Ennakkotietoa: Opinnot lukuvuonna 2020-2021

Tutustu Avoimen yliopiston ensi lukuvuoden opintotarjontaan!

Avoimen yliopiston opintotarjonta lukuvuodelle 2020-2021 on nyt julkaistu! Lue lisää: Avoimen yliopiston opinnot 2020-2021.

Tälle sivulle koottiin ennakkotietoa lukuvuoden 2020-2021 opinnoista. Listausta ei enää päivitetä.  Huomaa myös kesäopinnot 2020. Poikkeuksellisesti osa kesäopinnoista on maksuttomia kaikille kiinnostuneille! 

Avoin on huippuyliopisto sinulle, joka haluat etsiä omaa juttuasi, vahvistaa osaamistasi työelämässä tai virkistyä ja voimaantua uutta oppien. Ole avoin uudelle ajattelulle!  

En­nak­ko­tie­dot 2020–2021 

Ennakkotietoja päivitetään kevään ja kesän mittaan. Viimeisin päivitys on tehty 1.7.2020. Lukuvuoden valmis opintotarjonta on kokonaisuudessaan nähtävissä 10.7.2020 alkaen. 

Bio- ja ympäristötieteelliset opinnot
Biologian koulutusohjelma
Ympäristötieteiden koulutusohjelma
Humanistiset opinnot
Filosofian koulutusohjelma
Historian koulutusohjelma
Historian koulutusohjelma (maisteritaso)
Kielten koulutusohjelma
Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelma
Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma
Kulttuuriperinnön koulutusohjelma
Alue- ja kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma
Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma
Kirjallisuudentutkimuksen koulutusohjelma (maisteritaso)
Kasvatustieteelliset opinnot
Kasvatustieteiden koulutusohjelma
Changing Education -koulutusohjelma (maisteritaso)
Lääketieteelliset opinnot
Psykologian koulutusohjelma
Maatalous- metsätieteelliset opinnot
Elintarviketieteiden koulutusohjelma
Maataloustieteiden koulutusohjelma
Metsätieteiden koulutusohjelma
Ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelma
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma
Geotieteiden koulutusohjelma
Ilmakehätieteiden koulutusohjelma (maisteritaso)
Kemian koulutusohjelma 
Maantieteen koulutusohjelma
Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma
Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma
Oikeustieteelliset opinnot
Johdatus oikeustieteeseen
Oikeusnotaarin koulutusohjelma
Teologiset opinnot
Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelma (myös maisteritaso)
Valtiotieteelliset opinnot
Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma
Sosiaalitieteiden koulutusohjelma (myös maisteritaso)
Sosiaali- ja terveystieteen koulutusohjelma (maisteritaso)
Taloustieteen koulutusohjelma
Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma (myös maisteritaso)
Kandidatprogram i samhällsvetenskaper 
Monitieteiset opinnot
Kieliopinnot 
Menetelmäopinnot
Studier på svenska 
Studies in English
Opiskelua tukevat opinnot
Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa  

Bio- ja ym­pä­ris­tö­tie­teel­li­set opin­not

Bio­lo­gian kou­lu­tus­oh­jel­ma

Ekologian perusteet 5 op ♦
Eliökunnan evoluutio 5 op
Genetiikan perusteet 5 op 
Ihmisen fysiologia 5 op

Ym­pä­ris­tö­tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma 

Ympäristötieteiden perusopintoja:
Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 5 op 
Ekologian perusteet 5 op  
Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin 5 op 
Monitieteinen ympäristötutkimus – tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin 5 op

Ympäristöasioiden hallinta
Ympäristöriskien arviointi 5 op
Ympäristövaikutusten arviointi 5 op
Elinkaariajattelu 5 op
Ympäristölainsäädäntö ja hallinto 5 op

Monitieteinen ympäristöopintokokonaisuus 15–35 op
Monitieteinen ympäristötutkimus - tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin 5 op 
Ekologian perusteet 5 op 
Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin 5 op 
Maantiede tieteenalana 5 op 
Luonnonjärjestelmät maantieteessä 5 op 
Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä 5 op 
Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä 5 op 
Ympäristöestetiikan perusteet 5 op 
Ympäristötaloustieteen johdantokurssi 3/5 op
Ilmastonmuutos nyt (Climate Change Now) 2-5 op
Kiertotalous nyt 3 op
Leadership for Sustainable Change 5 op

Hu­ma­nis­ti­set opin­not

Fi­lo­so­fian kou­lu­tus­oh­jel­ma

Filosofian perusopinnot 30 op 
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op 
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op 
Johdatus etiikkaan 5 op
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op 
Johdatus logiikkaan 5 op 
Johdatus tieto-oppiin 5 op 

His­to­rian kou­lu­tus­oh­jel­ma

Historian perusopinnot 30 op
Historiantutkimuksen johdantokurssi 5 op ♦
Antiikki ja keskiaika 5 op ♦
Uuden ajan alku I 2 op/5 op ♦
Uuden ajan alku II 5 op ♦
Uusin aika I 5 op ♦
Uusin aika II 5 op ♦
 

Historian aineopintoja 
Valinnaiset metodiopinnot 5 op: Vanhat käsialat ja automaattinen käsialantunnistus 5 op
Aatteet ja opit: Korruptiota vai varhaisparlamentarismia? Poliittinen kulttuuri vapauden ajalla Suomessa ja Ruotsissa (1719-1773) 5 op ♦ 
Yksilö ja yhteisö: Euroopan kauhut 1400–1600-luvuilla 5 op
Yksilö ja yhteisö: Hyväntekeväisyydestä aktivismiin. Suomalaisnaiset yhteiskunnallisina vaikuttajina 1860-luvulta toiseen maailmansotaan 5 op 
Maailmanhistoria: Modernin Lähi-idän historia 5 op 
Euroopan historia: Ristiretket 5 op

Keskiajan tutkimuksen opintoja 
Antiikki ja keskiaika 5 op ♦
Keskiajan taloushistoria 5 op
Näkökulmia Suomen keskiajan taidehistoriaan: Euroopan kauhut 1400–1600-luvuilla 5 op 
Keskiajan historian erityiskursseja: Euroopan kauhut 1400–1600-luvuilla 5 op
Keskiajan teologia (TUK-2406) 5 op
Keskiajan jälkivaikutus: Euroopan kauhut 1400–1600-luvuilla 5 op

Historian koulutusohjelma (maisteritaso) 

