I (hum.) 5 op
Puheviestintä II (hum.) 5 op

Aasian tutkimus
Kiinan moderni historia 5 op
Aasian aluetuntemus 5 op

Arabiankielen ja islamin tuntemus
Islamin peruskurssi 5 op

Arkeologia
Arkeologiaa temaattisesti: Ihmisosteologian perusteet 5 op monimuoto
Arkeologiaa temaattisesti: Amerikan asuttaminen ja kulttuurikehitys ennen Kolumbusta 5 op

Elokuva- ja televisiotutkimus
Adaptaatio ja populaarikulttuuri 3 op
Audiovisuaalinen kerronta 3 op
Vallattomat naiset? Pohjois-amerikkalainen yhteiskunta ja audiovisuaalinen kulttuuri 3 op/5 op

Estetiikka
Estetiikan perusteet 5 op
Estetiikan historia I 5 op
Taidekritiikki 5 op
Ympäristöestetiikka 5 op
Nykyaikainen japanilainen arkkitehtuuri 5 op

Filosofia
Filosofian perusopinnot 25 op

Kotimainen kirjallisuus
Kotimainen kirjallisuus perusopinnot 25 op

Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus 25 op
Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen 5 op
Kulttuuriperintökohteet ja aineistot 5 op
Kulttuuriperinnön teoria 5 op
Työelämäopinnot 5 op monimuoto
Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op

Musiikkitiede
Japanilainen musiikki ja musiikkikulttuuri 5 op
Suomalaisen populaarimusiikin historia 5 op

Pohjois-Amerikan tutkimus
Vallattomat naiset? Pohjois-amerikkalainen yhteiskunta ja audiovisuaalinen kulttuuri 5 op

Pohjoismaiset kielet
Pohjoismaisten kielten perusopinnot 25 op (alkaa kesällä 2–3 opintojaksolla, jatkuu syksyllä 2016)

Sukupuolentutkimus
Sukupuolentutkimuksen perusopinnot 25 op

Taidehistoria
Perusopintoihin kuuluvia jaksoja:
Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen 5 op
Kulttuuriperintökohteet ja aineistot 5 op

Aineopintoihin kuuluvia jaksoja:
Taidehistorian Valinnaisia opintoja 5 op
Kulttuuriperinnön teoria 5 op
Kulttuuriperinnön työelämäopinnot 5 op
Kulttuuriperinnön Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op

Valinnaisia opintoja kotitenttinä:
Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus 1900-luku 5 op
Kulttuuriympäristön suojelu 5 op
Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus ennen 1900-lukua 5 op
1800-luvun lopun kuvataide 5 op
Nykytaide Modernismi 1900–1950 5 op
Nykytaide, Nykytaide 1950–  5 op

Valinnaisia opintoja luentoina: 
Nykyaikainen japanilainen arkkitehtuuri 5 op

Taiteiden tutkimus
Taiteen tutkimuksen menetelmiä ja kysymyksiä 5 op

Uskontotiede
Maailman uskontoperinteet 6 op
Uskonnollinen kokemus 5 op
Uskonnollinen monimuotoisuus: monikulttuurinen yhteiskunta 5 op
Kansanomainen uskonnollisuus 5 op
Islam Euroopassa 7 op verkkokurssi

Yleinen kirjallisuustiede
Juutalais-kristillinen ja antiikin perinne 5 op
Keskiajan kirjallisuudesta romantiikan kirjallisuuteen 5 op
Tekstianalyysi 5 op

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISET OPINNOT

Yleisopinnot
Puheviestintä 2 op, useita ryhmiä
Tieteellinen kirjoittaminen 2 op (Käyttäytymistieteiden laitoksen mukaiset opinnot)
Tieteellinen kirjoittaminen 3 op (Opettajankoulutuslaitoksen mukaiset opinnot)
Tilastollisen kuvauksen perusteet 3 op

Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (Peruskurssi lähiopetusta, muut verkko-opintoja)
Erityispedagogiikan aineopintoja: 1–2 opintojaksoa

Esi- ja alkuopetus
Ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka 3 op

Kasvatustiede (luokanopettaja)
Yhteiskuntaopin didaktiikka (3 op)
Määrälliset menetelmät I (4 op)
Laadulliset menetelmät I (3 op)
Vapaavalintaisia opintoja: Monikulttuurisuus työelämässä (5 op).

