Ennakkotietoa: opinnot lukuvuonna 2019-2020

Suunnitteletko opiskelua ensi syksyyn tai talveen? Tutustu ennakkotietoihin!

Avoin yliopisto tarjoaa Helsingin yliopiston koulutusohjelmien mukaisia opintoja ja tutkimukseen perustuvia näköaloja maailmaan. Se on yliopisto kaikille: opintoihin ei ole ikärajoja eikä pohjakoulutusvaatimuksia. Luentosarjoja, verkko-opintoja ja tenttejä on tarjolla ympäri vuoden yliopiston lähes kaikilta tieteenaloilta. 

Avoimessa yliopistossa voit tutustua yliopisto-opiskeluun, viettää välivuotta, vahvistaa osaamistasi, etsiä uutta uraa, virkistyä ja voimaantua. Oppiminen tekee hyvää!

Tältä sivulta löydät ennakkotietoa lukuvuoden 2019-2020 opintotarjonnasta. Opinto-ohjelmia julkaistaan sitä mukaa, kun ne valmistuvat. Lukuvuoden valmis opintotarjonta on kokonaisuudessaan nähtävissä 1.7.2019 alkaen. Huomaa myös kesäopinnot 2019!

Lukiolaisille soveltuvat opinnot on merkitty listaukseen ruutu-merkillä (♦). Opinnot johdattelevat ao. tieteenalan perusteisiin. 

Ennakkotiedot lukuvuoden 2019-2020 opinnoista

Lista on päivitetty viimeksi 20.3.2019.

Bio- ja ympäristötieteelliset opinnot
Biologian koulutusohjelma
Ympäristötieteiden koulutusohjelma
Humanistiset opinnot
Filosofian koulutusohjelma
Historian koulutusohjelma
Kielten koulutusohjelma
Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelma
Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma
Alue- ja kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma
Kulttuuriperinnön koulutusohjelma
Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma
Kasvatustieteelliset opinnot
Kasvatustieteiden koulutusohjelma
Lääketieteelliset opinnot
Psykologian koulutusohjelma
Maatalous- metsätieteelliset opinnot
Elintarviketieteiden koulutusohjelma
Metsätieteiden koulutusohjelma
Ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelma
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma
Kemian koulutusohjelma 
Maantieteen koulutusohjelma
Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma
Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma
Oikeustieteelliset opinnot
Johdatus oikeustieteeseen
Oikeusnotaarin koulutusohjelma
Teologiset opinnot
Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelma
Valtiotieteelliset opinnot
Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma
Sosiaalitieteiden koulutusohjelma
Taloustieteen koulutusohjelma
Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma
Kandidatprogram i samhällsvetenskaper 
Monitieteiset opinnot
Kieliopinnot 
Menetelmäopinnot
Mooc-kurssit
Studier på svenska 
Studies in English
Opiskelua tukevat opinnot
Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa  

Bio- ja ym­pä­ris­tö­tie­teel­li­set opin­not

Bio­lo­gian kou­lu­tus­oh­jel­ma

Ekologian perusteet 5 op
Eliökunnan evoluutio 5 op
Genetiikan perusteet 5 op

Ym­pä­ris­tö­tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Ympäristötieteiden perusopintoja:
Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 5 op  
Ekologian perusteet 5 op  
Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin 5 op 
Monitieteinen ympäristötutkimus – tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin 5 op 

Ympäristöasioiden hallinta
Ympäristöriskien arviointi 5 op  
Ympäristövaikutusten arviointi 5 op
Elinkaariajattelu 5 op 
Ympäristölainsäädäntö ja hallinto 5 op  

Monitieteinen ympäristöopintokokonaisuus 15–35 op
Monitieteinen ympäristötutkimus - tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin 5 op 
Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin 5 op 
Maantiede tieteenalana 5 op 
Luonnonjärjestelmät maantieteessä 5 op 
Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä 5 op 
Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä 5 op 
Ekologian perusteet 5 op 
Ympäristöestetiikan perusteet 5 op 
Ympäristötaloustieteen johdantokurssi 3 op 
Ilmastonmuutos nyt (Climate Change Now) 2-5 op
Leadership for sustainable change 5 op 