Erikoistumisopinnot: Hyväntekeväisyydestä aktivismiin. Suomalaisnaiset yhteiskunnallisina vaikuttajina 1860-luvulta toiseen maailmansotaan 5 op

Kiel­ten kou­lu­tus­oh­jel­ma 

Antiikin kreikka 
Antiikin kirjallisuushistoria 5 op
Antiikin taidehistoria 5 op 
Antiikin kreikan alkeiskurssi 5 op 
Antiikin kreikan jatkokurssi 5 op 
Antiikin uskonnot ja mytologia 5 op 
Antiikin perintö Euroopan kielissä ja kulttuureissa 5 op

Uutta! Heprea 
Juutalaisuuden peruskurssi A 5 op
Juutalaisuuden peruskurssi B 5 op 

Korea
Korea 1A 10 op
Korea 1B 10 op

Latina
Latinan alkeiskurssi 5 op
Latinan jatkokurssi 5 op

Uutta! Muinaisen Lähi-idän kielet
Muinaisen Lähi-idän tutkimuksen lähtökohtia 5 op
Muinaisen Lähi-idän materiaalinen kulttuuri 5 op

Uutta! Portugali
Portugalin perusopinnot 30 op

Portugali 1 A, 10 op
Portugali 1 B 10 op
Portugalin historia ja kulttuuri 5 op
Fonetiikka, fonologia ja ääntäminen 5 op

Puola 
Puola 1 15 op

Puola 1 A  7 op
Puola 1 B 8 op

Somali
Somali 1 15 op
Somali 1A 5 op
Somali 1B 5 op
Somali 1C 5 op 

Swahili
Swahili 1 15 op
Swahili 1 A 5 op
Swahili 1 B 5 op
Swahili 1 C 5 op

Ks. myös: Kieliopinnot sekä Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa

Ko­ti­mais­ten kiel­ten ja kir­jal­li­suu­den kou­lu­tus­oh­jel­ma 

Kotimainen kirjallisuus, aineopinnot
Lasten- ja nuortenkirjallisuus 5 op

Suomi vieraana kielenä (S2)
Osa opinnoista järjestetään kesällä 2021.
Suomi  1A 3 op
Suomi 1B 2 op
Suomi 2A 3 op
Suomi 2B 2 op
Suomi 3 5 op
Suomi 4 5 op
Suomi 5 5 op
Suomi 6 5 op

Suomen kieli
Suomen kielen perusopinnot 30 op

Fonologia ja morfologia 5 op
Syntaksi 5 op 
Semantiikka 5 op
Suomi kieliyhteisönä 5 op
Diskurssi ja kielioppi 5 op
Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin 5 op 

Romanikieli ja -kulttuuri
Perusopinnot, osia:
Romanikieli I
Romanien historiaa
Johdatus romanikulttuureihin

Aineopinnot, osia:
Romanikieli II
Romanimusiikki

Kult­tuu­rien tut­ki­muk­sen kou­lu­tus­oh­jel­ma

Kulttuurien tutkimus

Kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuuden (15 op) opintoja
Valitse kaikki:
Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi 5 op, verkkokurssi ♦ (Huom! Alkaa elokuussa osana kesäopintoja 2020)
Valitse kaksi:
Uskonto, maailmankuva ja perinne: Perinteen ja uskonnon ydinkysymyksiä 5 op, lähiopetus
Culture, Ownership, Agency 5 cr
Näkökulmia alueiden tutkimukseen 5 op, lähiopetus

Kulttuurien tutkimuksen valinnaisia opintoja
Tuhkasta designiin 5 op
Ehtaa tavaraa 5 op

Aasian tutkimus
Aasian tutkimuksen opintokokonaisuus (15 op tai 30 op) opintoja:
Johdatus Aasian tutkimukseen 5 op
Introduction to Korean History and Culture (KUKA-AA212)
20th century Korean popular culture and society (KUKA-AA212, KUKA-AA214)
Food culture in Japan (KUKA-AA213, KUKA-AA217)
Japanilaisen animen/animaation historia ja analyysi 5 op, lähiopetus (KUKA-AA214, KUKA-AA216)

Arkeologia

Arkeologian opintokokonaisuus 15 op, opintoja
Arkeologian perusteet 5 op ♦
Suomen ja lähialueiden arkeologia 5 op ♦
Arkeologian analyysimenetelmät 5 op

Arkeologian teemaopintoja
Arkeologiset löytöaineistot 5 op, lähiopetus
Arkeologian teoria 5 op
Ks. myös: Humanistiset opinnot / Kulttuuriperinnön koulutusohjelma (maisteritaso) 

Kansatiede
Kansatieteen opintokokonaisuus 15 op
Perspectives to Ethnological studies 5 cr
Kansatieteen teoriat 5 op
Arjen etnografia 5 op

Taidehistoria
Johdatus taidehistorian opintoihin 2 op ♦
Taidehistorian opintokokonaisuus 15-30 op
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1500-luvun loppuun 5 op 
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1600-luvulta 1800-luvun loppuun 5 op 
Taidehistorian suuntauksia 1900-luvun alusta 2000-luvulle 5 op 
Taidehistorian tutkimushistoria 5 op  

Uskontotiede
Näkökulmia viikinkiaikaan: Saagoja, mytologiaa ja taisteluraivoa 5 op (KUKA-US217)

Alue- ja kulttuurintutkimus
Euroopan kauhut 1400–1600 –luvuilla 5 op
Yhdysvaltojen nykyhistoria 5 op  (KUKA-AL213, KUKA-AL218)

Pohjois-Amerikan tutkimus
Yhdysvaltojen nykyhistoria 5 op (KUKA-AM502, KUKA-AM503)

Kulttuuriperinnön koulutusohjelma

Arkeologia
Näkökulmia viikinkiaikaan: Saagoja, mytologiaa ja taisteluraivoa 5 op (KUMA-AR311a, KUMA-AR311b)
Skandinavian historiallisen arkeologian erityiskysymyksiä 5 op
Tuhkasta designiin 5 op

Folkloristiikka
Näkökulmia viikinkiaikaan: Saagoja, mytologiaa ja taisteluraivoa 5 op (KUMA-FO303, KUMA-FO310, KUMA-FO312)

Kulttuuriperinnön tutkimus
Näkökulmia viikinkiaikaan: Saagoja, mytologiaa ja taisteluraivoa 5 op
Euroopan kauhut 1400–1600–luvuilla 5 op, verkkokurssi