Kasvatustiede (varhaiskasvatus)
Lapsen biologinen, sosiaalinen ja psykologinen kehitys (5 op)

Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede)
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op, pääasiassa verkko-opintoina
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintoja: 1–2 opintojaksoa

Kognitiotiede
Emootiot ja päätöksenteko 4 op

Käsityötiede
Tekstiilit, kuluttajuus ja kestävä kehitys 2 op, verkkokurssi

Mediakasvatus
Verkko-opetus 3 op, verkkokurssi

Psykologia
Psykologian perusopinnot 25 op
Psykologian aineopintoja: Persoonallisuuspsykologia II (7 op), Neuropsykologia II (5 op), Kliininen psykologia II (5 op)

MAATALOUS-METSÄTIETEELLISET OPINNOT

Ravitsemusfysiologian perusteet, 5 op, kirjatentti
Kansanravitsemus 5 op, kirjatentti

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT  

Orgaaninen kemia 5 op
Ihmis- ja yhteiskuntamaantieteen perusteet 3 op
Johdatus maantieteeseen 3 op
Ulkomaiden aluemaantieteen kirjallisuus 5 op
Yleismaantieteen kirjallisuus 5 op
Laskennalliset menetelmät maantieteessä 2 op
Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op
Matematiikka tutuksi 5 op
Johdatus astrobiologiaan 3 op
Maailmankaikkeus nyt 3 op
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op
Tietojenkäsittelytieteen aineopintokurssi 5 op
Nykyfysiikan peruskiviä 5 op

OIKEUSTIETEELLISET OPINNOT

Johdatus oikeustieteeseen 3 op
Oikeushistoria 5 op
Perhe- ja jäämistöoikeus 6 op
Valtiosääntöoikeus 5 op
Yksityisoikeuden johdantokurssi 3 op

TEOLOGISET OPINNOT  

Teologiset kieliopinnot
Heprea 10 op
Kreikka 10 op
Latina 10 op

Yleinen teologia
Käytännöllisen teologian perusteet 5 op verkkokurssi

VALTIOTIETEELLISET OPINNOT

Valtiotieteellisen tiedekunnan yleisopinnot
Tieteellinen kirjoittaminen 2 op
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osat 1 ja 2, 5 op + 5 op
Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät 5 op

Elämänkatsomustieto
Elämänkatsomustiedon didaktiikan perusosa 4 op
Johdatus tieto-oppiin 3 op
Johdatus etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan 6 op

Filosofia
Filosofian perusopinnot 25 op

Kehitysmaatutkimus
Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot 25 op
Kehitysmaatutkimuksen aineopintoja 10–20 op

Lapsuuden ja nuorisotutkimus
Lapsuuden tutkimus 5 op
Perhe-elämän suoja ja lapsen oikeudet perhepiirissä 5 op

Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian perusopinnot 25 op

Sosiaalipsykologia
Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op
Sosiaalipsykologian aineopinnot 35 op tai osia

Sosiaalityö
Sosiaalityön perusopinnot 25 op
Sosiaalityön aineopinnot 35 op, osia

Sosiologia
Sosiologian perusopinnot 25 op
Sosiologian aineopinnot 35 op, osia

Taloustiede
Development Economics I 5 op
Development Economics II 5 op
Taloustieteen perusteet sivuaineopiskelijoille 5 op
Naiset, miehet ja talous 5 op
Väestötaloustiede 5 op

Tilastotiede
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osat 1 ja 2, 5 op + 5 op
Tilastotieteen jatkokurssi, osat 1 ja 2, 5 op + 5 op
Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät 5 op

Valtio-oppi
Valtio-opin perusopinnot 25 op
Valtio-opin aineopinnot 35 op (politiikan tutkimuksen linja ja hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja)

Vammaistutkimus
Vammaistutkimuksen opintoja, osia

Viestintä
Viestinnän perusopinnot 25 op
Viestinnän aineopinnot 35 op

Yhteiskuntahistoria
Yhteiskuntahistorian perusopintoja, osia

Yhteiskuntapolitiikka
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op
Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot 35 op
Johdatus vanhenemisen tutkimukseen 5 op
Johdatus vammaistutkimukseen 5 op
Johdatus ympäristöpolitiikkaan 5 op

Yhteiskuntatieteiden perusopinnot, osia
Yhteiskuntateoriat 5 op
Matka suomalaiseen yhteiskuntaan 5 op
Globaali valta ja vastuu 5 op
Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntafilosofiaan 5 op

MONITIETEISET OPINNOT
Development Economics I 5 op
Development Economics II 5 op
Johdatus kaupunkitutkimukseen 5 op
Kaupunkiaktivismi kaupunkien voimavarana 5 op
Kiinan moderni historia 5 op
Monikulttuurisuus työelämässä 5 op
Naiset, miehet ja talous 5 op
Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op

RUOTSINKIELISET OPINNOT

Grundkurs i juridik 3 sp