Hu­ma­nis­ti­set opin­not

Fi­lo­so­fian kou­lu­tus­oh­jel­ma

Filosofian perusopinnot 30 op 
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op 
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op 
Johdatus etiikkaan 5 op ♦
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op 
Johdatus logiikkaan 5 op 
Johdatus tieto-oppiin 5 op 

His­to­rian kou­lu­tus­oh­jel­ma

Historian perusopinnot 30 op
Historiantutkimuksen johdantokurssi 5 op 
Antiikki ja keskiaika 5 op 
Uuden ajan alku I 5 op V
Uuden ajan alku II 5 op 
Uusin aika I 5 op 
Uusin aika II 5 op 

Keskiajan tutkimuksen opintoja 
Antiikki ja keskiaika 5 op

Kiel­ten kou­lu­tus­oh­jel­ma

Antiikin kulttuurit 
Antiikin kirjallisuushistoria 5 op 
Antiikin uskonnot ja mytologia 5 op
Antiikin perintö Euroopan kielissä ja kulttuureissa 5 op 
Latinan alkeiskurssi 5 op 
Antiikin kreikan alkeiskurssi 5 op
Antiikin kreikan jatkokurssi 5 op 

Ko­ti­mais­ten kiel­ten ja kir­jal­li­suu­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Pohjoismaiset kielet
Pohjoismaisten kielten perusopinnot 30 op:
Ruotsin kielioppi 5 op
Suullinen ja kirjallinen viestintä 1, 10 op
Kieli, yksilö ja yhteiskunta 5 op
Ruotsin- ja suomenruotsalainen yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
Norja ja norjan kieli 5 op 

Suomen kieli
Suomen kielen perusopinnot 30 op:
Fonologia ja morfologia 5 op
Syntaksi 5 op 
Semantiikka 5 op
Suomi kieliyhteisönä 5 op
Kielenhuolto 5 op
Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin 5 op

Kult­tuu­rien tut­ki­muk­sen kou­lu­tus­oh­jel­ma

Kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuuden 15 op opintoja:
Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi 5 op ♦
Valitse kaksi seuraavista:
Region, Place, Environment: Civilizations, Innovations and Cultural Change 5 cr
Visuaalisuus ja materiaalisuus: Menneisyyden näkyvät jäljet 5 op
Uskonto, maailmankuva ja perinne: Perinteen ja uskonnon ydinkysymyksiä 5 op

Alue- ja kulttuurintutkimus
Angloamerikkalainen kauhukulttuuri 5 op

Pohjois-Amerikan tutkimus
Pohjois-Amerikan tutkimuksen opintokokonaisuus I opintoja:
Angloamerikkalainen kauhukulttuuri 5 op

Aasian tutkimus 
Japanin kielen alkeet 1 5 op ♦

Aasian tutkimuksen opintokokonaisuuden 30 op opintoja:
Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi 5 op, mooc ♦
Visuaalisuus ja materiaalisuus: Menneisyyden näkyvät jäljet 5 op 
Uskonto, maailmankuva ja perinne: Perinteen ja uskonnon ydinkysymyksiä 5 op 

Folkloristiikka
Folkloristiikan opintokokonaisuuden opintoja:
Kalevala, myytti ja historia 5 op

Kansatiede
Kansatieteen opintokokonaisuus 15 op:
Näkökulmia kansatieteelliseen tutkimukseen 5 op
Kansatieteen teoriat 5 op
Arjen etnografia 5 op

Taidehistoria
Johdatus taidehistorian opintoihin 2 op ♦
Taidehistorian opintokokonaisuus 15-30 op:
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1500-luvun loppuun 5 op 
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1600-luvulta 1800-luvun loppuun 5 op 
Taidehistorian suuntauksia 1900-luvun alusta 2000-luvulle 5 op 
Taidehistorian tutkimushistoria 5 op:
Taidehistorian tutkimushistoria 5 op, kirjallisuustentti
Tuulilaudat ja sipulikupolit - ortodoksinen kirkkoarkkitehtuuri Suomessa 5 op
Taidehistorian valinnaisia opintojaksoja:
Kansainvälinen näyttelytyö esimerkkinä vanha eurooppalainen taide 5 op
Tuulilaudat ja sipulikupolit - ortodoksinen kirkkoarkkitehtuuri Suomessa 5 op
Taidehistorian lähestymistapoja: 
Kansainvälinen näyttelytyö, esimerkkinä vanha eurooppalainen taide 5 op
Tuulilaudat ja sipulikupolit - ortodoksinen kirkkoarkkitehtuuri Suomessa 5 op

