Ennakkotietoa lukuvuoden 2017–2018 opinnoista

Tutustu Avoimen yliopiston uudistuvaan opintotarjontaan!

Helsingin yliopiston koulutusuudistuksen myötä myös Avoimen yliopiston opintotarjonta uudistuu syksystä 2017 alkaen: useilla tieteenaloilla nykyisten oppiaineiden opinnot yhdistyvät uudenlaisiksi, aiempaa monialaisemmiksi kokonaisuuksiksi ja niiden osiksi. Opinnot ovat osa yliopiston uusia koulutusohjelmia.

Koulutusuudistuksella halutaan vastata yhteiskunnan ja työelämän muuttuviin tarpeisiin, jotka edellyttävät meiltä yhä laaja-alaisempaa ymmärrystä ja näkökulmaa moneen. Huomaa kiinnostavat uutuudet esimerkiksi kulttuurien tutkimuksen, politiikan ja viestinnän, yhteiskunnallisen muutoksen sekä ympäristötieteiden koulutusohjelmissa!

Paitsi opintojen sisällöissä, uudistukset näkyvät myös niiden rakenteissa ja käytettävissä termeissä. Näistä uudistuksista, samoin kuin mm. aiemmin suoritettujen opintojen vastaavuuksista on luvassa täsmällisempää tietoa vähän myöhemmin kesällä.

Syksyn kaikki opinto-ohjelmat ovat nähtävissä 5.7.2017. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 45 päivää ennen kunkin opintojakson alkua. Joihinkin opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen, ja niissä opiskelun voi aloittaa milloin vain.

Ennakkotiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla vielä muutoksia. Päivitetty viimeksi: 1.7.2017.

Opintotarjonta koulutusohjelmittain

Bio- ja ympäristötieteelliset opinnot
Biologian koulutusohjelma
Ympäristötieteiden koulutusohjelma
Humanistiset opinnot
Filosofian koulutusohjelma
Historian koulutusohjelma
Kielten koulutusohjelma
Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelma
Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma
Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma
Alue- ja kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma (maisteritaso)
Kulttuuriperinnön koulutusohjelma (maisteritaso)
Kasvatustieteelliset opinnot
Kasvatustieteiden koulutusohjelma
Lääketieteelliset opinnot
Lääketieteen koulutusohjelma
Psykologian koulutusohjelma
Maatalous-metsätieteelliset opinnot
Elintarviketieteiden koulutusohjelma
Maataloustieteiden koulutusohjelma
Metsätieteiden koulutusohjelma
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma
Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper
Kemian koulutusohjelma
Kandidatprogrammet i kemi
Maantieteen koulutusohjelma
Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma
Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma
Oikeustieteelliset opinnot
Oikeusnotaarin koulutusohjelma
Teologiset opinnot
Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelma
Valtiotieteelliset opinnot
Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma
Sosiaalitieteiden koulutusohjelma
Taloustieteen koulutusohjelma
Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma
Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
Monitieteiset opinnot

Kieliopinnot (Kielikeskus)
Yleis- ja menetelmäopinnot
Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa

Bio- ja ympäristötieteelliset opinnot

bIOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

Biologian perusopinnot 25 op
Eläin- ja kasvikunnan rakenne 5 op
Eliökunnan evoluutio 5 op
Ekologian perusteet 5 op
Eliöiden monimuotoisuus 5 op
Genetiikan perusteet 5 op

Ympäristötieteiden koulutusohjelma

Ympäristötieteiden perusopinnot 25 op
Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 5 op
Ekologian perusteet 5 op
Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin 5 op
Ympäristöpolitiikan perusteet 5 op
Monitieteinen ympäristötutkimus – tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin 5 op

Ympäristötieteiden aineopintoja
Ekotoksikologia 5 op
Ympäristöekologia 5 op

Ympäristöasioiden hallinta 20 op
Ympäristöriskien arviointi 5 op
Ympäristövaikutusten arviointi 5 op
Elinkaariajattelu 5 op
Ympäristölainsäädäntö ja hallinto 5 op