Museologia
Museologian valinnainen opintokokonaisuus 30 op
Museoiden historia ja museologian teoria 5 op
Museum Collections 5 cr
Museums and Learning 5 cr
Museum Work 10 cr
Valinnainen opintojakso 5 op: Tuhkasta designiin 

Alue- ja kult­tuu­rin­tut­ki­muk­sen kou­lu­tus­oh­jel­ma
 

Alue- ja kulttuurintutkimuksen opintoja
Radikaalit ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa 5 op 
Yhdysvaltojen nykyhistoria 5 op

Aasian tutkimus
20th century Korean popular culture and society (ALKU-AA313)
Discourse on Japanese culture and society (ALKU-AA314, ALKU-AA316)

Euroopan kulttuurit
Euroopan kauhut 1400–1600-luvuilla 5 op, (ALKU-E320)

Pohjois-Amerikan tutkimus
Yhdysvaltojen nykyhistoria 5 op, (ALKU-P312)

Tai­tei­den tut­ki­muk­sen kou­lu­tus­oh­jel­ma 

Elokuva- ja televisiotutkimuksen opintosuunta 

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopinnot 30 op
Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op
Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteet 5 op
Elokuvan historia I 5 op
Elokuvan historia II 5 op
Televisiotutkimus ja televisiohistoria 5 op 
Audiovisuaalinen kerronta 5 op 

Elokuva- ja televisiotutkimuksen aineopintoja
Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta 5 op
Japanilaisen animen/animaation historia ja analyysi 5 op
Audiovisuaalinen mediasivistys 5 op

Estetiikan opintosuunta

Estetiikan perusopinnot 30 op
Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op
Estetiikan perusteet 5 op 
Estetiikan historia 5 op 
Estetiikka 1900-luvulla 5 op 
Ympäristöestetiikan perusteet 5 op
Käytännöllinen estetiikka 5 op 

Estetiikan aineopintoja
Esteettinen kulttuuri ja esteettiset arvot 5 op 

Musiikkitieteen opintosuunta

Musiikkitieteen perusopinnot 30 op
Johdatus taiteidentutkimukseen 5 op
Johdatus musiikintutkimukseen 5 op
Taidemusiikin historia 5 op
Populaarimusiikki 5 op
Maailman musiikkikulttuurit 5 op
Johdatus musiikkiteknologiaan 5 op

Musiikkitieteen aineopintoja
Musiikki Suomessa 5 op

Teatteritieteen opintosuunta
Teatteritieteen perusopinnot 30 op, osia:
Johdatus taiteidentutkimukseen 5 op
Teatteritieteen perusteet 5 op
Moderni teatteri ja draama 5 op
Suomen teatterihistoria 5 op
Esitysanalyysi 5 op

Yleisen kirjallisuustieteen opintosuunta
Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot 30 op

(Osa opinnoista järjestetään kesällä 2021) 
Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op
Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen 5 op
Perusopintojen tekstianalyysi 5 op
Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä 5 op
Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin 5 op
Kirjallisuuhistoria II: valistuksesta nykyaikaan 5 op

Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman yhteiset aineopinnot, osia
Taiteiden tutkimuksen historia 5 op 
Taiteet ja kriittinen kirjoittaminen 5 op 
Jonkin opintosuunnan peruskurssi 5 op 
Valinnainen opintojakso  5 op 

Kas­va­tus­tie­teel­li­set opin­not

Kas­va­tus­tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma 
 

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op

Johdatus kasvatustieteisiin 5 op ♦
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op 
Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op 
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op 
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Kasvatustieteiden aineopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op
Pakolliset sisältöopinnot: 
Kasvatussosiologia 5 op
Oppimisen tutkimuksen klassikot 5 op
Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op
Valinnaiset sisältöopinnot: 
Kasvatus, koulutus, työelämä ja tasa-arvo 5 op
Oppiminen ja muutostoimijuus 5 op
Tutkimusmenetelmäopinnot (valitaan toinen): 
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
Seminaarityö 5 op

Grundstudierna i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) 25 sp
Se: Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa / Helsingfors Arbis 

Ämnesstudier i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) 35 sp
Se: Studier på svenska

Luokanopettajan opintosuunta
Kasvatustieteen perusopinnot (luokanopettaja) 25 op

Pedagoginen vuorovaikutus 5 op 
Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op ♦
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op ♦
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I yhteisosuus Didaktiikka 2 op ♦
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I, opintosuuntakohtainen osuus Luokanopettaja 3 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op  

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta
Kasvatustieteen perusopinnot (varhaiskasvatuksen opettaja) 25 op
Pienten lasten pedagogiikka 5 op 
Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op ♦ 
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op ♦
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I yhteisosuus 2 op ♦
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I, opintosuuntakohtainen osuus Varhaispedagogiikka 3 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op 

Erityispedagogiikan opintosuunta

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op ♦
Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op 
Tuen tarve 5 op 
Oppimisen haasteet 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op
Käyttäytymisen haasteet 5 op 
Luki-taidot ja -vaikeudet 5 op 
Matemaattiset oppimisvaikeudet 5 op
Aivot ja oppiminen 5 op 
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
Seminaarityö 5 op  

Koulutusohjelman yhteiset tieteenalaopinnot
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 

Koulutusohjelman yhteiset valinnaiset opinnot
Aivot ja oppiminen 5 op 
Kasvatussosiologia 5 op 
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op
Pienten lasten pedagogiikka 5 op

Valinnaiset tieteenalaa tukevat opintokokonaisuudet

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op 
Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I 5 op 
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka l 5 op 
Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka I 5 op 

Yliopistopedagogiikka
Yliopistopedagogiikan perusopintoja:
Oppiminen yliopistossa 5 op / Learning in Higher Education 5 cr 
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op / Constructive Alignment in Course Design 5 cr 

Kasvatus- ja opetusalan johtaminen 25 op
Johdanto oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön johtamiseen 5 op
Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön hallinnollinen johtaminen ja lainsäädäntö 5 op
Laaja pedagoginen johtaminen eri koulutusaloilla 5 op
Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön toimintakulttuuri 5 op
Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön strateginen johtaminen 5 op 

Changing Education -maisteriohjelma

Finnish Education System 5 cr 
 

Lää­ke­tie­teel­li­set opin­not 

Psy­ko­lo­gian kou­lu­tus­oh­jel­ma

Psykologian perusopinnot 25 op / Valinnainen opintokokonaisuus 15 op
Johdatus neuropsykologiaan 5 op ♦
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op ♦
Johdatus kehityspsykologiaan 5 op ♦
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op ♦
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 op 

Psykologian aineopinnot 35 op
Alkukuulustelu 0 op 
Kliininen psykologia 10 op 
Havaintopsykologian perusteet 5 op
Kehityspsykopatologian perusteet 5 op  
Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 op 
Tarkkaavaisuus, muisti ja implisiittinen oppiminen 5 op 
Kognitiivinen neurotiede 5 op 

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot 30 op 
Johdatus kehityspsykologiaan 5 op
Kliininen psykologia 10 op
Kehityspsykopatologia 5 op 
Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmät 5 op 
Opintokokonaisuuden viides opintojakso (5 op) ilmoitetaan myöhemmin.