Uskontotiede
Uskontotieteen opintokokonaisuus 15 op:
Uskontotieteen perusteet 5 op  
Maailman uskontoperinteet 5 op 
Uskontotieteen lähestymistapoja 5 op  
Uskontotieteen teemaopintoja:
Uskonnollinen monimuotoisuus 5 op

Alue- ja kult­tuu­rin­tut­ki­muk­sen kou­lu­tus­oh­jel­ma

Pohjois-Amerikan tutkimus
Angloamerikkalainen kauhukulttuuri 5 op 

Euroopan kulttuurit
Angloamerikkalainen kauhukulttuuri 5 op 

Kult­tuu­ri­pe­rin­nön kou­lu­tus­oh­jel­ma

Arkeologia
Tautihistoria ja evoluutio 5 op

Kulttuuriperinnön tutkimus
Kulttuuriperinnön tutkimuksen (30 op) opintoja

Monumentteja, puhetta, tunteita – Mitä on kulttuuriperintö 5 op / Monuments, discourses, emotions – What is cultural heritage 5 cr
Kulttuuriperintöprosessit ja -yhteisöt 5 op/Processes and communities of cultural heritage 5 cr
Kulttuuriperinnön erikoistumisopinnot á 5 op
Kansainvälinen näyttelytyö esimerkkinä vanha eurooppalainen taide 5 op
Tuulilaudat ja sipulikupolit - ortodoksinen kirkkoarkkitehtuuri Suomessa 5 op

Museologia
Museologian valinnainen opintokokonaisuus 15-30 op:

Museologian teoria 5 op, lähi- ja verkko-opetus, syksy 2019
Museokokoelmat/Museum Collections 5 op, syksy 2019 
Museoprojektin johtaminen/Museum Project Management 10 op 
Valinnaisia opintojaksoja á 5 op:
Kansainvälinen näyttelytyö, esimerkkinä vanha eurooppalainen taide 5 op

Tai­tei­den tut­ki­muk­sen kou­lu­tus­oh­jel­ma

Tieteenalan opinnot
Taiteiden tutkimus I 30 op:
Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op 
Taiteiden historia 5 op 
Taiteet ja kriittinen kirjoittaminen 5 op 
Valinnainen opintojakso: Taiteen tutkimuksen menetelmiä ja kysymyksiä 5 op 

Elokuva- ja televisiotutkimuksen opintosuunta 
Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopinnot 30 op:
Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteet 5 op 
Elokuvan historia I 5 op 
Elokuvan historia II 5 op 
Televisiotutkimus ja televisiohistoria 5 op 
Audiovisuaalinen kerronta 5 op 
Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta 5 op 
(osa opinnoista järjestetään kesällä 2020) 
Elokuva- ja televisiotutkimuksen aineopintoja:
Mustan väestön kuva amerikkalaisessa elokuvassa 5 op

Estetiikan opintosuunta
Estetiikan perusopinnot 30 op:
Estetiikan perusteet 5 op 
Estetiikan historia 5 op 
Estetiikka 1900-luvulla 5 op 
Ympäristöestetiikan perusteet 5 op V
Käytännöllinen estetiikka 5 op 
Esteettinen kulttuuri ja esteettiset arvot 5 op 
(osa opinnoista järjestetään kesällä 2020) 

Yleisen kirjallisuustieteen opintosuunta
Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot 30 op:
Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen 5 op 
Perusopintojen tekstianalyysi 5 op 
Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä 5 op 
Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin 5 op 
Kirjallisuushistoria II: valistuksesta nykyaikaan 5 op 
Kirjallisuushistoria III: syventävä jakso 5 op 
(osa opinnoista järjestetään kesällä 2020) 