Monitieteinen ympäristöopintokokonaisuus 15–35 op
Monitieteinen ympäristötutkimus - tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin 5 op
Ympäristöpolitiikan perusteet 5 op
Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin 5 op
Maantiede tieteenalana 5 op
Luonnonjärjestelmät maantieteessä 5 op
Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä 5 op
Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä 5 op
Ekologian perusteet 5 op
Ympäristöestetiikan perusteet 5 op
Ympäristötaloustieteen johdantokurssi 5 op
Ilmastonmuutos nyt (Climate change now) 2-5 op

Humanistiset opinnot

filosofian koulutusohjelma

Filosofian perusopinnot 30 op
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op
Johdatus etiikkaan 5 op
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op
Johdatus logiikkaan 5 op
Johdatus tieto-oppiin 5 op

Historian koulutusohjelma

Historian perusopinnot 30 op
Historiantutkimuksen johdantokurssi 5 op
Antiikki ja keskiaika 5 op
Uuden ajan alku I 5 op
Uuden ajan alku II 5 op
Uusin aika I 5 op
Uusin aika II 5 op

Keskiajan tutkimuksen perusteet
Antiikki ja keskiaika 5 op
Keskiajan / historiallisen arkeologian metodit 5 op
Näkökulmia Suomen keskiajan taidehistoriaan 5 op

Kielten koulutusohjelma

Antiikin kulttuurit
Antiikin filosofia 5 op
Antiikin historia 5 op
Antiikin kirjallisuushistoria 5 op
Antiikin taidehistoria 5 op
Antiikin topografia 5 op
Antiikin uskonnot ja mytologia 5 op

Antiikin kulttuurien kielitaito-opintoja
Latinan alkeiskurssi 5 op
Antiikin kreikan alkeiskurssi 5 op

Kielten koulutusohjelman yhteiset opinnot
Diskurssintutkimus ja retoriikka 5 op
Kielen oppimisen näkökulmia 5 op
(osa opinnoista järjestetään kesällä 2018)

Muut kieliopinnot: ks. kohta Kieliopinnot (Kielikeskus)

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelma

Puheviestintä äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville:
Puheviestintä I 5 op
Puheviestintä II 5 op

Pohjoismaisten kielten perusopinnot 30 op
Suullinen ja kirjallinen viestintä 1 10 op
Ruotsin kielioppi 5 op
Ruotsin- ja suomenruotsalainen yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
Kieli, yksilö ja yhteiskunta 5 op
Norja ja norjan kieli 5 op

Romanikielen ja -kulttuurin perusopintoja
Romanikieli I 5 op
Romanien historiaa 5 op
Johdatus romanikulttuureihin 5 op

Romanikieli ja kulttuuri, aineopintoja
Romanikieli II 5 op
Romanimusiikki 5 op

Suomen kielen perusopinnot 30 op
Fonologia ja morfologia 5 op
Syntaksi 5 op
Semantiikka 5 op
Suomi kieliyhteisönä 5 op
Kielenhuolto 5 op
Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin 5 op

Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma

Kaikille yhteiset tieteenalan opinnot:
Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot

Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi 5 op
Alue, paikka ja ympäristö 5 op 
Kommunikaatio ja yhteisölliset verkostot: Aineellisuus yhteiskunnallisessa murroksessa 5 op
Uskonto, maailmankuva ja perinne 5 op
Visuaalisuus ja materiaalisuus: Aineen etnografia 5 op

Opintosuuntien opinnot:

Aasian tutkimus
Aasian kulttuurit ja uskonnot: Islam Kiinassa 5 op
Politiikka ja etnisyys Aasiassa: Request for Nationalism in China 5 op
Uskonnon ja valtion suhde Aasiassa: Uskonnot, ideologiat ja valtio Itä-Aasiassa 5 op
Uskonnon ja valtion suhde Aasiassa: Nationalismi ja uskonto Aasiassa 5 op