Maa­ta­lous-met­sä­tie­teel­li­set opin­not

Elin­tar­vi­ke­tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Ravitsemustiede
Ravitsemustieteen opinnot 15-30 op

Elintarvikkeet ruokavalioissa 5 op
Ravitsemusfysiologian perusteet 5 op
Kansanravitsemus 5 op
Liikunta ja ravitsemus 5 op
Erityisruokavaliot 5 op
Anatomian ja fysiologian perusteet 5 op

Maa­ta­lous­tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma
 

Kiertotalous nyt 3 op

Osuustoiminta
Osuustoiminnan perusopintoja 15 op

Osuuskunnat ja kestävä kehitys 5 op 
Osuuskuntaoikeus I 5 op 
Osuuskuntien liiketoiminta 5 op 

Met­sä­tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Myynnin verkkokurssi 2 op ♦
Myynnin verkkokurssi 5 op 

Ym­pä­ris­tö- ja elin­tar­vi­ke­ta­lou­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Ympäristötaloustieteen johdantokurssi 3-5 op 
Mikrotaloustieteen perusteet 3-5 op 
Maatalousekonomian perusteet I 2 op 
Maatalousekonomian perusteet II 3 op

Ma­te­maat­tis-luon­non­tie­teel­li­set opin­not

Fy­si­kaa­lis­ten tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Fysiikka
Fysiikan perusopinnot 25 op

Vuorovaikutukset ja kappaleet 5 op 
Vuorovaikutukset ja aine 5 op 
Sähkömagnetismi 5 op 
Säteilykentät ja fotonit 5 op 
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt I 2 op
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt II 3 op
Se också: Studier på svenska: Utbildningsprogram i fysik 

Meteorologia
Uutta! Meteorologian perusopinnot 15 op

Climate Change Now 2-5 cr, mooc
Lisätietoa julkaistaan myöhemmin

Koulutusohjelman muita opintoja 
Matemaattiset apuneuvot I 5 op
Matemaattiset apuneuvot II 5 op
Matemaattiset apuneuvot III 5 op
Fysiikkaa luonnontieteilijöille 5 op 
Havaintojen tilastollinen käsittely 5 op 
Uutta! Kvanttifysiikan perusteet 5 op
Uutta! Suhteellisuusteorian perusteet 5 op

Geo­tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Geotieteiden perusopinnot 25 op
Geologiset prosessit 5 op            
Maan ja elämän evoluutio 5 op                   
Geologiset materiaalit 5 op                   
Luonnonvarat ja ympäristö 5 op                
Suomen geologinen kehitys 5 op

Ilmakehätieteiden koulutusohjelma, maisteritaso

Uutta! Climate University, 15-35 op
Ilmastonmuutos nyt 2-5 op, mooc
Climate Change Now 2-5 cr, mooc
Leadership for Sustainable Change, mooc
Sustainable Now 5 cr, mooc
System Change Now 5 cr, mooc
Solutions.now 5 cr, mooc
Statistical tools for climate and atmospheric science 5 cr, mooc
Circular Now 3 cr, mooc

Ke­mian kou­lu­tus­oh­jel­ma

Kemian perusopinnot 25 op 
Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset 5 op 
Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino 5 op 
Orgaaninen kemia 1 5 op 
Epäorgaaninen kemia 5 op 
Kemian perustyöt 5 op 

Koulutusohjelman muita opintoja 
Kemian perusteet 5 op 
Se också: Studier på svenska: Utbildningsprogram i kemi.

Maan­tie­teen kou­lu­tus­oh­jel­ma 

Maantieteen perusopinnot 25 op
Maantiede tieteenalana 5 op 
Luonnonjärjestelmät maantieteessä 5 op 
Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä 5 op 
Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä 5 op 
Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä 5 op

Maantieteen muita opintoja
Uutta! Suomen maantiede 5 op

Ma­te­maat­tis­ten tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Matematiikka

Matematiikan perusopinnot 25 op
Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op 
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op
Raja-arvot 5 op 
Differentiaalilaskenta 5 op 
Integraalilaskenta 5 op 

Matematiikan muita opintoja:
Uutta! Latex kurssi 1 op
Uutta! Sarjat 5 op
Johdatus logiikkaan 5 op
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op 
Matematiikkaa kaikkialla 5 op mooc
Lukiomatematiikan kertaus 2 op verkkokurssi

Tilastotiede
Tilastotieteen perusopinnot 25 op

Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op mooc
Tilastotiede ja R tutuksi II 5 op mooc
Todennäköisyyslaskenta I 5 op 
Tilastollinen päättely I 5 op 
Data-analyysin harjoitustyö 5 op  
Ks. myös: Menetelmäopinnot / Yhteiskuntatilastotiede

Tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen kou­lu­tus­oh­jel­ma 

Tietojenkäsittelytieteen perusopintoja 
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op ♦
Ohjelmoinnin perusteet 5 op ♦
Introduction to Programming  5 cr, mooc 
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op
Advanced Course in Programming 5 cr, mooc
Ohjelmoinnin mooc 10 op (sis. Ohjelmoinnin perusteet ja Ohjelmoinnin jatkokurssi), mooc 
Tietokantojen perusteet 5 op, mooc
Tietokoneen toiminnan perusteet 2 op, mooc ♦
Tietokoneen toiminnan jatkokurssi 3 op 