Kas­va­tus­tie­teel­li­set opin­not

Kas­va­tus­tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op
Johdatus kasvatustieteisiin 5 op ♦
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op 
Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op 
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op 
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Jos perusopinnot aloitettu ennen 1.8.2016:
P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa, 5 op 
Kasvatustieteiden aineopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op
Pakolliset sisältöopinnot: 
Kasvatussosiologia 5 op 
Oppimisen tutkimuksen klassikot 5 op
Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op  
Valinnaiset sisältöopinnot: 
Kasvatus, koulutus, työelämä ja tasa-arvo 5 op
Tutkimusmenetelmäopinnot (valitaan toinen): 
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
Seminaarityö 5 op 

Luokanopettajan opintosuunta
Kasvatustieteen perusopinnot (luokanopettaja) 25 op

Pedagoginen vuorovaikutus 5 op 
Oppimisen psykologia 5 op ♦
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op ♦
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I yhteisosuus 2 op ♦
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I erillinen osuus  (luokanopettaja) 3 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op  

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta
Kasvatustieteen perusopinnot (varhaiskasvatuksen opettaja) 25 op
Pienten lasten pedagogiikka 5 op 
Oppimisen psykologia 5 op  
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op  
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I yhteisosuus 2 op ♦
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I erillinen osuus (varhaiskasvatuksen opettaja) 3 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op 

Erityispedagogiikan opintosuunta
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op ♦
Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op 
Tuen tarve 5 op 
Oppimisen haasteet 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op 
Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op
Käyttäytymisen haasteet 5 op 
Luki-taidot ja -vaikeudet 5 op 
Matemaattiset oppimisvaikeudet 5 op
Aivot ja oppiminen 5 op 
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op 
Seminaarityö 5 op  

Koulutusohjelman yhteiset valinnaiset opinnot
Aivot ja oppiminen 5 op 
Kasvatussosiologia 5 op 
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op 
Pienten lasten pedagogiikka 5 op 

Valinnaiset tieteenalaa tukevat opintokokonaisuudet

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op 
Erityispedagoginen näkökulma oppimiseen 5 op 
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I 5 op 
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka l 5 op 
Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka I 5 op 

Esi- ja alkuopetuksen aineopinnot 25 op
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiset haasteet ja moninaisuus 5 op 
Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen ja opetuksen arviointi 5 op 
Esi- ja alkuopetuksen seminaari 10 op
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka II 5 op 
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka lI 5 op 
Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka II 5 op 

Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopintokokonaisuus 25 op
Suomalainen yhteiskunta, kulttuuri ja monikulttuurisuus 5 op 
Monikulttuurisuus tutkimuksen valossa 5 op 
Moninainen koulumaailma ja opettajan interkulttuurinen kompetenssi 5 op 
Kieli ja kulttuurienvälinen viestintätaito 5 op 
Uskonto ja maailmankatsomus kulttuurien kohtaamisessa 5 op 

Yliopistopedagogiikka
Yliopistopedagogiikan perusopintoja:
YP1 Oppiminen yliopistossa 5 op/UP1 Learning in Higher Education 5 cr 
YP2.1 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op/UP2.1 Constructive Alignment in Course Design 5 cr 

Opetus- ja kasvatusalan johtaminen 25 op
Johdanto oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön johtamiseen 5 op
Opetushallinnon tutkinto 5 op
Laaja pedagoginen johtaminen eri koulutusaloilla 5 op
Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön toimintakulttuuri 5 op
Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön strateginen johtaminen 5 op 

Lää­ke­tie­teel­li­set opin­not 

Lääketieteen koulutusohjelma

Kansanterveystiede 25 op
Ravitsemus ja kansanterveys 5 op 
Terveyden edistäminen 5 op 
Terveyssosiologia 5 op 
Terveystaloustiede 5 op 
Työ ja terveys 5 op 
Ympäristölääketiede 5op 