Afrikan ja Lähi-idän tutkimus
Uskonnon ja valtion suhde Afrikassa ja Lähi-idässä: Uskonto ja valtio Lähi-idässä 5 op
Islamin monimuotoisuus: Shiialaisuus islamin toisena päähaarana 5 op

Alue- ja kulttuurintutkimus
Media ja populaarikulttuuri: Mediasisällöt ja -systeemit alue- ja kulttuurintutkimuksen näkökulmasta 5 op
Johdatus Latinalaiseen Amerikkaan 5 op
Ks. myös: Alue- ja kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma (maisteritaso)

Arkeologia
Arkeologian perusteet 5 op 
Arkeologiset analyysimenetelmät 5 op
Suomen ja lähialueiden arkeologia 5 op
Ks. myös: Kulttuuriperinnön tutkimuksen koulutusohjelma (maisteritaso)

Kansatiede
Arjen etnografia 5 op
Elävä aineellisuus: Tyylihistorian ilmenemismuotoja 5 op
Näkökulmia kansatieteelliseen tutkimukseen 5 op
Ks. myös: Kulttuuriperinnön tutkimuksen koulutusohjelma (maisteritaso)

Taidehistoria
Johdatus taidehistorian opintoihin 2 op
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1500-luvun loppuun 5 op
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1600-luvulta 1800-luvun loppuun 5 op
Taidehistorian suuntauksia 1900-luvun alusta 2000-luvulle 5 op
Muotoilun historiaa ja tutkimusta Suomessa, tapauksina tekstiilitaide ja sisustusarkkitehtuuri 5 op
Näkökulmia keskiajan kirkkotilaan 5 op
Japanilaisen arkkitehtuurin syventäviä teemoja 5 op

Uskontotiede
Maailman uskontoperinteet 5 op 
Uskontotieteen lähestymistapoja 5 op
Uskontotieteen perusteet 5 op 
Uskonnollinen monimuotoisuus 5 op
Uskonto, alue, yhteiskunta: Ateismin ja uskonnon dynamiikka eri kulttuureissa 5 op
Uusi ja vanha kansanusko 5 op

Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma

Kaikille yhteiset tieteenalan opinnot:

Taiteiden tutkimus I 30 op
Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op
Taiteiden historia 5 op
Taiteet ja kriittinen kirjoittaminen 5 op
Kaksi jonkin opintosuunnan johdantokurssia 10 op
Vaihtoehtoisista opintojaksoista:
Taiteen tutkimuksen menetelmiä ja kysymyksiä 5 op

Opintosuuntien opinnot:

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopinnot 30 op
Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteet 5 op
Elokuvan historia I 5 op
Elokuvan historia II 5 op
Televisiotutkimus ja televisiohistoria 5 op
Audiovisuaalinen kerronta 5 op
Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta 5 op
(osa opinnoista järjestetään kesällä 2018)

Estetiikan perusopinnot 30 op
Estetiikan perusteet 5 op
Taiteiden ja kauneuden filosofinen tutkimus antiikista 1800-luvulle 5 op
Estetiikka 1900-luvulla 5 op
Ympäristöestetiikan perusteet 5 op
Käytännöllinen estetiikka 5 op
Esteettinen kulttuuri ja esteettiset arvot 5 op
(osa opinnoista järjestetään kesällä 2018)

Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot 30 op
Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen 5 op
Perusopintojen tekstianalyysi 5 op
Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä 5 op
Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin 5 op
Kirjallisuushistoria II: valistuksesta nykyaikaan 5 op
Kirjallisuushistoria III: syventävä jakso 5 op
(osa opinnoista järjestetään kesällä 2018)

Musiikkitieteen perusopinnot 30 op
Johdatus musiikintutkimukseen 5 op
Musiikin ja äänen analyysi 5 op
Musiikki Suomessa 5 op
Taidemusiikin historia 5 op
Populaarimusiikin historia 5 op
Johdanto maailman musiikkikulttuureihin 5 op