Tietojenkäsittelytieteen aineopintoja 
Algoritmit ongelmanratkaisussa 10 op 
Computing and society 5 cr
Cyber Security Base: Introduction to Cyber Security 1 cr, mooc 
Cyber Security Base: Securing Software 3 cr, mooc
Cyber Security Base: Course Project I 1 cr, mooc
Data Analysis with Python 5 cr 
DevOps with Docker 1-3 cr
DevOps with Kubernetes 5 cr
Elements of AI: Introduction to AI 2 cr, mooc ♦
Elements of AI: Tekoälyn perusteet, 2 op, mooc ♦
Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp, mooc ♦
Elements of AI: Programming 3 cr, mooc
Full Stack -websovelluskehitys, 3 - 8 op, mooc
Full Stack -websovelluskehitys harjoitustyö 1-10 op
Full Stack Web Development 3 - 8 cr, mooc
Full Stack Web Development Project 1-10 cr 
Ohjelmistotekniikka 5 op 
Ohjelmistotuotanto 5-6 op 
Ohjelmistotuotantoprojekti 10 op 
Tietorakenteet ja algoritmit 10 op 
Tietoliikenteen perusteet 1 2 op
Tietoliikenteen perusteet 2 3 op
Web-palvelinohjelmointi Java 5 op 

Tietojenkäsittelytieteen muita opintoja 
Cyber Security Base: Advanced Topics, 3 cr, mooc 
Cyber Security Base: Course Project II 1 cr, mooc
Cyber Security Base: Capture The Flag 1 cr, mooc
Tietokone työvälineenä 1 op 
Computing Tools for CS Studies 1 cr 

Oi­keus­tie­teel­li­set opin­not

Oikeustieteen opinnot aloittaville ja kaikille oikeustieteestä kiinnostuneille:
Johdatus oikeustieteeseen 5 op ♦

Oikeusnotaarin koulutusohjelma
Immateriaalioikeus 3 op
Kuluttajaoikeus  2 op
Oikeuden yleistieteet: Oikeushistoria 5 op
Oikeuden yleistieteet: Oikeusteoria 5 op
Yhteisö- ja tilinpäätösoikeuden välikuulustelu 4 op
Yleinen velvoiteoikeus 6 op
Valtiosääntöoikeus 5 op
Lääkintä- ja bio-oikeus 5 op (valinnaisiin kuuluva opintojakso)

Muutokset ja lisäykset opintotarjontaan mahdollisia.

Teo­lo­gi­set opin­not

Teo­lo­gian ja us­kon­non­tut­ki­muk­sen kou­lu­tus­oh­jel­ma

Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot 30 op
Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopinnot 30 op
Lisätietoa perus- ja aineopinnoista julkaistaan myöhemmin. 

Uutta! Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma

Kristinusko, juutalaisuus ja islam 5 op
Kärsimys, pahuus ja kuolema 5 op
Rituaalit ja uskonto 5 op
Kontekstuaalinen teologia 5 op

Val­tio­tie­teel­li­set opin­not  

Po­li­tii­kan ja vies­tin­nän kou­lu­tus­oh­jel­ma

Viestintä
Viestinnän opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op)
Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia.  
Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op ♦
Sananvapaus ja viestinnälliset oikeudet 5 op 
Julkisuus, demokratia ja media 5 op 
Poliittinen viestintä 5 op
Media ja kulttuuri 5 op 
Organisaatioiden viestintä 5 op
Promootiokulttuuri ja julkisuuden tutkimus 5 op 
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op
Radikaalit ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa 5 op 

Politiikka ja organisaatiot
Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op)

Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia. 
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 5 op ♦
Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op
Julkisuus, demokratia ja media 5 op 
Poliittisen ajattelun perusteet 5 op
Vertaileva politiikan tutkimus 5 op
Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit 5 op
Poliittinen viestintä 5 op
Organisaatioiden viestintä 5 op
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat 5 op 

Työelämä ja asiantuntijuus -opinnot
Organisaatioviestinnän ammattilaiset 5 op 
Digitaalisen viestinnän käytännöt 5 op 

Menetelmäopinnot
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 5 op, mooc
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2 5 op, mooc

So­si­aa­li­tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma 

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op
Uutta! Johdatus sosiaalitieteisiin 5 op 
Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus 5 op  
Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä 5 op
Sosiaaliset maailmat -johdatus sosiologiaan 5 op 
Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä 5 op 

Sosiaalitieteiden aineopinnot 35 op
Valitse vähintään kolme seuraavista:
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op 
Holistinen hyvinvointi ja ihmiskäsitys 5 op 
Yhteiskunnan rakenteet ja eriarvoisuus 5 op 
Welfare State 5 op 
Valitse seuraavista niin, että opintokokonaisuuden laajuus (35 op) täytyy
Ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet 5 op 
Asenteet, motivaatio ja itsesäätely 5 op
Arkitiedon sosiaalinen muodostuminen 5 op
Sosiaalipsykologian teoreettis-metodologisia lähestymistapoja 5 op
Julkisoikeus 5 op 
Sosiaalioikeus 5 op 
Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 5 op 
Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat 5 op
Sosiologian tutkimusalueet 5 op 
Sosiologinen teoria 5 op 
Sosiologinen mielikuvitus 5 op 
Erot ja eriarvoisuus 5 op
Kriminologia 5 op 
Väestötieteen johdanto 5 op 
Näkökulmia kulutustutkimukseen 5 op

Lapsuuden- ja nuorisotutkimus 15 op
Lapset ja nuoret yhteiskunnassa 5 op 
Nuoruus ja syrjäytyminen 5 op 
Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 5 op

Uutta! Kriminologian opintokokonaisuus 15 op
Kriminologia 5 op
Miten rikollisuutta tutkitaan 5 op
Kontrollioikeus 5 op

Menetelmäopinnot
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 5 op, mooc
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2 5 op, mooc

Uutta! Sosiaalitieteiden maisteriohjelma 

Kriminologia
Kriminologian valinnaiset syventävät opinnot:
Rikollisuuden ajankohtaiset muodot 5 op

Sosiaalipsykologia
Sosiaalipsykologian valinnaiset syventävät opinnot:
Kuoleman kohtaamiseen liittyvät ilmiöt ja niiden tutkiminen 5 op

Uutta! Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma

Monialainen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla 15-25 op
Hyvinvointipalveluiden perusta ja järjestelmät 5op
Terveys- ja hyvinvointierot ja niiden ennaltaehkäisy 5 op
Monialainen yhteistyö ja palveluintegraatio 5op
Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen perusteet 5op
Digitalisaatio sosiaali- ja terveysalalla 5op 