Psy­ko­lo­gian kou­lu­tus­oh­jel­ma

Psykologian perusopinnot 25 op
Johdatus neuropsykologiaan 5 op
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op 
Johdatus kehityspsykologiaan 5 op
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op 
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 op 

Psykologian aineopinnot 35 op
Alkukuulustelu 0 op 
Kliininen psykologia 10 op 
Havaintopsykologian perusteet 5 op 
Kehityspsykopatologia 5 op  
Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 op 
Kognitiivisen psykologian nykysuuntauksia 5 op 
Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia 5 op 

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot 30 op 
Johdatus kehityspsykologiaan 5 op 
Kliininen psykologia 10 op 
Kehityspsykopatologia 5 op 
Psykoterapia 5 op 
Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmät 5 op 

Maa­ta­lous-met­sä­tie­teel­li­set opin­not

Elin­tar­vi­ke­tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Ravitsemustiede
Ravitsemustieteen opinnot 25 op
Elintarvikkeet ruokavalioissa 5 op
Ravitsemusfysiologian perusteet 5 op
Kansanravitsemus 5 op
Liikunta ja ravitsemus 5 op
Erityisruokavaliot 5 op 

Maataloustieteiden koulutusohjelma
 

Osuustoiminta
Osuustoiminnan perusopinnot 25 op
Osuuskunnat ja kestävä kehitys 5 op 
Osuuskuntaoikeus I 5 op 
Osuuskuntien liiketoiminta 5 op 
Osuustoiminnallisuus eri yritysmuodoissa I 5 op 
Osuustoiminnan arvot ja periaatteet I 5 op 

Ym­pä­ris­tö- ja elin­tar­vi­ke­ta­lou­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Ympäristötaloustieteen johdantokurssi 3 op
Mikrotaloustieteen perusteet  3-5 op

Ma­te­maat­tis-luon­non­tie­teel­li­set opin­not

Fy­si­kaa­lis­ten tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Fysiikan perusopinnot 25 op
Vuorovaikutukset ja kappaleet 5 op 
Vuorovaikutukset ja aine 5 op 
Sähkömagnetismi 5 op 
Säteilykentät ja fotonit 5 op 
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt 5 op 

Koulutusohjelman muita opintoja 
Matemaattiset apuneuvot I 
Matemaattiset apuneuvot II 
Matemaattiset apuneuvot III
Fysiikkaa luonnontieteilijöille 5 op 
Havaintojen tilastollinen käsittely 5 op  

Ke­mian kou­lu­tus­oh­jel­ma

Kemian perusopinnot 25 op 
Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset 5 op 
Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino 5 op 
Orgaaninen kemia 1 5 op 
Epäorgaaninen kemia 5 op 
Kemian perustyöt 5 op 

Koulutusohjelman muita opintoja 
Kemian perusteet 5 op 

Maan­tie­teen kou­lu­tus­oh­jel­ma 

Maantieteen perusopinnot 25 op
Maantiede tieteenalana 5 op 
Luonnonjärjestelmät maantieteessä 5 op 
Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä 5 op 
Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä 5 op 
Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä 5 op 

Ma­te­maat­tis­ten tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Matematiikan perusopinnot 25 op
Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op 
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op
Raja-arvot 5 op 
Differentiaalilaskenta 5 op 
Integraalilaskenta 5 op 

Matematiikan muita opintoja: 
Johdatus logiikkaan 5 op
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op 

Tilastotieteen perusopinnot 25 op
Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op 
Tilastotiede ja R tutuksi II 5 op 
Todennäköisyyslaskenta I 5 op 
Tilastollinen päättely I 5 op 
Data-analyysin harjoitustyö 5 op  

Tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen kou­lu­tus­oh­jel­ma

Avoimen yliopiston omat sekä tiedekunnan kanssa yhteistyössä järjestettävät opinnot:
Tietojenkäsittelytieteen perusopintoja

Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op ♦
Ohjelmoinnin perusteet 5op ♦
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5op 
Tietokantojen perusteet 5 op 
Tietojenkäsittelytieteen muita opintoja: 
Computing and society 5 cr