Musiikkitieteen aineopintoja:
100 vuotta suomalaista populaarimusiikkia 5 op

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA (MAISTERITASO)

Aasian materiaalinen ja immateriaalinen kulttuuri: Japanilaisen arkkitehtuurin syventäviä teemoja 5 op
Aasian politiikka: East Asia in Transition 5 op
Islamilaisen filosofian ja teologian historia klassiselta kaudelta nykyajan kynnykselle 5 op

KULTTUURIPERINNÖN KOULUTUSOHJELMA (maisteritaso)

Arkeologia
Arkeologiaa temaattisesti: Archaeology of Sàmi Region 5 op
Arkeologiaa temaattisesti: Kolmetuhatta vuotta Levantin arkeologiaa ja historiaa 5 op
Arkeologiaa temaattisesti: Keskiajan / historiallisen arkeologian metodit 5 op
Arkeologiaa temaattisesti: Meriarkeologia 5 op
(Ks. myös: Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma)

Kansatiede
Erikoistumisjakso: Museokokoelmat lähdeaineistona 5 op
Kulttuurinen tulkinta ja esittäminen: Museokokoelmat lähdeaineistona 5 op
(Ks. myös: Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma)

Kulttuuriperinnön tutkimus
Monumentteja, puhetta, tunteita - Mitä on kulttuuriperintö? 5 op
Kulttuuriperintöprosessit ja -yhteisöt 5 op
Kulttuuriperinnön erikoistumisopinnot: Tietotekniikka ja yhteiskunta 5 op
Kulttuuriperinnön erikoistumisopinnot: Kolmetuhatta vuotta Levantin arkeologiaa ja historiaa 5 op

Museologia  
Museokokoelmat 5 op
Museologian teoria 5 op
Museoprojektin johtaminen 10 op
Museokokoelmat lähdeaineistona 5 op
Valinnainen opintojakso: Museokokoelmat lähdeaineistona 5 op

Kasvatustieteelliset opinnot

Kasvatustieteiden koulutusohjelma

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta:
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op
Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op
Pakolliset sisältöopinnot:
Kasvatussosiologia 5 op
Oppimisen tutkimuksen klassikot 5 op
Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op
Valinnaiset sisältöopinnot:
Kehittävä työntutkimus 5 op
Oppiminen ja muutostoimijuus 5 op
Tutkimusmenetelmäopinnot (valitaan toinen):
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Seminaarityö 5 op 

Luokanopettajan opintosuunta:
Kasvatustieteen perusopinnot (luokanopettaja) 25 op
Pedagoginen vuorovaikutus 5 op
Oppimisen psykologia 5 op
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5op 

Lastentarhanopettajan opintosuunta:
Kasvatustieteen perusopinnot (lastentarhanopettaja) 25 op
Pienten lasten pedagogiikka 5 op
Oppimisen psykologia 5 op 
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op 
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Erityispedagogiikan opintosuunta:
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op
Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op
Tuen tarve 5 op
Oppimisen haasteet 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op
Käyttäytymisen haasteet 5 op
Luki-taidot ja-vaikeudet 5 op
Matemaattiset oppimisvaikeudet 5 op
Aivot ja oppiminen 5 op
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Seminaarityö 5 op

Valinnaiset tieteenalaa tukevat opintokokonaisuudet:
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op
Erityispedagoginen näkökulma oppimiseen 5 op
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I 5 op
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedo didaktiikka l 5 op
Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka I 5 op

Esi- ja alkuopetuksen aineopinnot 35 op
Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen ja opetuksen arviointi 5 op
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiset haasteet ja moninaisuus 5 op
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka II 5 op
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka II 5 op
Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka II 5 op
Esi- ja alkuopetuksen kokoava seminaari 10 op

Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopintokokonaisuus 25op
Suomalainen yhteiskunta, kulttuuri ja monikulttuurisuus 5 op
Monikulttuurisuus tutkimuksen valossa 5 op
Moninainen koulumaailma ja opettajan interkulttuurinen kompetenssi 5 op
Kieli ja kulttuurienvälinen viestintätaito 5 op
Uskonto ja maailmankatsomus kulttuurien kohtaamisessa 5 op