Ta­lous­tie­teen kou­lu­tus­oh­jel­ma

Taloustieteen opintokokonaisuus 15 op  
Taloustieteen perusteet 5 op
Valitse lisäksi kaksi seuraavista: 
Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely 5 op
Rahoitusmarkkinat 5 op
Ajankohtaisia kysymyksiä makrotaloudessa 5 op
Kansantalouden tilinpito 5 op
Työn taloustiede 5 op
Talouspolitiikka Suomessa ja euroalueella 5 op
Väestötaloustiede 5 op 

Taloustieteen opintokokonaisuus 25 op  
Taloustieteen perusteet 5 op
Valitse lisäksi neljä seuraavista: 
Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely 5 op
Rahoitusmarkkinat 5 op
Ajankohtaisia kysymyksiä makrotaloudessa 5 op
Kansantalouden tilinpito 5 op
Työn taloustiede 5 op
Talouspolitiikka Suomessa ja euroalueella 5 op
Väestötaloustiede 5 op

Yh­teis­kun­nal­li­sen muu­tok­sen kou­lu­tus­oh­jel­ma, kanditaso

Uutta! Tutustumiskurssi: Eriarvoisuus 1 op ♦

Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 15 op 
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op 
Valinnaiset opintojaksot (valitse kaksi seuraavista):
Globaali kehitys 5 op 
Globaali taloudellinen muutos 5 op 
Kehityspolitiikka ja kehitysinterventiot 5 op 
Kansainvälinen historia 5 op 
Uutta! Moderni valtio ja kansalaisyhteiskunta 5 op 
Uutta! Näkökulmia Suomen sosiaalihistoriaan 5 op 
Uutta! Sukupolvet, liikkuvuus, eriarvoisuus 5 op 
Uskomukset, asenteet, kosmologiat 5 op 
Uutta! Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet 5 op 

Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 25 op 
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op 
Valinnaiset opintojaksot (valitse neljä seuraavista):
Globaali kehitys 5 op 
Globaali taloudellinen muutos 5 op 
Kehityspolitiikka ja kehitysinterventiot 5 op 
Kansainvälinen historia 5 op 
Uutta! Moderni valtio ja kansalaisyhteiskunta 5 op 
Uutta! Näkökulmia Suomen sosiaalihistoriaan 5 op 
Uutta! Sukupolvet, liikkuvuus, eriarvoisuus 5 op 
Uskomukset, asenteet, kosmologiat 5 op 
Uutta! Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet 5 op 

Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 35 op 
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op 
Valinnaiset opintojaksot (valitse neljä seuraavista):
Globaali kehitys 5 op 
Globaali taloudellinen muutos 5 op 
Kehityspolitiikka ja kehitysinterventiot 5 op 
Kansainvälinen historia 5 op 
Uutta! Moderni valtio ja kansalaisyhteiskunta 5 op 
Uutta! Näkökulmia Suomen sosiaalihistoriaan 5 op 
Uutta! Sukupolvet, liikkuvuus, eriarvoisuus 5 op 
Uskomukset, asenteet, kosmologiat 5 op 
Uutta! Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet 5 op 
Valitse lisäksi yksi tieteenala seuraavista (10 op):
Kehitysmaatutkimus
Kehitysmaatutkimuksen keskeiset kysymykset 5 op
Globaalin etelän yhteiskuntarealiteetit 5 op
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op 
Vertaileva alueellinen etnografia 5 op
Poliittinen antropologia 5 op
Poliittinen historia
Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia 5 op 
Talous- ja sosiaalihistoria
Näkökulmia Suomen sosiaalihistoriaan 5 op 
Rakenteet ja kehitys 5 op

Uutta! Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma
 

Maisteriohjelman valinnaisia opintoja
Työ ja toimeentulo 5 op
Menneisyyden läsnäolo ja muistin politiikka 5 op
Anthropoligical Approaches to Crisis and Austerity 5 cr

Kehitysmaatutkimuksen opintokokonaisuus 15 op
Globaali kehitys 5 op
Kehitysmaatutkimuksen keskeiset kysymykset 5 op
Globaalin etelän yhteiskuntarealiteetit 5 op

Uutta! Talous- ja sosiaalihistorian opintokokonaisuus 15 op
Globaali taloudellinen muutos 5 op
Valitse lisäksi kaksi seuraavista:
Näkökulmia Suomen sosiaalihistoriaan 5 op 
Rakenteet ja kehitys 5 op
Sukupolvet, liikkuvuus, eriarvoisuus 5 op

Uutta! Poliittisen historian opintokokonaisuus 15 op
Moderni valtio ja kansalaisyhteiskunta 5 op
Kansainvälinen historia 5 op
Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia 5 op v

Uutta! Sosiaali- ja kulttuuriantropologian opintokokonaisuus 15 op
Yhteiskunta ja sosiaaliset suhteet 5 op
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op v
Vertaileva alueellinen etnografia 5 op 

Mo­ni­tie­tei­set opin­not

Elä­män­kat­so­mus­tie­to

Elämänkatsomustiedon perusopinnot 30 op
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op 
Johdatus etiikkaan 5 op
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op 
Uskontotieteen perusteet 5 op 
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op 
Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op (aloitus jo elokuussa 2020) 

Joh­ta­mi­nen 

Johtamisen opintokokonaisuus 15 op 
Johdatus johtamisen tutkimukseen 5 op / Introduktion till Ledarskap 5 sp, mooc
Valinnaiset opinnot (valitse kaksi seuraavista):
Johtamisen soveltaminen 5 op
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op
Leadership for sustainable change 5 cr, mooc
Palvelujen johtaminen 5 op
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op
Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa 5 op
Uutta! Sukupuoli, moninaisuus ja johtaminen 5 op
Uutta! Offentlig förnyelse: Projektdrivna organisationer i offentlig miljö 5 sv
Uutta! Arbets- och organisationspsykologi I: En introduktion 5 sv
Uutta! Arbets- och organisationspsykologi II: Hälsa, digitalisering och social hållbarhet 5 sv

Uutta! Johtamisen opintokokonaisuus 25 op
Johdatus johtamisen tutkimukseen 5 op / Introduktion till Ledarskap 5 sp, mooc
Valinnaiset opinnot (valitse neljä seuraavista):
Johtamisen soveltaminen 5 op
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op
Leadership for sustainable change 5 cr, mooc
Palvelujen johtaminen 5 op
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op
Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa 5 op
Sukupuoli, moninaisuus ja johtaminen 5 op
Offentlig förnyelse: Projektdrivna organisationer i offentlig miljö 5 sv
Arbets- och organisationspsykologi I: En introduktion 5 sv
Arbets- och organisationspsykologi II: Hälsa, digitalisering och social hållbarhet 5 sv 