Tietojenkäsittelytieteen mooc-kursseja
Full Stack -websovelluskehitys 3 - 7 op
Ohjelmoinnin mooc yht. 10 op (sis. Ohjelmoinnin perusteet 5 op ja Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op)
Elements of AI 2 op ♦
Elements of AI: Tekoälyn perusteet 2 op ♦
Elements of AI: n jatkokurssi 2- 3 op
Cyber Security Base: Introduction to Cyber Security 1 op
Cyber Security Base: Securing Software 3 op
Cyber Security Base: Course Project I 1 op
Cyber Security Base: Advanced Topics 3 op
Cyber Security Base: Course Project II (1 op)
Cyber Security Base: Capture The Flag (1 op)

Tietojenkäsittelytieteen osaston DEFA*- ja FMSEI** –hankkeiden opinnot
Tietoliikenteen perusteet 2 op (3 op tulossa myöhemmin)
Tietorakenteet ja algoritmit 10 op
Web-palvelinohjelmointi Java 5 op 
Ohjelmistotuotanto 6 op 
Ohjelmistotuotantoprojekti 10 op
DevOps with Docker 1-3 op
Full Stack -websovelluskehitys harjoitustyö 1-10 op
Data Analysis with Python, 5 op
Data Science Project I, 5 op

*) DEFA = Digital Education for All
**) FMSEI = Flexible Study Modules in Engineering and ICT (lisätietoa hankkeesta myöhemmin keväällä 2019)

Oi­keus­tie­teel­li­set opin­not

Oikeustieteen opinnot aloittaville ja kaikille oikeustieteestä kiinnostuneille:
Johdatus oikeustieteeseen 5 op ♦

Oikeusnotaarin koulutusohjelman opintoja
Ennakkotietoa julkaistaan huhtikuussa 2019

Teo­lo­gi­set opin­not

Teo­lo­gian ja us­kon­non­tut­ki­muk­sen kou­lu­tus­oh­jel­ma

Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot 25 op
Eksegetiikan perusteet 5 op 
Kristinuskon historian perusteet 5 op
Käytännöllisen teologian perusteet 5 op
Systemaattisen teologian perusteet 5 op 
Uskontotieteen perusteet 5 op 

Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopinnot 35 op
Maailman uskontoperinteet 5 op
Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri 5 op 
Kristinusko Suomessa 5 op
Kristinusko Suomessa, syventävä suoritus 5 op 
Raamattu länsimaisessa kulttuurissa 5 op
Raamattu länsimaisessa kulttuurissa, syventävä suoritus 5 op
Ruoka, uskonto ja elämänkatsomus 5 op 
Uskonto, teologia ja ympäristökysymys 5 op

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriopintoja
Rituaalit ja uskonto 5 op

Val­tio­tie­teel­li­set opin­not  

Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma

Viestinnän opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op) 
Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia.  
Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op 
Viestinnän rakenteet ja etiikka 5 op
Julkisuus ja demokratia 5 op
Poliittinen viestintä 5 op
Media, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
Organisaatioiden viestintä 5 op
Promootiokulttuuri ja julkisuuden tutkimus 5 op 
Digitaalinen media ja yhteiskunta 5 op (kesä 2020)
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op
Poliittiset ja uskonnolliset ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa 5 op

Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op) 
Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia. 
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 5 op ♦ 
Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op
Julkisuus ja demokratia 5 op
Poliittisen ajattelun perusteet 5 op 
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat 5 op (kesä 2020)
Vertaileva politiikan tutkimus 5 op
Organisaatiotutkimus 5 op (kesä 2020)
Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit 5 op
Poliittinen viestintä 5 op
Organisaatioiden viestintä 5 op

Työelämä ja asiantuntijuus -opinnot
Journalismi ammattina 5 op
Organisaatioviestinnän ammattilaiset 5 op 
Digitaalisen viestinnän käytännöt 5 op 

So­si­aa­li­tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­ma

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I (15 tai 25 op) 
Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus 5 op ♦ 
Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä 5 op
Sosiaaliset maailmat 5 op ♦
Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä 5 op 
Yksi seuraavista opintojaksoista: 
Kriminologia 5 op 
Väestötieteen johdanto 5 op  
Näkökulmia kulutustutkimukseen 5 op