Studia Paedagogica -opinnot
Pedagoginen johtaminen digiajalla 5 op

Yliopistopedagogiikan perusopintoja
Oppiminen yliopistossa 5 op
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op

Koulutusohjelman yhteiset kieli- ja viestintäopinnot
Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op
Draama opettaja-oppilas -vuorovaikutuksen tukena 2 op
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 1 op

Lääketieteelliset opinnot

lääketieteen koulutusohjelma

Kansanterveystiede
Ravitsemus ja kansanterveys 5 op
Terveyden edistäminen 5 op
Terveyssosiologia 5 op
Terveystaloustiede 5 op
Työ ja terveys 5 op
Ympäristölääketiede 5op

psykologian koulutusohjelma

Psykologian perusopinnot 25 op
Johdatus neuropsykologiaan 5 op
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op
Johdatus kehityspsykologiaan 5 op
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 op

Psykologian aineopinnot 35 op / 40 op
Alkukuulustelu 0 op
Kliininen psykologia 10 op
Havaintopsykologian perusteet 5 op
Kehityspsykopatologia 5 op / 10 op
Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 op
Kognitiivisen psykologian nykysuuntauksia 5 op
Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia 5 op

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot 30 op
Johdatus kehityspsykologiaan 5 op
Kliininen psykologia 10 op
Kehityspsykopatologia 5 op
Psykoterapia 5 op
Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmät 5 op

Maatalous-metsätieteelliset opinnot

Elintarviketieteiden koulutusohjelma

Ravitsemustieteen opinnot 25 op
Elintarvikkeet ruokavalioissa 5 op
Ravitsemusfysiologian perusteet 5 op
Kansanravitsemus 5 op
Ravitsemus ja liikunta 5 op
Erityisruokavaliot 5 op

Maataloustieteiden koulutusohjelma

Osuustoiminnan perusopinnot 25 op
Osuuskunnat ja kestävä kehitys 5 op
Osuuskuntaoikeus I 5 op
Osuuskuntien liiketoiminta 5 op
Osuustoiminnallisuus eri yritysmuodoissa I 5 op
Osuustoiminnan arvot ja periaatteet I 5 op

Metsätieteiden koulutusohjelma

Yksittäisiä opintojaksoja:
Myynnin verkkokurssi 5 op

Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot

Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma

Fysiikan perusopinnot 25 op
Vuorovaikutukset ja kappaleet 5 op
Vuorovaikutukset ja aine 5 op
Sähkömagnetismi 5 op
Säteilykentät ja fotonit 5 op
Perusopintojen laboratoriotyöt 5 op
Fysiikkaa luonnontieteilijöille 5 op
Havaintojen tilastollinen käsittely 5 op

Koulutusohjelman muita opintoja
Matemaattiset apuneuvot I
Matemaattiset apuneuvot II
Matemaattiset apuneuvot III

KANDIDATPROGRAMMET I FYSIKALISKA VETENSKAPER

Grundstudier i fysik 25 sp
Växelverkningar och kroppar 5 sp
Växelverkningar och materia 5 sp
Elektromagnetism 5 sp
Strålningsfält och fotoner 5 sp
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt 5 sp

Kemian koulutusohjelma

Kemian perusopinnot 25 op
Kemian perusteet 5 op
Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset 5 op
Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino 5 op
Orgaaninen kemia 1 5 op
Epäorgaaninen kemia 5 op
Kemian perustyöt 5 op

KANDIDATPROGRAMMET I KEMI

Atomer, molekyler och växelverkningar 5 sp
Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt 5 sp

Maantieteen koulutusohjelma

Maantieteen perusopinnot 25 op
Maantiede tieteenalana 5 op
Luonnonjärjestelmät maantieteessä 5 op
Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä 5 op
Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä 5 op
Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä 5 op

Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma

Matematiikan perusopinnot 25 op
Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op
Raja-arvot 5 op
Differentiaalilaskenta 5 op
Integraalilaskenta 5 op

Matematiikan muita opintoja
Lukiomatematiikan kertauskurssi 1–2 op

Tilastotieteen perusopinnot 25 op
Tilastotiede ja R-ohjelmisto tutuksi I 5 op
Tilastotiede ja R-ohjelmisto tutuksi II 5 op
Todennäköisyyslaskenta I 5 op
Tilastollinen päättely I 5 op
Data-analyysin harjoitustyö 5 op
Ks. myös kohta Yleis- ja menetelmäopinnot: Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osat 1 ja 2)

Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op
Ohjelmoinnin perusteet 5op
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5op
Tietokantojen perusteet 5 op
Tietokoneen toiminta 5 op

Tietojenkäsittelytieteen aineopintoja
Ohjelmistotekniikan menetelmät 5 op

Tietojenkäsittelytieteen muita opintoja
Tietotekniikka ja yhteiskunta 5 op

Oikeustieteelliset opinnot

Johdatus oikeustieteeseen 5 op

Oikeusnotaarin koulutusohjelma

Ennakkotieto: Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op
Ennakkotieto: Oikeuden yleistieteet 10 op (oikeushistoria 5 op ja oikeusteoria 5 op)

teologiset opinnot

Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelma

Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot 25 op
Eksegetiikan perusteet 5 op
Kristinuskon historian perusteet 5 op
Käytännöllisen teologian perusteet 5 op
Systemaattisen teologian perusteet 5 op
Uskontotieteen perusteet 5 op

Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopinnot
Suunnitteilla keväälle 2018

Valtiotieteelliset opinnot

Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma

Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot 25 op
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 5 op
Maailmanpolitiikan tutkimuksen perusteet 5 op
Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op
Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op
Viestinnän rakenteet ja etiikka 5 op

Työelämä ja asiantuntijuus 5 op
Journalismi ammattina 5 op
Organisaatioviestinnän ammattilaiset 5 op
Digitaalisen viestinnän käytännöt 5 op

Viestinnän opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op)
Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op
Viestinnän rakenteet ja etiikka 5 op
Julkisuus ja demokratia 5 op
Poliittinen viestintä 5 op
Media, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
Organisaatioiden viestintä 5 op
Promootiokulttuuri ja julkisuuden tutkimus 5 op
Digitaalinen media ja yhteiskunta 5 op
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op
Poliittiset ja uskonnolliset ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa 5 op

Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op)
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 5 op
Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa 5 op
Julkisuus ja demokratia 5 op
Poliittisen ajattelun perusteet 5 op
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat 5 op
Vertaileva politiikan tutkimus 5 op
Organisaatiotutkimus 5 op
Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit 5 op
Poliittinen viestintä 5 op
Organisaatioiden viestintä 5 op

Sosiaalitieteiden koulutusohjelma

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I (15 tai 25 op)
Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus 5 op
Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä 5 op
Sosiaaliset maailmat 5 op
Sosiaalipolitiikan kysymyksiä 5 op
Toinen opintojakso seuraavista:
Kriminologia 5 op
Väestötieteen johdanto 5 op

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus II (15, 25 tai 35 op)
Työ- ja organisaatiopsykologia 5 op
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 op
Yhteiskunnan rakenteet ja eriarvoisuus 5 op
Hyvinvointivaltioteoria 5 op
Julkisoikeus 5 op
Toinen seuraavista opintojaksoista:
Kriminologia 5 op
Väestötieteen johdanto 5 op

Sosiaalitieteiden aineopinnot opintosuunnittain:

Sosiaalipsykologia
Ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet 5 op
Asenteet, sosiaalinen kognitio ja käyttäytymisen muutos 5 op
Tiedon sosiaalinen muodostuminen 5 op

Sosiaalityö
Sosiaalioikeus 5 op
Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 5 op
Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat 5 op