Kie­lio­pin­not

Ks. myös: Kielten koulutusohjelma sekä Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa

Tut­kin­toon si­säl­ty­vät kie­li- ja vies­tin­tä­opin­not

Akateemiset tekstitaidot 2 op ♦
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 1 op 
Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op ♦
Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op 
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op (hum.) 
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op (kasv.)
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (mat.-luonn) 3 op  
Toisen kotimaisen suullinen ja kirjallinen taito 3 op (valt.) 
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

Kiel­ten al­keis- jat­ko- ja ker­taus­kurs­sit 

Arabian alkeiskurssi 1 - Arabian aakkoset: puhu, lue ja kirjoita 2 op
Repetera svenska – Ruotsin perusrakenteiden ja sanaston kertausta 2 sp
 

Me­ne­tel­mä­opin­not

Kas­va­tus­tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­man yh­tei­set tie­tee­na­lao­pin­not
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 

Yh­teis­kun­ta­ti­las­to­tie­de
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 1) 5 op, mooc 
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 2) 5 op, mooc
Ks. myös: Tilastotiede / Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma

Stu­dier på svens­ka

Ut­bild­nings­pro­gram­met i da­ta­ve­tens­kap 

Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp

Utbildningsprogrammet i fysik

Grundstudier i fysik 25 sp
Växelverkningar och kroppar 5 sp
Växelverkningar och materia 5 sp
Elektromagnetism 5 sp
Strålningsfält och fotoner 5 sp
Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten I 2 sp
Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten II 3 sp
Andra studier i fysik
Nutida fysikens grunder 5 sp

Ut­bild­nings­pro­gram­met i kemi

Atomer, molekyler och växelverkningar 5 sp
Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt 5 sp
Kemins grunder 5 sp
Organisk kemi 5 sp

Utbildningsprogrammet i pedagogik

Nytt! Ämnesstudier i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) 35 sp 
Pedagogisk verksamhet i organisationer 5 sp
Planering och utvärdering av undervisning 5 sp
Aktuella utbildningspolitiska frågeställningar 5 spUtveckling och non-kognitiva färdigheter 5 sp
Vetenskapsteori och pedagogisk metodologi 5 spKvalitativa forskningsmetoder 5 sp
Kvantitativa forskningsmetoder 5 sp

Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper

Samhällsvetenskaper, grundstudier

Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland 5 sp 
Människan i det finländska välfärdssamhället 5 sp
Introduktion till statskunskap med förvaltning, 5 sp
Introduktion till socialpsykologin 5 sp
Introduktion till den offentliga rätten 5 sp
Introduktion till socialt arbete 5 sp            
Introduktion till socialpolitiken 5 sp                
Introduktion till sociologin 5 sp                        
Introduktion till journalistik, kommunikation och mediespråk 5 sp                                                                                     

Ämnesstudier inom olika vetenskapsområden, enskilda kurser

Statskunskap med olika förvaltning 
Förvaltningspolitik - strukturer och processer 5 sp 
Jämförande politik och förvaltning - Globala perspektiv 5 sp
Organisation och omvärld 5 sp                                   
Aktuella frågor i politikens organisering 5 sp

Socialpsykologi 
Gruppdynamik I: Interaktion i smågrupper 5 sp 
Social identitet och interaktion mellan grupper 5 sp 
Arbets- och organisationspsykologi I: En introduktion 5 sp 
Barnpsykologi i familjekontext, 5 sp

Rättsvetenskap 
Kommunalrätt 5 sp
Medie- och offentlighetsjuridik 5 sp
Offentlig rätt fortsättningskurs, del 1, 5 sp
Mänskliga rättigheter 5 sp
Migrationsrätt 5 sp
Socialrätt I 5 sp
Socialförsäkringsrätt I, 5 sp
Socialrätt II 5 sp
Barnens rättigheter 5 sp

Socialt arbete och socialpolitik 
Perspektiv på sociala problem 5 sp
Välfärdsservice i förändring 5 sp

Sociologi          
Studiecirklar i sociologi 5 sp
Genus i samhället I 5 sp
Samhällsvetenskapens klassiker 5 sp

Ledarskap 15 sp
Nytt! Introduktion till Ledarskap 5 sp, mooc
Offentlig förnyelse: Projektdrivna organisationer i offentlig miljö 5 sv
Arbets- och organisationspsykologi I: En introduktion 5 sv
Arbets- och organisationspsykologi II: Hälsa, digitalisering och social hållbarhet 5 sv

Stu­dies in English

Athmospheric studies  

Climate University 15-35 cr
Climate Change Now 2-5 cr, mooc
Leadership for Sustainable Change, mooc
Sustainable Now 5 cr, mooc
System Change Now 5 cr, mooc
Solutions Now 5 cr, mooc
Statistical tools for climate and atmospheric science 5 cr, mooc
Circular Now 3 cr, mooc

Computer science 

Introduction to Programming  5 cr, mooc 
Advanced Course in Programming 5 cr, mooc
Computing and society 5 cr
Cyber Security Base: Introduction to Cyber Security 1 cr, mooc 
Cyber Security Base: Securing Software 3 cr, mooc
Cyber Security Base: Course Project I 1 cr, mooc
Data Analysis with Python 5 cr 
DevOps with Docker 1-3 cr
DevOps with Kubernetes 5 cr
Elements of AI: Introduction to AI 2 cr, mooc
Elements of AI: Programming 3 cr, mooc
Full Stack Web Development 3 - 8 cr, mooc
Full Stack Web Development Project 1-10 cr 
Cyber Security Base: Advanced Topics, 3 cr, mooc 
Cyber Security Base: Course Project II 1 cr, mooc
Cyber Security Base: Capture The Flag 1 cr, mooc
Computing Tools for CS Studies 1 cr   

Asian studies

Introduction to Korean History and Culture (KUKA-AA212)
20th century Korean popular culture and society (KUKA-AA212, KUKA-AA214)
Food culture in Japan (KUKA-AA213, KUKA-AA217)
Discourse on Japanese culture and society (ALKU-AA314, ALKU-AA316)