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus II (15, 25 tai 35 op)
Akateeminen kirjoittaminen 5 op 
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op 
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 op 
Yhteiskunnan rakenteet ja eriarvoisuus 5 op 
Hyvinvointivaltioteoria 5 op 
Julkisoikeus 5 op 
Yksi seuraavista opintojaksoista: 
Kriminologia 5 op 
Väestötieteen johdanto 5 op 
Näkökulmia kulutustutkimukseen 5 op

Opintosuuntakohtaiset opinnot: 

Sosiaalipsykologian opintosuunta 
Ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet 5 op 
Asenteet, sosiaalinen kognitio ja käyttäytymisen muutos 5 op
Tiedon sosiaalinen muodostuminen 5 op 

Sosiaalityön opintosuunta
Sosiaalioikeus 5 op 
Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 5 op 
Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat 5 op 
 
Sosiologian opintosuunta 
Sosiologian tutkimusalueet 5 op 
Sosiologinen teoria 5 op 
Sosiologinen mielikuvitus 5 op 

Yhteiskuntapolitiikan opintosuunta
Erot ja eriarvoisuus 5 op 
Sosiologinen teoria 5 op 

Lapsuuden- ja nuorisotutkimus 
Lapset ja nuoret yhteiskunnassa 5 op 
Nuoruus ja syrjäytyminen 5 op 
Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 5 op
Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia kysymyksiä: Nuorisotutkimuksen keskeiset käsitteet 5 op

Ta­lous­tie­teen kou­lu­tus­oh­jel­ma

Taloustieteen opintokokonaisuus 15 op tai 25 op
Taloustieteen perusteet 5 op 
Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely 5 op 
Makrotaloustieteen erikoiskurssi 2 5 op 

Yh­teis­kun­nal­li­sen muu­tok­sen kou­lu­tus­oh­jel­ma

Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op) 
Pakolliset opintojaksot (10 op): 
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II 5 op 
Valinnaiset opintojaksot (5-15 op): 
Globaali taloudellinen muutos 5 op
Kehityspolitiikka ja kehitysinterventiot 5 op
Maailmanpolitiikka: historiallinen perspektiivi 5 op 
Uskomukset, asenteet, kosmologiat 5 op
Tieteenalakurssit 10 op: 
Tieteenalakurssit sisältyvät 35 op:n laajuiseen opintokokonaisuuteen. Opiskelija valitsee joko kehitysmaatutkimuksen tai sosiaali- ja kulttuuriantropologian opintosuunnan mukaiset opintojaksot
Kehitysmaatutkimus:
Kehitysmaatutkimuksen keskeiset kysymykset, 5 op (ent. Johdatus kehitysmaatutkimukseen 5 op)
Globaalin etelän yhteiskuntarealiteetit 5 op (ent. Kehitysmaiden yhteiskuntarealiteetit 5 op)
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia: 
Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op 
Etnografiaseminaari I 5 op  

Kandidatprogram i samhällsvetenskaper

Se: Studier på svenska

Mo­ni­tie­tei­set opin­not

Elä­män­kat­so­mus­tie­to

Elämänkatsomustiedon perusopinnot 25 op
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op 
Johdatus etiikkaan 5 op ♦
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op 
Uskontotieteen perusteet 5 op 
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op
Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op (kesä 2020)

Elämänkatsomustiedon aineopintoja
Ennakkotiedot julkaistaan myöhemmin.

Joh­ta­mi­nen

Johtamisen opintokokonaisuus 15 op
Johdatus johtamiseen 5 op, mooc
Johtamisen soveltaminen 5 op
Valinnainen kurssi, joista suoritetaan yksi:
Palvelujen johtaminen 5 op
Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa 5 op 
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op  

Sukupuolentutkimus

Sukupuolentutkimus I, opintokokonaisuus 15 op
Sukupuolen teoretisoinnin perusteet 5 op
Sukupuoli ja kulttuuri 5 op
Sukupuoli, politiikka ja yhteiskunta 5 op
Temaattiset opinnot 2:
Tunteet filosofiassa ja yhteiskunnassa 5 op

Kie­lio­pin­not

Tut­kin­toon si­säl­ty­vät kie­li- ja vies­tin­tä­opin­not

Tieteellinen kirjoittaminen
Akateemiset tekstitaidot 2 op
Äidinkielen opinnot, tieteellinen kirjoittaminen (hum.) 2 op 

Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 1 op

Opiskelijan digitaidot
Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op ♦
Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (hum.) 
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (kasv.) 
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (valt.) 