Sosiologia
Sosiologian tutkimusalueet 5 op
Sosiologinen teoria 5 op
Sosiologinen mielikuvitus 5 op

Yhteiskuntapolitiikka
Erot ja eriarvoisuus 5 op
Sosiologinen teoria 5 op
Yksi seuraavista opintojaksoista:
Johdatus vammaistutkimukseen 5 op
Ikä, elämänkulku ja sukupolvet 5 op
Ympäristöpolitiikan perusteet 5 op

Lapsuuden- ja nuorisotutkimus 15 op
Lapset ja nuoret yhteiskunnassa 5 op
Valinnaiset opintojaksot:
Lapsuuden tutkimus 5 op
Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia kysymyksiä I 5 op
Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 5 op

Taloustieteen koulutusohjelma

Taloustieteen opintoja
Taloustieteen perusteet 5 op
Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely 5 op
Makrotaloustieteen asiantuntijaluentosarja 5 op
Valinnaisia opintojaksoja

Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma

Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op)

Pakolliset opintojaksot (10 op):
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II 5 op

Valinnaiset opintojaksot (5–15 op):
Ympäristö ja politiikka 5 op
Globaali taloudellinen muutos 5 op
Maailmanpolitiikka: historiallinen perspektiivi 5 op
Uskomukset, asenteet, kosmologiat 5 op
Muita valinnaisia kursseja

Tieteenalakurssit 10 op:
Tieteenalakurssit sisältyvät 35 op:n kokonaisuuteen. Opiskelija valitsee joko kehitysmaatutkimuksen tai sosiaali- ja kulttuuriantropologian opintosuunnan mukaiset opintojaksot.
Kehitysmaatutkimus:
Johdatus kehitysmaatutkimukseen 5 op
Kehitysmaiden yhteiskuntarealiteetit 5 op
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia:
Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op
Etnografiaseminaari I 5 op
 

KandidatprogramMET i samhällsvetenskaper

Samhällsvetenskaper, grundstudier:
Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland 5 sp
Människan i det finländska välfärdssamhället 5 sp

Ämnesstudier inom olika vetenskapsområden:

Statskunskap med förvaltning
Introduktion till statskunskap med förvaltning 5 sp
Förvaltningspolitik – strukturer och processer 5 sp
Jämförande politik och förvaltning – Globala perspektiv 5 sp
Organisation och omvärld 5 sp
Aktuella frågor i politikens organisering 5 sp

Socialpsykologi
Introduktion till socialpsykologin 5 sp
Gruppdynamik I: Interaktion i smågrupper 5 sp
Social identitet och interaktion mellan grupper 5 sp
Arbets- och organisationspsykologi I: En introduktion 5 sp
Barnpsykologi i familjekontext 5 sp

Rättsvetenskap
Introduktion till den offentliga rätten 5 sp
Kommunalrätt 5 sp
Medie- och offentlighetsjuridik 5 sp
Offentlig rätt fortsättningskurs, del 1 5 sp
Mänskliga rättigheter 5 sp

Socialt arbete och socialpolitik
Introduktion till socialt arbete 5 sp
Introduktion till socialpolitiken 5 sp
Perspektiv på sociala problem 5 sp
Välfärdsservice i förändring 5 sp

Sociologi
Introduktion till sociologin 5 sp
Studiecirklar i sociologi 5 sp
Genus i samhället I 5 sp
Samhällsvetenskapens klassiker 5 sp

Journalistik och kommunikation
Introduktion till journalistik, kommunikation och mediespråk 5 sp

monitieteiset opinnot
 

Elämänkatsomustiedon opintoja
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op
Johdatus etiikkaan 5 op
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op
Uskontotieteen perusteet 5 op
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I 5 op
(Filosofian opinnot, ks. kohta Humanistiset opinnot)

Johtamisen opintokokonaisuus 15 op
Pakolliset opintojaksot:
Johtamisen perusteet 5 op
Johtamisen soveltaminen 5 op
Valinnaisia opintoja:
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op
(täydentyy myöhemmin)

Kieliopinnot (Kielikeskus)

Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op
Arabian alkeiskurssi 1 - Arabian aakkoset: puhu, lue ja kirjoita 2 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (hum.)
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (kasv.)
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (valt.)
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 4 op
Repetera svenska – Ruotsin perusrakenteiden ja sanaston kertausta2 sp
Kieliopintoja järjestetään myös yhteistyöoppilaitoksissa, ks. Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa

YLEIS- JA Menetelmäopinnot

Yhteiskuntatilastotiede
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 1) 5 op
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 2) 5 op

Kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteiset tieteenalaopinnot
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Opiskelutaidot
Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op
Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op
Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot  1 op

Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa

Alkio-opisto, Korpilahti
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Helsingfors Arbis
Studieinriktning för allmän- och vuxenpedagogik, grundstudierna 25 sp

Helsingin aikuisopisto
Ravitsemustieteen opintoja 15 op
Heavy Metal Music in Contemporary History and Society 5 op
Maailmanmusiikki - muiden musiikkia meille? 5 op
Peking-ooppera ja muut Kiinan perinteisen teatterin muodot 5 op
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op
Maailmankaikkeus nyt 3 op

Helsingin Evankelinen Opisto
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus 25 op
Psykologian perusopinnot 25 op
Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I 25 op
Viestinnän opintokokonaisuus 25 op
Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op

Hämeen kesäyliopisto, Riihimäki
Kasvatustieteen perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op

Helsingin työväenopisto
Johdatus oikeustieteeseen 5 op

Järvenpään opisto
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Kasvatustieteen perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op

Laajasalon opisto
Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I 25 op
Viestinnän opintokokonaisuus 25 op
Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 25 op
Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

Omnia koulutus, Espoon työväenopisto
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Psykologian perusopinnot 25 op
Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I 25 op
Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
Johdatus oikeustieteeseen 5 op
Johdatus kognitiotieteeseen 5 op
Tekoälyn filosofiaa 5 op
Kaupunkisuunnittelu ja arkkitehtuuri 1800-luvulta nykypäivään 5 op
Symbolismi ja naiset 5 op
Tiibet – näkökulmia yhteiskuntaan ja kulttuuriin 5 op
Espanjan alkeiskurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op)
Italian alkeiskurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op)

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op

Porvoon kansalaisopisto
Euroopan ja Suomen taidehistorian suuntauksia 1500-luvun loppuun 5 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (hum.)
Hevoskurssi

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Kasvatustieteen perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (kasv.)
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)
Ranskan alkeiskurssi 1 (3 op)
Expression orale - Ranskan suullisen taidon kurssi 2 op

Tampereen kesäyliopisto
Ruokavalio Suomessa esihistoriasta keskiaikaan – arkeologian näkökulma 5 op
Yhteisöarkeologinen kenttäkurssi 5 op
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op
Johdatus oikeustieteeseen 5 op

Työväen Akatemia
Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus 25 op
Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 25 op
Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot 30 op
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (hum.)
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (valt.)
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op (oik.)
Espanjan alkeiskurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op)
Espanjan jatkokurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op)
Ranskan alkeiskurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op)
Saksan alkeiskurssit 1 (4 op) ja 2 (4 op)
Textkurs: Lesen, Diskutieren und Schreiben - Saksan tekstinymmärtäminen 4 op
Venäjän alkeiskurssit 1 (4 op) ja 2 (4 op)
Venäjän jatkokurssit 1 (4 op) ja 2 (4 op)
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)

Vaasan kesäyliopisto
Johdatus oikeustieteeseen 5 op

Vantaan aikuisopisto
Espanjan alkeiskurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op)
Espanjan jatkokurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op)
Venäjän alkeiskurssit 1 (4 op) ja 2 (4 op)
Venäjän jatkokurssit 1 (4 op) ja 2 (4 op)
Italian alkeiskurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op)
Italian jatkokurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op)
Repetera svenska – Ruotsin perusrakenteiden ja sanaston kertausta 2 sp
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op (kasv.)
Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 op)