Education

Constructive Alignment in Course Design 5 cr 
Finnish Education System 5 cr 

Environmental studies 

Climate Change Now 2-5 cr, mooc
Leadership for sustainable change 5 cr, mooc

Language studies

Academic and Professional Communication in English 1 & 2, 4 cr 

Leadership

Leadership for sustainable change 5 cr, mooc

Museology

Museum Collections 5 cr
Museums and Learning 5 cr
Museum Work 10 cr

Social studies

Welfare State 5 op 
Anthropoligical Approaches to Crisis and Austerity 5 cr

Opis­ke­lua tu­ke­vat opin­not

Aloittava kirjoittaja,  0 op
Taitava kirjoittaja,  0 op ♦

Opin­not yh­teis­työ­op­pi­lai­tok­sis­sa  

Huom! Yhteistyöoppilaitosten opintomaksut ja käytännöt (mm. ilmoittautuminen) poikkeavat Avoimen yliopiston maksuista ja käytännöistä. Yhteistyöoppilaitosten yhteystiedot ja linkit oppilaitosten omille verkkosivuille  

Al­kio-opis­to, Kor­pi­lah­ti

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Es­poon työ­väen­opis­to (Om­nia kou­lu­tus) 

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Espanjan alkeiskurssi 2 4 op
Espanjan jatkokurssi 1 3 op
Italian alkeiskurssi 1 3 op 
Italian alkeiskurssi 2 3 op 
Saksan alkeiskurssi 1 4 op 
Saksan alkeiskurssi 2 4 op 
Saksan jatkokurssi 3 4 op
Fortsetzungskurs 4: Land und Leute - Saksan jatkokurssi 4 4 op

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Seinäjoki

Pohjoismaisten kielten perusopinnot 30 op

Ete­lä-Poh­jan­maan Opis­to, Il­ma­jo­ki 

Kemian perusteet 5 op
Maataloustieteiden opintoja:
Kasvintuotannon perusteet 5 op 
Kotieläintuotannon perusteet 5 op
Maatalousekonomian perusteet I 2 op
Maatalousekonomian perusteet II a 3 op

Hel­sing­fors Ar­bis 

Grundstudierna i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) 25 sp

Hel­sin­gin Evan­ke­li­nen Opis­to 

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 25 op
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 4 op
Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op 

Helsingin seudun kesäyliopisto

Arkeologia
Animismista monoteismiin: uskonto paleoliittiselta ajalta varhaiseen historialliseen aikaan 5 op
Kielten koulutusohjelma
Kiertomatka muinaismuistojen Egyptissä 5 op 
Egyptin puhekielen jatkokurssi 5 op 
Englannin perusopinnot 30 op
Muut kieliopinnot
Arabian jatkokurssi 2 op
Espanjan alkeiskurssi 1 4 op
Espanjan alkeiskurssi 2 4 op
Espanjan jatkokurssi 1 3 op
Espanjan jatkokurssi 2 3 op
Italian alkeiskurssi 1 3 op
Italian alkeiskurssi 2 3 op
Italian jatkokurssi 1 3 op
Italian jatkokurssi 2 3 op
Italian jatkokurssi 3 3 op
Italian jatkokurssi 4 2 op
Portugalin alkeiskurssi 1 3 op
Portugalin alkeiskurssi 2 3 op
Portugalin jatkokurssi 1 3 op
Portugalin jatkokurssi 2 3 op
Ranskan alkeiskurssi 1 4 op
Ranskan alkeiskurssi 2 4 op
Ranskan jatkokurssi 1 4 op
Ranskan jatkokurssi 2 4 op
Ranskan jatkokurssi 3 3 op
Ranskan jatkokurssi 4 4 op
Saksan alkeiskurssi 1 4 op
Saksan alkeiskurssi 2 4 op
Saksan sanastokurssi 2 op
Venäjän alkeiskurssi 1 4 op
Venäjän alkeiskurssi 2 4 op
Venäjän jatkokurssi 1 4 op
Venäjän jatkokurssi 2 4 op
Venäjän jatkokurssi 3 4 op

Jär­ven­pään Opis­to

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op 

Kymenlaakson kesäyliopisto

Espanjan alkeiskurssi 1 4 op
Espanjan jatkokurssi 2 3 op

Laa­ja­sa­lon Opis­to 

Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 25 op
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 4 op 

Uutta! Mäntsälän kansalaisopisto 

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Päi­jät-Hä­meen ke­säy­li­opis­to, Lah­ti 

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 4 op
Ranskan alkeiskurssi 2 a 2 op

Tam­pe­reen ke­säy­li­opis­to  

Hyvinvointia puistosta ja puutarhasta – green care 3 op
Johdatus oikeustieteeseen 5 op  
Italian alkeiskurssi 1 3 op
Italian alkeiskurssi 2 3 op
Italian jatkokurssi 1 3 op
Italian jatkokurssi 2 3 op
Italian jatkokurssi 3 3 op
Romolo - Käytännön italiaa verkossa 1 2 op
Remo - käytännön italiaa verkossa 2 2 op
Käytännön italian kurssi 2 op
Korean alkeiskurssi 1 3 op
Korean alkeiskurssi 2 2 op
Portugalin alkeiskurssi 1 3 op
Portugalin alkeiskurssi 2 3 op
Portugalin jatkokurssi 1 3 op
Portugalin jatkokurssi 2 3 op

Työ­väen Aka­te­mia, Kau­niai­nen 

Erityispedagogiikan perusopinnot, osia 15 op  
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 4 op
Espanjan alkeiskurssi 1 4 op

Espanjan alkeiskurssi 2 4 op

Espanjan jatkokurssi 1 3 op
Espanjan jatkokurssi 2 3 op
Ranskan alkeiskurssi 1 4 op
Ranskan alkeiskurssi 2 4 op
Ranskan jatkokurssi 1 4 op
Saksan alkeiskurssi 1 4 op
Saksan alkeiskurssi 2 4 op
Saksan jatkokurssi 1 4 op
Saksan jatkokurssi 2 4 op
Venäjän alkeiskurssi 1 4 op
Venäjän alkeiskurssi 2 4 op
Venäjän jatkokurssi 1 4 op
Venäjän jatkokurssi 2 4 op

Vaasan kesäyliopisto

Korean alkeiskurssi 1 3 op

Vantaan aikuisopisto

Academic and Professional Communication in English 1 & 2 4 op
Espanjan alkeiskurssi 1 4 op
Romolo - Käytännön italiaa verkossa 1 3 op
Italian jatkokurssi 3 3 op
Japanin alkeiskurssi 1 monimuotoisesti 3 op
Saksan jatkokurssi 1 4 op
Saksan jatkokurssi 2 4 op 
Venäjän alkeiskurssi 1 4 op