Kiel­ten al­keis- jat­ko- ja kertaus­kurs­sit 

Ks. Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa 

Me­ne­tel­mä­opin­not

Kas­va­tus­tie­tei­den kou­lu­tus­oh­jel­man yh­tei­set tie­tee­na­lao­pin­not

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Yh­teis­kun­ta­ti­las­to­tie­de

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 1) (mooc) 5 op 
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 2) (mooc) 5 op 

Mooc-kurssit 

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 1) 5 op, mooc 
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 2) 5 op, mooc 
Ohjelmoinnin mooc 10 op (sis. Ohjelmoinnin perusteet 5 op ja Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op), mooc
The Elements of AI 2 op, mooc

Stu­dier på svens­ka

Kandidatprogram i samhällsvetenskaper

Samhällsvetenskaper, grundstudier: 
Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland 5 sp 
Människan i det finländska välfärdssamhället 5 sp
Introduktion till statskunskap med förvaltning, 5 sp
Introduktion till socialpsykologin 5 sp
Introduktion till den offentliga rätten 5 sp
Introduktion till socialt arbete 5 sp            
Introduktion till socialpolitiken 5 sp                
Introduktion till sociologin 5 sp                        
Introduktion till journalistik, kommunikation och mediespråk 5 sp                                                                                             

Ämnesstudier inom olika vetenskapsområden, enskilda kurser:

Statskunskap med olika förvaltning 
Förvaltningspolitik - strukturer och processer 5 sp 
Jämförande politik och förvaltning - Globala perspektiv 5 sp
Organisation och omvärld 5 sp                                   
Aktuella frågor i politikens organisering 5 sp

Socialpsykologi 
Gruppdynamik I: Interaktion i smågrupper 5 sp 
Social identitet och interaktion mellan grupper 5 sp 
Arbets- och organisationspsykologi I: En introduktion 5 sp 
Barnpsykologi i familjekontext, 5 sp

Rättsvetenskap 
Kommunalrätt 5 sp
Medie- och offentlighetsjuridik 5 sp
Offentlig rätt fortsättningskurs, del 1, 5 sp
Mänskliga rättigheter 5 sp
Migrationsrätt 5 sp

Socialt arbete och socialpolitik 
Perspektiv på sociala problem 5 sp
Välfärdsservice i förändring 5 sp

Sociologi          
Studiecirklar i sociologi 5 sp
Genus i samhället I 5 sp
Samhällsvetenskapens klassiker 5 sp

Ledarskap
Introduktion till Ledarskap 5 sv 

Stu­dies in English

Climate Change Now 2-5 cr
Leadership for sustainable change  5 op, verkkokurssi
Neuroscience of Learning 5cr
Region, Place, Environment: Civilizations, Innovations and Cultural Change 5 cr
Computing and society 5 cr
The Elements of AI 2 op
Cyber Security Base: Introduction to Cyber Security 1 op
Cyber Security Base: Securing Software 3 op
Cyber Security Base: Course Project I 1 op
Cyber Security Base: Advanced Topics 3 op
Cyber Security Base: Course Project II (1 op)
Cyber Security Base: Capture The Flag (1 op)
DevOps with Docker 1-3 op
Data Analysis with Python, 5 op
Data Science Project I, 5 op

Opis­ke­lua tu­ke­vat opin­not

Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op 
Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op 
Aloittava kirjoittaja 0 op
Taitava kirjoittaja 0 op

Opin­not yh­teis­työ­op­pi­lai­tok­sis­sa

Ennakkotiedot yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävistä opinnoista julkaistaan huhtikuussa 2019.