Opiskele kasvatustieteitä joustavasti!

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen ja ne voi aloittaa milloin tahansa.

Voit suorittaa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perus- ja aineopintojen opintoja joustavasti omaan tahtiisi.  Suurimmalla osalla jaksoista voit myös valita vaihtoehtoisista kurssin suoritustavoista: osallistua luennoille, suorittaa verkossa, kirjallisena tehtävänä tai tenttinä.

Kehitä tieteellisten tutkimusten lukutaitoasi!

Perusopintojen P5 Kohti tutkivaa työtapaa 5 op -opintojakso tutustuttaa kasvatustieteelliseen tutkimukseen konkreettisten esimerkkien, tutkijahaastatteluiden ja tieteellisten artikkelien kautta. Kurssi antaa pohjatiedot myös myöhempiin tutkimusmenetelmäopintoihin. Opintojakson suoritettuasi:

  • hahmotat tieteellisen tutkimuksen rakenteen
  • saat alustavan metodologisen lukutaidon
  • ymmärrät metodologisia käsitteitä (kuten teoriatausta, tutkimusongelmat, tutkimusasetelma, mittarit, kohde, tutkimuksen luotettavuus) ja niiden välisiä suhteita
  • tiedostat tutkimuseettisiä periaatteita
  • ymmärrät tieteenfilosofisten taustaoletusten merkityksen tutkimuksessa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmassa.

Tarkastele kasvatusta ja koulutusta sosiologisesta näkökulmasta!

Aineopintojen A 1.1. Kasvatussosiologia 5 op -opintojaksosta on tarjolla kaksi suoritustapaa:

  • Jos haluat keskustella mielenkiintoisista artikkeleista opettajan ja opiskelijoiden kanssa yhteisissä tapaamisissa, ilmoittaudu artikkeliseminaariin eli suoritustapaan a, joka alkaa ti 18.10.
  • Jos haluat tutustua itsenäisesti kirjallisuuteen,  keskustella opettajan ja opiskelijoiden kanssa verkon välityksellä ja palauttaa oppimistehtävät sinulle sopivalla aikataululla lv 2016–17 aikana, voit juuri nyt aloittaa ilmoittautumalla suoritustapaan b.

Tutustu muihinkin joustaviin perus- ja aineopintojaksoihin oppiaineen sivulla.
Kysy oppiaineesta

Lue myös:
Miten opiskelemaan?
Lisää tietoa ilmoittautumisesta ja maksuista
Millaista on opiskelu verkossa?

Minun oppiaineeni -opiskelijahaastattelut

Lue lisää aiheesta: Koulutus, kasvatus ja oppiminen